ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Договір на проведення аудиторської перевірки
Правова основа договору на проведення аудиторської перевірки регулюється Національним нормативом аудиту (ННА) № 4 «Про договір на проведення аудиту», де зазначено, що основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської пе-ревірки, є договір на проведення аудиту.
Договір документально засвідчує, що сторони дійшли згоди з усіх суттєвих аспектів взаємовідносин, які виникають у зв’язку з його укладанням.
Перед укладанням договору можливий обмін листами між ауди-тором та клієнтом. Надсиланню листа-пропозиції може передувати етап обстеження об’єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи, якщо аудитор вважатиме доцільним проведення такого обстеження.
Листи можуть бути невід’ємною складовою частиною або до-датком до договору, якщо це буде обумовлено умовами договору.
Нормативом № 4 визначено основні вимоги до змісту догово-ру на проведення аудиту та його структури. Хоча за змістом до-говір на проведення аудиту може бути різним залежно від конк-ретних обставин, проте він має містити такі положення:
• мета аудиту;
• масштаб аудиту, включаючи посилання на чинне законодав-ство, нормативи (поняття масштабу аудиту включає в себе необ-хідний обсяг та глибину перевірки, склад, кількість, обсяг ауди-торських процедур);
• можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, замовленої аудитором у зв’язку з аудитом;
• відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряєть-ся, за надану аудиторам інформацію (у разі потреби обумовлю-
ється вимога про отримання від керівництва підприємства письмового підтвердження, що стосується наданої інформації);
• умови відповідальності за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором;
• вказівка на те, що в зв’язку з рівнем суттєвості та інших влас-тивих аудиту обмежень існує можливість, навіть ймовірність того, що будь-які істотні помилки можуть залишитись не знайденими;
• форма, в якій замовникові буде видана інформація про ре-зультати проведеної аудитором роботи (обсяг і склад переданої замовнику документації).
Крім того, згідно з нормативом № 4 до договору можуть бути додані такі пункти:
• угоди, які стосуються планування аудиту;
• угоди щодо залучення до перевірки інших аудиторів і фахівців інших галузей з деяких аспектів аудиту;
• угоди, що стосуються залучення до перевірки внутрішніх ау-диторів та іншого персоналу клієнта;
• порядок розрахунків за виконання робіт з аудиту;
• будь-які можливості обмеження аудиторського зобов’язання;
• посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та клієнтом.
Відповідно до нормативу аудиту № 4 структура договору мо-же бути різною, проте його форма в цілому має відповідати зага-льноприйнятій в Україні формі складання договорів. За структу-рою договір на проведення аудиту має включати такі розділи: предмет договору, зобов’язання сторін, порядок здавання та при-ймання робіт, строк виконання робіт, відповідальність сторін, строк дії договору, реквізити сторін та особливі умови.
У розділі «Предмет договору» зазначається назва аудиторсь-кої послуги («проведення аудиту» або «аудиторська перевірка»), мета аудиту та характеризується масштаб аудиту.
У розділі «Зобов’язання сторін» наводиться перелік та харак-теристика зобов’язань, які бере на себе кожна із сторін. Перелік зобов’язань замовника має містити такі положення:
• надання аудиторам можливості доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, яка запитана у зв’язку з аудитом;
• відмова від будь-яких дій, які здійснюються з метою впливу на думку аудитора;
• зобов’язання щодо приймання та оплати робіт;
• інші зобов’язання.
У переліку зобов’язань аудитора слід зазначити про:
• дотримання умов конфіденційності інформації та інших принципів аудиту;
• форму, в якій замовникові буде видана інформація про ре-зультати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої замовникові документації);
• дотримання вимог до якості згідно із стандартами та норма-ми аудиту, законодавчими актами України та іншими (назвати, якими саме) критеріями;
• зобов’язання інформування замовника у разі, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність;
• інші зобов’язання.
У розділі «Порядок здавання та приймання робіт» наводиться перелік, характеристика та послідовність процедур, які викону-
ються сторонами при передаванні результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови замовника прийняти викона-ну роботу.
У розділі «Строк виконання робіт» зазначається тривалість виконання роботи, дати початку та закінчення, а також строк на-дання результатів виконаної роботи.
У розділі «Вартість робіт та порядок розрахунків» мають бути відомості про розмір та порядок виплати винагороди за виконан-ня робіт.
Розділ «Відповідальність сторін» містить умови відповідаль-ності кожної сторони (вид відповідальності) та аспекти, за які та чи інша сторона не несе відповідальності.
Нормативом № 4 «Про договір на проведення аудиту» визна-чено обов’язкові положення щодо відповідальності замовника:
• за достовірність наданої аудиторам інформації;
• за виявлені відхилення і порушення, за фінансові результати та звітність по них;
• за невиконання рекомендацій аудитора;
• за невиконання зобов’язань приймання та сплати винагороди за роботу;
• інші види й умови відповідальності.
Обов’язковими є відповідальність за якість виконаних робіт, дотримання строків робіт та принципів аудиту при виконанні ро-біт, а також інші види та умови відповідальності.
У цьому розділі обумовлюється відповідальність за початкові залишки при першому проведенні аудиту або відповідальність у тому випадку, якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором. У розділі має також бути відмітка про строк дії такої відповідальності.
У розділі «Строк дії договору» наводиться вказівка про дату початку та закінчення дії договору.
У розділі «Реквізити сторін» зазначаються юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони.
Розділ «Особливі умови» містить питання, які сторони в дого-ворі вважають за потрібне обумовити і які не знайшли відобра-ження у попередніх розділах договору, зокрема:
• питання про те, що залежно від рівня суттєвості перевірки та інших притаманних аудиту обмежень існує можливість і навіть ймовірність того, що будь-які суттєві помилки можуть залишити-ся не віднайденими;
• умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому етапі їх виконання;
• умови продовження строку виконання робіт;
• посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору,
а також на додатки до договору;
• порядок розв’язання спорів;
• інші умови.
Окремі положення договору можуть знайти пояснення в дода-ткових документах (додатках до договору). Наприклад, строк ви-конання робіт може регламентуватися календарним планом ро-біт, а розмір та порядок виплати винагороди за роботу — протоколом узгодження договірної ціни та ін. При цьому в договорі робиться посилання на ці документи й на те, що вони є невід’ємною частиною договору. Склад і зміст додатків можуть бути різ-ними і залежати від конкретних обставин.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Договір на проведення аудиторської перевірки» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Железнодорожный вагон
Аудит обслуговуючих підприємств агропромислового комплексу
Інвестиційні можливості
Правила вживання апострофа
Контроль за дотриманням розрахункової дисципліни


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2652 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП