ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит пайового капіталу
Пайовий капітал — сума пайових внесків членів спі-лок, кооперативів та інших підприємств, що передбачена устано-вчими документами.
У результаті реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) громадяни одержали майнові частки (паї). Майновий пай — це частка капіталу колишнього КСП, яка на-лежить пайовику.
Мета аудиту пайового капіталу — встановити законність і достовірність здійснених операцій щодо пайового капіталу.
Основними завданнями аудиту пайового капіталу є вста-новлення правильності:
• формування списків осіб, що мають право на майновий пай;
• визначення розміру індивідуального майнового паю;
• збереження індивідуального паю;
• індексації майнового паю у зв’язку з інфляцією;
• оформлення передачі майнових часток (паїв) в оренду;
• викупу індивідуального майнового паю;
• відображення в бухгалтерському обліку пайового капіталу.
При перевірці правильності формування списків осіб, що мають право на майновий пай, аудитор має встановити, щоб до цього списку були включені всі члени підприємства, а також осо-би, за якими відповідно до законодавства зберігається право на майновий пай, зокрема пенсіонери, особи, призвані для прохо-дження строкової військової служби, особи, направлені підпри-ємством для навчання, спадкоємці померлих осіб, які мали право на майновий пай, та інші особи, що визначається рішенням збо-рів співвласників.
При перевірці правильності визначення розміру індивідуаль-ного майнового паю аудитор має встановити, що право кожного члена підприємства на пайовий фонд майна визначено залежно від його трудового внеску та здійснено за методикою, затвердженою Мінагрополітики. Методика уточнення складу та вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підпри-ємств, у тому числі реорганізованих, затверджена постановою Ка-бінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 177.
Особливу увагу аудитор повинен приділити збереженню інди-відуального паю. Ці частки (паї) ніколи не можуть зникнути.
В процесі діяльності одні засоби замінюються іншими, а частки (паї) залишаються. Вони не знецінюються, а навпаки — підляга-ють індексації у зв’язку з інфляцією.
Аудитор має встановити своєчасність та правильність прове-дення індексації майнових часток (паїв) у зв’язку з інфляцією.
Власники майнових часток (паїв) мають право передати їх в оренду, але вони залишаються власністю громадян і мають по-стійно приносити їм дохід. Завдання аудитора — встановити до-тримання чинного законодавства про оренду. Так, вважаються неправильними дії у разі укладення з пайовиком у подальшому договору оренди, повернення йому старої зношеної техніки в ра-хунок паю, оскільки частка (пай) не зношується і не старіє. Част-ка (пай) — це реальне багатство, виражене в грошах, сума яких постійно зростає. Отже, за частку (пай) потрібно віддати не старе майно, а гроші в проіндексованій сумі. Заміна техніки, будівель, корів та інших засобів є звичайним господарським процесом, який ніяк не впливає на розмір майнового паю. Придбані нові тра-ктори, автомобілі та інші об’єкти є власністю створеного підпри-ємства. Засновник, який взяв частки (паї), залишається боржником перед пайовиками до того часу, доки не викупить частки (паї).
Орендар за згодою пайовика може викупити індивідуальний майновий пай на взаємовигідних умовах. Викуп можна здійснити за гроші або натурою (готовою продукцією, основними засобами тощо), але тільки за взаємною згодою орендодавця та орендаря. Аудитор має перевірити дотримання цих умов. Однак, якщо в оперативну оренду здано конкретний об’єкт основних засобів, який виділений у натуральному вираженні, то після закінчення строку оренди цей об’єкт і повертається орендодавцю. Тут діють інші правові відносини.
В бухгалтерському обліку пайовий капітал обліковують на ра-хунку 41 «Пайовий капітал»: за дебетом рахунку — зменшення, а за кредитом — збільшення. Аналітичний облік ведуть по кожно-му пайовику. На цьому рахунку можуть обліковуватися майнові частки (паї), які передані їх власниками господарським форму-ванням, що створені після реформування колективних сільсько-господарських підприємств у 2000 р.
При використанні майнових часток (паїв) для створення ново-го підприємства на їх вартість кредитують рахунок 41 «Пайовий капітал» і дебетують рахунки активів, на яких відображується вартість розпайованого майна, що показана у матеріалах проведеної інвентаризації. Аналітичний облік ведуть по кожному пайовику. За результатами роботи підприємство нараховує дивіденди за майнові частки (паї):
Д-т 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
К-т 67 «Розрахунки з учасниками».
Майнові частки (паї), не виділені в натуральному вираженні, згідно з договором оренди передаються засновникам і зарахову-ються в пайовий капітал (К-т 41 «Пайовий капітал») або відо-бражуються як зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів (К-т 532 «Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів»), що залежить від організаційно-правового статусу нового підприємства.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит пайового капіталу» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Формування власного капіталу банку
Вибір конфігурації систем комп’ютерної телефонії
Аудит витрат на поліпшення необоротних активів
Сучасний стан систем телекомунікацій в Україні
Іменник


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 1983 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП