ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Рахункову палату

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Рахункову палату
1 2

Г л а в а IV

ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Стаття 15. Планування роботи Рахункової палати

Контроль за виконанням Державного бюджету України, у тому
числі бюджетів загальнодержавних цільових фондів, здійсненням
фінансування загальнодержавних програм, збереженням і
використанням майна, що є об'єктами права державної власності,
організується і проводиться Рахунковою палатою на основі річних і
поточних планів, які формуються з урахуванням усіх видів і
напрямів діяльності Рахункової палати та конкретних доручень
Верховної Ради України, її комітетів.
До плану роботи Рахункової палати обов'язково включається
виконання звернень не менш як однієї третини конституційного
складу Верховної Ради України, поданих у порядку, встановленому
Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ). При
формуванні планів роботи Рахункової палати враховується
обов'язковий розгляд звернень та пропозицій Президента України,
Кабінету Міністрів України.
Позапланові контрольні заходи проводяться за рішеннями
Колегії Рахункової палати на підставі постанов або протокольних
доручень Верховної Ради України, звернень комітетів Верховної Ради
України та запитів народних депутатів України, по яких Верховна
Рада приймає рішення.

Стаття 16. Сфера застосування повноважень Рахункової палати

Повноваження Рахункової палати, передбачені статтею 7 цього
Закону, поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої
влади, в тому числі їх апарати, Національний банк України,
Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України та
інші державні органи і установи, створені згідно з законодавством
України.
Рахункова палата має право контролювати також місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, банки, кредитні установи,
господарські товариства, страхові компанії, інші фінансові
установи і їх спілки, асоціації та інші об'єднання незалежно від
форм власності, об'єднання громадян, недержавні фонди та інші
недержавні некомерційні громадські організації у тій частині їх
діяльності, яка стосується використання коштів Державного бюджету
України.

Стаття 17. Регламент Рахункової палати

Внутрішні питання організації і діяльності Рахункової палати,
її апарату, порядок діловодства, вимоги до працівників апарату
Рахункової палати та правила внутрішнього трудового розпорядку,
інші питання організації роботи апарату Рахункової палати
визначаються Регламентом Рахункової палати, який затверджується
Головою Рахункової палати.

Стаття 18. Забезпечення Рахункової палати
інформаційними матеріалами

На запити Рахункової палати в процесі здійснення нею своїх
функцій всі органи державної влади і органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно
від форм власності та їх посадові особи зобов'язані надавати
інформацію, що стосується об'єктів контролю та є необхідною для
здійснення перевірки, ревізії та обслідування. На вимогу
Рахункової палати Національний банк України, уповноважені банки та
кредитні установи, фінансові організації зобов'язані надавати
посадовим особам Рахункової палати необхідні документальні
підтвердження операцій і стану рахунків об'єктів, що
перевіряються. Підприємства, установи та організації зобов'язані
надавати на вимогу Рахункової палати довідки і копії документів
щодо операцій і розрахунків з об'єктами, що перевіряються.
Посадові особи органів і підприємств, що перевіряються, у
разі відмови або ухилення від своєчасного надання необхідної
інформації або документації на вимогу Рахункової палати, а також
за надання недостовірної інформації підлягають притягненню до
відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством
України.

Стаття 19. Обов'язковість дотримання професійної таємниці

Матеріали, які надаються для аналізу, перевірки або ревізії
органами виконавчої влади, Національним банком України або іншою
банківською установою, підприємствами, установами та
організаціями, а також відомості та документи про фінансовий,
майновий, податковий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять
до Рахункової палати, становлять професійну таємницю і можуть
бути використані лише для здійснення контролю.
Розголошення будь-яких відомостей, матеріалів, документів
усними чи друкованими засобами масової інформації в першу чергу
щодо посадових осіб, які ними користувались або яким вони були
відомі, переслідується законом.

Стаття 20. Професійна таємниця

Під професійною таємницею згідно з цим Законом розуміється
стан збереження матеріалів, документів, інших відомостей, якими
користуються посадові особи Рахункової палати та особи, які
залучаються до здійснення функцій Рахункової палати під час
проведення перевірок, ревізій, обслідувань, і про які
забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття
рішення Рахункової палати.

Стаття 21. Взаємодія Рахункової палати з іншими
державними контрольними органами

Всі контрольні органи, створені відповідно до законів України
в системах Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, Національного банку
України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна
України, та інші державні контрольні органи, а також органи
внутрівідомчого контролю та аудиту зобов'язані сприяти діяльності
Рахункової палати, надавати за її запитами інформацію про
результати перевірок та ревізій, які ними проведено.
Рахункова палата в межах своєї компетенції може залучати до
участі у здійсненні контрольно-ревізійної діяльності державні
контрольні органи та їх представників, а також має право на
договірній основі залучати до ревізій і перевірок недержавні
аудиторські служби та окремих висококваліфікованих спеціалістів.

Стаття 22. Проведення контролю за виконанням
Державного бюджету України

Рахункова палата у ході виконання Державного бюджету України
контролює повноту і своєчасність грошових надходжень, фактичне
витрачання бюджетних асигнувань, у тому числі коштів
загальнодержавних цільових фондів та видатків по обслуговуванню
внутрішнього і зовнішнього боргу України, у порівнянні з
затвердженими показниками Державного бюджету України, виявляє
відхилення та порушення, проводить їх аналіз, вносить пропозиції
щодо їх усунення.
Рахункова палата за встановленими формами щоквартально подає
Верховній Раді України оперативний звіт про хід виконання
Державного бюджету України, в якому наводяться фактичні відомості
про формування доходів і проведені витрати у порівнянні з
показниками, затвердженими Законом про Державний бюджет України
поточного року, і показниками за відповідний період або квартал
попереднього року.
З метою забезпечення своєчасного надходження і обробки
інформації, необхідної для складання звіту про виконання
Державного бюджету України, Рахунковою палатою за погодженням з
Кабінетом Міністрів України вводиться обов'язкова фінансова
звітність усіх центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій перед Рахунковою палатою.
Рішення про конкретні терміни виконання і форми зазначеної
звітності приймається Кабінетом Міністрів України за поданням
Голови Рахункової палати.
Аналіз оперативної інформації, одержаної в порядку контролю,
проводиться Рахунковою палатою, і узагальнені відомості подаються
Верховній Раді України, її комітетам та Кабінету Міністрів
України.

Стаття 23. Проведення контролю за фінансуванням
загальнодержавних програм

Рахункова палата перевіряє фінансування затверджених
Верховною Радою України загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального і національно-культурного
розвитку, охорони довкілля і розглядає матеріали з цих питань на
засіданнях Колегії Рахункової палати.
Рахункова палата за дорученням Верховної Ради України може
давати висновки і проводити експертизу проектів законодавчих актів
з питань управління і розпорядження об'єктами права державної
власності, якщо вони з цією метою попередньо були направлені до
Рахункової палати суб'єктами права законодавчої ініціативи.
( Частина третя статті 23 втратила чинність на підставі
Рішення Конституційного Суду N 7-зп ( v007p710-97 ) від
23.12.97 )
У разі виявлення порушень або невиконання встановлених
законодавством України вимог щодо збереження, використання
об'єктів державного майна чи несвоєчасної сплати до Державного
бюджету України коштів, отриманих від розпорядження та управління
майном, що є об'єктами права державної власності, Рахункова палата
має право ставити перед відповідними державними органами питання
про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої
чинним законодавством України, та інформувати про це Верховну Раду
України.

Стаття 24. Контроль за використанням кредитних ресурсів

Рахункова палата контролює законність договорів, раціональне
та ефективне використання кредитів і позик, які отримує Україна
від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.
Рахункова палата перевіряє ефективність розміщення
централізованих валютних та фінансово-кредитних ресурсів, які
надаються на зворотній основі, аналізує надання державних
кредитів, а також виділених на безоплатній основі коштів іноземним
державам і міжнародним організаціям з обов'язковим інформуванням
Верховної Ради України про результати перевірки.

Стаття 25. Здійснення контролю за діяльністю
установ банківської системи

Рахункова палата перевіряє діяльність Національного банку
України та його установ, уповноважених банків і кредитних установ
у частині обслуговування ними Державного бюджету України.
За результатами перевірок діяльності установ банківської
системи, в першу чергу Національного банку України, Рахункова
палата подає висновки і пропозиції щодо його звітів про
забезпечення стабільності грошової одиниці до Верховної Ради
України, а також щодо діяльності Національного банку України по
обслуговуванню державного боргу України.
Рахункова палата щорічно здійснює перевірку кошторису витрат
Національного банку України і подає відповідну інформацію до
Верховної Ради України.

Стаття 26. Перевірки та ревізії

Рахункова палата здійснює перевірки та ревізії відповідно до
функцій, визначених статтею 6 цього Закону. Терміни, обсяги і
засоби їх проведення встановлюються Рахунковою палатою. В ході
перевірок та ревізій на основі документального підтвердження їх
результатів, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової
звітності визначаються своєчасність і достатність взаємних
розрахунків об'єкта, що перевіряється, і Державного бюджету
України. Якщо перевірка чи ревізія належить до компетенції як
Рахункової палати, так і іншого державного контрольного органу,
вона повинна проводитись ними спільно. За підсумками проведених
перевірок і ревізій складаються звіти, за достовірність яких
відповідні посадові особи Рахункової палати несуть персональну
відповідальність.
Про результати проведених перевірок і ревізій Рахункова
палата інформує Верховну Раду України, доводить до відома
керівників відповідних центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій.
Про виявлені факти порушення закону, а також заподіяння
державі шкоди Рахункова палата інформує Верховну Раду України, а у
разі виявлення порушень закону, що тягнуть за собою
адміністративну або кримінальну відповідальність, за рішенням
Колегії Рахункової палати передає відповідні матеріали до
правоохоронних органів.
Посадовим особам Рахункової палати забороняється втручатися в
оперативну діяльність об'єктів, що перевіряються, а також
оприлюднювати свої висновки до завершення перевірок чи
ревізій та оформлення їх результатів актом, який затверджується
Колегією Рахункової палати. Відомості, що надаються посадовим
особам Рахункової палати в ході перевірок та ревізій, не можуть
бути використані з іншою метою або в іншому випадку, ніж це
передбачено цим Законом.

Стаття 27. Експертиза та висновки Рахункової палати

Рахункова палата, здійснюючи свою діяльність, зобов'язана за
дорученням Верховної Ради України проводити експертизу і давати
висновки щодо:

проекту Державного бюджету України, обгрунтованості його
доходної та видаткової частин щодо обсягів державного внутрішнього
і зовнішнього боргу та дефіциту Державного бюджету України,
затверджених законом України;
окремих напрямів бюджетно-фінансової, грошово-кредитної
політики, а також окремих питань бюджетного процесу за прямими
дорученнями Верховної Ради України;
проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань
бюджетно-фінансової та грошово-кредитної систем у разі, якщо вони
направлені Верховною Радою України на експертизу у встановленому
порядку і повинні бути внесені на її розгляд;
проектів загальнодержавних цільових програм, які фінансуються
з бюджетів або на які передбачено додаткове фінансування з
Державного бюджету України;
проектів програм Кабінету Міністрів України, на фінансування
яких використовуються кошти Державного бюджету України;
проектів міжнародних договорів України, що стосуються витрат
з Державного бюджету України.
З усіх інших питань, віднесених до функцій Рахункової палати,
визначених статтями 2 та 6 цього Закону, Рахункова палата дає
висновки або письмові відповіді за рішенням Колегії Рахункової
палати про прийняття до виконання запиту і підготовку висновку на
підставі:
доручень комітетів Верховної Ради України, оформлених
належним чином;
звернень Президента України;
депутатських запитів і звернень народних депутатів України;
запитів Кабінету Міністрів України, запитів Міністерства
фінансів України.
У разі неможливості виконання доручень, звернень та запитів
Голова Рахункової палати повертає їх з обгрунтованою письмовою
відповіддю, в якій з посиланням на чинне законодавство України
зазначається причина невиконання доручення, звернення та запиту.
Висновки Рахункової палати не можуть містити політичних
оцінок рішень, які приймаються Верховною Радою України та органами
виконавчої влади в межах їх компетенції.

Стаття 28. Засідання Колегії Рахункової палати

Колегія Рахункової палати розглядає на своїх засіданнях
питання планування і організації роботи Рахункової палати,
методології контрольно-ревізійної діяльності, підготовки звітів та
інформаційних повідомлень, які направляються до Верховної Ради
України та її комітетів, а також матеріали перевірок, ревізій і
обслідувань, що вимагають прийняття колегіального рішення. На
засіданнях Колегії Рахункової палати може бути розглянуто будь-яке
питання, яке відповідно до статей 2 та 6 цього Закону віднесено до
функцій Рахункової палати. Засідання Колегії Рахункової палати
проводяться згідно з Регламентом Рахункової палати за наявності не
менше двох третин складу її членів. Рішення Колегії приймаються у
формі постанов і висновків більшістю голосів від кількості її
членів, присутніх на засіданні, і підписуються Головою та
Секретарем Рахункової палати. У разі незгоди з рішенням Колегії
Рахункової палати член Колегії, присутній на її засіданні, може
інформувати про це Верховну Раду України або її комітети у
письмовій формі з обгрунтуванням власної позиції.

Стаття 29. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати

Рахункова палата за результатами проведених контрольних
заходів направляє органам виконавчої влади, керівникам
підприємств, установ і організацій, банків і кредитних установ,
які перевірялись, постанови та висновки, затверджені Колегією
Рахункової палати, для відповідного реагування і вжиття заходів
щодо усунення виявлених порушень, відшкодування збитків, завданих
державі, поновлення правового режиму загальнодержавної власності
та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у
порушенні законодавства України, безгосподарності та
марнотратстві.
Постанови та висновки Колегії Рахункової палати повинні бути
розглянуті у встановлений нею термін, але не пізніше ніж протягом
15 календарних днів з дня їх отримання.
Про заходи реагування на отримані постанови і висновки
Колегії Рахункової палати вона повідомляється негайно. В
необхідних випадках Рахункова палата може надавати консультації та
роз'яснення з питань застосування норм чинного законодавства
України щодо об'єктів, на яких проводився контроль.
У разі виявлення в процесі перевірок і ревізій привласнення
грошових або матеріальних ресурсів, а також виявлення фактів
корупції та інших зловживань Рахункова палата зобов'язана негайно
за рішенням її Колегії передати матеріали перевірок або ревізій до
правоохоронних органів та повідомити про це Верховну Раду України.

Стаття 30. Узагальнення та пропозиції Рахункової палати

Рахункова палата систематично аналізує підсумки планових і
поточних контрольних заходів, узагальнює та досліджує причини і
наслідки виявлених відхилень і порушень у процесі формування
доходів та витрачання коштів Державного бюджету України,
зберігання та використання майна, що є об'єктами права державної
власності, надання валютних і кредитно-фінансових ресурсів за їх
цільовим призначенням.
У ході аналізу і узагальнення інформації, яку отримує
Рахункова палата під час здійснення перевірок, ревізій та
обслідувань, вона розробляє і подає Верховній Раді України
пропозиції про удосконалення законодавчих актів, що регулюють
бюджетні, фінансово-кредитні, цивільно-правові та інші відносини.

( Стаття 31 втратила чинність на підставі Рішення
Конституційного Суду N 7-зп ( v007p710-97 ) від 23.12.97 )

Г л а в а V

КОНТРОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Стаття 32. Взаємовідносини Верховної Ради України з
Рахунковою палатою

Верховна Рада України спрямовує діяльність Рахункової палати
на основі підзвітності і підконтрольності Рахункової палати, її
Колегії і посадових осіб щодо дотримання ними законності при
здійсненні повноважень, передбачених статтею 7 цього Закону, та
завдань, поставлених перед Рахунковою палатою згідно з чинним
законодавством України.

Стаття 33. Аналіз результатів контрольних заходів та
виконання доручень Верховної Ради України

Верховна Рада України періодично, але не менш як два рази на
рік, доручає відповідному комітету Верховної Ради України
здійснювати аналіз підсумків проведених контрольних заходів та
виконання доручень, які були дані протягом року Рахунковій палаті,
заслуховує у разі необхідності інформацію про проведену роботу,
перевірки, ревізії та обслідування, що нею проводяться, і дає
оцінку стану її контрольної діяльності у визначених цим Законом
сферах.

Стаття 34. Заслуховування доповідей та інформацій
(повідомлень) Рахункової палати на засіданнях
комітетів Верховної Ради України

Комітети Верховної Ради України за згодою Верховної Ради
України заслуховують доповіді, інформації (повідомлення)
Рахункової палати за підсумками проведених перевірок, ревізій та
обслідувань відповідно до термінів, необхідних для виконання цих
доручень і узгоджених з відповідними комітетами.
На підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Рахункової
палати комітети Верховної Ради України можуть розробляти
пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України,
розвитку бюджетної та фінансово-кредитної системи України, а також
готувати висновки з конкретних питань, що стосуються виявлених
відхилень і порушень у визначених цим Законом сферах, які
подаються на розгляд Верховної Ради України.

Стаття 35. Щорічний звіт Рахункової палати
Верховній Раді України

Рахункова палата щорічно не пізніше 1 грудня подає Верховній
Раді України загальний письмовий звіт про результати виконання
доручень Верховної Ради України, проведених перевірок, ревізій та
обслідувань, а також про витрати на цю діяльність. Звіт Рахункової
палати, затверджений Верховною Радою України, публікується у
виданнях Верховної Ради України.

Г л а в а VI

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Стаття 36. Незалежність і законність діяльності
Рахункової палати

Рахункова палата свою діяльність здійснює як незалежний орган
контролю Верховної Ради України і керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) і законами України, виконуючи свої функції і
повноваження згідно із статусом, визначеним цим Законом.

Стаття 37. Гарантії правового статусу посадових осіб
Рахункової палати

( Частина перша статті 37 втратила чинність на підставі
Рішення Конституційного Суду N 7-зп ( v007p710-97 ) від 23.12.97 )
Кримінальну справу щодо Голови Рахункової палати, Першого
заступника і заступника Голови, головних контролерів та Секретаря
Рахункової палати може бути порушено лише Генеральним прокурором
України.
За будь-який вплив на посадових осіб Рахункової палати, а
також осіб, які виконують її доручення, з метою перешкодити
виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття
рішення, що суперечить чинному законодавству України, насильницькі
дії, образу, а також розповсюдження неправдивої інформації щодо
них винні особи несуть відповідальність, встановлену
законодавством України.
Голові Рахункової палати, його Першому заступнику і
заступнику, головним контролерам і Секретарю Рахункової палати
гарантується професійна незалежність. Вони можуть бути достроково
звільнені з посади за поданням Голови Верховної Ради України у
разі:
1) порушень ними законодавства України або допущення
зловживань по службі - за рішенням Верховної Ради України;
2) особистої заяви про відставку;
3) тривалої хвороби, підтвердженої медичною установою, що
перешкоджає їх діяльності на займаній посаді;
4) досягнення ними 65-річного віку.
Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади
названих осіб у випадках, зазначених у частині четвертій цієї
статті, приймається більшістю голосів від конституційного складу
Верховної Ради України.
Діяльність Рахункової палати може бути зупинена у випадках,
визначених чинним законодавством України.

Стаття 38. Кошти на утримання Рахункової палати

Кошти на утримання Рахункової палати виділяються
безпосередньо з Державного бюджету України. Обсяг цих коштів
щорічно встановлюється Верховною Радою України і зазначається у
Державному бюджеті України окремим рядком.

Стаття 39. Матеріальне і соціальне забезпечення
посадових осіб Рахункової палати

На посадових осіб Рахункової палати поширюється дія Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), вони є державними
службовцями і мають відповідні службові повноваження.
Посадові оклади працівників Рахункової палати встановлюються
на 30 відсотків вище відповідних окладів державних службовців.
Голові Рахункової палати, Першому заступнику і заступнику
Голови, головним контролерам та Секретарю Рахункової палати
встановлюються щомісячні персональні надбавки у розмірі 70
відсотків їх посадового окладу.
На працівників Рахункової палати поширюється відповідний
порядок медичного, санаторно-курортного, побутового та
транспортного обслуговування, встановлений для працівників апарату
Верховної Ради України.

Стаття 40. Інформація про діяльність Рахункової палати

Рахункова палата регулярно публікує інформацію про свою
діяльність у засобах масової інформації.

Щорічний звіт про роботу Рахункової палати перед Верховною
Радою України підлягає обов'язковому опублікуванню.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1996 року
N 315/96-ВР

1 2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП