ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Постанова про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Постанова про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України
1 2

13) надавати відстрочення та розстрочення податкових
зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а
також приймати рішення про списання безнадійного боргу в порядку,
передбаченому законом;

14) скасовувати рішення органів державної податкової служби
(крім рішень податкової міліції) в разі їх невідповідності актам
законодавства;

15) вимагати від платників податків, діяльність яких
перевіряється, усунення виявлених порушень податкового
законодавства, контролювати виконання законних вимог посадових
осіб органів державної податкової служби, а також припинення дій,
які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами
органів державної податкової служби;

16) за погодженням з Мінфіном утворювати, реорганізовувати та
ліквідувати міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції та
в їх складі відповідні підрозділи податкової міліції, а також інші
спеціалізовані державні податкові інспекції; { Підпункт 16 пункту
5 в редакції Постанови КМ N 1066 ( 1066-2007-п ) від 30.08.2007 }

17) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання
функцій, передбачених законодавством.

Посадові особи ДПА, які здійснюють державний контроль за
додержанням законодавства з питань, що належать до її компетенції,
користуються правами, передбаченими законодавством.

6. ДПА у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями
громадян, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. ДПА в межах своїх повноважень на основі та на виконання
актів законодавства видає накази та розпорядження, організовує і
контролює їх виконання.

Рішення ДПА, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими
для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності та громадянами.

ДПА в разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої
влади спільні акти.

Проекти нормативно-правових актів ДПА підлягають погодженню з
Міністром фінансів.

Нормативно-правові акти ДПА підлягають реєстрації в порядку,
встановленому законодавством.

8. ДПА очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з
посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра
України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на
посаду та звільнення з посади Голови ДПА вносить Міністр фінансів.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра фінансів. Відповідні пропозиції Міністру фінансів подає
Голова. { Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1066
( 1066-2007-п ) від 30.08.2007 }

9. Голова ДПА:

1) здійснює керівництво Адміністрацією, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на неї завдань;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає
ступінь їх відповідальності;

3) встановлює кількість заступників начальників структурних
підрозділів органів державної податкової служби, а також структуру
цих підрозділів;

4) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з
Міністром фінансів голів державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
ректорів навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПА;

5) призначає на посаду та звільняє з посади заступників голів
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, працівників ДПА, начальників
державних податкових інспекцій у містах, районах, районах у
містах, міжрайонних та об'єднаних податкових інспекцій, їх перших
заступників - начальників податкової міліції, начальників інших
спеціалізованих державних податкових інспекцій, їх перших
заступників - начальників податкової міліції за поданням голів
відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

6) затверджує положення про структурні підрозділи ДПА,
положення про державні податкові адміністрації в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також
структуру, граничну чисельність, штатний розпис та кошторис цих
адміністрацій;

7) головує на засіданнях колегії ДПА;

8) вирішує питання щодо відповідальності керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління ДПА, в разі провадження такими підприємствами,
установами та організаціями діяльності, що суперечить вимогам їх
статуту (положення) і законодавства;

9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції ДПА, обговорення найважливіших напрямів її діяльності
в ДПА утворюється колегія.

До складу колегії входять Голова ДПА (голова колегії),
заступники Голови, посадові особи органів державної податкової
служби, заступник Міністра фінансів та керівник структурного
підрозділу Мінфіну, відповідальний за координацію діяльності ДПА,
посадові особи Мінфіну. У разі потреби до складу колегії можуть
бути включені в установленому порядку інші особи. { Абзац другий
пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1066 ( 1066-2007-п ) від
30.08.2007 }

Членів колегії затверджує та увільняє Голова ДПА.

Рішення колегії проводяться в життя наказами ДПА.

11. ДПА здійснює свої повноваження безпосередньо та через
утворені в установленому порядку державні податкові адміністрації
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
державні податкові інспекції в районах, містах (крім мм. Києва і
Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні
податкові інспекції, а також спеціалізовані державні податкові
інспекції.

12. Гранична чисельність працівників ДПА затверджується
Кабінетом Міністрів України.

Структура ДПА затверджується в установленому законодавством
порядку.

13. Штатний розпис і кошторис ДПА затверджує її Голова за
погодженням з Мінфіном.

14. ДПА є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.

1 2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП