ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про державну контрольно-ревізійну службу

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про державну контрольно-ревізійну службу
1 2

Подовження термінів проведення планової або позапланової
виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не
перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5
робочих днів для позапланової виїзної ревізії. ( Частина
дванадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )

Обмеження у підставах проведення ревізій, визначені цим
Законом, не поширюються на ревізії, що проводяться на звернення
підконтрольної установи, або ревізії, що проводяться після
порушення кримінальної справи проти посадових осіб підконтрольних
установ, що ревізуються, відповідно до кримінально-процесуального
законодавства.

Посадові особи органу державної контрольно-ревізійної служби
вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для
їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за
умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших
суб'єктів господарської діяльності під розписку:

1) направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його
видачі, назва органу державної контрольно-ревізійної служби, мета,
вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади,
звання та прізвища посадових осіб органу державної
контрольно-ревізійної служби, які проводитимуть ревізію.
Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису
керівника органу державної контрольно-ревізійної служби,
скріпленого печаткою органу державної контрольно-ревізійної
служби;

2) копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової
виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої
ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення
ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, не віднесених цим
Законом до підконтрольних установ, - також номер, дата та підстави
порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну
справу.

Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних
установ та інших суб'єктів господарської діяльності або їх надання
з порушенням вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цієї
статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу
державної контрольно-ревізійної служби до проведення ревізії.

Проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної
служби не повинно порушувати нормального режиму роботи
підконтрольних установ та інших суб'єктів господарської
діяльності.

Зустрічні звірки, які проводяться органами державної
контрольно-ревізійної служби, не є контрольними заходами і
проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі
направлення, виписаного керівником органу (підрозділу) державної
контрольно-ревізійної служби. ( Статтю 11 доповнено частиною
згідно із Законом N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )
( Стаття 11 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від
12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3202-IV
( 3202-15 ) від 15.12.2005 )

Стаття 11-1. Особливості проведення ревізій
політичних партій

Ревізія політичної партії, що отримує з Державного бюджету
України кошти на фінансування її статутної діяльності, проводиться
на підставі документа, підписаного начальником Головного
контрольно-ревізійного управління України.

Ревізія політичної партії проводиться один раз на рік у
період з 1 лютого по 1 березня.

При проведенні ревізії політичної партії службові особи
Головного контрольно-ревізійного управління України зобов'язані
пред'явити документ на право проведення ревізії.
( Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом N 1349-IV
( 1349-15 ) від 27.11.2003; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )

Стаття 12. Обов'язки і відповідальність службових осіб
державної контрольно-ревізійної служби

Службові особи державних контрольно-ревізійних служб
зобов'язані суворо додержувати Конституції України ( 254к/96-ВР ),
законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ
і організацій, що охороняються законом. За невиконання або
неналежне виконання службовими особами державних
контрольно-ревізійних служб своїх обов'язків вони притягаються до
дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до
чинного законодавства.
Працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані
у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства
передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а також
повідомляти про виявлені зловживання і порушення державним органам
і органам, уповноваженим управляти державним майном.
При вилученні документів у зв'язку з їх підробкою або
виявленими зловживаннями працівник державної контрольно-ревізійної
служби зобов'язаний негайно повідомити про це правоохоронні
органи. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії.
Після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі
або організації, якщо правоохоронними органами не прийнято рішення
про виїмку цих документів.
Працівники державної контрольно-ревізійної служби повинні
забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниць.
( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3202-IV
( 3202-15 ) від 15.12.2005 )

Стаття 13. Розгляд скарг на дії службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби

Дії або бездіяльність службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби можуть бути оскаржені в судовому або
адміністративному порядку. Скарги на дії службових осіб в районах,
містах, районах у містах та службових осіб контрольно-ревізійних
управлінь розглядаються і вирішуються начальниками цих управлінь.
Скарги на дії службових осіб Головного контрольно-ревізійного
управління України та начальників контрольно-ревізійних управлінь
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя розглядаються
та вирішуються начальником Головного контрольно-ревізійного
управління України. ( Частина перша статті 13 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються
керівниками відповідних органів державної контрольно-ревізійної
служби не пізніш як у місячний строк з моменту їх надходження. У
разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішеннями вони
можуть бути оскаржені у судовому порядку. ( Частина друга статті
13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від
15.05.2003; в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від
12.01.2005 )
Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії службових осіб
державної контрольно-ревізійної служби.

Р о з д і л IV

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 14. Взаємовідносини державної контрольно-ревізійної
служби з правоохоронними органами

( Частину першу статті 14 виключено на підставі Закону
N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )

( Частину другу статті 14 виключено на підставі Закону
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )

( Частину третю статті 14 виключено на підставі Закону
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )

Працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти
службовим особам державної контрольно-ревізійної служби у
виконанні їх обов'язків. У разі недопущення працівників державної
контрольно-ревізійної служби на територію підприємства, установи,
організації, відмови у наданні документів для ревізії та будь-якої
іншої протиправної дії органи міліції на прохання цих осіб
зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої
протидії, забезпечити нормальне проведення ревізії, охорону
працівників контрольно-ревізійної служби, документів та
матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для
притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.
( Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3202-IV
( 3202-15 ) від 15.12.2005 )

Стаття 15. Правове становище службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби

Службові особи державної контрольно-ревізійної служби є
представниками органів державної виконавчої влади.
Законні вимоги службових осіб державної контрольно-ревізійної
служби є обов'язковими для виконання службовими особами об'єктів,
що ревізуються.
Працівник державної контрольно-ревізійної служби при
виконанні покладених на нього обов'язків керується чинним
законодавством і виконує вказівки своїх керівників. Ніхто інший,
за винятком передбачених законодавством випадків, не вправі
втручатися в діяльність службової особи державної
контрольно-ревізійної служби.
Втручання в діяльність працівника державної
контрольно-ревізійної служби тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавчими актами.
( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3202-IV
( 3202-15 ) від 15.12.2005 )

Стаття 16. Правовий захист службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби

Службова особа державної контрольно-ревізійної служби при
виконанні своїх службових обов'язків перебуває під захистом
закону.
Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна службової особи державної контрольно-ревізійної служби і
членів її сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.
Звільнення службової особи державної контрольно-ревізійної
служби з посади у зв'язку з вчиненням злочину під час виконання
своїх обов'язків допускається лише після винесення щодо неї
обвинувального вироку суду, який набрав чинності.

Стаття 17. Державне страхування та відшкодування заподіяної
шкоди у разі загибелі або каліцтва службової
особи державної контрольно-ревізійної служби

У разі загибелі службової особи державної
контрольно-ревізійної служби у зв'язку з виконанням службових
обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується
одноразова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання
загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок
державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
У разі заподіяння службовій особі державної
контрольно-ревізійної служби тілесних ушкоджень у зв'язку з
виконанням нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі
займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова
допомога в розмірі п'ятирічного грошового утримання за останньою
посадою, яку вона займала, за рахунок коштів державного бюджету з
наступним стягненням цієї суми з винних осіб і у встановленому
порядку призначається пенсія по інвалідності.
У разі заподіяння службовій особі державної
контрольно-ревізійної служби тілесних ушкоджень у зв'язку з
виконанням нею службових обов'язків, що не перешкоджають надалі
займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова
допомога у розмірі річного грошового утримання за рахунок коштів
державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
Збитки, завдані майну службової особи державної
контрольно-ревізійної служби або членів її сім'ї у зв'язку з
виконанням нею службових обов'язків, компенсуються в повному
обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням
цієї суми з винних осіб.
Річне грошове утримання службової особи державної
контрольно-ревізійної служби, що береться для нарахування розміру
одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які
отримувала службова особа за час роботи в державній
контрольно-ревізійній службі за рік, що передував року загибелі
або ушкодження здоров'я.
Суми одноразової допомоги та відшкодування майнових збитків
оподаткуванню не підлягають.
Усі службові особи державної контрольно-ревізійної служби
підлягають державному обов'язковому страхуванню за рахунок коштів
державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму
десятирічного грошового утримання за останньою посадою, а в разі
поранення, контузії, травм чи каліцтва, захворювання чи
інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, у розмірі від шестимісячного до п'ятирічного грошового
утримання за останньою посадою залежно від ступеня втрати
працездатності.
Порядок та умови страхування службової особи державної
контрольно-ревізійної служби встановлюються Кабінетом Міністрів
України.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2939-XII

Опубліковано: "Голос України" 02.03.93

1 2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП