ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економічні вчення. Історія та розвиток

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економічні вчення. Історія та розвиток
Відображення соціалістичних ідей та їх критика в українській економічній думці (Скачати)
Господарське становлення України в 1918-1920 рр. та економічна політика УНР (Скачати)
Економічна думка Стародавньої Греції і Стародавнього Риму (Скачати)
Економічна історія, великі економічні відкриття та їх наслідки (Скачати)
Первісний лад на території України. Голод 1932-33 рр. на Україні, його причини та наслідки (Скачати)
Основні напрямки розробки проблем економічної теорії в українській економічній літературі 60-70 рр. ХХ ст (Скачати)
Економічна теорія Т.Мальтуса (Скачати)
Економічні аспекти козацької ери в розвитку українського суспільства (Скачати)
Економічний романтизм С.Сісмонді (Скачати)
Маржиналістська революція: характерні риси, етапи формування нової парадигми. Економічні погляди М.Зібера (Скачати)
Загальні умови і основні напрямки розвитку економічних досліджень в Україні (кінець 19 – початок 20 ст.) (Скачати)
Зародження і розвиток кооперативного руху (Скачати)
Індустріалізація. Кінець 20 – початок 30 рр (Скачати)
Теорія грошового балансу раннього меркантелізму. Теорія торгового балансу пізнього меркантелізму (Скачати)
Теорія “економічного зростання” В.Ростоу (Скачати)
Теоретичні концепції С.Сісмонді та П.Прудона (Скачати)
Погляди Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства (Скачати)
Особливості економічної думки стародавнього Риму (Скачати)
Основні напрямки і характер еволюції економічної теорії в Україні в період наростання державного тоталітаризму (20-30 рр. ХХ ст.) (Скачати)
Виникнення та загальна характеристика неолібералізму: В.Ойкен, Л.Ерхард (Скачати)
Теорія “соціального ринку господарства” і В.Ойкне, Л.Ерхард (Скачати)
Україна – центр становлення і поширення стародавніх землеробських цивілізацій (Скачати)
Внесок українських вчених у розвиток світової економічної думки (Скачати)
Виникнення і розвиток маржиналізму (Скачати)
Сучасні неокласичні економічні концепції (Скачати)
Соціально-інституціональний напрямок в економічній думці (Скачати)
Розвиток економічної думки в Росії та Україні наприкінці XIX — на початку XX ст (Скачати)
Розвиток ідей класичної школи (перша половина XIX ст.) (Скачати)
Пролетарська політична економія К. Маркса (Скачати)
Основні напрямки критики класичної школи (перша половина XIX ст.) (Скачати)
Нова історична школа та соціальний напрямок у Німеччині (Скачати)
Класична школа економічної науки: зародження й розквіт (Скачати)
Кейнсіанська теоретична революція 30-х років XX ст. та її вплив на світову економічну думку (Скачати)
Економічне вчення меркантилізму (Скачати)
Економічна думка стародавнього світу (Скачати)
Економічна думка епохи феодалізму (Скачати)
Економічні теорії фашизму (Скачати)
Економічні теорії неолібералізму (Скачати)
Економічні теорії західноєвропейської соціал-демократії (Скачати)
Історія держави і права Арабського халіфату (Скачати)
Утопія Томаса Мора (Скачати)
“Теорія ощадливості” Н.Сеніора. Наукові новаторства М.Туган-Барановського та їх вплив на світову економічну науку. Інституціоналізм як ідейно-теоретична база ліберального реформізму (Скачати)
Теорія “заощадливості” Н.Сеніора (Скачати)
Предмет історії економічних вчень. Місце історії економічних вчень у системі економічних наук (Скачати)
Економічні погляди І.Я.Франка (Скачати)
Економічні аспекти становлення стародавніх цивілізацій (Скачати)
Економічна думка К.Русі. Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі і його характеристика. Теорія “конвергенції” та її суть (Скачати)
Історія держави і права Арабського халіфату (Скачати)
Історичні умови і економічні ідеї меркантилізму. Особливості англійського утопічного соціалізму: Р.Оуен. Виникнення та загальна характеристика неолібералізму: В.Ойкне, Л.Ерхард (Скачати)
Ф.Кене – основоположник вчення фізіократів (Скачати)
Економічні ідеї в соціальних утопіях А Сен-Сімона, Ш.Фур'є і Р.Оуена. Економічно-математичні концепції В.Дмитрієва та Є.Стуцького (Скачати)
Первісне суспільство та його господарська еволюція. Неолітична революція. Економічні аспекти становлення стародавніх цивілізацій (Скачати)
Маржиналістська теорія. Неокласична теорія (Скачати)
Економічне навчання Адама Сміта. Теорія “економічної людини” і “невидимої руки” (Скачати)
Економічна система західноєвропейського феодалізму (Скачати)
Соціально-економічні передумови та наслідки війни північноамериканських колоній за незалежність. Перебудова господарства найважливіших країн світу на передодні другої світової війни на військовий лад. Загальна характеристика господарства воюючих країн (Скачати)
Економічне вчення Д.Рікардо. Математична школа: В.Парето, Л.Вальрас. Соціально-правовий інституціоналізм Дж.Колюнса (Скачати)
Соціально-правовий інституціалізм Дж. Коммонса. Економічні погляди І. Вишенвського. Соціально-економічні погляди С. Подольського (Скачати)
Історія економічних вчень Дж.Кейнс, М. Зібер, І. Франко, М. Туган-Барановський та їх внесок в економічну думку (Скачати)
Основний етап розвитку капіталізму. Вид та основні типи сучасної економіки (Скачати)
Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми (Скачати)
Інфляція: суть, причини, види. Шляхи подолання. Соціально-економічні наслідки (Скачати)
Маржиналізм (Скачати)
Податкова політика польської влади у аграрному секторі Галичини міжвоєнного періоду (1919 – 1939 рр.) (Скачати)
Томас Мор і Томазо Кампанелла (Скачати)
Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала (Скачати)
Історія економічних вчень (Скачати)
Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму (Скачати)
Концепція дрібновласницького соціалізму (Скачати)
Промисловість України в пореформений період. Банківська система України в ринковій економіці (Скачати)
Економічний розвиток України в 20-і роки (Скачати)
Загальна теорія зайнятості Кейнса (Скачати)
Зародження і особливості економічної думки Київської Русі (Скачати)
Особливості економічної думки Стародавнього Риму (Скачати)
Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України (Скачати)
Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.) (Скачати)
Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва (Скачати)
Патріархальне господарство східних слов'ян. Економіка Київської Русі (ІХ-ХП от.) (Скачати)
Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.) (Скачати)
Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.) (Скачати)
Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVШ ст.) (Скачати)
Україна і світ у період індустріального розвитку: особливості соціально-економічного життя (Скачати)
Господарство України другої половини XIX ст (Скачати)
Україна і світ на межі ХIХ— XX століть: особливості господарського життя (Скачати)
Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність (1917-1921 pp) (Скачати)
Господарство України і світу в період між двома світовими війнами (Скачати)
Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.) (Скачати)
Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.) (Скачати)
Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття (Скачати)
Проблеми економічного розвитку України в період незалежності (Скачати)
Економічна політика українських урядів доби національно-визвольної революції (1917-1920рр.) (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Економічні ідеї соціалістів-рікардіанців і чартизму (Скачати)
Економічні теорії М.І.Туган-Барановського та їх значення (Скачати)
Економічна думка Стародавнього Сходу; нова історична школа, дослідження соціальних проблем і соціальних інститутів; „Економіка пропозиції” А. Лаффер, К. Мендель (Скачати)
Іcторiя розвитку економiчних теорiй , та становлення рiзних наукових шкіл (Скачати)
Економічна думка в Україні в дореформенний період 19 століття (Скачати)
Господарство українських земель від найдавніших часів до V ст. н.е (Скачати)
Теорії суспільного договору (Дж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо) (Скачати)
Світова економічна криза 1939-1933рр. Досвід виходу з неї (Скачати)
Розвиток господарства України 1917-1945 р.р (Скачати)
Соціально-економічний розвиток України на рубежі століть (XIX-XX ст.) (Скачати)
Господарство українських земель від 17 до початку 20 ст (Скачати)
Господарство України з IV по XVI cтоліття (Скачати)
Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами (Скачати)
Економічне вчення Д. Рікардо (Скачати)
Гаєк (Хаєк) Фридрих Август – економіст (Скачати)
Економічні погляди І.Я.Франка (Скачати)
А.Сміт - як економіст (Скачати)
Американський неолібералізм. Монетаризм (Скачати)
Історія економічних вчень (Скачати)
Сучасний монетаризм. Економічне вчення М.Фрідмена. Внесок радянських вчених у розвиток економічноі теорії ХХ ст. (Кондратьєв, Канторович) (Скачати)
Плани Дауеса та Юнга та їх роль у повоєнній відбудові Німеччини (Скачати)
М. І. Туган-Барановський - український вчений зі світовим ім'ям (Скачати)
Мальтус Томас та його теорії (Скачати)
Біографія А. Сміта. А. Сміт як засновник цілісної системи економічної науки (Скачати)
Основні ідеї неокейнсіанства. Економічне вчення Адама Сміта (Скачати)

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП