ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Закон України про оптові ринки сільськогосподарської продукції

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Закон України про оптові ринки сільськогосподарської продукції
1 2

У Правилах роботи оптових ринків сільськогосподарської
продукції визначаються:

режим роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції;

порядок проведення торгів, аукціонів, конкурсів;

порядок регулювання відносин між операторами оптових ринків
сільськогосподарської продукції;

порядок організаційного, матеріального і технічного
забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської
продукції;

порядок реєстрації та обліку обсягу продажу
сільськогосподарської продукції;

порядок інформування операторів оптових ринків
сільськогосподарської продукції про стан попиту і пропозиції, про
ціни і кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції;

вимоги до якості сільськогосподарської продукції;

порядок визначення окремих партій сільськогосподарської
продукції;

гарантії оптових ринків сільськогосподарської продукції щодо
дотримання санітарно-гігієнічних норм;

правила користування мірами і вимірювальними приладами;

вимоги щодо дотримання Правил роботи оптових ринків
сільськогосподарської продукції;

відповідальність за порушення Правил роботи оптових ринків
сільськогосподарської продукції.

Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції
можуть містити інші положення, що відображають особливості їх
діяльності.

Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції
затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики.

Стаття 12. Земельні ділянки оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Надання земельних ділянок для розміщення інфраструктури
оптових ринків сільськогосподарської продукції здійснюється в
порядку, визначеному законом.

Стаття 13. Надання державної фінансової допомоги оптовим
ринкам сільськогосподарської продукції
у період їх становлення

Оптовим ринкам сільськогосподарської продукції незалежно від
форми власності та організаційно-правової форми у період їх
становлення надається фінансова допомога за рахунок коштів
Державного бюджету України на безповоротній та/або поворотній
основі.

Державна фінансова допомога для оптових ринків
сільськогосподарської продукції може також здійснюватися шляхом
надання позик, кредитів та будь-яким іншим шляхом.

Період становлення оптового ринку сільськогосподарської
продукції дорівнює терміну виконання проекту (бізнес-плану)
створення та організації діяльності юридичної особи у статусі
оптового ринку сільськогосподарської продукції, але не може
перевищувати семи років з дня набуття оптовим ринком
сільськогосподарської продукції такого статусу.

Кабінет Міністрів України у проекті Закону України про
Державний бюджет України на наступний рік може передбачати видатки
на створення та забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції.

Головним розпорядником бюджетних коштів, що передбачаються у
проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний
рік на створення та забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції, є центральний орган виконавчої
влади з питань аграрної політики.

Кабінет Міністрів України може передбачати у проекті Закону
України про Державний бюджет України субвенції з Державного
бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним
бюджетам з їх подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого
самоврядування на виконання інвестиційних проектів і створення
оптового ринку сільськогосподарської продукції та забезпечення
його діяльності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та виконавчі органи відповідних рад у проектах
рішень про відповідні місцеві бюджети можуть передбачати видатки
на створення та забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції.

Стаття 14. Оподаткування оптових ринків сільськогосподарської
продукції

Законами про оподаткування можуть передбачатися пільги або
спеціальний режим оподаткування діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції.

Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень
можуть надавати оптовим ринкам сільськогосподарської продукції
пільги із сплати місцевих податків і зборів.

Стаття 15. Система інформаційного забезпечення діяльності
оптових ринків сільськогосподарської діяльності

У структурі центрального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики з метою постійного і повного забезпечення
оптових ринків сільськогосподарської продукції та операторів
оптових ринків сільськогосподарської продукції інформацією про
кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції створюється
система інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції.

Положення про систему інформаційного забезпечення діяльності
оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджується
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Оптові ринки сільськогосподарської продукції зобов'язані
надавати центральному органу виконавчої влади з питань аграрної
політики інформацію про кон'юнктуру відповідного ринку
сільськогосподарської продукції у порядку та в обсягах, що
визначаються центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики відповідно до закону.

Інформація системи інформаційного забезпечення діяльності
оптових ринків сільськогосподарської продукції є відкритою, що
забезпечується її систематичною публікацією в офіційних друкованих
та електронних виданнях (бюлетенях, збірниках), поширенням
засобами масової інформації, в тому числі в мережі Інтернет на
веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань аграрної
політики, безпосереднім її наданням заінтересованим органам та
особам.

Функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності
оптових ринків сільськогосподарської продукції забезпечує
центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

Створення і функціонування системи інформаційного
забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської
продукції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
України.

Стаття 16. Контроль за діяльністю оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської
продукції здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань
аграрної політики, інші органи державної влади та органи місцевого
самоврядування у межах повноважень, визначених законом.

Стаття 17. Саморегулівна організація оптових ринків
сільськогосподарської продукції

Оптові ринки сільськогосподарської продукції з метою
постійної координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та
задоволення переважно власних господарських потреб мають право на
добровільних засадах створювати асоціації оптових ринків
сільськогосподарської продукції.

Асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції
створюються та діють як неприбуткові організації (непідприємницькі
товариства) відповідно до законодавства.

Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної
політики асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції
може бути надано статус саморегулівної організації оптового ринку
сільськогосподарської продукції.

Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції може
набути статусу саморегулівної організації оптового ринку
сільськогосподарської продукції за умови, якщо її членами є не
менше 50 відсотків оптових ринків сільськогосподарської продукції,
які набули такого статусу відповідно до цього Закону.

Порядок надання та позбавлення асоціації оптових ринків
сільськогосподарської продукції статусу саморегулівної організації
оптового ринку сільськогосподарської продукції встановлюється
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Саморегулівна організація оптового ринку
сільськогосподарської продукції бере участь у:

розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються
діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

розробленні державних цільових та інших програм підтримки та
розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції;

створенні та забезпеченні функціонування системи
інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції;

організаційному та методичному забезпеченні підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників оптових
ринків сільськогосподарської продукції у навчальних закладах,
установах і організаціях, на підприємствах, що належать до сфери
управління центрального органу виконавчої влади з питань аграрної
політики.

Установчі документи саморегулівної організації оптового ринку
сільськогосподарської продукції підлягають погодженню центральним
органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
у разі виявлення порушень законодавства має право припинити їх
та/або позбавити асоціацію оптових ринків сільськогосподарської
продукції статусу саморегулівної організації оптового ринку
сільськогосподарської продукції.

Стаття 18. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть
відповідальність згідно із законом.

Стаття 19. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
вводиться в дію з 1 січня 2010 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

у статті 22:

частину першу після слів "виробничої інфраструктури"
доповнити словами "у тому числі інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції";

пункт "б" частини другої після слів "господарськими будівлями
і дворами" доповнити словами "землі під інфраструктурою оптових
ринків сільськогосподарської продукції";

частину третю доповнити пунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для
розміщення власної інфраструктури";

частину другу статті 134 доповнити абзацом такого змісту:

"розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції";

частину першу статті 146 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) під розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції";

пункт "в" частини п'ятої статті 149 після слів "підприємств
торгівлі" доповнити словами "інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції";

частину першу статті 208 після слів "підприємств, організацій
та установ" доповнити словами "для розміщення інфраструктури
оптових ринків сільськогосподарської продукції";

2) частину першу статті 27 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32,
ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234) після абзацу дев'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:

"встановлена іншими законами заборона використання у
найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних
термінів".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

3) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів
України" ( 2505-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267, N 27, ст. 363; 2007 р., N 23, ст. 301;
2009 р., N 19, ст. 257) після слова "енергозбереження" доповнити
словами "створення та забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції".

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законодавчих актів України у відповідність із цим
Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;

подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про
надання оптовим ринкам сільськогосподарської продукції податкових
пільг.

4. Юридичні особи, які не набули статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції відповідно до цього Закону, але
використовують термін "оптовий ринок сільськогосподарської
продукції" та інші похідні терміни у своєму найменуванні, у
шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
зобов'язані змінити своє найменування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1561-VI

1 2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП