ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Менеджмент, контролінг, управління

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Менеджмент, контролінг, управління
2 3 4

Етнополітичний менеджмент: теоретичне обґрунтування та емпірична реальність (Скачати)
CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять (Скачати)
Управління виробництвом як система. Суть управління та його основні елементи (Скачати)
Теорія та практика прийняття управлінських рішень. Передумови прийняття управлінських рішень (Скачати)
Світовий досвід підготовки управлінських кадрів. Підготовка управлінських кадрів у США (Скачати)
Відтворення на рівні макроекономіки. Інтенсивний тип економічного зростання. Суть і багатогранність процесу відтворення. Суть відтворення (Скачати)
Організаційна структура та прийняття управлінських рішень. Формування організаційної структури управління. Суть організаційної структури управління (Скачати)
Управління підприємством ринкового типу. Планування на підприємствах в умовах ринкової економіки. Необхідність планування (Скачати)
Формування кадрового складу менеджменту. Передумови формування висококваліфікованого керівника. Якісні характеристики сучасного управління (Скачати)
Організаційна структура управління підприємством, орієнтованим на ринок. Види організаційних структур управління (Скачати)
Виникнення та розвиток теорії і практики менеджменту. Суть менеджменту та основні напрями його розвитку. Суть менеджменту (Скачати)
Основи теорії і практики традиційного і сучасного менеджменту (Скачати)
Визначення управлінського впливу на ефективність функціонування авіакомпаній (Скачати)
Поняття керівництва та влади в менеджменті (Скачати)
Повноваження, делегування повноважень, мотивація (Скачати)
Організація праці як основа успішної діяльності підприємства (Скачати)
Комунікації у менеджменті (Скачати)
Керівництво в організації (Скачати)
Менеджер в антикризовому управлінні (Скачати)
Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства (Скачати)
Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» (Скачати)
Практичне застосування механізмів управління запасами матеріалів (Скачати)
Сутність та еволюція менеджменту (Скачати)
Шляхи та засоби покращення управління акціонерним товариством (Скачати)
Оцінка конкурентоздатності послуг (на прикладі ЗАТ СК „Веско” – страхування) (Скачати)
Комунікації в організаціях (Скачати)
Методи прийняття управлінських рішень (Скачати)
Мотивація персоналу (Скачати)
Міжнародний менеджмент, інтернаціоналізація фірм (Скачати)
Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств (Скачати)
Моделі процесу прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (на прикладі хлібокомбінату) (Скачати)
Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення (Скачати)
Організація культурно-масового обслуговування в підприємствах готельного господарства (Скачати)
Поняття і характеристики зовнішнього середовища. Характеристика суб’єктів мікросередовища. Макросередовище господарювання та його вплив на діяльність підприємства (Скачати)
Анкетування: Схильність суб’єкта до конкретного стилю керівництва, за методикою Є. Ільїна (Скачати)
Міжнародний менеджмент, інтернаціоналізація та транс націоналізація фірм (Скачати)
Управлінські рішення : засоби, мета, метод ICO, методологія оцінки (Скачати)
Інноваційне психолого-педагогічне забезпечення гуманізації професійного становлення менеджера (Скачати)
Сучасний стан менеджменту професійної діяльності керівних кадрів (Скачати)
Гуманізація професійного становлення менеджера (Скачати)
Сучасний стан менеджменту професійної діяльності керівних кадрів (Скачати)
Психологічні методи управління трудовим колективом (Скачати)
Інноваційний менеджмент підприємства (ВАТ Агрофірма „Прут”) (Скачати)
Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) (Скачати)
Школи розвитку менеджменту та їх характеристики. Структура експортного потенціалу України (Скачати)
Суть мотивації як функції менеджменту. Аналіз методів мотивації в управлінні ПП “Рітас” (Скачати)
Відрядна форма оплати праці. Позитивні та негативні наслідки впливу контролю на підконтрольних суб’єктів. Процес прийняття управлінських рішень. Визначення та класифікація інформації. Форми влади. Характеристика розвитку підходів до керівництва (Скачати)
Управління конфліктами у промисловому підприємстві (Скачати)
Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні підприємством (на прикладі швейної фабрики) (Скачати)
Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» (Скачати)
Методи впливу використовувані в особистому спілкуванні (Скачати)
Наука і мистецтво управління (Скачати)
Організація робочогоих місця менеджера. Умови праці (Скачати)
Влада і лідерство в менеджменті (Скачати)
Внутрішнє та зовнішнє середовище організації (Скачати)
Менеджмент як система(Скачати)
Менеджмент як категорія людей які здіснюють управління. Особливості адаптивних структур управління. Проаналізуйте фінансовий стан підприємства, де ви працюєте. Розробить пропозиції по його удосконаленню (Скачати)
Методи управління (Скачати)
Оцінка управління, його економічна та соціальна ефективність (Скачати)
Теорія і методологія менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Суть, цілі і види менеджменту. Наукові принципи менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Етапи становлення управлінської науки у світі. Розвиток управлінської науки в Україні. Підхід до управління з позиції виділення різних наукових шкіл. Процесний, системний і ситуаційний підходи в управлінні (Скачати)
Управління конфліктами, організаційними змінами. Сутність і структура конфліктів. Управління конфліктною ситуацією. Природа організаційних змін і управління ними (Скачати)
Управлінські рішення. Сутність управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень (Скачати)
Функції менеджменту (Скачати)
Психологічні методи управління трудовим колективом (Скачати)
Вчення про управління (Файоль Анрі) (Скачати)
Форми влади на підприємстві. Лідерство і управління (Скачати)
Стан та перспективи розвитку управлінського консультування на підприємствах України (Скачати)
Менеджмент: сутність, зміст, цілі, завдання, функції (Скачати)
Портфель проектів, аналіз попиту на інновації (Скачати)
Інноваційна політика підприємства (фірми) (Скачати)
Інноваційний менеджмент у системі управління інноваційною діяльністю. Трансфер-технології. Інноваційні процеси (Скачати)
Управління конфліктною ситуацією (Скачати)
Природа конфлікту в організації (Скачати)
Основи лідерства, конкепці лідерства та ситуаційного лідерства (Скачати)
Сполучні процеси в управлінні. Елементи та етапи комунікаційного процесу. Процес комунікації в організаціях. Прийняття рішень, етапи, класифікація задач прийняття рішень, вибір та його особливості (Скачати)
Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень (Скачати)
Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз (Скачати)
Організація продовольчого постачання в ресторані при готелі на практиці (ресторан 'Козацький') (Скачати)
Міжнародний фінансовий менеджмент. Міжнародні фінансові організації. Стратегії та діяльність ТНК. Стратегічне планування в Україні (Скачати)
Конфлікт як позитивний фактор розвитку персоналу компанії (Скачати)
Загальні засади антикризового управління підприємством, типологія кризових ситуацій. Основні положення антикризового управління підприємством (Скачати)
Антикризове управління підприємством: економічна сутність кризи розвитку підприємства, основні причини (фактори) виникнення кризових явищ, їх наслідки (Скачати)
Взаємозв'язок елементів управління підприємством (Скачати)
Процес організації управління підприємством та його складові (Скачати)
Суть діяльності організації. Спеціалізація робіт, структуризація, повноваження, звітність (Скачати)
Організація керівництва. Загальна характеристика діяльності керівника (Скачати)
Організація керівництва. Техніка і форми передачі розпоряджень (Скачати)
Організація керівництва. Розподіл завдань керівником (Скачати)
Організація керівництва. Раціональний розподіл функцій в апараті управління організацією (Скачати)
Суть конфліктів, передумови виникнення, види та ознаки. Конфліктна ситуація, її особливості. Стадії розвитку конфлікту. Методи подолання конфліктів (Скачати)
Організація керівництва. Діапазон керованості в організації та фактори, що його визначають (Скачати)
Принципи організації управління підприємством (Скачати)
Вдосконалення соціально-трудового планування на підприємстві (Скачати)
Основи реструктуризації управління підприємством: реорганізація, реінжиніринг (Скачати)
Необхідність і сутність управління суспільним виробництвом (Скачати)
Предмет науки управління і методи його пізнання (Скачати)
Управлінські моделі. Цільові управлінські моделі (Скачати)
Управлінські моделі. Моделі організацій як об'єктів управління (Скачати)
Ресурсно-потенціальний підхід до оцінки ефективності системи менеджменту. Оцінка ефективності управління (Скачати)
Управлінські моделі. Теорії моделей (Скачати)
Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві (Райффайзен Банк Аваль) (Скачати)
Теоретико-методичні засади організації діяльності управління конфліктами на ВАТ ДМЗ “Карпати” (Скачати)
Теоретичні основи ефективності розвитку підприємства в ринкових умовах. Значення ефективності, її критерії (Скачати)
Управлінські моделі. Поведінкові та адміністративні моделі організації (Скачати)
Управління персоналом як навчальна дисципліна: шляхи вдосконалення, тенденції становлення та розвитку (Скачати)
Товарно-цінова та збутово-сервісна політика фірми (Скачати)
Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки (Скачати)
Інформатика і менеджмент в умовах ринкової економіки (Скачати)
Інформаційні системи (Скачати)
Ефективність інформаційних систем і мереж та перспективи їхнього розвитку (Скачати)
Ефективність інформаційних систем і мереж та перспективи їхнього розвитку. Перспективи розвитку інформаційних систем (Скачати)
Управління дисципліною. Типові дисциплінарні порушення. Дисциплінарний вплив (Скачати)
Управління ризикозахищеністю підприємства (Скачати)
Концептуальна модель системи інформаційного забезпечення менеджменту (Скачати)
Методи і технологія інформаційного забезпечення менеджменту (Скачати)
Наявність і прийняття працівників (Скачати)
Організація регламентуючої інформації та методи її формування (Скачати)
Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства (Скачати)
Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу в організаціях і установах (Скачати)
Поняття процесу об’єктивного інформування (Скачати)
Основи організації системи автоматизованого збирання та обробки інформації при безпаперовій інформаційній технології. Методи автоматизації процесів збирання інформації (Скачати)
Основи організації системи автоматизованого збирання та обробки інформації при безпаперовій інформаційній технології (Скачати)
Концептуальна модель системи управління об’єктом в умовах системної обробки інформації (Скачати)
Розробка методології створення сприятливого іміджу України (Скачати)
Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства. Передумови організації системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу (Скачати)
Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства (Скачати)
Сутність баз даних і джерела їх формування (Скачати)
Сутність безпаперової інформаційної технології (Скачати)
Сутність системи автоматизованого збирання та обробки інформації (Скачати)
Укомплектованість штату працівниками (Скачати)
Формування розподілених баз даних та обчислювальних мереж (Скачати)
Штатна чисельність працівників. Укомплектованість штату працівниками (Скачати)
Суть, цілі, завдання та методи фінансового прогнозування (Скачати)
Фінансовий план як засіб управління фінансами підприємства (Скачати)
Організація як основа менеджменту, cистема менеджменту на сучасному підприємстві, роль менеджера в управлінні (Скачати)
Фінансова модель інвестиційного проекту (Скачати)
Суть та фінансова оцінка банкрутства (Скачати)
Фінансова санація та управління нею (Скачати)
Вартість грошей у часі. Концепція оцінки вартості грошей у часі. Розрахунок майбутньої вартості грошей. Розрахунок теперішньої вартості грошей (Скачати)
Оборотний капітал та поточні фінансові потреби підприємства (Скачати)
Взаємозв’язок прибутку підприємства з рухом грошових коштів. Визначення оптимального рівня грошових коштів. Управління дебіторською заборгованістю (Скачати)
Суть та види інвестиційної діяльності (Скачати)
Особливості фінансової інвестиційної діяльності підприємств (Скачати)
Реальні інвестиції та оцінка їх ефективності (Скачати)
Методичні основи аналізу фінансових звітів (Скачати)
Зміст організації управлінської праці менеджера (Скачати)
Аналіз фінансового стану підприємства (Скачати)
Управління рентабельністю та діловою активністю підприємства (Скачати)
Основи фінансового менеджменту. Суть фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як орган керування. Фінансовий механізм та його структура (Скачати)
Вартість і структура капіталу. Суть капіталу та його складові частини. Вартість капіталу та методи його оцінки. Управління структурою капіталу (Скачати)
Управління прибутком. Інформаційне забезпечення управління прибутком. Формування прибутку від фінансово-господарської діяльності підприємства. Управління розподілом прибутку підприємства. Політика виплати дивідендів (Скачати)
Адміністративний менеджмент: теоретико-методологічні засади (Скачати)
Забезпечення операцій з вексельного обороту (Скачати)
Загальна характеристика фінансових ринків у сучасній ринковій економіці (Скачати)
Класифікація страхування. Класифікація інвестицій (Скачати)
Комерційне і фінансове підприємництво (Скачати)
Структура управління персоналом (Скачати)
Кредити населення і депозити небанківських кредитно-фінансових структур (Скачати)
Кредитоспроможність клієнтів банку (Скачати)
Оптимізація коштів (Скачати)
Основи формування організаційно-господарських структур і утворення в них фінансового капіталу (Скачати)
Особливості кругообігу фінансових інвестицій (Скачати)
Особливості фінансового управління в ринковій економіці (Скачати)
Оцінювання ефективності інвестицій (Скачати)
Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства (Скачати)
Поняття інвестицій, інвестиційного і страхового менеджменту (Скачати)
Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні (Скачати)
Навчання та підвищення кваліфікації (Скачати)
Ціни й ціноутворення (Скачати)
Прибуток у діяльності організації (Скачати)
Ринок чинників виробництва і капіталу (Скачати)
Система показників дохідності облігацій і сертифікатів (Скачати)
Система показників оцінки акцій (Скачати)
Статистика страхової діяльності (Скачати)
Структура фінансового аналізу підприємства. Управління страховою справою (Скачати)
Сутність, мета і завдання Інвестиційного та страхового менеджменту (Скачати)
Управління інвестиційною та страховою діяльністю (Скачати)
Управління портфелем фінансових інвестицій (Скачати)
Атестація і ротація кадрів (Скачати)
Фінанси і форми фінансових відносин в економіці (Скачати)
Фінанси у діяльності акціонерного товариства (Скачати)
Фінансові зв'язки між державою і громадськими організаціями, державою і населенням (Скачати)
Фінансові зв'язки між державою і підприємством, підприємством і державою (Скачати)
Фінансові проблеми управління оборотними коштами організацій (Скачати)
Фінансовий капітал (Скачати)
Формування оборотних коштів (Скачати)
Ціна і механізм ринкового ціноутворення (Скачати)
Цінні папери акціонерного товариства (Скачати)
Особливості управління колективом (Скачати)
Основи маркетингової діяльності (Скачати)
Шляхи запобігання виникнення стресів в організації та подолання їх наслідків (Скачати)
Функції менеджменту. Зміст Закону України про ЗЕД (Скачати)
Організаційні структури управління (Скачати)
Технології міжнародних інвестицій (Скачати)
Техніка формування зовнішньоекономічної угоди. Комунікації в менеджменті (Скачати)
Структура освітньої кваліфікаційної характеристики менеджера. Що таке управління і хто такий управлінець? Характеристика основних рис та функцій менеджера. Функції менеджменту. Планування – функція менеджменту. Організація як обов’язкова функція управління. Мотивація як одна з головних умов менеджменту. Контроль в менеджменті (Скачати)
Самоменеджмент як обов’язкова умова успішної діяльності керівника (Скачати)
Поняття міжнародного менеджменту, його особливості та функції (Скачати)
Пітер Друкер – визначний світовий менеджер (Скачати)
Основне завдання менеджменту енергетичного підприємства (Скачати)

2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП