ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Теорія держави і права, історія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Теорія держави і права, історія

1 2 3

Основі етапи розвитку української державності (Скачати)
Становлення правової держави в Україні (Скачати)
Основні етапи розвитку української державності (Скачати)
Форми держави в зарубіжних країнах (Скачати)
Основні етапи розвитку української державності (Скачати)
Формування державності у східних слов’ян (Скачати)
Система права та система законодавства (Скачати)
Держава. Додержавні форми організації суспільства (Скачати)
Нормативно-правові акти, види та характеристика (Скачати)
Джерела права (Скачати)
Правова (юридична) норма (Скачати)
Об'єктивне юридичне право (Скачати)
Правосвідомість (Скачати)
Поняття права та його види (Скачати)
Право. Загальне вчення про право (Скачати)
Міжнародно-правові механізми закріплення і захисту прав людини (Скачати)
Права людини. Поняття та класифікація прав людини (Скачати)
Демократична правова держава (Скачати)
Правові відносини (Скачати)
Законність та правопорядок (Скачати)
Механізм правового регулювання (Скачати)
Застосування правових норм (Скачати)
Загальна характеристика теорії держави і права (Скачати)
Виникнення і розвиток держави (Скачати)
Загальне поняття та ознаки держави (Скачати)
Форма держави (Скачати)
Функції держави (Скачати)
Механізм та апарат держави (Скачати)
Політична система суспільства (Скачати)
Держава у політичній системі суспільства (Скачати)
Правові системи сучасності (Скачати)
Формування Української державності (Скачати)
Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка ) (Скачати)
Теорія держави (Скачати)
Політична система суспільства (Скачати)
Функції держави (Скачати)
Основні етапи становлення української державності (Скачати)
Предмет та методологія теорії держави і права (Скачати)
Проблема розуміння права – історія і сучасність (Скачати)
Економічні здобутки трипільської культури (Скачати)
Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства (Скачати)
Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу (Скачати)
Салічна правда (Скачати)
Реформи Солона (Скачати)
Запорізька Січ: розвиток, становлення, право (Скачати)
Держава і право стародавньої Індії (Скачати)
Конституційна реформа в Україні (1988-1996 років) (Скачати)
Суверенітет української держави:загальні ознаки (Скачати)
Діяльність римських магімтратів Едикти магістратів (Скачати)
Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії (Скачати)
Концепція держави у вченні І.Канта (Скачати)
Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України (Скачати)
Громадянське суспільство і держава (Скачати)
Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою” (Скачати)
Поняття та форми державного устрою (Скачати)
Поняття та форми державного устрою (Скачати)
Правові відносини (Скачати)
Франція (Скачати)
Норми права та інші соціальні норми (Скачати)
Суверенітет України (Скачати)
Норми права в системі нормативного регулювання (Скачати)
Шляхи формування правової держави в Україні (Скачати)
Центральна Рада її роль у відновленні української державності (Скачати)
Поняття і види правових норм (Скачати)
Основні правові системи сучасності (Скачати)
Теорія розподілу влад (Скачати)
Концепції правової держави (Скачати)
Вищі органи демократичної держави (Скачати)
Історія держави та права зарубіжних країн (Скачати)
“Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта (Скачати)
Джерела і основні риси права в Україні першої половини 19 віку, та початок 20 в (Скачати)
Рабовласницькі державні утворення на території північного причорномор’я (Скачати)
Фашистська диктатура в Німеччині (Скачати)
Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні (Скачати)
Реформи Ликурга (Скачати)
Держава скіфів (Скачати)
Недостатки закону про вибори народних депутатів України (Скачати)
Порівняльний аналіз конституцій України 1919-1978 рр (Скачати)
Правове становище господарських об’єднань (Скачати)
Поняття сущність та ознаки держави (Скачати)
Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади (Скачати)
Поняття і класифікація функцій держави (Скачати)
Українська держава та право в роки визвольної війни 1648 - 1654р.р (Скачати)
Основи правового регулювання у сфері виконавчої влади (Скачати)
Поняття і види форм (джерел) права. Закони та підзаконні акти: юридична природа та види. Межі і сфери дії нормативних актів України (Скачати)
Держава – якою вона має бути ? (Скачати)
Держава і право стародавньої Індії (Скачати)
Принципи та управління державною службою в Україні (Скачати)
Форми (джерела) права. Конституційні права і свободи людини і громадянина. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству (установі, організації) (Скачати)
Становлення української історико-правової науки (друга половина 19-го, перша половина 20 століття) (Скачати)
Розгляд фундаментальних понять предмету та методів галузі права у загальній теорії права та держави (Скачати)
Основи і етапи розвитку української державності (Скачати)
Становлення правової держави в Україні (Скачати)
30-літня війна та її вплив на розвиток слов’янських народів (Скачати)
“Кароліна” –Кодекс феодального права Німеччини (Скачати)
“Кароліна” –Кодекс феодального права Німеччини (Скачати)
Держава і право франків (Скачати)
Кримінальне право за “Артикулом військовим” (Скачати)
Розробка і прийняття кримінального кодексу.Система злочинів та види покарань (Скачати)
Міста в Західній Європі в ІХ-ХV ст., їх економічна роль (Скачати)
Перший Всеукраїнський з’їзд Рад та його акти (Скачати)
Позитивна і ретроспективна юридична відповідальність: соціальне значення і співвідношення (Скачати)
Поняття, ознаки та види правомірної поведінки (Скачати)
Розуміння римськими юристами права власності (Скачати)
Співвідношення права і закону. Форма права (Скачати)
Держава і право франків (Скачати)
Джерела та риси права Спарти (Скачати)
Джерела та риси права Афін (Скачати)
Виникнення та суспільно-політичний лад Скіфської держави (Скачати)
Буржуазні реформи 1860-1870 років (Скачати)
Боспорське царство,його суспільно-політичний лад і право (Скачати)
Буржуазні реформи 60-70 рр. в Україні (Скачати)
Правова система Гетьманщини (Скачати)
Рабовласницька держава і право країн Стародавнього Сходу (Скачати)
Вступ до навчального курсу “Історія держави і права” (Скачати)
Буржуазні реформи 60-70 рр. в Україні (Скачати)
Характерні риси права Єгипту (Скачати)
Судочинство на захоплених Польщею українських землях (Скачати)
Судочинство на захоплених Польщею українських землях (Скачати)
Співвідношення соціальних і правових норм в регулюванні суспільних відносин (Скачати)
Співвідношення між правопорядком і державною дисципліною (Скачати)
Співвідношення між правопорядком і державною дисципліною (Скачати)
Принципи організації та функціонування державної влади в Україні (Скачати)
Правовий нігілізм як антипод правової культури і шляхи його подолання (Скачати)
Правовий нігілізм як антипод правової культури і шляхи його подолання (Скачати)
Правове становище населення за Соборним уложенням 1649 року (Скачати)
Політичний устрій у франків на початку 6 ст. (Скачати)
Національно-демократична революція в Україні 1917-1920 рр. Державотворчі процеси (Скачати)
Народовладдя в Україні та його здійснення (Скачати)
Механізм правового регулювання та його елементи (Скачати)
Зростання феодально-земельної власності, її форми та характер, феодальна ієрархія та васалітет при останніх меролінгах та перших Каролінгах (Скачати)
Зобов’язальне право у Древньому Римі (Скачати)
Значення поділу володіння на незаконне, добросовісне та незаконне недобросовісне (Скачати)
Джерела та основні риси римського права (Скачати)
Державотворчі процеси 1994-2001 рр (Скачати)
Державність і право на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (Скачати)
Державний устрій Київської Русі (Скачати)
Господарство франків кінця 5 – початок 6 ст (Скачати)
Держава і право Стародавнього Єгипту (Скачати)
Держава і право Вавілону. Закони царя Хамурапі (Скачати)
Вчення про державу і право Німеччини (Скачати)
Встановлення державності України 1991 року (Скачати)
Виникнення фашизму в Німеччині (Скачати)
Виникнення буржуазної держави і права (Скачати)
Форми держави в зарубіжних країнах (Скачати)
Державний устрій України (Скачати)
«РУСЬКА ПРАВДА» - збірник норм давньоруського права (Скачати)
Ідея української державності в суспільно-політичному житті України кінця 19 - початку 20 ст (Скачати)
Форми держави в зарубіжних країнах (Скачати)
Теорія держави і права як суспільна наука (Скачати)
Роль зобов’язань у цивільному обороті (Скачати)
Політичні вчення Стародавньої Індії (Скачати)
Кароліна – кодекс феодального права Німеччини (Скачати)
Історія держави і права феодальної Німеччини (Скачати)
Історія розвитку концепцій про права людини (Скачати)
Селянські реформи в Україні ХІХ ст (Скачати)
Економічний розвиток Київської Русі (Скачати)
Бюджетні відносини в Україні у складі Австрії та Австро-Угорщини (Скачати)
Держава і громадянське суспільство (Скачати)
Держава в політичній системі суспільства (Скачати)
Правове виховання (Скачати)
Держава у політичній системі суспільства (Скачати)
Державні символи Президента України (Скачати)
Змішаний(гібридний) тип правової системи (Скачати)
Правотворчість. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості (Скачати)
Правовий акт. Нормативно-правовий акт. Міжнародний договір (Скачати)
Правовідносини. Юридичні факти (Скачати)
Правова і правомірна поведінка. Правопорушення (Скачати)
Юридична відповідальність (Скачати)
Законність.Правопорядок (Скачати)
Правове регулювання і його механізм. Юридична техніка (Скачати)
Романо-германський тип правової системи (Скачати)
Англо-американський тип правової системи (Скачати)
Релігійно-традиційний тип правової системи. Релігійно-общинна група правових систем. Мусульманське право (Скачати)
Релігійно-традиційний тип правової системи. Далекосхідна група правових систем. Китайське право. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем (Скачати)
Проблема держави в козацьку добу (Скачати)
Кирило-Мефодіївське товариство та політичні погляди його учасників (Скачати)
Українська держава в поглядах та діях засновників Української Народної Республіки (Скачати)
Державна влада і держава. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави (Скачати)
Права людини і громадянина. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини (Скачати)
Загальне вчення про право. Термін "право" (Скачати)
Правова система держави і система права. Система законодавства і систематизація нормативно-правового матеріалу. Поняття і структура правової системи (Скачати)
Норми права у системі соціальних норм. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами (Скачати)
Питання держави та бездержавності в концепціях громадівського соціалізму (Скачати)
Політична думка княжої доби (Скачати)
Початки національного відродження (перша половина ХІХст.) (Скачати)
Реалізація норм права. Правозастосування. Поняття і основні форми реалізації норм права (Скачати)
Тлумачення норм права. Поняття тлумачення норм права (Скачати)
Правосвідомість. Правова культура. Поняття і структура правосвідомості. Правосвідомість — одна із форм суспільної свідомості (Скачати)
Правове виховання. Правовий всеобуч. Поняття, ознаки і функції правового виховання (Скачати)
Загальна теорія держави і права як фундаментальна наука. Виникнення загальної теорії держави і права (Скачати)
Держава у політичній системі суспільства. Громадянське суспільство і держава (Скачати)
Форма держави. Поняття і структура форми держави (Скачати)
Державні органи влади в Україні (Скачати)
Соціальна правова держава (Скачати)
Загальне вчення про демократію (Скачати)
Основні теорії демократії (Скачати)
Правовий статус особи, народу, держави (Скачати)
Предмет загального порівняльного правознавства. Поняття типу і типології правових систем світу. Предмет і об’єкти аналізу науки загального порівняльного правознавства (Скачати)
Поняття і система юридичної науки. Поняття та ознаки юридичної науки (Скачати)

1 2 3

Gorund.ru – Компьютерные хитрости

720Cinema.ru Смотри фильмы, сериалы в HD-720 - БЕЗ регистрации и БЕЗ рекламы.

Мужской форум, клуб единомышленников


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП