ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємства за спрощеною системою
Мета аудиту — встановити достовірність визначеного податку за спрощеною системою оподаткування та своєчасність розрахунків із бюджетом.
Завдання аудиту — встановити:
• доцільність застосування спрощеної системи оподаткування;
• відсутність заборгованості перед бюджетом суб’єкта малого підприємництва перед поданням заяви для переходу на спрощену систему оподаткування;
• дотримання вимог щодо ведення Книги обліку доходів і витрат;
• достовірність об’єкта нарахування кожного виду податку за спрощеним режимом оподаткування;
• правильність розрахунку єдиного податку за ставками 6 і 10 відсотків;
• дотримання вимог щодо критеріальних ознак за сплати фік-сованого та єдиного податку фізичних осіб з правом найму робо-чої сили;
• правильність розрахунків фіксованого та єдиного податку з підприємців — фізичних осіб за наявності найманих працівників.
Крім оподаткування суб’єктів малого підприємництва за тра-диційною системою суб’єкти малого підприємства мають право вибрати спрощену систему оподаткування, яку обирають залежно від встановлених законодавством критеріальних ознак. Відповід-ність їх умовам переходу на спрощену систему оподаткування пе-ревіряється за даними, наведеними у заяві. Для юридичних осіб середньооблікова чисельність працюючих не повинна перевищу-вати 50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції 500 тис. євро. Для фізичних осіб чисельність працівників, що перебувають з ни-ми в трудових відносинах, має бути не більше 10 осіб. Їх поімен-ний склад та ідентифікаційні номери відображуються у заяві.
Обсяг виручки від реалізації продукції, наведений у заяві, не повинен перевищувати 500 тис. євро. Відсутність заборгованості перед бюджетом перед поданням заяви для переходу на спроще-ну систему оподаткування аудитор встановлює зіставленням на-рахованих і сплачених податків та обов’язкових платежів, строк сплати яких настав на момент подання заяви.
Аудитор перевіряє строк дії свідоцтва за встановленою фор-мою: для юридичних осіб — 1 рік; для фізичних осіб — 1 квартал.
Слід пам’ятати, що строк дії свідоцтва, виданого фізичним особам, протягом календарного року може продовжуватися що-кварталу за умови відсутності податкової заборгованості по єди-ному податку та своєчасної його сплати.
Аудитор звертає увагу на реєстрацію Книги обліку доходів і витрат, яка є обов’язковим документом, та перевіряє правиль-ність її ведення платником єдиного податку. Книга обліку дохо-дів і витрат видається на один календарний рік. Вона має бути прошнурована і пронумерована. На останній сторінці зазначаєть-ся кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється
підписом керівника та печаткою податкового органу.
При перевірці дотримання строків сплати єдиного податку тре-ба мати на увазі, що перерахування до бюджету проводиться що-місяця не пізніше 20 числа, а подання розрахунку до податкових органів — щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. При перевірці розрахунку встановлюють наяв-ність усіх реквізитів, правильність арифметичних підрахунків.
Достовірність об’єкта нарахування єдиного податку визнача-ють за даними Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книги доходів і витрат, первинних документів.
Аудитор повинен встановити дотримання хронологічної послі-довності усіх записів та підтвердження первинними документами.
Правильність нарахування єдиного податку за Книгою обліку доходів і витрат визначається за таким алгоритмом:
• для платників ПДВ –– підсумок графи 5 «Доходи від здійс-нення господарських операцій» помножити на 0,06;
• для неплатників ПДВ ––підсумок графи 5 помножити на 0,10.
При утриманні єдиного податку за ставкою 6 відсотків базою оподаткування є виручка від реалізації, що надійшла на поточний рахунок або до каси підприємства і з цієї ж суми виручки нарахо-вують податкове зобов’язання по ПДВ.
Таблиця 10.5
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
З використанням
рахунків класу 9 Без використання
рахунків класу 9
Нараховано єдиний пода-ток за даними податкового обліку Д-т 85 «Інші затрати»
К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами» Д-т 85 «Інші затрати»
К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами»
Відображено єдиний пода-ток у складі адміністрати-вно-управлінських витрат Д-т 92 «Адміністра-тивні витрати»
К-т 85 «Інші затрати» Немає запису
Віднесено витрати на сплату єдиного податку на фі-нансовий результат Д-т 79 «Фінансові ре-зультати»
К-т 92 «Адміністра-тивні витрати» Д-т 79 «Фінансові результати»
К-т 85 «Інші затрати»
Аудит оподаткування доходів громадян –– суб’єктів під-приємницької діяльності, що оподатковуються за традицій-ною системою.
Мета аудиту –– перевірка правильності обчислення, повноти та своєчасності перерахування прибуткового податку з доходів громадян ––суб’єктів підприємницької діяльності до бюджету.
Завдання аудиту –– встановити:
• наявність квартальних і річних декларацій про доходи та розрахунки по акцизному збору;
• відображення витрат за нормами чи підтвердженими доку-ментами;
• виправлення порушень, встановлених попередньою аудиторською перевіркою (податковими органами);
• відповідність доходів приватного підприємця за формою № 2 «Про виплачені доходи і стягнені податки» і декларацією;
• своєчасність перерахувань прибуткового податку підприємця;
• правильність розрахованого фіксованого чи єдиного податку без залучення та із залученням найманої робочої сили;
• правильність заповнення Книги обліку доходів і витрат та відповідність суми доходів, наведених у Книзі, фактично отри-маним;
• відповідність даних банку про рух грошових коштів на по-точному рахунку суб’єкта підприємницької діяльності отрима-ним доходам за Книгою обліку доходів і витрат;
• достовірність платіжних документів підприємця, що підтве-рджують витрати.
При перевірці оподаткування приватних підприємців необхід-но виходити із вимог конкретної системи оподаткування: тради-ційної системи оподаткування, оподаткування за фіксованим по-датком, спрощеної системи оподаткування (єдиного податку).
До початку перевірки оподаткування приватного підприєм-ця за традиційною системою необхідно з’ясувати всі зміни, що відбулися в податковому законодавстві.
До аудиторської перевірки потрібно згідно із справою приват-ного підприємця перевірити наявність квартальних і річних де-кларацій про доходи розрахунків по акцизному збору. Після цьо-го з’ясувати, як приватний підприємець показує у деклараціях витрати –– за нормами чи за фактичними сумами, підтверджени-ми документально.
Аудитор повинен ознайомитися з попередніми актами переві-рок відділів податкової інспекції, а також матеріалами перевірок, що надійшли із інших державних податкових інспекцій.
Аудитору потрібно перевірити надходження за період, що пе-ревіряється, за даними форми № 2 «Про виплачені доходи і стяг-нені податки» на приватного підприємця та відображення наве-дених доходів у деклараціях.
Завданням аудитора є аналіз перерахування прибуткового по-датку за особистим рахунком підприємця. При цьому особливу увагу потрібно звернути на дати надходження до бюджету нара-хованих авансових платежів.
У разі потреби аудитор повинен отримати підтвердження бан-ку при наявності у приватного підприємця поточного рахунку про рух грошових коштів, дати і суми отриманих та переданих до банку коштів.
На аудитора також покладено з’ясування строку дії придбано-го патенту на фіксовану плату прибуткового податку та наявність фактів залучення приватним підприємцем найманої робочої сили.
Аудитор повинен перевірити наявність документів, якими підприємцю дозволено займатися даним видом діяльності та розміщувати торговельні точки, а також їх кількість. При вико-ристанні орендованих приміщень приватним підприємцем пере-віряють наявність укладених договорів на оренду та правильність віднесення цих витрат.
Аудитор має встановити відповідність суми доходів у наданих звітах показникам звітів Реєстратора розрахункових операцій (РРО) та книги обліку розрахункових операцій (ОРО).
Якщо підприємець здійснював діяльність із залученням най-маних працівників, треба перевірити наявність договорів із наве-деними в них паспортними даними, порядок їх оформлення (за основним місцем роботи, за сумісництвом, правильність обчис-лення, повноту і своєчасність перерахування прибуткового пода-тку з найманих працівників до бюджету).
При перевірці підприємницької діяльності, що передбачає на-дання будь-яких послуг, необхідно перевірити їх відповідність вимогам чинного законодавства, нормативним документам. Аудитор має встановити: правильність застосування та оформлення квитанцій на надані послуги, звірити суму отриманого доходу за книгою обліку доходів і витрат з використаними квитанціями; наявність інвентаризаційного опису або інших документів, що підтверджують кількість матеріальних цінностей, переданих за-мовником для надання послуг; відповідність вказаних за актами прийомки робіт витрат матеріалів, сировини їх величині у Книзі обліку доходів і витрат, виготовленим виробам; правильність за-повнення Книги обліку доходів і витрат та повноту відображення в ній доходів і витрат. У разі повного відображення суми доходів (в тому числі за надані послуги) наведена в Книзі сума має відпо-відати фактично отриманій, з’ясувати наявність розбіжностей між фактичним залишком матеріальних цінностей і залишком за Книгою обліку доходів і витрат; виявлення фактів списання всіх витрат на витрати на виготовлення або придбання товару без урахування пропорційного їх розподілу між реалізованими това-рами і тими, що знаходяться в залишку.
Потрібно звірити дані банку про рух грошових коштів на по-точному рахунку суб’єкта підприємницької діяльності з отрима-ними доходами за Книгою обліку доходів і витрат.
У разі надання приватними підприємцями платіжних документів, що підтверджують витрати, слід провести зустрічні перевірки їх достовірності.
Аудитор також перевіряє правильність обчислення і своєчас-ність перерахування до бюджету податку на додану вартість та акцизного збору.
По закінченні перевірки складається аудиторський висновок стосовно фізичних осіб за формою, передбаченою національними нормативами аудиту.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємства за спрощеною системою» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів
Стратегічні міркування
Оцінювання ефективності інвестицій
Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків
Дисконтований період окупності


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2063 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП