ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Відповіді на білети з інформатики

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Відповіді на білети з інформатики

1 2

9 білет
Програмне забезпечення комп'ютера. Види ПЗ. Прикладні прогpаммное забезпечення.
Програмне забезпечення - комплекс програм:
- Що забезпечують обробку або передачу даних;
- Призначених для багаторазового використання та застосування різними користувачами.
За видами виконуваних функцій програмне забезпечення підрозділяється на системне, прикладне та інструментальне.
Прикладне програмне забезпечення - програмне забезпечення, що складається з:
- Окремих прикладних програм і пакетів прикладних програм, призначених для вирішення різних завдань користувачів, і
- Автоматизованих систем, створених на основі цих (пакетів) прикладних програм.

10 білет
Операційна система.
Призначення. Операційна система (ОС)-забезпечує цілісне функціонування всіх компонентів комп'ютера, а також надає користувачеві доступ до аппаратним можливостей комп'ютера.
Склад ОС. Структуру ОС складають наступні модулі:
базовий модуль (ядро ОС) - керує роботою програм і файловою системою, командний процесор - розшифровує та виконує команди користувача, що надходять передусім через клавіатуру;
драйвери периферійних пристроїв - програмно забезпечувалають узгодженість роботи цих пристроїв із процесором додаткові сервісні програми (утиліти) - роблять зручним і багатостороннім процес спілкування користувача з комп'ютером.
Завантаження ОС. Файли, що складають ОС, зберігаються на диску, тому система називається дискової операційної (ДОС). Відомо, що для їх виконання програми - і, отже, файли ОС - повинні знаходитися в оперативній пам'яті (ОЗП). Однак, щоб зробити запис ОС в ОЗУ, необхідно виконати програму завантаження, якій відразу після включення комп'ютера в ОЗУ немає. Вихід з цієї ситуації полягає в послідовних, поетапної завантаженні ОС в оперативну пам'ять.
Перший етап завантаження ОС. У системному блоці комп'ютера знаходиться постійне запам'ятовуючий пристрій (ПЗП, постоянная пам'ять, ROM - Read Only Memory - пам'ять з доступом тільки для читання), в якому містяться програма тестуєвання блоків комп'ютера і першого етапу завантаження ОС. Вони начинают виконуватися з першим імпульсом струму при включенні комп'ютера (це можливо, оскільки інформація в ROM хранітся у вигляді електронних схем, що допускає її збереження і после виключення комп'ютера, тобто вона має властивість енергонезалежності). На цьому етапі процесор звертається до диску і перевіряє наявність на певному місці (на початку диска) дуже невеликої програми-завантажувача. Якщо ця програма проназовні, то вона прочитується в ОЗУ і їй передається керування.
Другий етап завантаження ОС. Програма-завантажувач, у свою чергу, шукає на диску базовий модуль ОС, переписує його пам'ять і передасть йому управління.
Третій етап завантаження ОС. До складу базового модуля входить основний завантажувач, який шукає інші модулі ОС і вважакість їх в ОЗУ. Після закінчення завантаження ОС управління передається командному процесору і на екрані з'являється запрошення системи до введення команд користувача.
Зауважимо, що в оперативній пам'яті під час роботи комп'ютера обов'язково повинні перебувати базовий модуль ОС і командний процесор. Отже, немає необхідності завантажувати в оперативну пам'ять всі файли ОС одночасно. Драйвери пристроїв і утиліти можуть підвантажуватиметься в ОЗУ в міру необхідності, що дозволяє зменшувати обов'язковий обсяг оперативної пам'яті, що відводиться під системне програмне забезпечення.
11 білет
Операційна система Windows: призначення, переваги, недоліки.
Операційна система Windows - розроблена корпорацією Microsoft однокористувальницька операційна система для персональних комп'ютерів.
Версія Windows є многозадачной і многопоточной, характеризується віконним графічним інтерфейсом.
12 білет
Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Виконавець алгоритмів.
Алгоритм - точне і зрозуміле розпорядження виконавцю здійснити послідовність дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання. Назва "алгоритм" походить від латинської форми імені середньоазіатського математика аль-Хорезмі - Algorithmi. Алгоритм - одне з основних понять інформатики та математики.
Властивості алгоритму:
1. Визначеність
Кожна команда має бути зрозуміла і не припустима до тлумачення.
2. Дискретність
Алгоритм повинен бути розбитий на прості кроки (етапи)
3. Результативність
Алгоритм повинен привезти до вирішення даної задачі за кінцеве число кроків.
4. Масовість
Алгоритм розробляється для деякого класу задач, що розрізняються лише вихідними даними.
Виконавець - абстрактна або реальна система, здатна виконати команди алгоритму. Виконавця характеризують: середа, елементарні дії, система команд, відмови. 13 білет
Види алгоритмів
Алгоритм, в якому є структура Дотримання називається ЛІНІЙНИМ.
Дотримання - це розташування дій один за одним.

Алгоритм, в якому є структура ГАЛУЖЕННЯ називається розгалужується.
Розгалуження - це вибір дії залежно від виконання якого-небудь умови.

Алгоритм, в якому є структура ЦИКЛ називається циклічним.
Цикл - це кількаразове повторення будь-яких дій.

14 білет
Етапи розв'язування задач на ЕОМ.
Програмування (programming) - теоретична і практична діяльність, пов'язана зі створенням програм. Рішення задач на комп'ютері включає в себе такі основні етапи, частина з яких здійснюється без участі комп'ютера.
1. Постановка завдання:
збір інформації про задачу;
формулювання умови задачі;
визначення кінцевих цілей рішення задачі;
визначення форми видачі результатів;
опис даних (їх типів, діапазонів величин, структури і т. п.).
2. Аналіз та дослідження задачі, моделі:
аналіз існуючих аналогів;
аналіз технічних і програмних засобів;
розробка математичної моделі;
розробка структур даних.
3. Розробка алгоритму:
вибір методу проектування алгоритму;
вибір форми запису алгоритму (блок-схеми, псевдокод та ін);
вибір тестів і методу тестування;
проектування алгоритму.
4. Програмування:
вибір мови програмування;
уточнення способів організації даних;
запис алгоритму обраною мовою
програмування.
5. Тестування та налагодження:
синтаксична налагодження;
налагодження семантики і логічної структури;
тестові розрахунки та аналіз результатів тестування;
вдосконалення програми.
15 білет
Метод послідовної деталізації.
Процес вирішення складної задачі досить часто зводиться до вирішення кількох більш простих підзадач. Відповідно при розробці складного алгоритму він може розбиватися на окремі алгоритми, які називаються допоміжними. Кожен такий допоміжний алгоритм описує розв'язання будь-якої підзадачі.
Процес побудови алгоритму методом послідовної деталізації полягає в наступному. Спочатку алгоритм формулюється у "великих" блоках (команд), які можуть бути незрозумілі виконавцю (не входять в його систему команд) і записуються як виклики допоміжних алгоритмів. Потім відбувається деталізація, і всі допоміжні алгоритми докладно розписуються з використанням команд, зрозумілих виконавцеві.

16 білет
Системи програмування
Система програмування - програмна система, призначена для розробки програм на конкретній мові програмування. Система програмування надає користувачеві спеціальні засоби розробки програм: транслятор, (спеціальний) редактор текстів програм, бібліотеки стандартних підпрограм, програмну документацію, відладчик і ін

17 білет
Текстовий редактор. Призначення та основні функції.
Текстовий редактор - програма для введення і зміни текстових даних: документів, книг, програм і т.д. Редактор забезпечує модифікацію рядків тексту, контекстний пошук та заміну частин тексту, автоматичну нумерацію сторінок, обробку і нумерацію виносок, вирівнювання абзацу, перевірку правопису слів, побудова змістів, роздруківку тексту на принтері та ін

18 білет
Електронна Таблиця. Призначення та основні функції
Електронні таблиці - комп'ютерна програма, яка підтримує подання даних у вигляді таблиць, що складаються з рядків і граф, на перетині яких розташовуються клітки (осередку таблиці). Значення в числовий клітці таблиці або вказується в явному вигляді, або розраховується за асоційованої з клітиною формулою. Електронні таблиці є інструментом аналізу (фінансової) інформації. 19 білет
Системи управління базами даних
Система управління базами даних - комплекс програмних і лінгвістичних засобів загального або спеціального призначення, який реалізує підтримку створення баз даних, централізованого управління та організації доступу до них різних користувачів в умовах прийнятої технології обробки даних.
СУБД характеризується використовуваної моделлю, засобами адміністрування та розробки прикладних процесів.
СУБД забезпечує:
- Опис і стиснення даних;
- Маніпулювання даними;
- Фізичне розміщення та сортування записів;
- Захист від збоїв, підтримку цілісності даних та їх відновлення;
- Роботу з транзакціями і файлами;
- Безпека даних.
СУБД визначає модель представлення даних.

20 білет

Загальний принцип 1: щоб перевести число в деяку систему числення з основою M (цифрами 0, ..., M-1), інакше кажучи, в M-ічную СС, потрібно представити його у вигляді:

C = an * Mn + an-1 * Mn-1 + ... + A1 * M + a0.

a1 .. n - цифри числа, з відповідного діапазону. an - перша цифра, a0 - остання.
Порівняйте цю запис з поданням числа, наприклад, у десятковій системі.
Із системи з більшою підставою - в систему з меншим
Очевидно, щоб знайти таке подання, можна

1. розділити число без остачі на M, залишок - a0.
2. взяти приватне і проробити з ним крок 1, залишок буде a1 ...
І так, поки приватне не дорівнює 0.
Шукане число буде записано в новій системі числення отриманими цифрами.
Загальний принцип 2: Якщо основа однієї системи - ступінь іншого, наприклад, 2 і 16, то переклад можна робити на підставі таблиці:
2 -> 16: збираємо з кінця числа четвірки (16 = 2 4) чисел, кожна четвірка - одна з цифр у 16-річної з-ме. Приклад нижче.
16 -> 2 - навпаки. Створюємо четвірки за таблицею.
З меншого підстави - до більшого:
Просто обчислюємо C = an * Mn + an-1 * Mn-1 + ... + A1 * M + a0, де М - стара основа. Обчислення, природно, йдуть по в новій системі числення.
Наприклад: з 2 - у 10: 100101 = 1 * 25 + 0 * 24 + 0 * 23 + 1 * 22 + 0 * 21 +1 = 32 +4 +1 = 37.
Взагалі кажучи, можна зробити багато хитрих трюків - в прикладах реалізацій вони є:)
Багато питань задається щодо дробів і негативних чисел.
Отpіцательние - модуль числа не змінюється при переході до іншої СС, тому: запам'ятати знак, застосувавши стандаpтной метод - поставити знак. Далі буду говорити вже про позитивні числах
Десяткові дроби - пеpеношу кому, запам'ятовуючи, на який ступінь підстави помножив.
Наприклад, перенесення в троїчному числі комою з 4-го місця від кінця - той же, що і помножити його на 34
121201,2112 * 34 = 1212012112.
Після стандаpтной пpоцедуpу з позитивними числами поділити на цей множник вийшла дріб. Вийде періобіческая дріб - значить доля Ваша така. Пам'ятайте: у 3-чної системі 1 / 3 = 0.1, а в десятковій - 0, (3). Невдячна це справа - з десятковими дробами оперувати.
Звичайні - пpавильность дpобі сохpаняется щодо пpеобpазований, значить те ж - стандаpт по чисельнику і знаменнику.

21 білет
Файлова система. Файли та папки. Ім'я та тип файлу. Властивості й атрибути файлів. Дії з файлами та папками.
Файлова система - частина операційної системи, що забезпечує запис і читання файлів на дискових носіях.
Файлова система визначає логічну й фізичну структуру файлу, ідентифікацію та відповідні відомості файлу.
Файл - сукупність пов'язаних записів (кластерів), що зберігаються в зовнішній пам'яті комп'ютера і розглядаються як єдине ціле. Зазвичай файл однозначно ідентифікується зазначенням імені файлу, його розширення та шляхи доступу до файлу. Кожен файл складається з атрибутів та вмісту. Розрізняють текстові, графічні та звукові файли.
Папка - каталог з файлами.
Властивості файлу - розмір, дата створення, адреса місця розташування, тип файлу, зведення.
Атрибути 1.Только читання 2.Скритий 3.Архівний.
Дії з файлами та папками.
1. Відкрити 2.Закрить 3.Вирезать 4.Копіровать 5.Вставіть 6.Отправіть 7.Удаліть 8.Создать ярлик 9.Проізвесті яке або дія іншою програмою (антивірусна перевірка).

22 білет
Елементи алгебри логіки. Логічні вирази. Логічні операції. Таблиці істинності.
Логічний вираз - вираз, в якому операндами є об'єкти, над якими виконуються логічні операції.
Результатом виконання логічного виразу є одне з двох логічних значень: або Істина, або Брехня.

Як скласти таблицю істинності?
Згідно з визначенням, таблиця істинності логічної формули висловлює відповідність між різними наборами значень змінних і значеннями формули.
Для формули, яка містить дві змінні, таких наборів значень змінних всього чотири:
(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).
Якщо формула містить три змінні, то можливих наборів значень змінних вісім:
(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1),
(1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1). Кількість наборів для формули з чотирма змінними одно шістнадцяти і т.д.
Взагалі, для формули, яка містить n змінних, кількість можливих наборів значень змінних завжди дорівнює 2n.
Зручною формою запису при знаходженні значень формули є таблиця, яка містить крім значень змінних і значень формули також і значення проміжних формул.
23 білет
Зовнішня пам'ять комп'ютера. Різні види носіїв інформації.
Під зовнішньою пам'яттю комп'ютера увазі зазвичай як носії інформації, (тобто пристрої, де вона безпосередньо зберігається), так і пристрої для читання / запису інформації, які найчастіше називають накопичувачами. Як правило, для кожного носія інформації існує свій накопичувач.
Вінчестер встановлюється всередині системного блоку і зовні являє собою герметичну металеву коробку, всередині якої розташовані кілька дисків, об'єднаних в один пакет, магнітні головки читання / запису, механізм обертання диска і переміщення головок. Основними характеристиками вінчестера є:
- Ємність, тобто максимальний обсяг даних, який можна записати на носій;
- Швидкодія, що визначається часом доступу до потрібної інформації, часом її зчитування / запису і швидкістю передачі даних;
- Час безвідмовної роботи, що характеризує надійність пристрою.
Дисководи для роботи з лазерними (оптичними) дисками - приводи CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) - служать для використання компакт-дисків різного виду.
Накопичувачі оптичних дисків діляться на три види:
- Без можливості запису (CD-ROM - пам'ять тільки для читання на компакт-диску);
- З однократним записом і багаторазовим читанням (CD-WORM);
- З можливістю перезапису (CD-RW, CD-E).
Принципи роботи.
Під час запису компакт-диск обробляється лазерним променем (без механічного контакту), випалювали ту ділянку, який зберігає логічну одиницю, і залишає недоторканим ту ділянку, який зберігає логічний нуль. У результаті чого на поверхні CD утворюються маленькі поглиблення, так звані піти. При читанні на поверхню диска направляється лазерний промінь меншої інтенсивності, аналізується зміна характеристик відбитого променя, які переводяться в цифровий код.
Основними характеристиками CD є:
- Ємність, яка складає 500-700 Мбайт;
- Швидкість передачі даних від носія в оперативну пам'ять, вона складає в залежності від приводу від 150 до 4800 Кбайт / с;
- Середній час доступу, яке потрібно приводу для перебування на носії потрібних даних. Вона в залежності від приводу становить від 80 до 400 мс.
1 2


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП