ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Організаційна структура банку та управління ним
Організаційна структура банку схожа з іншими підприєм-
ницькими структурами і регламентується Законами України «Про господарські товариства», «Про банки і банківську діяль-ність» і т. д.
Дія банків, як й інших господарських товариств, ґрунтується на корпоративно-нормативних актах, до яких належать установчий до-говір і статут.
В Україні банки діють як акціонерні товариства (АТ) та товарис-тва з обмеженою відповідальністю (ТОВ). В обох випадках майнова відповідальність учасників товариства обмежена розміром коштів, вкладених у статутний фонд товариства. Учасники відкритого акці-онерного товариства (ВАТ) на суму своєї частки в товаристві отри-мують акції, які можуть вільно обертатися. Учасники закритого ак-ціонерного товариства (ЗАТ) розподіляють акції між собою, і ці акції не можуть вільно обертатися.
За схожим принципом формується і товариство з обмеженою відповідальністю, проте учасникам акції не видаються.
Принциповою відмінністю між ТОВ і АТ є те, що учасники ТОВ мають право вимагати виділення своєї частки в статутному капіталі у випадку ви-ходу з товариства.
Найвищим органом управління комерційного банку (КБ) є загаль-ні збори товариства, до компетенції яких належить:
1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвер-дження його планів та звіту про їх виконання;
2) затвердження річних результатів діяльності банку, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визна-чення порядку покриття збитків;
3) затвердження внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури;
4) деякі інші повноваження.
Загальне керівництво діяльністю банку здійснює рада банку (спостережна рада банку), яка контролює діяльність правління банку, а також виконує інші функції, делеговані загальними збо-рами.
Виконавчим органом банку є правління (дирекція — для ТОВ) або інший орган, передбачений статутом. Правління вирішує всі пи-тання, пов’язані з поточною діяльністю банку, крім тих, що нале-жать до компетенції загальних зборів і ради банку. Очолює правлін-ня голова, який має заступників (менеджерів, які очолюють структурні підрозділи банку). Голова правління несе персональну відповідальність перед акціонерами за результати діяльності банку. У деяких банках існує посада президента, який найчастіше займа-ється стратегічними питаннями розвитку банку, а оперативну робо-ту виконує голова правління.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю банку здійс-нює ревізійна комісія. Без її висновку загальні збори акціонерів не правомочні затвердити баланс.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Організаційна структура банку та управління ним» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Антоніми
Гіринг і вартість капіталу
Аудит адміністративних витрат і витрат на збут та інших операційн...
Пушка на Луне
Аэродинамическая труба


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 1909 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП