ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Планування аудиторської перевірки підприємства
Аудитор повинен планувати свою діяльність на такому рівні, щоб провести аудиторську перевірку підприємства квалі-фіковано і вчасно. Як міжнародними стандартами, так і націона-льними нормативами аудиту України визначено порядок плану-вання аудиту.
Норматив № 9 «Планування аудиту» визначає порядок плану-вання, розробки загального плану і програми проведення аудиту, тобто сутність планування аудиту.
Планування — це вироблення головної стратегії конкретних підходів до характеру, періоду та часу проведення аудиту. В пла-ні аудиту має визначатися час проведення кожної конкретної
аудиторської процедури.
Мета планування аудиту — концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямах аудиту, на виявленні ланок для найре-тельнішої перевірки. Планування допоможе аудиторові належно організувати свою роботу та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати ро-
боту, яку виконують інші аудитори та фахівці інших професій.
Характер планування залежить від організаційної форми, роз-міру й виду діяльності підприємства, виду аудиту, правильного уявлення аудитора про стан справ на підприємстві.
Найважливішою складовою частиною планування аудиту є отримання аудитором інформації про стан справ на підприємстві. Докладніше про порядок отримання інформації про стан справ на підприємстві наведено в ННА № 10 «Знання бізнесу клієнта».
Планування аудиту охоплює складання загального плану очі-куваних робіт і розробку аудиторської програми.
Загальний план очікуваних робіт оформляється документа-льно, до нього додається розклад виконання кожної ланки пере-вірки або аудиторської процедури.
План аудиторської перевірки переглядається керівником під-приємства, що сприяє підвищенню ефективності аудиту, скоро-ченню числа аудиторських процедур. Аудитор повністю відпові-дає за розробку та виконання плану й програми аудиту.
Складений план аудиторської перевірки буде якісним, а визначений обсяг очікуваних робіт реальним, якщо аудитором буде:
• вивчено умови контракту (договору на проведення аудиту) та встановлену законом відповідальність аудитора;
• уточнено зміст звіту аудитора або іншої інформації, яку йому треба передати замовнику відповідно до укладеного договору;
• встановлено вплив на результати перевірки нових стандартів з обліку та аудиту, законів, положень, інструкцій та інших нормативних актів;
• виділено основні питання аудиту;
• з’ясовано умови, що потребують особливої уваги (можли-вість матеріальних помилок, обману тощо);
• визначено ступінь довіри системі обліку та внутрішньому аудиту підприємства;
• встановлено обсяг аудиторських доказів;
• оцінено професійну придатність внутрішніх аудиторів і мо-жливість їх залучення до зовнішнього аудиту;
• проаналізовано доцільність залучення інших аудиторів до проведення перевірки у філіях, представництвах, відділах, від-
окремлених підрозділах підприємств, що мають самостійний
баланс;
• встановлено необхідність залучення експертів.
Для підготовки плану аудиторської перевірки використовують річні звіти, інформацію про збори акціонерів (засновників), засі-дання ради директорів, внутрішні фінансові звіти підприємства (фірми), аудиторські висновки за попередній період, матеріали внутрішнього аудиту, періодичні видання з питань аудиту.
Загальний план аудиту розробляється настільки докладно, щоб аудитор мав змогу на його основі підготувати програму аудиту. В свою чергу, програма аудиту, її зміст та розмір залежить
від розміру, виду та специфіки підприємства, умов договору на проведення аудиту, а також особливостей методики і техніки, які використовує аудитор під час перевірки.
Нормативом № 9 визначено коло питань для аналізу аудито-ром під час розробки загального плану. До них належать такі:
1. Розуміння аудитором бізнесу клієнта, що включає ви-значення:
— основних чинників, які мають вплив на діяльність підприємства;
— найважливіших характеристик підприємницької діяльності підприємства, його організаційної структури, процесу виробниц-тва, надання послуг, фінансового стану, а також його звітності, включаючи зміни, які мали місце після попереднього аудиту;
— обов’язків між керівництвом підприємства.
2. Розуміння обліку та системи внутрішнього контролю,
а саме:
— методології та принципів бухгалтерського обліку, які засто-совувались підприємством;
— можливого ефекту від змін в обліковій політиці та строках (терміновості) аудиту;
— обізнаність аудитора в бухгалтерському обліку і системі внутрішнього контролю, а також у тому, що необхідно викорис-тати у тестах оцінки надійності внутрішнього контролю підприємства та в незалежних аудиторських процедурах.
3. Визначення ризиків і суттєвості:
— оцінка аудитором ризику внутрішнього контролю — ефек-тивності системи внутрішньогосподарського контролю підпри-ємства, спроможності її попереджати і виявляти помилки на під-приємстві, оцінка особистого аудиторського ризику невиявлення суттєвих помилок у фінансовій звітності підприємства, яка зав-жди існує при проведенні аудитором аудиторських процедур, і визначення на їх основі найважливіших напрямів аудиту;
— визначення для цілей аудиту порогу суттєвості помилок з кожного виду операцій;
— оцінка аудитором ймовірності існування суттєвих помилок в обліку з огляду на попередній період перевірки та виявлені ним раніше помилки;
— визначення складних бухгалтерських операцій.
4. Види, час і повнота процедур:
— існування можливості оперативного внесення змін в окремі напрями аудиту;
— вплив інформаційних технологій на процес аудиту;
— робота внутрішніх аудиторів підприємства та можливий вплив її на аудиторські процедури зовнішніх аудиторів.
5. Координація, керівництво, супроводження і нагляд:
— участь в аудиті інших аудиторів, аудиторських фірм (пере-вірка іншими аудиторами дочірніх підприємств, філій та відді-лень головного підприємства);
— участь в аудиті експертів та інших фахівців, які не є аудиторами;
— дислокація (місцезнаходження) підрозділів підприємства;
— підбір виконавців аудиту та розподіл між ними обов’язків, враховуючи їх професійний рівень і стаж роботи.
6. Інші питання:
— можливість оперативного включення до програми аудиту наприкінці аудиторської перевірки питання безперервності діяльності підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватись у найближчий час;
— умови, які мають привернути особливу увагу аудитора до відносин підприємства зі спорідненими сторонами. Порядок ви-значення споріднених сторін наведено в ННА № 19 «Споріднені сторони».
Основні завдання, які передбачається відобразити у планових документах, мають включати:
• аналіз системи бухгалтерського обліку та системи внутріш-нього контролю на підприємстві;
• попередню оцінку господарських операцій і видів доходів підприємства за період, що перевіряється, у розрізі їх відповід-
ності законодавству та статутним документам;
• аналіз рахунків Головної книги;
• коригування робочої програми з урахуванням виявлених проблем та зон ризику;
• перевірку правильності заповнення форм звітності, відповід-ність даних Головної книги, обігово-сальдового балансу та (або) інших регістрів бухгалтерського обліку;
• порівняння різних форм звітності щодо їх відповідності;
• внесення (за результатами аудиту) необхідних змін у відпо-відні облікові регістри;
• звірку залишків на кінець операційного дня на 31 грудня з даними касової книги, звірку виписок банку та Журналів-ордерів;
• звернення до банку (за необхідності) з приводу підтвер-дження залишків на рахунках на кінець року, а також іншої інфо-рмації, необхідної для аудиторського висновку;
• перевірку оборотів за звітний період;
• правильність відображення залишків на рахунках бухгалтер-ського обліку за окремими дебіторами та кредиторами;
• наявність актів звірок на кінець року за найбільшими дебіто-рами та кредиторами, їх відповідність аналітичному обліку;
• порівняння даних синтетичного, аналітичного та складсько-го обліку;
• порівняння даних відомостей інвентаризації на кінець року з обліковими даними;
• правильність ведення обліку запасів, їх оцінки та вчасності оприбуткування, дотримання П(С)БО 9 «Запаси»;
• встановлення відповідності даних синтетичного та аналітич-ного обліку;
• правильність ведення обліку основних засобів, оцінки їх ва-ртості, своєчасного оприбуткування (списання), застосування норм амортизації, класифікації капітальних вкладень, дотриман-ня П(С)БО 7 «Основні засоби»;
• тотожність відображення в обліку дебіторської та кредитор-ської заборгованості, розрахунків з іншими дебіторами і креди-торами, з бюджетом, з персоналом за заробітною платою та ін-шими операціями;
• правильність відображення на рахунках бухгалтерського об-ліку кредитів та позик, нарахованих та сплачених процентів;
• порівняння облікових даних з банківською інформацією;
• відповідність розміру статутного капіталу, зазначеного в установчих документах, обліковим даним, правильність оцінки та повноти внесення учасниками своїх часток;
• правильність класифікації, оцінки та відображення в обліку доходів підприємства, формування валових витрат, прибутку та ін.
Загальний план аудиту має відповідати встановленій формі (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН АУДИТУ
Організація, що перевіряється
Період аудиту
Кількість людино-годин на перевірку
Керівник аудиторської перевірки
Запланований аудиторський ризик
Запланована суттєвість


пор. Заплановані
види робіт Період проведення Виконавець Примітки

Керівник аудиторської фірми __________________
(підпис)
Керівник аудиторської перевірки __________________
(підпис)
Необхідною умовою успішного виконання плану аудиторсь-ких робіт є програма аудиту. У ній наведено перелік запитань, які треба з’ясувати: період проведення, а також обсяг та види аудиторських процедур, необхідних для виконання плану аудиторсь-кої перевірки.
У процесі підготовки аудиторської програми враховуються результати внутрішнього контролю. Чим він ефективніший, тим менше аудиторських процедур буде внесено до програми аудиту без ризику для отримання об’єктивних висновків про достовір-ність показників фінансових звітів і балансів.
До складу аудиторської програми входять тестування опера-цій, аналітичні процедури і тестування статей бухгалтерського балансу.
Тестування операцій передбачає виявлення кількісних поми-лок і порушень, що впливають на правильне відображення пока-зників фінансової звітності. При цьому тестуванні операцій ви-значають:
— наявність дозволу на проведення операції;
— правильність складених бухгалтерських записів і підсумків у регістрах синтетичного та аналітичного обліку;
— тотожність занесених операцій у Головну книгу.
Аналітичні процедури — це ефективні способи перевірки, які використовують для:
— формування думки (уявлення) про діяльність підприємства;
— оцінки фінансової стійкості підприємства;
— виявлення помилок у фінансовій звітності;
— скорочення обсягу тестів.
Тестування статей бухгалтерського балансу, що ґрунтується на даних Головної книги, включає такі завдання:
— підтвердження рахунків дебіторів і кредиторів;
— обстеження запасів та основних засобів;
— перевірка правильності відображення грошових коштів;
— встановлення правильної періодизації проведених протягом року операцій.
Найефективнішими методичними прийомами аудиторської перевірки є аналіз процедури оцінки внутрішнього контролю та тес-тування системи внутрішнього контролю. Найскладніша про-
цедура — це тестування операцій.
Вимоги до змісту аудиторських програм встановлює кожна
аудиторська фірма. Основними з них є:
• розкриття суті процедур з метою забезпечення аудиторів не-обхідним інструментарієм;
• встановлення строку перевірки;
• надання інформації для виконання кожної процедури (поси-лання на робочі документи, що відображують отримані докази, вказівка на аудитора, що виконує роботу, дату її закінчення, встановлені винятки із правил та їх пояснення).
Програма аудиторської перевірки подається керівництву під-приємства для ознайомлення та погодження об’єктів і етапів пе-ревірки, внесення змін та доповнень за пропозицією управлінців підприємства. Вона може бути скоригована з урахуванням ефек-тивності внутрішнього контролю на підприємстві. Якщо інвента-ризації майна підприємства проводяться регулярно, вчасно та ре-тельно, а за їх результатами вживаються відповідні заходи, то обсяг аудиторських робіт відповідно скорочується.
Під час складання програми аудиторської перевірки неможливо повністю передбачити всі чинники, що матимуть вплив на її трудо-місткість та тривалість, їх слід враховувати впродовж перевірки.
У практиці зарубіжного аудиту використовують спеціальні графіки планування послідовності та трудомісткості роботи на окремих ділянках аудиту великих підприємств, що забезпечує за-вершення перевірки у визначені строки та з належними результа-тами. Застосування цих графіків дає змогу раціональніше розпо-діляти сили аудиторів на окремих етапах перевірки. Фахівці з Німеччини, наприклад, пропонують застосовувати спеціальне обчислення для раціонального розподілу сил аудиторів з ураху-ванням їх кваліфікації (освіти, досвіду та інших особистих рис). Однак подібні обчислення досить трудомісткі (кількісний вимір, оцінка кваліфікації, складність розрахунків).
У разі повторних аудиторських перевірок програма перевірки будується з урахуванням набутого досвіду та обізнаності з діяль-ністю підприємства. Розроблену програму можна використовува-ти упродовж кількох суміжних періодів. Досвід країн з ринковою економікою свідчить про доцільність складання багаторічних (п’ятирічних) планів перевірок, коли до кожної повторної ауди-торської перевірки вносяться зміни та доповнення, зумовлені об’єктивними причинами.
За потреби план і програма аудиторської перевірки коригу-ються. Суттєві зміни, внесені в їх зміст, підтверджуються доку-ментально. Оперативне уточнення змісту та програми аудиту дає змогу забезпечити належну перевірку основних напрямів діяль-ності підприємства, вирішувати проблеми, що виникли в процесі проведення аудиту, скоригувати аудиторів і експертів, якісно і вчасно провести аудит.
Нормативом аудиту № 4 визначено форму програми аудиту (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ПРОГРАМИ АУДИТУ
Організація, що перевіряється
Період аудиту
Кількість людино-годин
Керівник аудиторської перевірки
Запланований аудиторський ризик
Запланована суттєвість


пор. Перелік
аудиторських
процедур
за розділами
аудиту Період
проведення
процедур
перевірки Викона-вець Назва робочих
документів
аудитора Примітки

Керівник аудиторської фірми _____________________
(підпис)
Керівник аудиторської перевірки __________________
(підпис)

Прикладом аудиторської програми може бути перевірка кош-тів у касі та касових операцій (табл. 1.3).
За змістом програма аудиту окремих підприємств буде від-різнятися залежно від поставлених перед аудитором завдань, виду діяльності підприємства та ділянки, яка підлягає перевірці тощо.
Наведені у табл. 1.3 процедури різні за своїм обсягом. Найбі-льший обсяг процедур наприкінці звітного року — проведення інвентаризації виробничих запасів, коштів, основних засобів, не-матеріальних активів, цінних паперів, оцінка результатів.
У програмі аудиту види, зміст і час проведення запланованих аудиторських процедур мають збігатися з показниками загально-го плану аудиту. Аудиторська програма допомагає керувати ви-конавцями аудиту та контролювати їх роботу. До аудиторської програми згідно з Національними нормативами аудиту передба-чено включати перелік аудиторських процедур за розділами аудиту, період проведення процедур перевірки, визначати конкретно-го виконавця, назву робочих документів, примітки.
Таблиця 1.3
ПРОГРАМА АУДИТУ КОШТІВ У КАСІ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Завдання Процедура перевірки Строк
проведення Обсяг
перевірки Індекс
робочих
документів
Оцінка си-стеми вну-трішнього контролю Встановлення:
а) наявності договору з касиром про повну індивідуа-льну матеріальну відпові-дальність Проміжний
аудит Суцільна
— б) систематичності здійс-нення інвентаризацій (не-
стачі, надлишки) На 31.12 —
— в) вчасності оприбуткуван-ня коштів у касі та їх пере-каз на розрахунковий раху-нок Проміжний аудит Вибіркова
— г) якості ведення касових документів — —
— д) відповідності умов обладнання приміщення каси, зберігання коштів, цінних па-перів, грошових документів та бланків суворої звітності чинним вимогам — Суцільна
Реальність існування Спостереження за інвента-ризацією грошей у касі За станом
на 31.12 звітного року Суцільна
Право
власника Вивчення прибуткових ка-сових ордерів з додатками, витягів банку Проміжний аудит Вибіркова

У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього конт-ролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських тестів і не-залежних процедур — координує роботу всіх можливих поміч-ників, залучених із числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі. Під час розробки аудиторської програми інші питання, які наведено в параграфі 9 цього нормативу, також розкривають-ся з більшою деталізацією.
Записи та висновки аудитора за кожним розділом аудитор-
ської програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, який використовує аудитор у процесі підготовки й обґрунтування аудиторського звіту.
Впродовж аудиту його загальний план і програма перегляда-
ються та уточнюються аудитором. Аудитор постійно уточнює свої плани, оскільки існує ймовірність зміни умов і напрямів аудиту, а також можливість отримання інших результатів після проведення аудиторських процедур, ніж ті, які раніше очікувалися аудито-ром. Події або мотиви, що змусили аудитора внести значні зміни до аудиторської програми, оформляються ним документально.
Зміст плану і програми значною мірою визначається розміром підприємства. Для підприємств малого бізнесу вони більш спрощені.
Чітко спланувати й організувати виконання аудиту легше, ко-ли замовники постійні. Проте і в цих умовах здебільшого визна-чаються лише строки виконання робіт, а поетапне планування не здійснюється. Більшість аудиторських фірм (особливо з невели-ким штатом аудиторів) не розробляють програму аудиту, а про-водять перевірку на основі досвіду та професійної інтуїції.
Узагальнення результатів планування аудиту оформляється меморандумом (доповідною запискою), який включає:
• короткий огляд напрямів діяльності замовника з виділенням основних партнерів (постачальників, замовників, банків тощо);
• оцінку власного ризику в галузі та на підприємстві;
• оцінку ефективності внутрішнього контролю та ризику контролю;
• перелік проблем, пов’язаних із нетиповими господарськими операціями, галузевими особливостями, що потребують допомо-ги експертів;
• склад аудиторської групи, графік виконання робіт, викорис-тання внутрішніх аудиторів тощо;
• строки виконання аудиту, строки зустрічей з керівництвом замовника та дату завершення аудиту.
Меморандум розглядається відділом (чи особою) контролю якості аудиту, обговорюється з партнером, відповідальним за ау-дит, менеджером. Після необхідних коригувань план і програма приймаються до виконання.
В організації планування, особливо у розробці типових про-грам аудиту, в Україні важливою є допомога Аудиторської пала-ти. Це забезпечить якість аудиторських перевірок та сприятиме скороченню інструкцій з боку органів державної виконавчої вла-ди (Мінфіну, Фонду держмайна, Національного банку).
Для підвищення якості планування, скорочення витрат часу використовуються стандартні програми аудиторської перевірки, які аудитор може відкоригувати з урахуванням особливостей її застосування в умовах конкретного підприємства та оцінки си-
стеми внутрішнього контролю. Зміни стандартної програми, що в основному стосуються аудиторських процедур, обов’язково до-кументуються з висвітленням причин.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Планування аудиторської перевірки підприємства» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Дохідність на акцію
Методи оцінки реальних інвестиційних проектів
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ
Склад – найменша вимовна одиниця
Аудит надзвичайних доходів і витрат


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 6032 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП