ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Постанова про затвердження ліцензійних умов із зберігання газу

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Постанова про затвердження ліцензійних умов із зберігання газу
2

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 1453 від 03.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 грудня 1999 р.
vd991203 vn1453 за N 894/4187

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 855 ( za247-05 ) від 30.09.2005 )

Про затвердження Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності (ліцензійних
умов) із зберігання природного газуВідповідно до пункту 3 Положення про Національну комісію
регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом
Президента України від 14.03.95 N 213/95 (в редакції Указу
Президента України 21.04.98 N 335/98), із змінами, внесеними
Указом Президента України від 01.02.99 N 108/99, та постанови
Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про
порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності" Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:

Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) із зберігання природного газу
(додаються).

Голова Комісії О.Светелік

Затверджено
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України 03.12.99 N 1453

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 894/4187

Умови та Правила
здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
із зберігання природного газу

1. Загальні положення

1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) із зберігання природного газу (далі - Умови та
Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про
трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ), Указу Президента України
від 17.11.98 N 1257 ( 1257/98 ) "Про запровадження ліцензування
діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій",
постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753
( 753-99-п ) "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією
регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності".
1.2. Умови та Правила є невід'ємною частиною ліцензії та
поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали
ліцензію на здійснення підприємницької діяльності із зберігання
природного газу.
1.3. Передача Ліцензії іншим юридичним і фізичним особам
забороняється.
1.4. У цих Умовах та Правилах уживаються такі терміни:

Балансування обсягів Здійснення відповідних заходів, що
природного газу впливають на співвідношення обсягів
природного газу, які надійшли до системи
магістральних газопроводів, і обсягів
газу, розподілених та поставлених
споживачам, що забезпечують у
газотранспортній системі тиск, який не
загрожує безпеці та експлуатаційній
ефективності системи.

Буферний газ Обсяг природного газу в сховищі,
необхідний для підтримання тиску, який
забезпечує технологічну цілісність і
ефективну та безпечну експлуатацію цього
сховища.

Власник ліцензії (далі - Суб'єкт підприємницької діяльності, який
ліцензіат) в установленому законодавством порядку
отримав ліцензію на здійснення
підприємницької діяльності із зберігання
природного газу.

Газопостачальні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації здійснюють постачання газу безпосередньо
споживачу на підставі укладених
договорів та отримали відповідну
ліцензію НКРЕ.

Газопровід Трубопровід, призначений для
транспортування газу.

Газорозподільні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації забезпечують транспортування
газорозподільними мережами переданого
газотранспортними організаціями
природного газу і його розподіл між
окремими споживачами та отримали
відповідну ліцензію НКРЕ.

Газотранспортна Система газопроводів, що включає в себе
система магістральні газопроводи,
газопроводи-відгалуження та
газорозподільні станції.

Газотранспортні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації забезпечують транспортування газу
магістральними газопроводами до
газорозподільних мереж або безпосередньо
до споживачів та отримали відповідну
ліцензію НКРЕ.

Ліцензія Документ, виданий НКРЕ, згідно з яким
ліцензіат має право займатися
зберіганням природного газу.

Ліцензована діяльність Діяльність із зберігання природного
газу, на здійснення якої ліцензіат
отримав ліцензію від НКРЕ.

Магістральний Технологічний комплекс, що функціонує як
трубопровід єдина система й до якого входить окремий
трубопровід з усіма об'єктами і
спорудами, зв'язаними з ним єдиним
технологічним процесом, за допомогою
яких здійснюються транзитні,
міждержавні, міжрегіональні поставки
продуктів транспортування споживачам, і
які запроектовані та збудовані згідно з
державними будівельними нормами щодо
магістральних трубопроводів.

Нормативні документи Державні, галузеві, міжгалузеві
нормативи та стандарти.

Перехресні субсидії Переміщення коштів або розподіл витрат у
межах однієї компанії або між
спорідненими підприємствами для
фінансової підтримки одного підприємства
або виду діяльності за рахунок іншого.

Підземне сховище газу Технологічний комплекс - штучно створене
(далі - ПСГ) в природній або в штучній ємності надр
накопичення газу і технологічно поєднані
з цим комплексом споруди, призначені для
періодичного наповнення, зберігання і
відбирання газу для постачання
споживачам.

Споріднене 1. Будь-яке підприємство, яке прямо або
підприємство опосередковано, повністю або частково
(не менше ніж 25%):
володіє частками (акціями, паями) у
статутному фонді ліцензіата;
управляє частками (акціями, паями)
статутного фонду ліцензіата;
користується на правах оренди активами
(майном) ліцензіата.
2. Будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного фонду
або активи (майно) якого прямо або
опосередковано, повністю або частково
(не менше ніж 25%) перебувають у
власності ліцензіата;
частки (акції, паї) статутного фонду
якого прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж
25%) перебувають в управлінні
ліцензіата;
активи (майно) якого прямо або
опосередковано, повністю або частково
(не менше ніж 25%) перебувають у
користуванні на правах оренди в
ліцензіата.
3. Будь-яке підприємство, пов'язане хоча
б з одним ліцензіатом або з одним з
підприємств, зазначених у частинах 1, 2
цього пункту, відносинами контролю
відповідно до статті 1 Закону України
"Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції
у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ).

Тарифи на зберігання, Вартість послуг із закачування,
закачування та відбір зберігання та відбору 1000 кубічних
природного газу метрів природного газу в сховища, яка
забезпечує покриття виправданих витрат,
отримання обгрунтованого прибутку,
сплату податків, обов'язкових платежів
та відрахувань ліцензіата.

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності

Діяльність із зберігання природного газу підлягає
ліцензуванню, якщо суб'єкт підприємницької діяльності має у своїй
власності (користуванні) сховище газу загальною ємністю понад
5 млн. куб. метрів.
Здійснення підприємницької діяльності із зберігання
природного газу можливе при виконанні таких умов.
2.1. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність
із зберігання природного газу лише в сховищах, які перебувають у
його власності (користуванні). Перелік підземних сховищ додається
до ліцензії (додаток 1).
2.2. Ліцензіат зобов'язаний утримувати в належному стані всі
основні засоби, необхідні для ведення ліцензованої діяльності,
дотримуватися технологічних проектних показників щодо кожного
підземного сховища, здійснювати діяльність за принципом надійності
експлуатації сховища газу та економічної доцільності і запобігати
виникненню аварій та позаштатних ситуацій.
2.3. Ліцензіат повинен виконувати в повному обсязі відповідно
до умов укладених договорів схову зобов'язання щодо обсягів та
термінів закачування/відбору природного газу, використання
страхового запасу та ін.
2.4. Ліцензіат не має права надавати перехресні субсидії за
рахунок ліцензованої діяльності.
2.5. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не повинен
взаємодіяти з іншими ліцензіатами при підготовці та обговоренні з
НКРЕ питань, пов'язаних з визначенням тарифів на зберігання
природного газу.
2.6. Ліцензіат у жодній формі не має права протидіяти
розвитку конкуренції або зловживати своїм монопольним становищем,
як це визначено в Законі України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) та інших актах законодавства, зокрема
рішеннях Антимонопольного комітету та НКРЕ.
2.7. Ліцензіат повинен забезпечувати рівні права щодо доступу
до підземних сховищ газу для всіх газопостачальних організацій.
2.8. Ліцензіат не має права прямо або опосередковано
заважати, ускладнювати або протидіяти іншим суб'єктам
підприємництва, що здійснюють операції з природним газом.
2.9. Ліцензіат повинен забезпечити закупівлю та закачування в
підземні сховища природного газу у разі перерахування
постачальниками грошових коштів для створення страхового запасу
відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.11.99 N 2184 ( 2184-99-п ) "Про порядок
забезпечення галузей національної економіки і населення природним
газом у 2000 році".

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен
дотримуватися таких правил.
3.1. Щодо звітності
3.1.1. Ліцензіат повинен надавати звітність про ліцензовану
діяльність, визначену НКРЕ в установленому порядку, та на вимогу
НКРЕ - бухгалтерську звітність, затверджену Мінфіном за
погодженням з Держкомстатом.
3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і
готувати фінансові звіти про ліцензовану діяльність окремо від
обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат повинен
надсилати до НКРЕ, на її запит, пояснення щодо розподілу витрат,
супроводжуючи їх необхідною документацією.

3.2. Щодо надання та використання інформації
3.2.1. Ліцензіат повинен своєчасно відповідати на запити НКРЕ
в указаній формі та обсягах.
3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про:
зміну відомостей, зазначених у ліцензії;
зміни та доповнення установчих документів та зміни
відомостей, зазначених у свідоцтві про державну реєстрацію;
втрату ліцензії.
НКРЕ в 10-денний термін з дня надходження документів, що
підтверджують зазначені зміни, приймає відповідне рішення про
переоформлення, видачу дубліката ліцензії або інформує ліцензіата
про необхідність подання повторної заяви на отримання ліцензії
відповідно до вимог актів законодавства та/або вносить нові
відомості в справу ліцензіата.
3.2.3. Усі повідомлення щодо Умов та Правил повинні
здійснюватись у письмовій формі.
3.2.4. Ліцензіат не повинен розголошувати конфіденційну
інформацію, яку він отримує в результаті здійснення своєї
ліцензованої діяльності, за винятком осіб, що здійснюють
ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї
інформації, а також не повинен використовувати для проведення
ліцензіатом іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком
випадків:
коли отримано попередню згоду в письмовій формі тих осіб чи
суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація;
якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити
інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила та при
здійсненні дозволеної діяльності, пов'язаної з ліцензованою
діяльністю, за винятком тієї інформації, що не підлягає
розголошенню відповідно до Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ).
3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне споріднене
підприємство не використовує наявну в ліцензіата інформацію для
отримання необгрунтованої конкурентної переваги, а також повинен
гарантувати нерозголошення цієї інформації будь-кому (у тому числі
тим, хто працює в спорідненому підприємстві), хто може
використовувати цю інформацію для одержання будь-якої
невиправданої конкурентної переваги.

3.3. Щодо закачування, зберігання та відбору природного газу
3.3.1. Ліцензіат здійснює зберігання природного газу, у тому
числі страхового запасу, на договірній основі. Типові договори, а
також будь-які зміни їхніх умов погоджуються з Міненерго та НКРЕ.
3.3.2. Ліцензіат протягом трьох місяців від дати набуття
чинності ліцензією розробляє правила закачування, зберігання та
відбору природного газу в/із сховища і погоджує їх з Міненерго та
НКРЕ.
3.3.3. Ліцензіат повинен підтримувати обладнання та
устаткування відповідно до технічних характеристик та вимог діючих
технічних норм та умов, екологічних, санітарно-епідеміологічних,
протипожежних та інших нормативних документів і запобігати
виникненню аварій та позаштатних ситуацій.
3.3.4. Ліцензіат повинен розробляти заходи щодо підвищення
технічного рівня обладнання підземних сховищ газу за принципом
оптимізації витрат на їх утримання.
3.3.5. Ліцензіат має право здійснювати закупівлю природного
газу лише в межах страхового запасу, створеного в грошовій формі
постачальниками, та для технологічних потреб.
3.3.6. Закачування та відбір природного газу в/із сховища
здійснюється на недискримінаційній основі. Ліцензіат не може
відмовити газопостачальнику в закачуванні страхового запасу
природного газу.
3.3.7. Ліцензіат не має права відбирати природний газ,
переданий на зберігання, без письмової згоди його власника.
Ліцензіат має право відбирати страховий запас природного газу
із сховища та передавати його для потреб споживачів, яким
газопостачальник постачає газ, у таких випадках:
зменшення або повного припинення подачі газу
газопостачальником до газотранспортної системи;
у разі використання споживачами газопостачальника газу в
обсягах, які перевищують обсяги фактичного надходження газу в
газотранспортну систему.
3.3.8. Ліцензіат повинен здійснювати облік природного газу,
що передається або відбирається до/із сховищ газу. Засоби обліку
повинні бути повірені відповідними органами.
3.3.9. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом та
користувачем його послугами питання, не вирішені шляхом
переговорів, можуть передаватися на розгляд НКРЕ відповідно до її
компетенції. НКРЕ розглядає такі питання згідно з установленим нею
порядком. Рішення НКРЕ є обов'язковим для виконання.
3.3.10. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді,
арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті.

3.4. Щодо взаємодії з органами диспетчерського управління
3.4.1. Ліцензіат повинен виконувати роботу з контролю за
режимами роботи сховища, забезпечувати балансування обсягів газу в
газотранспортній системі за рахунок збільшення/зменшення обсягів
газу в підземних сховищах.
3.4.2. Ліцензіат повинен надавати оперативну інформацію щодо
обсягів природного газу, що надійшов/відібраний в/із його сховища,
у терміни, визначені в установленому порядку.

3.5. Щодо тарифів на закачування, зберігання та відбір
природного газу
3.5.1. Ліцензіат має право одержувати плату за послуги із
зберігання природного газу від користувачів цими послугами за
тарифами визначеними у додатку 2.
3.5.2. Розрахунок тарифів на закачування, зберігання та
відбір природного газу на наступний (плановий) період здійснюється
ліцензіатом за методикою розрахунку тарифів на закачування,
зберігання та відбір природного газу, тарифи затверджуються НКРЕ.
3.5.3. Тарифи на закачування, зберігання та відбір природного
газу встановлюються таким чином, щоб забезпечити ліцензіату
відшкодування його обгрунтованих витрат та отримання прибутку, а
також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення
рентабельності його діяльності.
3.5.4. Ліцензіат має право в будь-який час звернутися до НКРЕ
щодо перегляду тарифів, якщо ліцензіат може обгрунтовано довести
необхідність такого перегляду.
3.5.5. Ліцензіат на вимогу НКРЕ повинен обгрунтувати
відповідність структури тарифу фактичній структурі його витрат та
прибутку.
3.5.6. Ліцензіат повинен опублікувати у засобах масової
інформації:
тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу -
за п'ять днів до введення їх у дію;
правила закачування, зберігання та відбору природного газу
в/із сховища, зміни до правил - за п'ять днів до введення їх у
дію.
Публікація повинна містити інформацію про забезпечення
можливості будь-якій особі мати чітке уявлення про розмір
платежів, які вона повинна здійснювати, та про структуру тарифу.
3.5.7. Ліцензіат має право вимагати від користувачів його
послугами виправдані фінансові гарантії (попередня оплата,
виставлення безвідзивного підтвердженого акредитиву).
3.5.8. Ліцензіат приймає оплату за послуги, які надані в
межах здійснення ліцензованої діяльності, лише грошовими коштами.

3.6. Щодо дотримання вимог актів законодавства та нормативних
документів
3.6.1. Ліцензіат повинен діяти згідно з актами законодавства
та нормативними документами.
3.6.2. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог нормативних
документів щодо надійності транспортування природного газу та
якості наданих послуг.

3.7. Щодо поточної плати за ліцензію
Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються згідно
з актами законодавства.

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

Контроль за дотриманням ліцензіатом Умов та Правил
здійснюється НКРЕ та Ліцензійною палатою.
4.1. НКРЕ контролює дотримання цих Умов та Правил шляхом
аналізу наданої ліцензіатом звітності та інформації, перевіряє
ведення ліцензованої діяльності та бухгалтерського обліку і має
право вимагати від ліцензіата проведення аудиторської перевірки.
НКРЕ може розпочати перевірку ліцензованої діяльності ліцензіата з
власної ініціативи чи за скаргою будь-якої третьої сторони за
наявності обгрунтованих підстав.
4.2. Уповноважені представники НКРЕ мають право доступу на
територію та до документації ліцензіата для перевірки та контролю
його ліцензованої діяльності. Ліцензіат повинен надавати потрібну
допомогу в перевірці.
4.3. У разі виявлення порушень Умов та Правил, які фіксуються
документально, НКРЕ надсилає ліцензіату попередження щодо усунення
в зазначений термін виявлених порушень або приймає рішення
(постанову) щодо усунення в зазначений термін порушень Умов та
Правил, виявлених у ліцензіата.
4.4. Ліцензіат зобов'язаний усунути виявлене порушення цих
Умов та Правил у термін зазначений у постанові/попередженні НКРЕ.
4.5. Якщо ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у
зазначений термін, то НКРЕ має право вжити заходів, викладених у
розділі 5 цих Умов та Правил.
4.6. Ліцензіат повинен повідомити НКРЕ про будь-які
відхилення від вимог Умов та Правил протягом одного тижня після
того, як ліцензіату стало відомо про такі відхилення.
4.7. НКРЕ може переглядати тарифи ліцензіата та/чи
застосовувати будь-які інші заходи в межах її повноважень, які
НКРЕ вважатиме необхідними для захисту інтересів споживачів, якщо
в результаті перевірки НКРЕ дійде висновку, що ліцензіат не
виконує вимогу пунктів 2.2 чи 3.5.5.
2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП