ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Логіка, математична логіка, формальна логіка, юридична логіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Логіка, математична логіка, формальна логіка, юридична логіка
Гіпотеза, її структура та види (Скачати)
Білети з логіки (Скачати)
Доведення і спростування: способи аргументації. Доведення тезису. Спростування (критика). Доведення і спростування, їх роль в процесі аргументації (Скачати)
Види модальності в логіці. Деонтична модальність. Атлетична модальність (Скачати)
Умовиводи. Умовивід як форма мислення. Типи виводів логіки предикатів. Простий категоричний силогізм (Скачати)
Поняття про умовивід, його види. Поняття про умовивід. Види умовиводів. Простий категоричний силогізм (Скачати)
Логіка як наука і її значення. Логіка і її предметне смислове поле застосування і існування. Історія логіки як науки. Значення логіки в роботі юриста (Скачати)
Поділ понять, класифікаційні дії поділу (Скачати)
Загальна характеристика суджень. Структура судження. Судження і речення. Про роль запитання в судовому пізнанні. Просте судження, види і структура. Категоричні судження їх види. Розподіленість термінів у судженнях. Логічні змінні та логічні постійні. Судження і пропозиційна функція. Поняття про кванториподіл суджень за модальністю. Відношення між судженнями. Види відношень. Список використаної літератури (Скачати)
Поділ понять, класифікаційні дії поділу. Класифікація. Види поділу за видозмінною ознакою і дихотомічний поділ (Скачати)
Модальність суджень (Скачати)
Модальність – характеристика судження (Скачати)
Аристотель як систематизатор логіки (Скачати)
Розвиток логічного мислення на уроках математики (Скачати)
Логістика складування (Скачати)
Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності (Скачати)
Розвиток логічного мислення на уроках математики (Скачати)
Етапи розвитку сучасної логіки (Скачати)
Виникнення науки логіки. Поняття логічного закону (Скачати)
Формули. Рiвносильнiсть формул. Тотожно iстиннi формули (Скачати)
Логiка предикатiв. Квантори (Скачати)
Поняття предиката (Скачати)
Принципи побудови формальних теорій (Скачати)
Числення предикатiв. Теорiя першого порядку (Скачати)
Числення висловлень і алгебра висловлень. Основні проблеми числення висловлень (Скачати)
Числення висловлень (Скачати)
Застосування логiки предикатiв (Скачати)
Алгебра висловлень (Скачати)
Елементи логіки (Скачати)
Алогізми і парадокси (Скачати)
Імплікація, умови істинності. Дедуктивні умовиводи (Скачати)
Коректні і некоректні прийоми ведення суперечок (Скачати)
Логіка Давньої Індії (Скачати)
Логічні аспекти слідчої версії (Скачати)
Логічні помилки в індуктивних умовиводах (Скачати)
Парадокс і антиномія. Поняття парадоксів та антиномії у логіці (Скачати)
Паралогізми і софізми (Скачати)
Елементи математичної логіки (Скачати)
Правильні і неправильні міркування. Прості і складні судження. Структура простих суджень. Формули (Скачати)
Термін “логіка” сьогодні (Скачати)
Тенденції розвитку логістики в Україні (Скачати)
Умовивід. Силогізм (Скачати)
Доведення та спростування. Схеми та види доведень (Скачати)
Види та форми логістичного сервісу (Скачати)
Новітні інформаційні технології в логістиці (Скачати)
Закон тотожності. Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави (Скачати)
Наука логіки. Троїчна структура логіки. Бінарна структура логіки (Скачати)
Судження і речення. Судження і висловлювання (Скачати)
Складні судження (Скачати)
Закони формальної логіки (Скачати)
Основні етапи історії логіки (Скачати)
Логічна структура понять (Скачати)
Поняття мислення та пізнання. Роль абстрактного мислення у пізнанні. Логіка та формальна логіка. Основні форми логічного мислення (Скачати)
Поняття гіпотези. Її структура і види (Скачати)
Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні (Скачати)
Логічний квадрат (Скачати)
Взаємодія індукції та дедукції в процесі пізнання (Скачати)
Відношення між поняттями (Скачати)
Анологія та її види (Скачати)
Логіка як наука: минуле і сучасність (Скачати)
Поняття як форма мислення (Скачати)
Операції з поняттями (Скачати)
Типи відношень між поняттями. Порівнянні та непорівнянні поняття. Сумісні та несумісні поняття (Скачати)
Методологічна функція формальної логіки (Скачати)
Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система. (Скачати)
Мова права (Скачати)
Виміри і рівні знакового процесу (Скачати)
Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки (Скачати)
Мислення і мова (Скачати)
Значення логіки для юриста (Скачати)
Логічна форма міркування. Визначення логічної форми. Формалізована мова. Метод формалізації (Скачати)
Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку (Скачати)
Розвиток логіки в України (Скачати)
Логіка середньовіччя (схоластична логіка) (Скачати)
Логіка Давньої Греції (Скачати)
Історичні етапи розвитку логічного знання: логіка Давньої Індії, логіка Давньої Греції (Скачати)
Логіка Давньої Індії (Скачати)
Закони тотожності та достатньої підстави (Скачати)
Логіка криміналістичної версії (Скачати)
Сучасна логіка (Скачати)
Практичні завдання. При допомозі колових схем покажіть відношення між поняттями: повітря, атмосфера, кисень (Скачати)
Види логістичних систем і логістичне планування (Скачати)
Закони де Моргана (Скачати)
Значення законiв логіки для науки і практики (Скачати)
Значення логіки для професійної діяльності (Скачати)
Значення логіки для професійної діяльності (Скачати)
Інформаційна система в логістиці (Скачати)
Чи правильно зроблено визначення даного поняття? Якщо ні, то вкажіть логічну помилку і яке правило дефініцій порушено? (Скачати)
Загальна характеристика логістики. Концепція логістики. Завдання і цілі логістики (Скачати)
Логічна культура юриста (Скачати)
Умовиводи та їх види. Закон достатньої підстави (Скачати)
Закони тотожності та достатньої підстави (Скачати)
Логіка побудови та перевірки версій (Скачати)
Закони тотожності та достатньої підстави. Визначеність та послідовність думки (Скачати)
Судження. Формалізації суджень та її значення для інтенсифікації логічного аналізу даних по справі (Скачати)
Дефініція мови. Мова як знакова система (Скачати)
Вступ до дисципліни “логіка” предмет і мова формальної логіки (Скачати)
Визначення поняття, його загальна характеристика. Об’єм та зміст поняття, види понять, взаємини між ними. Обмеження та узагальнення понять. Визначення і поділ понять, прийоми, подібні до визначення (Скачати)
Судження як форма мислення, види судження. Структура простого судження, його види. Розподіл термінів у простому судженні. Складне судження, його види та істинність. Модальність суджень, взаємовідношення між ними (Скачати)
Поняття про закон мислення. Закон тотожності, закон суперечності (несуперечності), закон достатньої підстави, закон виключеного третього. Ознаки вірного мислення (Скачати)
Умовивід як форма мислення, загальні особливості, істинність та хибність, види умовиводів. Види дедуктивних умовиводів (силогізм, полісилогізм, ентимема). Умовні та розподільні умовиводи. Види індуктивних умовиводів. Загальна характеристика традуктивних умовиводів (Скачати)
Доведення. Логічне мислення у контексті інноваційного управління (Скачати)
Дефініція логістики (Скачати)
Відповіді та їх характеристика (Скачати)
Логіка підприємницької діяльності (Скачати)
Логічні аспекти слідчої версії (Скачати)
Предмет і значення логіки (Скачати)
Можливість та теорія можливих світів (Скачати)
Спростування та його види (Скачати)
Шпаргалки з логіки (Скачати)
Внутрішньовиробнича логістика. Взаємозв’язок системи МРП і „Канбан” (Скачати)
Логістичні системи, що діють в сфері виробництва. Функція відділу управління матеріалами (Скачати)
Логіко-дедуктивне обґрунтування програмування (Скачати)
Предмет логіки та її значення для юристів (Скачати)
Закони і категорії логіки. Операції з поняттями. Об’єднана класифікація простих категоричних суджень за кількістю та якістю. Види складного судження. Поняття про логічний закон як принцип правильного міркування (Скачати)
Основні закони логіки (Скачати)
Управління запасами матеріалів на підприємстві (Скачати)
Загальна характеристика умовиводів (Скачати)
Загальна харавктеристика поняття (Скачати)
Логіка – як філософська дисципліна (Скачати)
Класифікація суджень (Скачати)
Опосередковані дедуктивні умовиводи (Скачати)
Термін «логіка» (Скачати)
Сутність та види понять (Скачати)
Операції з поняттями (Скачати)
Загальна характеристика судження (Скачати)
Класифікація суджень (Скачати)
Логічний вивід і проблема розв'язання. Поняття логічного виводу (Скачати)
Умовиводи та їх види (Скачати)
Індукція (Скачати)
Аналогія (Скачати)
Гіпотеза. Сутність гіпотези (Скачати)
Доведення і спростування. Необхідність доказового мислення (Скачати)
Спростування та його види (Скачати)
Мистецтво полеміки (Скачати)
Логіка Давньої Індії (Скачати)
Логіка Давньої Греції. Попередники логіки Арістотеля у Давній Греції (Скачати)
Логіка епохи Відродження. Мислителі-гуманісти епохи Відродження (Скачати)
Логіка нового часу. Суперечливий характер логіки епохи (Скачати)
Сучасна логіка (Скачати)
З історії логіки в Україні (Скачати)

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП