ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про цінні папери і фондову біржу

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про цінні папери і фондову біржу
1 2 3 4

Стаття 23. Інформація про випуск акцій, облігацій
підприємств, що пропонуються для відкритого
продажу

Інформація про випуск акцій, облігацій підприємств, що
пропонуються для відкритого продажу, крім реєстрації, підлягає
обов'язковому опублікуванню в органах преси Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України і офіційному виданні фондової біржі
не менш як за 10 днів до початку передплати на ці цінні папери.
Акції, облігації підприємств, що пропонуються для відкритого
продажу, допускаються для розміщення не раніш як через 30 днів
після опублікування оголошення про їх випуск.
У разі виникнення будь-яких змін в інформації про випуск
акцій, облігацій підприємств, що пропонуються до відкритого
продажу, емітент цінних паперів повинен опублікувати інформацію
про зміни, що сталися, до закінчення 30-денного строку з дня
опублікування інформації.
Реєструвальний орган має право у разі виявлення недостовірних
даних у опублікованій інформації про випуск акцій, облігацій
підприємств зупинити їх розміщення до того часу, поки емітент цих
цінних паперів не внесе до неї відповідних змін.

Стаття 24. Регулярна інформація про емітента

Емітент зобов'язаний не менше одного разу на рік інформувати
громадськість про своє господарсько-фінансове становище і
результати діяльності (надалі - річний звіт).
Річний звіт публікується не пізніше дев'яти місяців року,
наступного за звітним, і надсилається держателям іменних акцій та
реєструвальному органу. ( Частина друга статті 24 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 90/95-ВР від 14.03.95 )
У річному звіті повинні міститись такі дані про емітента:
а) інформація про результати господарювання за попередній
рік;
б) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний
баланс та довідка про фінансовий стан; ( Пункт "б" частини
третьої статті 24 в редакції Закону N 90/95-ВР від 14.03.95 )
в) основні відомості про додатково випущені цінні папери;
г) обгрунтування змін у персональному складі службових осіб.

Стаття 25. Особлива інформація про емітента

Емітент зобов'язаний протягом двох днів надіслати фондовій
біржі і реєструвальному органу, а також опублікувати в офіційній
газеті фондової біржі інформацію про зміни, що відбулися в його
господарській діяльності і впливають на вартість цінних паперів
або розмір доходу по них, а саме:
а) зміни прав на цінні папери;
б) зміни у персональному складі службових осіб;
в) арешт банківських рахунків емітента;
г) початок дій по саніруванню (здійсненню комплексу заходів,
спрямованих на оздоровлення фінансового стану емітента);
д) реорганізацію, зупинення або припинення діяльності
емітента;
е) знищення не менш як 10 процентів майна емітента внаслідок
надзвичайних обставин;
є) пред'явлення позову до емітента в розмірі, що перевищує 10
процентів статутного фонду або суми вартості основних і оборотних
коштів емітента;
ж) одержання кредиту або емісію цінних паперів у розмірі, що
перевищує 50 процентів статутного фонду або суми вартості основних
та оборотних коштів емітента.
Емітент у зв'язку з опублікуванням недостовірних відомостей
про нього, які можуть вплинути на вартість цінних паперів або
розмір доходу по них, зобов'язаний протягом двох робочих днів
вжити заходів щодо виправлення цих відомостей.

Стаття 26. Діяльність по випуску та обігу цінних паперів

Діяльністю по випуску та обігу цінних паперів, відповідно до
цього Закону, визнається посередницька діяльність по випуску та
обігу цінних паперів, здійснювана банками, а також акціонерними
товариствами, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно
іменних акцій, та іншими товариствами (надалі - торговці цінними
паперами), для яких операції з цінними паперами становлять
виключний вид їх діяльності.
Торговці цінними паперами вправі здійснювати такі види
діяльності по випуску та обігу цінних паперів:
а) діяльність по випуску цінних паперів;
б) комісійну діяльність по цінних паперах;
в) комерційну діяльність по цінних паперах.
Діяльністю по випуску цінних паперів визнається виконання
торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок
емітента обов'язків по організації передплати на цінні папери або
їх реалізації іншим способом. При цьому торговець цінними паперами
за домовленістю з емітентом може брати на себе зобов'язання у разі
неповного розміщення цінних паперів викупити в емітента
нереалізовані цінні папери.
Комісійною діяльністю по цінних паперах визнається
купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними
паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.
Комерційною діяльністю по цінних паперах визнається
купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними
паперами від свого імені та за свій рахунок.

Стаття 27. Ліцензія на здійснення діяльності по випуску та
обігу цінних паперів
( Назва статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )

Здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів як
виключної діяльності допускається на підставі ліцензії, що
видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Перелік документів, необхідних для одержання ліцензії на
здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, а також
перелік відомостей, які торговець цінними паперами повинен
подавати протягом строку дії ліцензії, визначаються Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. ( Частина перша
статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 283/96-ВР від
09.07.96; в редакції Закону N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
Ліцензія на здійснення всіх або окремих (крім комісійної)
видів діяльності може бути видано торговцям цінними паперами, які
мають внесений статутний фонд у розмірі не менш як 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення
комісійної діяльності щодо цінних паперів - не менш як 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Частина друга
статті 27 в редакції Закону N 283/96-ВР від 09.07.96; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
При здійсненні виключної діяльності по випуску та обігу
цінних паперів допускається здійснення окремих видів діяльності,
пов'язаних з обігом цінних паперів, насамперед діяльності по
наданню консультацій власникам цінних паперів.

Стаття 28. Умови, за яких не допускається здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів

Ліцензія на здійснення будь-якого виду діяльності по випуску
та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними
паперами, який безпосередньо або побічно володіє майном іншого
торговця цінними паперами вартістю понад 10 процентів статутного
фонду, в тому числі безпосередньо - вартістю понад 5 процентів
статутного фонду іншого торговця. ( Частина перша статті 28 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від
06.09.2005 )
Торговець цінними паперами, який має ліцензію на здійснення
будь-якого виду діяльності по випуску та обігу цінних паперів, не
може безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця
цінними паперами вартістю понад 10 процентів статутного фонду, в
тому числі безпосередньо - вартістю понад 5 процентів статутного
фонду іншого торговця. ( Частина друга статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
Якщо частка юридичної особи, що не має ліцензії на здійснення
діяльності по обігу цінних паперів, або громадянина в статутному
фонді кількох торговців цінними паперами перевищує 5 процентів по
кожному торговцю, то ці торговці не можуть здійснювати торгівлю
цінними паперами один з одним. ( Частина третя статті 28 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від
06.09.2005 )
Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю:
а) цінними паперами власного випуску;
б) акціями того емітента, у якого він безпосередньо або
побічно володіє майном у розмірі більше 5 процентів статутного
фонду.
Відповідно до цієї статті безпосереднім володінням майна
визнається володіння часткою у статутному фонді будь-якого
товариства, побічним володінням - володіння часткою у статутному
фонді такого товариства, яке є учасником в іншому товаристві.

Стаття 29. Укладення угод з цінними паперами

При прийнятті доручення на купівлю або продаж цінних паперів
торговець цінними паперами зобов'язаний надавати особі, за рахунок
якої він діє, інформацію про курс цінних паперів.
Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати фондовій
біржі інформацію про всі укладені ним угоди з цінними паперами в
строки і порядку, визначені правилами фондової біржі.
Особливості ведення бухгалтерського обліку операцій із
цінними паперами визначає Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України
та Національним банком України. ( Частина третя статті 29 в
редакції Закону N 283/96-ВР від 09.07.96 )

Стаття 30. Вимоги щодо ліквідності торговців цінними паперами

Вартість угод, укладених торговцем цінними паперами з іншими
торговцями цінними паперами, але не виконаних в даний момент
(відкриті позиції), не може перевищувати п'ятикратного розміру
власного статутного фонду торговця цінними паперами.
При здійсненні діяльності по випуску цінних паперів, що
проводиться одночасно з комерційною або комісійною діяльністю по
цінних паперах, вартість угод, укладених торговцем цінними
паперами з іншими торговцями цінними паперами, але не виконаних на
даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати
десятикратного розміру власного статутного фонду торговця цінними
паперами.
Продажна або номінальна ціна цінних паперів, що є у власності
(резерв) торговця цінними паперами, який здійснює діяльність по
випуску цінних паперів або комерційну діяльність по цінних
паперах, а також вартість відкритих позицій, разом взятих,
одночасно не можуть перевищувати п'ятнадцятикратного розміру
статутного фонду торговця цінними паперами. Обчислення слід
провадити виходячи з найвищої продажної ціни або номінальної ціни.

Стаття 31. Оподаткування доходів по цінних паперах

Оподаткування доходів по цінних паперах здійснюється згідно з
законодавством України.

Розділ II

ФОНДОВА БІРЖА

Глава 8. Загальні положення

Стаття 32. Поняття фондової біржі

Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий
ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Стаття 33. Правове положення фондової біржі

Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і
пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та
здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів
законодавства України, статуту і правил фондової біржі.
Фондову біржу може бути створено не менш як 20 засновниками -
торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення
комерційної і комісійної діяльності по цінних паперах за умови
внесення ними до статутного фонду не менш як 10000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Частина друга
статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 283/96-ВР від
09.07.96, N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її
реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. ( Частина третя статті 33 в редакції Закону N 283/96-ВР
від 09.07.96 )
Фондова біржа - організація, яка створюється без мети
отримання прибутку та займається виключно організацією укладання
угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не
може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та
за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.
( Статтю 33 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 523/97-ВР від 10.09.97 )

Стаття 34. Статут та правила фондової біржі

Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим
органом.
У статуті фондової біржі визначаються:
а) найменування і місцезнаходження фондової біржі;
б) найменування і місцезнаходження засновників;
в) розмір статутного фонду;
г) умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів
фондової біржі;
д) права і обов'язки членів фондової біржі;
е) організаційна структура фондової біржі;
є) компетенція і порядок створення керівних органів фондової
біржі;
ж) порядок і умови відвідування фондової біржі;
з) порядок і умови застосування санкцій, встановлених
фондовою біржою;
и) порядок припинення діяльності фондової біржі.
У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються
створення і діяльності фондової біржі.
Правила фондової біржі повинні передбачати:
а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;
б) порядок торгівлі на фондовій біржі;
в) умови допуску цінних паперів на фондову біржу;
г) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються
на фондовій біржі;
д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;
е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;
є) обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та
інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі,
порядок їх діяльності;

ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;
з) види послуг, що надаються фондовою біржою, і розмір плати
за них;
и) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;
і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.

Стаття 35. Використання позначення "фондова біржа"

Позначення "фондова біржа" або таке, в якому міститься вислів
"фондова біржа", може використовувати у своєму фірмовому
найменуванні або рекламі тільки та організація, що створена у
порядку, визначеному в статті 34 цього Закону.

Стаття 36. Особливі умови припинення діяльності фондової
біржі

Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли
число її членів стало менше 10. Якщо у фондовій біржі залишилося
10 членів, її діяльність припиняється у разі неприйняття нових
членів протягом шести місяців.
Діяльність фондової біржі припиняється відповідно до
законодавства України про акціонерні товариства та інші види
господарських товариств.

Глава 9. Захист майнових прав інвеститорів

Стаття 37. Розірвання договору на передплату або купівлю
цінних паперів

Особа, що передплатила або купила цінні папери до
опублікування інформації про зміни в господарській діяльності
емітента, що впливають на вартість цінних паперів або розмір
доходу по них, може протягом 15 днів з моменту публікації цієї
інформації розірвати договір в односторонньому порядку.
У разі розірвання договору емітент зобов'язаний на вимогу
вказаної особи відшкодувати їй витрати і можливі збитки, пов'язані
з передплатою або купівлею цінних паперів.
Емітент у разі невиконання умов передплати на цінні папери
зобов'язаний повернути передплатникам на їх вимогу усі одержані
від них кошти із сплатою процентів за весь строк їх тримання.
Емітент несе відповідальність по відшкодуванню збитків,
завданих недостовірною інформацією про цінні папери.

Глава 10. Державний контроль за випуском
і обігом цінних паперів

Стаття 38. Органи, що здійснюють державний контроль за
випуском та обігом цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її
відповідні територіальні органи здійснюють контроль за випуском та
обігом цінних паперів, за винятком приватизаційних. Контроль за

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП