ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Послідовність аудиту нематеріальних активів
Аудит нематеріальних активів, як і інших об’єктів об-ліку, має здійснюватися відповідно до аудиторських стандартів, де сформульовані єдині базові вимоги до якості аудиту, що за-безпечують при їх дотриманні рівень гарантії результатів ауди-торської перевірки. Аудитору слід пам’ятати, що перевірка нема-теріальних активів здійснюється тільки в грошовому (вартісному) вираженні на підставі первинних документів.
Проведення інвентаризації нематеріальних активів починаєть-ся з визначення правильності віднесення сум, що обліковуються на рахунку 12 «Нематеріальні активи», саме до складу нематеріа-льних активів, після чого проводиться перевірка обґрунтованості їх оприбуткування, наявності документів, на підставі яких офор-млені придбані майнові права.
Аудитору слід перевірити, щоб до складу визнаних підприємс-твом необоротних активів не були включені створені підприємст-вом об’єкти, які не визнаються як необоротні активи (гудвіл, газетні заголовки, назви видань, список клієнтури та інші об’єкти).
Щодо інших нематеріальних активів, то аудитор повинен про-аналізувати процес їх створення за фазами дослідження і розроб-ки з метою правильності їх визнання як активів підприємства. При цьому аудитор має врахувати, що будь-які нематеріальні ак-тиви, отримані в результаті дослідження, не визнаються як акти-ви підприємства, і тому витрати на проведення дослідження ма-ють бути списані й відображені у складі інших витрат операційної діяльності в тому періоді, в якому вони виникли.
Перевірка визнання нематеріальних активів, отриманих у ре-зультаті розробки, здійснюється через встановлення дотримання визначених умов. За відсутності таких умов витрати, понесені підприємством у процесі розробки, відображуються в складі ін-ших витрат операційної діяльності підприємства.
Аудитор має перевірити факт наявності об’єктів нематеріаль-них активів документації, в якій цей об’єкт описаний, зображе-ний або іншим способом зафіксований на матеріальних носіях інформації. Головним критерієм на даному етапі аудиту є мож-ливість ідентифікації об’єкта і встановлення факту його наявнос-ті в документації підприємства. Необхідно перевірити наявність документів, що підтверджують права на їх використання, а також правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів на балансі підприємства.
Характерною особливістю об’єктів промислової власності є наявність охоронних документів, які підтверджують права на них; патентів на винаходи і промислові зразки, свідоцтв на кори-сні моделі, програми ЕОМ, топологій інтегральних та інших мік-росхем. Тому наступним етапом аудиту є перевірка реальності охоронних документів.
Перевірка реальності охоронних документів потребує участі кваліфікованих фахівців-консультантів, спроможних здійснити їх об’єктивну експертизу.
Наступним етапом аудиту є перевірка документів, що підтве-рджують права підприємства на дані об’єкти промислової влас-ності. При цьому можливі три основних варіанти появи прав на об’єкти промислової власності:
• об’єкти були створені безпосередньо на підприємстві або на його замовлення (при фінансуванні розробок підприємством) і тому спочатку підприємство володіє правом власності (майнови-ми правами) на дані об’єкти та винятковими правами на їх вико-ристання;
• об’єкти були створені на іншому підприємстві, а потім права на них були повністю передані даному підприємству;
• підприємство отримало від інших патентовласників офіцій-ний дозвіл (ліцензію) на право використання об’єктів промисло-вої власності. У цьому випадку необхідна наявність ліцензійних угод (договорів).
Основним змістом даного етапу є перевірка дійсності прав підприємства на інтелектуальну власність, обсягу прав підприєм-ства (передається об’єкт у власність підприємства або тільки у тимчасове використання), строків володіння правами й інших ос-новних договірних умов використання таких об’єктів.
Аудитор повинен встановити правильність оцінки нематеріа-льних активів. За даними бухгалтерського обліку досліджується вартість нематеріальних активів з урахуванням того, що первісна вартість їх складається із фактичних витрат на придбання та при-ведення у стан готовності до використання. Слід звернути увагу, що витрати на сплату відсотків за кредит згідно з П(С)БО 8 «Не-матеріальні активи» не включаються до первісної вартості нема-теріальних активів. Важливим для аудиту є правильність відо-браження в обліку та звітності операцій, придбання (за плату та безоплатно) нематеріальних активів з урахуванням нарахованого й сплаченого податку на додану вартість. Аудитор перевіряє ви-хідні документи про надходження нематеріальних активів, пра-вильність їх оцінки, встановлення норм амортизаційних відраху-вань, а також відповідність підтверджувальних документів на майнові права підприємства. Перевіряється правильність оприбу-ткування нематеріальних активів, внесених засновниками в раху-нок їх вкладень до статутного капіталу підприємства, встановлю-ється повнота вкладень та правильність їх оцінки, законність віднесення на рахунки бухгалтерського обліку.
Особливе місце під час аудиторської перевірки нематеріаль-них активів відводиться нарахуванню та відображенню їх нако-пиченої амортизації. Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» нарахування амортизації по нематеріальних активах здійс-нюється протягом строку їх корисного використання, який вста-новлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більш як 20 років.
Аудитор встановлює правильність переліку нематеріальних активів, на які підприємство нараховує амортизацію, визначення норми амортизацію за строком їх корисного використання, пере-віряє правильність нарахування накопиченої амортизації і досто-вірність відображення у бухгалтерському обліку.
По всіх нематеріальних активах необхідно перевірити наяв-ність розпорядчого документа підприємства про затвердження корисного строку їх використання. На підприємстві має бути встановлена наявність документів з докладним описом кожного нематеріального активу та порядку його використання.
Завдання аудитора полягає у встановленні правильності ви-значення підприємством нематеріальних активів, на які не нара-ховується амортизація, а також їх списання та віднесення на ра-хунки бухгалтерського обліку.
Об’єктом аудиторської перевірки є правильність списання не-матеріальних активів з неповним нарахуванням накопиченої амортизації. Особливо ретельно перевіряють відображення у бу-хгалтерському обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів. У разі виявлення недостач необхідно встановити розмір збитку від крадіжок, знищення, псування нематеріальних активів, а також винних у цьому осіб та з’ясувати правильність нараху-вання сум для утримання й відображення їх на рахунках бухгал-терського обліку. За кожним напрямом перевірки нематеріальних активів і гудвілу аудитор має встановити правильність бухгал-терських записів. Операції, пов’язані з придбанням, створенням, модернізацією тощо нематеріальних активів та гудвілу, мають бути відображені так, як показано в табл. 6.1.
Таблиця 6.1
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І ГУДВІЛУ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Облік нематеріальних активів і негативного гудволу
1 Придбано нематеріальні акти-ви (на умовах авансової оплати)
а) за договором 154 «Придбання (створення) нема-теріальних активів» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
б) ПДВ 644 «Податковий кредит»
2 Зараховано придбаний об’єкт до складу нематеріальних ак-тивів 12 «Нематеріальні активи» 154 «Придбання (створення) нема-теріальних активів»
3 Відображено витрати на ство-рення програмного забезпечення для власних потреб 154 «Придбання (створення) нема-теріальних активів» Рахунки різних ак-тивів і зобов’язань
Продовження табл. 6.1

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
4 Зараховано до складу нематеріа-льних активів програмне забезпе-чення, створене власними силами 125 «Авторські та суміжні з ними права» 154 «Придбання (створення немате-ріальних активів»)
5 Відображено витрати на дослі-дження можливості технічного вдосконалення виробництва 941 «Витрати на до-слідження і розроб-ки» Рахунки різних ак-тивів і зобов’язань
6 Відображено витрати на модер-нізацію програмного забезпе-чення 154 «Придбання (створення) немате-ріальних активів» Рахунки різних ак-тивів і зобов’язань
7 Списано витрати на модерніза-цію програмного забезпечення 125 «Авторські та суміжні з ними пра-ва» 154 «Придбання (створення) немате-ріальних активів»
8 Нараховано амортизацію нема-теріальних активів за звітний період Рахунки відповідних витрат (90 «Собівартість реалізації»,
91 «Загальновироб-ничі витрати», 93 «Витрати на збут» та ін.) 133 «Знос нематері-альних активів»
9 Придбано підприємство (в тому числі гудвіл), майно якого зара-ховано на баланс покупця:
а) сплачено кошти 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 31 «Рахунки
в банках»
б) прийнято на баланс кредитор-ську заборгованість (постачаль-ником) придбаного підприємства 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
10 Зараховано на баланс покупця майно придбаного підприємства:

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
а) основні засоби 15 «Капітальні інве-стиції»
б) матеріали 20 «Виробничі запаси»
в) дебіторську заборгованість покупців 36 «Розрахунки з покупцями та замо-вниками»
г) гудвіл 19 «Гудвіл при при-
дбанні»
11 Нараховано амортизацію гудвілу 92 «Амортизаційні витрати» 133 «Накопичена амортизація немате-ріальних активів»
Закінчення табл. 6.1

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
12 Придбано підприємство (з нега-тивним гудвілом), діяльність якого прогнозується із обчис-лювальними збитками у майбутньому:
а) сплачено кошти 31 «Рахунки
в банках»
б) негативний гудвіл 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 19 «Гудвіл при при-дбанні»
13 Зараховано на баланс покупця майно придбаного підприємства: 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
а) основні засоби 15 «Капітальні інве-стиції»
б) готову продукцію 26 «Готова продук-ція»
в) дебіторську заборгованість покупців 36 «Розрахунки з покупцями та за-
мовниками»
14 Відображено частину негатив-ного гудвілу, визнану доходом звітного періоду 19 «Гудвіл при при-дбанні» 746 «Інші доходи від звичайної діяль-ності»

У разі придбання нематеріальних активів за умов авансованої оплати має бути зроблено запис:
Д-т 154 «Придбання, створення нематеріальних активів»
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;
Д-т 644 «Податковий кредит»
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на суму ПДВ.
Зарахування нематеріального активу до складу нематеріаль-них активів виконується записом:
Д-т 12 «Нематеріальні активи»
К-т 154 «Придбання, створення нематеріальних активів».
Нарахування амортизації нематеріальних активів супроводжу-ється таким записом:
Д-т 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі ви-тати, 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати» та ін. (рахунки відповідних витрат)
К-т 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів».
Завершальним етапом аудиту об’єктів нематеріальних активів є підготовка висновку, що включає пропозиції для клієнта.
Отже, характерною особливістю аудиту об’єктів нематеріаль-них активів є експертиза офіційних охоронних документів і ана-ліз дійсності документів по придбанню майнових прав та прав на використання.
При проведенні аудиту нематеріальних активів, що має спе-цифіку, необхідно залучати як консультантів патентних повіре-них і юристів, які працюють у цій галузі.
Проведення аудиторської перевірки за алгоритмом, що пропо-нується, дає змогу значно скоротити трудові витрати, оскільки у разі виявлення відсутності об’єктів нематеріальних активів або його нетотожності об’єкту, що відображується в документах, по-дальша перевірка втрачає сенс (немає об’єкта — немає і прав, що з нього випливають).
Під час аудиту об’єктів інтелектуальної власності — прав на літературні, художні та наукові твори, а також всі інші права, що стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях, необхідно встановити наявність акта приймання-передачі, який підтверджує факт отримання під-приємством даного об’єкта інтелектуальної власності та правильність їх вартості.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Послідовність аудиту нематеріальних активів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Дохідність залученого капіталу
Аналіз рентабельності роботи позичальника
Мова HTML
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2792 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП