ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Постанова про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Постанова про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України
2

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 травня 2007 р. N 778
Київ

Про затвердження Положення про
Державну податкову адміністрацію України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1066 ( 1066-2007-п ) від 30.08.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державну податкову адміністрацію
України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2007 р. N 778

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну податкову адміністрацію України

1. Державна податкова адміністрація України (ДПА) є
центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра фінансів. { Абзац перший пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 1066 ( 1066-2007-п ) від 30.08.2007 }

ДПА забезпечує реалізацію єдиної державної податкової
політики, державної політики у сфері контролю за виробництвом і
обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснює
міжгалузеву координацію у цій сфері.

2. ДПА у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим Положенням.

У межах своїх повноважень ДПА організовує виконання актів
законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією,
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями ДПА є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів
(обов'язкових платежів), неподаткових платежів, установлених
законодавством (далі - податки, інші платежі), а також за
додержанням законодавства з питань регулювання виробництва і обігу
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості
платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких
перебуває у податковій заставі;

здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком,
зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого
належного державі майна;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед
платників податків, інших платежів;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним
законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення,
розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про
адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та
виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної
податкової служби, захисту їх від протиправних посягань,
пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати
податків, інших платежів;

ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

розподіл спирту між суб'єктами господарювання - резидентами
України в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання
та здійснення контролю за його цільовим використанням.

4. ДПА відповідно до покладених на неї завдань:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу органів
державної податкової служби, пов'язану із:

- здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю,
повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів), контролю за валютними операціями, за додержанням
порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у
встановленому законом порядку, а також за наявністю свідоцтв про
державну реєстрацію суб'єктів господарювання та ліцензій на
провадження видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів; здійсненням
контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і
селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів
від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих
сум до бюджету; веденням обліку платників податків, інших
платежів; проведенням диференціації платників податків, інших
платежів залежно від сум сплачених ними податків, інших платежів;
веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

- проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним
виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та
роздрібних торговців, місць зберігання спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів; участю в розробленні пропозицій щодо основних
напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері
запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організацією виконання
актів законодавства в межах своїх повноважень, здійсненням
систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики
застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених
законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів господарювання за
порушення законодавства з питань регулювання виробництва і обігу
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ліцензування
діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами; здійсненням заходів
щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку
конфіскованих алкогольних напоїв, знищення конфіскованих тютюнових
виробів;

- здійсненням контролю за погашенням платниками
заборгованості з податків, інших платежів, у тому числі тими,
майно яких перебуває у податковій заставі;

- здійсненням контролю за виробництвом і обігом спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- ліцензуванням діяльності суб'єктів господарювання з
виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
оптової торгівлі спиртом, оптової і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами;

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові
акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів,
декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок
документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника
податків, інших платежів, форму оцінки даних про особу платника
податку на додану вартість, форму повідомлення про відкриття або
закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами
господарювання банківських рахунків, а також форми звітів про
роботу, проведену органами державної податкової служби;

4) роз'яснює у межах своєї компетенції через засоби масової
інформації порядок застосування законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань оподаткування і організовує
проведення цієї роботи органами державної податкової служби;

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної
підготовки, перепідготовки кадрів для органів державної податкової
служби;

6) надає органам державної податкової служби методичну і
практичну допомогу в організації їх роботи, проводить перевірку її
стану;

7) організовує роботу із створення інформаційної системи
автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та
комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

8) розробляє проекти законів України та інших
нормативно-правових актів з питань визначення форм та методів
проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках
контролю за додержанням законодавства;

9) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану
злочинну діяльність, або дій, що сприяють такій діяльності,
надсилає матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по
боротьбі з організованою злочинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за
фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції;

11) інформує Президента України та Кабінет Міністрів України
про основні показники сплати податків, інших платежів до
державного бюджету; { Підпункт 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 1066 ( 1066-2007-п ) від 30.08.2007 }

12) подає Мінфіну та Державному казначейству звіт про
надходження податків, інших платежів;

13) координує діяльність органів державної податкової служби
та організовує їх взаємодію з фінансовими органами, органами
Державного казначейства, органами служби безпеки, внутрішніх
справ, прокуратури, державної статистики, державною митною і
контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами та
установами банків;

14) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних
договорів з питань оподаткування, виконує в межах, визначених
законодавством, міжнародні договори із зазначених питань;

15) налагоджує зв'язки з податковими службами іноземних
держав і міжнародними податковими організаціями, вивчає досвід
організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє
пропозиції з його практичного використання у діяльності органів
державної податкової служби;

16) надає фізичним особам - платникам податків, інших
платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової
інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем
одержання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта
оподаткування документ, що засвідчує її реєстрацію як платника
податків, інших платежів;

17) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів,
джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних
показників і податкового законодавства на надходження податків та
інших платежів, розробляє пропозиції щодо збільшення та зменшення
втрат бюджету;

18) організовує роботу, пов'язану із замовленням марок
акцизного збору, їх зберіганням і продажем та здійсненням контролю
за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними
напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх
транспортування, зберігання і реалізації;

19) організовує роботу із здійснення контролю за дотриманням
суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю
тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові
вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

20) організовує в межах своїх повноважень роботу із
забезпечення охорони державної таємниці в органах державної
податкової служби та захисту інформації про платників податків;

21) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію
про злочини і правопорушення, розслідування та виявлення яких
віднесені до її компетенції, проводить в установленому порядку
перевірку зазначених у них відомостей і приймає щодо них
передбачені законом рішення;

22) провадить відповідно до закону оперативно-розшукову
діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової
підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове
(попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до
відшкодування завданих державі збитків;

23) виявляє причини і умови, що призвели до вчинення злочинів
та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх
усунення;

24) вживає заходів до боротьби з приховуванням
неоподаткованих доходів, незаконним вивезенням за межі України
неоподаткованих капіталів, відмиванням коштів, одержаних злочинним
шляхом, забезпечує виявлення фактів приховування від оподаткування
або маскування незаконного походження доходів, їх справжнього
характеру і джерел здобуття, місцезнаходження і переміщення,
розміру, використання (в тому числі для провадження господарської,
інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних
операцій), для чого:

- здійснює контроль за проведенням операцій з коштами у
готівковій та безготівковій формі, в тому числі на банківських
рахунках, за кредитами, переказами, операцій з іншим рухомим та
нерухомим майном, за ввезенням в Україну і вивезенням за її межі
іноземної та національної валюти у великих розмірах;

- проводить розшук коштів та іншого майна, одержаного
злочинним шляхом, вживає відповідно до законодавства заходів для
їх арешту і конфіскації;

- вживає в установленому порядку заходів щодо залучення до
оподаткування доходів, що знаходяться у нелегальному обігу і не
мають злочинного походження;

- взаємодіє з правоохоронними органами, органами, що
здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері
фінансово-господарської діяльності, а також з відповідними
органами іноземних держав у питаннях боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом;

25) забезпечує безпеку працівників органів державної
податкової служби та їх захист від протиправних посягань,
пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;

26) запобігає корупції та іншим службовим порушенням
працівників державної податкової служби;

27) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про порушення
податкового законодавства, в тому числі про перебування доходів у
нелегальному обігу, прогнозує тенденції розвитку негативних
процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням,
розробляє заходи щодо запобігання переведенню доходів у
нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому
порядку;

28) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління:

- приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію
заснованих на державній власності підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери її управління;

- затверджує статути (положення) підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери її управління, контролює їх
додержання;

- укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження
закріпленого за підприємствами, установами та організаціями
державного майна;

29) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на неї завдань.

5. ДПА відповідно до покладених на неї завдань і повноважень
має право:

1) проводити документальні невиїзні перевірки (на підставі
поданих податкових декларацій, звітів та інших документів,
пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів
(обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі), планові
та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності,
повноти нарахування і сплати податків, інших платежів, дотримання
валютного законодавства юридичними особами, їх філіями,
відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають
статусу юридичної особи, крім Національного банку і його установ,
і фізичними особами, які мають статус суб'єктів господарювання чи
не мають такого статусу, на яких згідно із законами України
покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори
та обов'язкові платежі, а також дотримання законодавства з питань
регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів.

2) здійснювати контроль за:

- додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за
товари (послуги) у встановленому законом порядку;

- наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів
господарювання, ліцензій на провадження видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з
наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які
видали ці документи, а також торгових патентів;

3) установлювати періодичність проведення перевірок,
зазначених у підпункті 1 цього пункту, та обстежень виробничих,
складських, торговельних та інших приміщень;

4) одержувати у платників податків (посадових осіб платників
податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та
стосуються реалізації повноважень органів державної податкової
служби, встановлених законами України; перевіряти під час
проведення перевірок у фізичних осіб документи, що посвідчують
особу;

5) запрошувати платників податків або їх представників для
перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати ними
податків та зборів (обов'язкових платежів). Письмові повідомлення
про такі запрошення надсилаються рекомендованими листами не
пізніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення, в яких
зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується
платник податків (посадова особа платника податків);

6) одержувати безоплатно від платників податків, а також від
установ Національного банку та комерційних банків у порядку,
встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність",
( 2121-14 ) довідки та/або копії документів про наявність
банківських рахунків, а на підставі рішення суду - про обсяг та
обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у
встановлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання;

7) одержувати безоплатно необхідні відомості для формування
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів від платників податків, а також
Національного банку та його установ - про суми доходів, виплачених
фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів; від
органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а
також видавати ліцензії на провадження видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, - про
видачу суб'єктам господарювання свідоцтв про державну реєстрацію
та ліцензій на провадження господарської діяльності; від органів
внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до
відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів
реєстрації актів громадянського стану - про громадян, які померли;

8) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади необхідну інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою
податків, інших платежів у випадках, передбачених законодавством,
а також відомості, необхідні для проведення аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та
організацій всіх форм власності;

9) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звіти
про ввезення на митну територію України імпортних товарів і
справляння при цьому податків, інших платежів, інформацію про
експортно-імпортні операції, що проводять резиденти і нерезиденти,
погоджувати форму таких звітів та інформації, одержувати від
органів статистики дані, необхідні для проведення аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та
організацій всіх форм власності;

10) під час проведення перевірок вилучати у підприємств,
установ та організацій копії фінансово-господарських та
бухгалтерських документів, які свідчать про приховування
(заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших
платежів, а у разі арешту активів платника податків на підставі
рішення суду - оригінали первинних фінансово-господарських та
бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється
підписами представника органу державної податкової служби та
платника податків, при цьому копії таких документів залишаються у
платника податку;

11) використовувати податкову заставу як засіб забезпечення
погашення платником податків, інших платежів податкової
заборгованості, а також у випадках, передбачених законом;

12) видавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів іншим органам
державної влади відповідно до закону;

2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП