ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Організація готівкових грошових розрахунків
Касові операції банку полягають в тому, що вони здійснюють прийом від клієнтів готівки, її видачу з кас банків, а також організа-цію обігу готівки між клієнтом і банком.
Комерційні банки виконують касові операції, додержуючись та-ких принципів:
1) усі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані зберігати свої кошти на рахунках у банку;
2) суб’єкти господарської діяльності, які мають готівкові кошти, зберігають їх у касі в межах ліміту, встановленого комерційним ба-нком. Сума готівки, що перевищує ліміт, повинна бути здана в банк і зарахована на поточний рахунок протягом трьох днів, враховуючи день отримання;
3) витрачання готівки суб’єктами господарювання здійснюється за цільовим призначенням.
Касові операції регламентуються Інструкціями НБУ № 1, № 4, а також Положенням про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затверджено постановою НБУ 13.10.97 № 334).
Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Укра-їні поширюється на підприємства незалежно від форм власності і виду діяльності та їх відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. Це Положення стосу-ється як резидентів, так і нерезидентів за деяким винятком. Підпри-ємства та індивідуальні підприємці, що мають поточні рахунки в банку, зобов’язані зберігати свої кошти в установах банку. Готівка може бути одержана ними з власних рахунків у межах наявних на них коштів та на цілі, визначені у грошовому чеку.
Кошти на виплати, пов’язані з оплатою праці та виплатою диві-дендів (доходу), всі підприємства та індивідуальні підприємці ма-ють одержувати виключно з кас банків. При цьому ними повинна забезпечуватись систематична і повна сплата податків та обов’язкових платежів до державних цільових фондів. Підприємства, що мають готівкову виручку, зобов’язані здавати її до банку для зара-хування на їх рахунки.
Здавання виручки може здійснюватися шляхом:
а) безпосередньої передачі коштів самим клієнтом до кас установ банку, які можуть бути денними і вечірніми;
б) інкасації виручки інкасаторським апаратом НБУ або комер-ційних банків;
в) здачі готівки на підприємство зв’язку і подальшим переказом її на поточні рахунки підприємств.
Як було сказано вище, підприємствам дозволяється тримати готівку у своїй касі в межах встановлених лімітів залишку готівки. Такі ліміти встановлюються банком усім підприємствам, які мають рахунки в бан-ку і здійснюють операції з готівкою, щорічно протягом першого квар-талу. Ліміт регламентує залишки готівки в касі на кінець робочого дня.
Колективні сільськогосподарські підприємства, колгоспи, селян-ські спілки самостійно визначають розміри готівки, що може по-стійно знаходитися в їх касах, з відповідним повідомленням банку, що їх обслуговує.
Готівка, видана під звіт на відрядження, але не витрачена, має бути повернена до каси підприємства не пізніше трьох робочих днів після закінчення відрядження, а готівка, видана на будь-які інші ці-лі, — десяти робочих днів з дня видачі її під звіт і здана до каси бан-ку не пізніше наступного дня.
У разі неповернення у зазначений строк готівка, починаючи з на-ступного дня, включається до суми фактичного залишку готівки в касі на кінець дня, і одержана сума порівнюється із встановленим лімітом залишку готівки в касі.
Приймання готівки касами підприємств проводиться за прибут-ковими касовими ордерами, видача — за видатковими касовими ор-дерами або належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями.
Прибуткові касові ордери або видаткові документи реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касо-вих документів. Усі надходження і видачі готівки в національній ва-люті підприємства обліковують у касовій книзі, відділення зв’язку — у касовому щоденнику. Підприємства торгівлі, громадського харчу-вання та сфери послуг здійснення розрахунків з населенням прово-дять із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів або товарно-касових книг.
Кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу, ар-куші якої мають бути пронумеровані, прошнуровані й опечатані су-ргучною або мастиковою печаткою.
Записи в касову книгу виконуються касиром відразу після одер-жання або видачі грошей за кожним прибутковим касовим ордером чи видатковим документом. В кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступ-не число і передає до бухгалтерії другий відривний аркуш (копію запи-сів у касовій книзі за день) з прибутковими і видатковими документами під розписку в касовій книзі. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера підприємства.
Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою одержувача у видат-ковому документі, як вмотивування залишку готівки в касі не приймається. Ця сума вважається нестачею і стягується з касира. Готівка, не виправдана прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком каси і зарахову-ється у дохід підприємства.
Підприємства торгівлі та сфери обслуговування населення при здійсненні касових операцій з готівкою для нормальної роботи (ви-дачі здачі громадянам) повинні забезпечувати постійну наявність у своїх касах розмінної монети різних номіналів (у розмірі не менше 10% від суми встановленого ліміту залишку готівки в касі).
За порушення діючої практики обігу готівки застосовуються санкції, визначені Указом Президента України «Про застосування штра-фних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»:
• для підприємств — за перевищення встановлених лімітів за-лишку готівки в касах стягується штраф у двократному розмірі сум, що перевищують ліміт каси;
• за неоприбуткування або неповне оприбуткування — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
• для комерційних банків — за невстановлення лімітів залишків кас у п’ятидесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок.
Комерційні банки займаються прогнозуванням касових оборотів готівки, яка проходить через каси банку. З цією метою всі підприєм-ства подають до комерційного банку, як правило, за 60 днів до початку планового кварталу заявку-розрахунок. У цій заявці показуються касові обороти підприємства по надходженню і видатках готівки з кас підприємств на плановий квартал, а також фактичні дані за від-повідний квартал минулого року.
Відомості подаються в розрізі встановлених НБУ джерел надходжень готівки, а також напрямів її витрачання.
Щоб задовольнити потреби клієнтів у готівкових грошах, у касі банку повинна підтримуватися оптимальна сума готівки. Коли сума готівки завищена, банк несе додаткові витрати, тому що ці кошти не працюють і не приносять прибутку. Якщо ж сума готівки менша за потрібну, то це позначається на ліквідності банку.
Основні джерела надходження готівки в касу банку — це торго-ва виручка.
Основне джерело відтоку готівки з каси банку — це видача грошей на заробітну плату.
Приплив і відтік готівки здійснюються нерівномірно, що змушує банки прогнозувати ці процеси.
Якщо очікується перевищення витоку готівки над її надходженням, то комерційний банк може отримати готівку від НБУ. Для цього він подає заявку в НБУ за три дні. Дозвіл на підкріплення операційної ка-си, який дає регіональне управління НБУ, дійсний чотири дні. Банки отримують готівку по чеку. Сума готівки, отримана комерційним бан-ком по чеку, списується з його коррахунка. НБУ стягує плату за касове обслуговування комерційних банків у розмірі 1%.
Якщо в комерційному банку є надлишок готівки, то він з дозволу НБУ може реалізувати її іншому банку. Операція з продажу готівки проходить по коррахунках обох банків у НБУ. В інших випадках надлишок готівки зараховується на коррахунок комерційного банку в НБУ.
Касові операції банків трудомісткі і витратні, тому за надання послуг, пов’язаних з касовим обслуговуванням, банки, як правило, стягують плату зі своїх клієнтів згідно з договором на розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Організація готівкових грошових розрахунків» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Графіка
КЛАСИЧНА КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ
Аудит розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку і за...
СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Лізинг


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2199 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП