ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Закон України про оптові ринки сільськогосподарської продукції

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Закон України про оптові ринки сільськогосподарської продукції
2

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оптові ринки сільськогосподарської продукції

Цей Закон визначає правові засади організації діяльності
оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, регулює
відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних
інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють
оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного
виробництва.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції -
договірне об'єднання, створене оптовими ринками
сільськогосподарської продукції з метою постійної координації
їхньої господарської діяльності, надання взаємодопомоги та
задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації;

інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської
продукції - система обслуговуючих структур, споруд, будівель,
систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів,
площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під'їзних та
внутрішніх шляхів, засобів зв'язку, що включені до проекту
(бізнес-плану.) організації діяльності юридичної особи у статусі
оптового ринку сільськогосподарської продукції;

оптова торгівля сільськогосподарською продукцією - діяльність
з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції партіями для
наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю
або для виробничого чи іншого використання, а також допоміжна
діяльність, що забезпечує таку купівлю-продаж шляхом надання
пов'язаних з цим послуг;

оптовий ринок сільськогосподарської продукції - юридична
особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують
здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і
якій в установленому цим Законом порядку надано статус оптового
ринку сільськогосподарської продукції;

партія сільськогосподарської продукції - визначена кількість
сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що
закуплена, відвантажена або отримана за одним товаросупровідним
документом. Визначення окремих партій сільськогосподарської
продукції встановлюється Правилами роботи оптового ринку
сільськогосподарської продукції;

покупці - юридичні та фізичні особи, які купують партію
(партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу
кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого
чи іншого використання, та уповноважені ними особи;

продавці - юридичні та фізичні особи, які є власниками
сільськогосподарської продукції і продають покупцям партію
(партії) сільськогосподарської продукції, та уповноважені ними
особи;

ринок сільськогосподарської продукції - частина аграрного
ринку, де здійснюється оптова торгівля сільськогосподарською
продукцією;

роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією -
діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції
кінцевим споживачам для їх власного використання;

саморегулівна організація оптового ринку
сільськогосподарської продукції - асоціація оптових ринків
сільськогосподарської продукції, що набула статусу саморегулівної
організації в порядку, визначеному цим Законом;

сільськогосподарська продукція - продукція, що підпадає під
визначення груп 1-24 ( 2371а-14 ) Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) згідно із Законом України
"Про Митний тариф України" ( 2371-14 ), за винятком підакцизних
товарів, крім товарів первинного виноробства - виноматеріалів
(коди УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30) ( 2371а-14 );

територія оптового ринку сільськогосподарської продукції -
спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг
оптовим ринком сільськогосподарської продукції;

товаросупровідний документ - документ, що містить дані про
партію сільськогосподарської продукції.

Стаття 2. Правові засади діяльності оптового ринку
сільськогосподарської продукції

Діяльність оптового ринку сільськогосподарської продукції
регулюється відповідними положеннями Господарського кодексу
України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ), цим
Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

Положення цього Закону поширюються на правовідносини,
пов'язані з організацією діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції в Україні.

Стаття 4. Порядок набуття юридичною особою статусу оптового
ринку сільськогосподарської продукції
та позбавлення її такого статусу

Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції
надається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної
політики на конкурсній основі в установленому Кабінетом Міністрів
України порядку.

Юридична особа, яка має намір набути статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції, подає до центрального органу
виконавчої влади з питань аграрної політики такі документи:

заяву про набуття статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції;

проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у
статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції;

нотаріально посвідчену копію установчих документів;

проект Правил роботи оптового ринку сільськогосподарської
продукції;

нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію;

довідку про включення юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України;

документально підтверджені відомості про засновників
(учасників) юридичної особи.

Надані юридичною особою для набуття статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції документи розглядаються
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики
протягом тридцяти календарних днів з дня їх отримання.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
видає наказ про надання або вмотивовану відмову у наданні
юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської
продукції. Відмова у наданні юридичній особі статусу оптового
ринку сільськогосподарської продукції може бути оскаржена нею до
суду.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
може позбавити юридичну особу статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції.

Підставами для позбавлення юридичної особи статусу оптового
ринку сільськогосподарської продукції є:

заява юридичної особи про позбавлення її статусу оптового
ринку сільськогосподарської продукції;

припинення юридичної особи;

виявлення недостовірних відомостей, зокрема, розбіжностей між
відомостями, викладеними в поданих юридичною особою для набуття
статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції документах,
та фактичними даними;

порушення оптовим ринком сільськогосподарської продукції
вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Юридична особа, яка не набула статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції, не має права використовувати у
своєму найменуванні термін "оптовий ринок сільськогосподарської
продукції" та інші похідні терміни.

Стаття 5. Оператори оптових ринків сільськогосподарської
продукції

Операторами оптових ринків сільськогосподарської продукції є:

покупці;

продавці;

об'єднання продавців та/або покупців;

інші юридичні та фізичні особи, які виконують роботи та/або
надають послуги (банківські, фінансові, юридичні, консультаційні,
страхові, дорадчі, рекламні тощо), необхідні для функціонування
оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Відносини між операторами оптових ринків
сільськогосподарської продукції ґрунтуються на договірних засадах,
якщо інше не встановлено законодавством.

Стаття 6. Основні напрями діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Основними напрямами діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції є:

створення операторам оптових ринків сільськогосподарської
продукції належних умов для купівлі-продажу сільськогосподарської
продукції;

сприяння прискореному просуванню сільськогосподарської
продукції від виробника до кінцевого споживача у торговельному
ланцюгу;

надання можливості для виходу на ринок сільськогосподарської
продукції всім постачальникам і споживачам такої продукції;

визначення необхідного переліку сільськогосподарської
продукції, що має включати переважну більшість загальної
номенклатури виробленої продукції, скорочення втрат
сільськогосподарської продукції;

забезпечення постачання населенню якісної
сільськогосподарської продукції;

облаштування єдиного місця купівлі-продажу
сільськогосподарської продукції;

забезпечення концентрації сільськогосподарської продукції у
визначеному місці;

сприяння вітчизняним виробникам сільськогосподарської
продукції в одержанні прибутку від реалізації
сільськогосподарської продукції;

забезпечення достовірною інформацією операторів оптових
ринків сільськогосподарської продукції про кон'юнктуру ринку
сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої
продукції;

сприяння операторам оптових ринків сільськогосподарської
продукції у підготовці сільськогосподарської продукції до купівлі
та продажу;

забезпечення здійснення ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду відповідно до Правил здійснення ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду для оптових ринків сільськогосподарської
продукції, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Послуги оптових ринків сільськогосподарської
продукції

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції створює належні
умови для забезпечення здійснення оптової торгівлі
сільськогосподарською продукцією шляхом надання таких послуг:

забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської
продукції спеціально облаштованими робочими місцями;

підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу;

документальне оформлення (у разі необхідності)
купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;

формування партій стандартизованої сільськогосподарської
продукції;

організація торгів, аукціонів;

складування, зберігання, відвантаження та доставка партій
сільськогосподарської продукції;

контроль якості сільськогосподарської продукції;

забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської
продукції достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку
сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої
продукції;

рекламні послуги;

узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і
пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін;

організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій,
навчальних курсів, конкурсів;

транспортування партій сільськогосподарської продукції;

забезпечення продавців та покупців необхідною
вантажно-розвантажувальною технікою, ваговимірювальним обладнанням
тощо;

охорона майна операторів оптових ринків сільськогосподарської
продукції;

інші послуги, необхідні для здійснення діяльності оптових
ринків сільськогосподарської продукції.

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції повинен
забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової
торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і
регулярній основі.

Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції
надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено
законодавством.

Стаття 8. Проект (бізнес-план) організації діяльності
юридичної особи у статусі оптового ринку
сільськогосподарської продукції

Проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у
статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції
розробляється юридичною особою, яка має намір набути статусу
оптового ринку сільськогосподарської продукції, або за її
дорученням відповідною спеціалізованою організацією.

Наявність проекту (бізнес-плану) організації діяльності
юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської
продукції є обов'язковою для набуття юридичною особою статусу
оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Стаття 9. Розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Місця розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції визначаються центральним органом
виконавчої влади з питань аграрної політики на підставі поданих
юридичними особами, які мають намір набути статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції, документів виходячи з економічної
доцільності створення оптових ринків сільськогосподарської
продукції на відповідній території.

Стаття 10. Державна політика підтримки оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Державна політика підтримки оптових ринків
сільськогосподарської продукції здійснюється шляхом:

сприяння створенню, організації діяльності та ефективному
функціонуванню оптових ринків сільськогосподарської продукції;

законодавчого забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції, в тому числі як підприємств
агропромислового комплексу, що продовжують процес виробництва
сільськогосподарської продукції, обслуговують інших виробників
сільськогосподарської продукції шляхом забезпечення обігу такої
продукції;

надання державної фінансової підтримки оптовим ринкам
сільськогосподарської продукції у період їх становлення;

фінансової участі держави у створенні оптових ринків
сільськогосподарської продукції та інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції, необхідної для його
функціонування;

створення та підтримки функціонування системи інформаційного
забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції;

повного або часткового відшкодування вітчизняним
товаровиробникам витрат на зберігання та складування
сільськогосподарської продукції в межах інфраструктури оптових
ринків сільськогосподарської продукції впродовж періоду
становлення оптового ринку сільськогосподарської продукції за
рахунок коштів державного бюджету;

застосування до оптових ринків сільськогосподарської
продукції механізмів фінансової допомоги та підтримки підприємств
агропромислового комплексу, у тому числі кредитної підтримки;

надання оптовим ринкам сільськогосподарської продукції
земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності
для розміщення ринку сільськогосподарської продукції;

викупу (вилучення) земельних ділянок для суспільних потреб з
метою забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської
продукції;

створення на територіях оптових ринків сільськогосподарської
продукції із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій митних
постів на правах структурного підрозділу митниці;

участі держави в будівництві під'їзних шляхів до території
оптового ринку сільськогосподарської продукції, мереж водо- і
електропостачання, інших комунікацій загального призначення;

включення до місцевих програм соціально-економічного розвитку
заходів із створення та забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції;

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, необхідних для
забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської
продукції;

популяризації переваг продажу сільськогосподарської продукції
партіями;

сприяння кооперації виробників сільськогосподарської
продукції для продажу такої продукції на ринку та створенню
кооперативних оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Стаття 11. Правила роботи оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції
розробляються кожним окремим оптовим ринком сільськогосподарської
продукції на підставі Типових правил роботи оптових ринків
сільськогосподарської продукції, затверджених центральним органом
виконавчої влади з питань аграрної політики.

2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП