ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

... 83 84 85

Николюк Ольга Миколаївна ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН,
аспірант
Олійник Олександр Миколайович
Запорізький національний університет,
старший викладач кафедри теорії та практики
менеджменту
Олійник Тетяна Олександрівна
Запорізький національний технічний
університет, доцент кафедри фінансів і
банківської справи, к. е. н.
Погосова Марія Юріївна Харківський національний економічний
університет, аспірант
Полешук Олександр Андрійович
Національний авіаційний університет,
аспірант кафедри маркетингу та
ресурсозбереження ІЕМ
Полянська Алла Степанівна
Івано-Франківський національний техніч-
ний університет нафти і газу, доцент кафедри
управління виробництвом, к. е. н.
Попівняк Юлія Михайлівна
Львівський національний університет імені
Івана Франка, асистент кафедри обліку і
аудиту
Прокопишин Оксана Степанівна
Львівський державний аграрний універси-
тет, асистент кафедри бухгалтерського обліку і
аудиту
Ратошнюк Тетяна Миколаївна
Інститут сільського господарства Полісся
УААН, м. Житомир, старший науковий
співробітник відділу економіки, к. е. н.
Реверчук Любомир Сергійович
Львівський національний університет імені
Івана Франка, аспірант кафедри банківського і
страхового бізнесу
Реверчук Сергій Корнійович
Львівський національний університет імені
Івана Франка, завідувач кафедри банківського
і страхового бізнесу, д. е. н., професор
390
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Автор Основне місце роботи, посада,
науковий ступінь, вчене звання
Ревякін Олександр Сергійович
Хмельницький національний університет,
доцент кафедри управління персоналом і
економіки праці, к. т. н., доцент
Резнік Надія Петрівна Науково-дослідний економічний інститут,
м. Київ, к. е. н., доцент
Романюк Вадим Васильович
Хмельницький національний університет,
доцент кафедри прикладної математики та
соціальної інформатики, к. т. н.
Рудь Надія Терентівна Луцький національний технічний
університет, к. е. н., доцент
Русак Олена Петрівна ДВНЗ „Державний агроекологічний
університет”, м. Житомир, аспірант
Русін Віктор Миколайович Тернопільський національний економічний
університет, викладач кафедри фінансів
Скоморович Ірина Георгіївна
Львівський національний університет імені
Івана Франка, доцент кафедри банківського і
страхового бізнесу, к. е. н.
Слюсаренко Катерина Володимирівна
Криворізький економічний інститут
Державного вищого навчального закладу
„Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана”, старший
викладач кафедри фінансів
Смерека Світлана Богданівна Науково-дослідний економічний інститут,
аспірант
Созоник Марія Василівна
Львівський національний університет імені
Івана Франка, здобувач кафедри банківського і
страхового бізнесу
Стопчак Анна Юріївна Хмельницький національний університет,
викладач
Стоян Олександр Володимирович
Донбаська національна академія
будівництва і архітектури, доцент кафедри
економічної теорії та права, к. е. н.
Стужна Ірина Євгенівна
Національний авіаційний університет,
докторант кафедри маркетингу та ресурсо-
збереження ІЕМ, к. е. н.
Теліщук Людмила Олексіївна
Національний університет державної
податкової служби України, старший викладач
кафедри бухгалтерського обліку
Толстікова Ольга Валентинівна
Харківський національний економічний
університет, викладач кафедри менеджменту
та бізнесу
Топішко Тетяна Іванівна Львівський державний аграрний
університет, здобувач кафедри обліку і аудиту
Турчин Наталія Богданівна
Львівський національний університет імені
Івана Франка, асистент кафедри банківського і
страхового бізнесу
Фоменко Анастасія Олександрівна Східноукраїнський національний універси-
тет імені В. Даля, аспірант
Хірівський Роман Петрович Львівський національний аграрний
університет, аспірант
391
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Автор Основне місце роботи, посада,
науковий ступінь, вчене звання
Черкашина Тетяна Сергіївна
Харківський національний економічний
університет, аспірант кафедри політичної
економії
Черненко Віталій Маркович Університет економіки і права „КРОК”,
к. е. н., доцент
Чиж Людмила Мирославівна
Львівський національний університет імені
Івана Франка, асистент кафедри банківського і
страхового бізнесу
Чубенко Юрій Віталійович Хмельницький національний університет,
студент
Шевченко Світлана Олексіївна
Київський національний торговельно-
економічний університет, аспірант кафедри
бухгалтерського обліку
Яворська Тетяна Василівна
Львівський національний університет імені
Івана Франка, асистент кафедри банківського і
страхового бізнесу, к. е. н.
392
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ
що подаються для опублікування у науково-теоретичному журналі
Хмельницького економічного університету
„НАУКА Й ЕКОНОМІКА”
Науково-теоретичний журнал „Наука й економіка” виходить чотири рази на рік,
обсягом до 10 ум. друк. арк. До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну
цінність.
1. До друку подаються роздруковані на папері та збережені на електронному носії
матеріали у форматі MS Word:
1.1. Стаття українською або російською мовами (обсягом до 20 сторінок тексту,
роздрукованого на папері формату А4 через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times
New Roman; поля справа, знизу та вгорі 15 мм, зліва — 25 мм).
1.2. Для електронного варіанту статті наступні вимоги: абзац 10 мм., одинарний
міжрядковий інтервал, шрифт — Times New Roman 12.
1.3. Структура статті: рядок 1 — УДК, рядок 2 — ініціали та прізвище кожного з
авторів статті (кожен співавтор з нового рядка), вирівнювання по лівому краю, рядок 3 —
пустий, рядок 4 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт), рядок 5 —
пустий, рядок 6 — анотація статті мовою, якою вона виконана (напівжирний курсив), далі
— текст статті. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом.
1.4. Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь і вчене
звання, посада, місце роботи, адреса і телефон, інші відомості (див. додаток 1).
1.5. Список використаної літератури, який розміщується після статті під заголовком
„Список використаних джерел” (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється
згідно зі встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК України”. — № 3. — 2008. —
С. 9 — 13); посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад
[1, с. 33]. Перелік використаних джерел подається у порядку згадування або у
алфавітному порядку в кінці тексту.
1.6. Для аспірантів та здобувачів обов’язково додаються: витяг із протоколу
засідання кафедри з рекомендацією статті для друку і рецензія наукового керівника або
іншого фахівця у даній галузі знань, який має науковий ступінь чи вчене звання.
2. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті,
що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи:
2.1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями.
2.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячена стаття.
2.3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
2.4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
2.5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному
напрямку.
3. Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних
матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не
допускається. Текст статті автор повинен вичитати і завізувати, сторінки пронумерувати.
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не
розглядає.
393
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Публікації в журналі платні. Вартість становить 10 грн. за сторінку
формату А4.
Банківські реквізити: 29008, Україна, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,
159/2, Хмельницький економічний університет. Сума за публікацію повинна бути
перерахована на рахунок 26009880157831 в АКБ Укрсоцбанк м. Хмельницького,
МФО 315018, ЗКПО 14153730, ІПН 141537322255, номер свідоцтва 31831279, з
приміткою „за публікацію статті”, де вказати прізвище, ім’я, по-батькові автора статті.
... 83 84 85


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП