ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

РОЛЬ КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Виконання кредитом певних функцій, які є проявом його сут-ності, дає змогу йому відігравати надзвичайно велику роль у роз-витку економіки і суспільства в цілому. З часом ця роль змінюва-лась. Ще у період первіснообщинного ладу з появою сім’ї та майнового розшарування суспільства кредит сприяв розпаду цього ладу і зародженню рабовласницького. Адже той, хто не зміг повер-нути борг за отриманою позичкою, ставав рабом свого кредитора. Кредит розоряв рабовласника і феодала, які отримували кредит на непродуктивні цілі — ведення війн, придбання предметів розкоші тощо, а потім не могли його повернути. Кредит сприяв становлен-ню капіталістичного ладу, допомагаючи створювати нові виробни-цтва, сприяючи концентрації і централізації капіталу. Значною мі-рою кредит сприяв зміні «обличчя» самого капіталістичного ладу, допомагаючи поліпшити життя широким верствам населення, роз-будові суспільства соціальної справедливості.
У своїй перерозподільній функції кредит, який характеризу-ється високою мобільністю, активно впливає на всі процеси су-
спільного відтворення, значною мірою регулюючи його. Гро-шовий капітал як загальний ресурс з допомогою кредиту оперативно переливається з однієї галузі економіки в іншу, з одного регіону країни в інший. Так само він здійснює рух і у всесвіт-ньому масштабі.
Насамперед кредит відіграє значну роль в організації грошових розрахунків — готівкових і безготівкових. Він також допомагає суб’єктам господарювання збільшувати обсяги виробництва, за-безпечувати безперебійність кругообігу основного й оборотного капіталу та уникати кризових явищ. Особливо значна роль кредиту в задоволенні тимчасової потреби в коштах, обумовленої сезонніс-тю виробництва та реалізації продукції.
Кредит сприяє розширенню виробництва та реструктуризації української економіки, з одного боку, спрямованої на зменшення частки підприємств військово-промислового комплексу та енер-гомістких підприємств і таких із них, що значно забруднюють довкілля, а з іншого — на розвиток виробництва товарів народ-ного споживання, гострий дефіцит яких постійно відчувався в Радянському Союзі.
В умовах тривалої економічної, особливо інвестиційної, кризи в Україні кредит відіграє значну роль у відновленні діяльності підприємств, які тривалий час простоювали, допомагає їм зміни-ти асортимент продукції, що випускається, або поліпшити її якість, зробити цю продукцію конкурентоспроможною на внут-рішньому і світовому ринках.
Важливу роль кредит відіграє й у раціональному використанні робочих площ на підприємствах, які зменшили обсяги випуску раніше освоєної продукції, даючи можливість організувати на них виробництво нової продукції, що користується попитом се-ред споживачів, багато з якої раніше не випускалось в Україні, створюються підприємства сфери послуг населенню. Особливо велику роль кредит відіграє у насиченні споживчого ринку това-рами, у тому числі імпортними.
Кредит сприяє розвитку реформованого сільського господарства України, сприяючи цим не тільки забезпеченню її населення високоякісними продуктами харчування, а промисловості сиро-виною, а й перетворенню нашої країни з її багатющими чорнозе-мами і сприятливим для ведення сільського господарства кліма-том у крупного експортера сільськогосподарської продукції. При цьому значне місце відводиться іпотечному кредиту, правові умови для застосування якого створені прийняттям у 2001—2002 рр. Земельного кодексу України, законів про іпотеку, іпотечні банки, кредитні спілки та цілого ряду нормативних актів.
Дедалі більшого значення набуває кредит у забезпеченні насе-лення якісним житлом, побутовою технікою, створенні можливо-стей для отримання освіти та задоволення інших соціальних по-треб. Але поки він тут використовується вкрай недостатньо.
Значну роль відіграє кредит в економії витрат обігу. З його до-помогою вдається скорочувати витрати на виготовлення, випуск в обіг, перевезення, облік, зберігання грошових знаків, бо значна їх частина взагалі не потрібна. З допомогою кредиту також приско-рюється обіг грошей, особливо при застосуванні сучасних інфор-маційних технологій. Економія витрат обігу досягається й за раху-нок того, що при розвинутих кредитних відносинах зменшується потреба створювати поточну грошову касу.
Проте на сучасному етапі роль кредиту в його перерозподіль-ній функції поки що недостатня. Пояснюється це насамперед де-фіцитом позичкового капіталу в країні. Агрегований банківський капітал України на початок 2000 р. становив лише 4,6% від ВВП, тоді як у країнах з перехідною економікою Центральної та Схід-ної Європи — в середньому 40%, у країнах ОЕСР — понад 80%. Причиною цього є низькі доходи населення в умовах економічної кризи, що негативно впливає на його платоспроможність, а ще більше — на обсяги його заощаджень, які в країнах з розвинутою ринковою економікою є основним джерелом кредитних ресурсів. Якщо у Республіці Польща, не найбагатшій країні, банківські де-позити на душу населення на початок 2000 р. становили 1300 дол. США, то в Україні — трохи більше 50 дол. Ще однією з основ-них причин дефіциту позичкового капіталу є його «втеча» за ко-рдон, а також функціонування значних коштів, у тому числі в іноземній валюті, поза банками, у «тіньовій» економіці.
Україна має значний науково-технічний потенціал, про що свід-чать її досягнення у ракето-, літако- і суднобудуванні, інших галузях промисловості. Саме тому поставлено завдання реалізувати протя-гом 2000—2004 рр. програму промислово-інноваційного розвитку української економіки. У цьому надзвичайно важливу роль має віді-грати кредит. Адже своїх інвестиційних коштів підприємства не мають, а механізм безповоротного виділення бюджетних чи відом-чих коштів на капітальні вкладення відійшов у минуле. Особливого значення в цьому набуває венчурний (ризикований) кредит, який у багатьох країнах функціонує переважно з державною допомогою.
Позитивну роль у вирішенні цього завдання можуть відіграти кредитні установи небанківського типу (пенсійні, страхові, інвес-тиційні, профспілкові, поштові, благодійні та інші фонди), які володіють значними коштами. Їх можна не тільки інвестувати в економіку через ринок цінних паперів та здійснення реальних ін-вестицій, а й надавати безпосередньо у довгостроковий кредит, якщо зняти заборону на ведення цими установами кредитної дія-льності. Адже в багатьох країнах саме ці фінансові посередники стають основними кредиторами, особливо з надання довгостро-кового кредиту. Розвитку фінансово-кредитних установ небан-ківського типу сприяє ухвалена у червні 2000 р. Програма держа-вної підтримки небанківського фінансового сектору економіки в Україні на 2000—2002 р.
Через дефіцит власного капіталу для України на сучасному етапі має велике значення розвиток кредиту у міжнародній сфері, зокрема кредитні відносини з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними фінан-сово-кредитними інституціями. Уже зараз ряд українських банків і суб’єктів господарювання тісно співпрацюють з багатьма бан-ками зарубіжних країн. Завдяки своєму геоцентричному поло-женню в Україні за певних умов та при відповідних зусиллях міг би сформуватись один із потужних світових фінансових центрів.
У ринкових умовах знижується роль контрольної функції бан-ків, які значно менше використовуються державою для контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств. Проте зро-стає роль кредиту в його контрольній функції. Адже несвоєчасне повернення кредиту тягне за собою «штрафні» проценти, а його неповернення може призвести до банкрутства підприємства. Це спонукає позичальника досить обережно ставитися до залучення кредиту у свій господарський оборот, а якщо кредит отримано, то так господарювати, щоб своєчасно його повернути.
В антиципаційній (емісійній) функції кредит на сучасному етапі розвитку економіки передусім повинен відігравати антиін-фляційну роль. Для цього монетарна політика має бути досить виваженою.
Безумовно, з розвитком ринкових відносин в Україні роль кре-диту у суспільстві підвищуватиметься. З виходом економіки з еко-номічної кризи зростатимуть доходи населення — основного суб’єкта формування кредитних ресурсів, поліпшиться фінансовий стан господарюючих суб’єктів та конкурентоспроможність їх про-дукції на внутрішньому і світовому ринку, зміцніють українські банки, зросте довіра до України з боку іноземних кредиторів та ін-весторів тощо. Все це сприятиме прискоренню розвитку України і скорішому входженню її у європейський і світовий простір.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «РОЛЬ КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
Аудит загальновиробничих витрат
Внутрішня норма дохідності
Аудит вилученого капіталу
Індекс прибутковості


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2292 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП