ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Лізинг
Лізингові послуги — відносно нові, нетрадиційні види банківсь-ких послуг. Лізинг виник у 50-ті роки паралельно з розвитком сис-теми прискорених амортизаційних відрахувань. Це господарська операція, що передбачає передачу лізингодавцем права користуван-ня матеріальними цінностями іншим суб’єктам господарювання (лі-зингоодержувачу). Лізинг також можна розглядати як довгостроко-ву оренду, в якій наявні елементи кредитних відносин, а грошові та матеріальні потоки злиті в єдиний комплекс грошово-майнових від-носин. І хоча зовні лізинг схожий на довгострокову оренду, однак повернення майна до свого юридичного власника при ньому не є обов’язковою умовою.
Лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що на-дається в майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку.
У лізинговій угоді беруть участь три сторони:
1) постачальник, який є виробником об’єкта лізингу;
2) лізингодавець, який оплачує об’єкт лізингу і здає його в лізинг;
3) лізингоодержувач, той, хто отримує і використовує об’єкт лі-зингу.
Види лізингу:
1) залежно від джерел придбання об’єкта лізингу:
• прямий — коли лізингодавець купує майно у виробника і пере-дає його в оренду;
• зворотний — власник продає майно лізингодавцю, а потім бере його в оренду;
2) залежно від об’єкта лізингу:
• лізинг рухомого майна;
• лізинг нерухомого майна;
3) залежно від обслуговування:
• лізинг з обслуговуванням (надання лізингових послуг поєдну-ється з наданням певних послуг, пов’язаних з утриманням і техніч-ним обслуговуванням об’єкта лізингу);
• пакетний лізинг — система надання в оренду об’єкта лізингу (будинок, магазин продаються у кредит, а обладнання — за лізинго-вою угодою);
4) залежно від ступеня окупності майна:
• лізинг з повною окупністю, коли протягом строку дії одного договору здійснюється повна виплата лізингодавцю вартості орен-дованого майна;
• лізинг з неповною окупністю, коли протягом дії одного дого-вору окупається тільки частина вартості орендованого майна;
5) залежно від умов амортизації:
• лізинг з повною амортизацією і, відповідно, з повною виплатою вартості об’єкта лізингу;
• лізинг з неповною амортизацією і, значить, з частковою випла-тою вартості.
Виходячи з наведених вище двох ознак класифікації (за ступенем окупності об’єкта лізингу і умов його амортизації), які пов’язані між собою, розрізняють фінансовий та оперативний лізинг:
• оперативний — лізинг з неповною окупністю;
• фінансовий — лізинг з повною окупністю.
Особливості оперативного лізингу:
• орендодавець не планує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від орендаря;
• строки зносу є більшими за строки угоди лізингу (тобто строк угоди не перевищує строк амортизації);
• ризик втрати, псування майна лежить в основному на лізинго-давці;
• по закінченні встановленого терміну майно звичайно поверта-ється лізингодавцю;
• сам об’єкт лізингу залишається у власності лізингодавця та об-ліковується у нього на балансі.
Існує два види оперативного лізингу:
1) рейтинг — короткостроковий лізинг (від 1 дня до 1 року, без права наступного придбання лізингоодержувачем об’єкта лізингу);
2) хайринг — надання об’єкта лізингу на строк понад 1 року без права викупу лізингоодержувачем об’єкта лізингу.
Оперативний лізинг припускає багаторазове надання об’єкта лі-зингу в оренду.
Фінансовий лізинг передбачає виплату протягом твердо встанов-леного періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень і здатні забезпечити лізингодавцю прибуток.
Характерні особливості цього виду лізингу:
• вибір об’єкта лізингу здійснює лізингоодержувач;
• лізингоодержувач має право використовувати об’єкт лізингу протягом усього строку угоди;
• строк фінансового лізингу, як правило, не менше за строк повної амортизації об’єкта лізингу;
• витрати на утримання об’єкта лізингу несе лізингоодержувач;
• існує можливість викупу об’єкта лізингу після закінчення терміну угоди.
Найпростіша схема лізингової операції передбачає:
1) подачу заяви клієнтом, в якій зазначаються об’єкт лізингу, йо-го характеристики, бажаний строк угоди тощо. Також надаються фінансові документи;
2) аналіз документів і прийняття рішення щодо підписання дого-вору про лізинг;
3) передача об’єкта лізингу.
Як правило, лізингова послуга виникає таким чином: на прохання клієнта банк купує майно (обладнання, транспортні засоби, обчислюва-льну техніку та ін.) і приймає на себе практично всі зобов’язання влас-ника: відповідальність за зберігання майна, внесення страхових плате-жів, сплату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було придбано майно, укладає з банком угоду про оренду, в якій визнача-ються, разом з іншими умовами, розмір та періодичність орендної пла-ти.
До складу лізингового платежу включаються амортизаційні відрахуван-ня, плата за ресурси, лізингова маржа, премія за ризик.
Вигоди лізингодавця від лізингової операції:
• отримання доходів;
• забезпечення реалізації продукції і надання послуги, яка за ін-ших умов була б невигідною або неможливою;
• підвищення економічної ефективності зданого в оренду облад-нання;
• розширення клієнтури, зміцнення зв’язків з нею.
Розмір процента, що сплачується за лізингові послуги, нижчий за процент, що сплачується за кредитом, тому клієнту більш вигідно ко-ристуватися лізингом, аніж брати кредит на придбання обладнання.
Для лізингоодержувача існують переваги від лізингу:
• 100% кредитування, що не вимагає негайного початку виплат;
• як правило, лізинг отримати легше, ніж кредит;
• поява доступу до сучасного обладнання, можливості оператив-ного оновлення виробництва, причому ризик старіння обладнання лягає на лізингодавця.
У міжнародній банківській практиці значного поширення набув лі-зинг із залученням коштів. При здійсненні такої лізингової операції банк організовує отримання довгострокової позички в одного чи кількох кре-диторів на суму до 80% вартості активів, що здаються в оренду. За орга-нізацію позички банк отримує від орендаря додаткову винагороду.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Лізинг» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Особливості надання та погашення окремих видів кредиту
МОНЕТИЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ...
Протоколи супутникових мереж
Диференціація кредитних операцій за ступенями ризику
Фонетика, звуки і мовні органи


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 1970 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП