ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Фізика, механіка, кінематика, Ейнштейн, Ньютон

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Фізика, механіка, кінематика, Ейнштейн, Ньютон

2

Механіка від Аристотеля до Ньютона (Скачати)
Питання до екзамену по фізиці (Скачати)
Основні задачі математичної фізики (Скачати)
Випромінювання і спектри (Скачати)
Пароутворення. Вологість (Скачати)
Електростатистика. Електризація. Закон Кулона (Скачати)
Температурні явища (Скачати)
Склад повітря (Скачати)
Вивчення руху тіла минулого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту (Скачати)
Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів) (Скачати)
Електричний струм в напівпровідниках (Скачати)
Кипіння (Скачати)
Характеристика твердого стану речовини (Скачати)
Природа світла (Скачати)
Кристалічні й аморфні тверді тіла. Внутрішня будова кристалів (Скачати)
МКТ газів (Скачати)
Вивчення пізнавальних інтересів та формування творчої активності на уроках фізики (Скачати)
Порівняння роботи сили пружності із зміною кінетичної енергії тіла (Скачати)
Напівпровідникові діоди (Скачати)
Капілярні явища та їх вивчення (Скачати)
Випрямлячі перемінної напруги (Скачати)
Електричні властивості напівпровідників (Скачати)
Б.Якобі – винахідник першого електродвигуна (Скачати)
Якобі Б.С. - винахідник першого електродвигуна (Скачати)
Освіта, наука і техніка у першій половині ХХ ст. Ернест Резерфорд (Скачати)
Електрони та їх роль в електричному струмі (Скачати)
Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків (Скачати)
Другий закон термодинаміки та його значення (Скачати)
Властивості електромагнітних хвиль (Скачати)
Розвиток оптики (Скачати)
Cубмодуль радіоканалу «СМРК-2» (телевізійний) (Скачати)
Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня (Скачати)
Методи експериментального визначення швидкостей молекул (Скачати)
Дослідна перевірка закону Гей-Люссака (Скачати)
Запис звуку (Скачати)
Інтерференція світла (Скачати)
Дослідна перевірка закону Гей-Люссака (Скачати)
Вимірювання ЕРС і внутрішньго опору. Джерела струму (Скачати)
Визначення заряду електроня (Скачати)
Визначення довжини світлової хвилі (Скачати)
Іскровий розряд (Скачати)
Вплив магнітних полів на живі організми (Скачати)
Вимірювання модуля пружності (модуля Юнга) гуми (Скачати)
Теплові машини (Скачати)
Дія магнітного поля на рухомий заряд (Скачати)
Теорія металів Друде (Скачати)
Термодинамічні властивості газу вільних електронів (Скачати)
Точкові і просторові групи кристалічних решіток (Скачати)
Електричні машини постійного струму (Скачати)
Транзистори (Скачати)
Напівпровідникові діоди (Скачати)
Субмодуль радіоканалу СМРК-2 (Скачати)
Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху (Скачати)
Природні іонізуючі випромінювання. Штучні джерела іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Радіаційна безпека (Скачати)
Ейнштейн (Скачати)
Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів (Скачати)
Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем (Скачати)
Методи дефектоскопії (Скачати)
Вивчення конструкції, принципу дії і перевірка загальної працездатності регулюючого блоку Р17 (Скачати)
Плазмові панелі, плазмові монітори (Скачати)
Лінзи – оптичний прилад (Скачати)
Енергетика майбутнього (Скачати)
Ейнштейн Альберт (Скачати)
Проекційний апарат і око (Скачати)
Рефрактометрія (Скачати)
Теплові машини (Скачати)
Термістори (Скачати)
Утворення туману (Скачати)
Фізика і спорт (Скачати)
Зародження світового кінематографу. Брати Люмьєри (Скачати)
Магнітне поле (Скачати)
Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням (Скачати)
Синтез НВЧ – елементів. Зараз існує синтез лише пасивних елементів. Фільтри НВЧ (Скачати)
Метод орієнтованих графів (Скачати)
Аналіз та синтез НВЧ – елементів. Хвильові матриці п - полюсника (Скачати)
Фарадеївський вентиль і циркулятор (Скачати)
Плоскі хвилі в гіротропному середовищі (Скачати)
Прилади (Скачати)
Невзаємні елементи НВЧ (Скачати)
Підсилювачі на НВЧ - транзисторах (Скачати)
Транзистори НВЧ (Скачати)
Метод поступового нарощення складності у розв’язку задач на знаходження моментів інерції (Скачати)
Параметричний підсилювач на НП-діодах (Скачати)
Вимірювання довжини хвилі та частоти (Скачати)
Вимірювання потужностей НВЧ (Скачати)
Заміна ліній передачі зосередженими елементами (Скачати)
Чвертьхвильовий трансформатор (Скачати)
Вимірювання опорів (Скачати)
Лінійний детектор, змішувач (Скачати)
Виявлення сигналів НВЧ (Скачати)
Струми і напруги в техніці НВЧ (Скачати)
Генерування та підсилення НВЧ. Підсилювач на тунельному діоді (Скачати)
Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах (Скачати)
Макс Планк (Скачати)
Проблеми ядерної енергетики (Скачати)
Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі (Скачати)
Теплові двигуни (Скачати)
Сонце і його значення для Cонячної системи (Скачати)
Зоряне небо (Скачати)
Природа світла. Закони відбивання світла (Скачати)
Розвиток оптики (Скачати)
Випромінювальні спектри (Скачати)
Природа світла. Закони відбивання світла (Скачати)
Інтерференція світла (Скачати)
Внутрішня енергія ідеального газу та робота газу (Скачати)
Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола (Скачати)
Температура. Рівняння теплового руху молекул (Скачати)
Електричний струм у напівпровідниках (Скачати)
Нелінійні еволюційні рівняння (редукція) (Скачати)
Руху тіла в атмосфері (Скачати)
Внесок фізики і космофізики у розвиток наукової герменевтики (Скачати)
Юрій Васильович Кондратюк (Скачати)
Урок роботи в базово-перехресних групах (Скачати)
Історія гідроенегретики (Скачати)
Теплові машини (Скачати)
Загальні відомості про електронні і іонні лампи (Скачати)
Фотоефекти. Закони зовнішнього фотоефекту (Скачати)
Винайдення радіо О.С.Поповим (Скачати)
Зміна ентропії в реальних системах (Скачати)
Джеймс Уатт – „батько парової машини” (Скачати)
Магнітні властивості речовини (Скачати)
Парова турбіна (Скачати)
Як виникає сніг, дощ, іній, туман (Скачати)
Ультразвукова локація та термолокація в природі (Скачати)
Історія розвитку атомної енергетики (Скачати)
Теорема Гауса (Скачати)
Динаміка обертового руху матеріальної точки (Скачати)
Поверхневі електромагнітні хвилі в напівпровідникових кристалах (Скачати)
Високотемпературна зверхпровідність (Скачати)
Парадокси теорії відносності (Скачати)
Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами (Скачати)
Неоднорідності у хвильоводі (Скачати)
Збудження об’ємних резонаторів (Скачати)
Ортогональність власних хвиль у хвильоводі (Скачати)
Метод магнітної стінки (Скачати)
Відкриті резонатори (Скачати)
Варіаційні принципи теоретичної механіки (Скачати)
Об’ємні резонатори (Скачати)
Гібридні хвилі (Скачати)
Повільні хвилі (Скачати)
Симетрична смушкова хвильовід (Скачати)
Реальний смушковий несиметричний хвильовід (Скачати)
Лінії передач для інтегральних схем (Скачати)
Коаксіальна лінія (Скачати)
Хвильовий опір хвильовода (Скачати)
Прямокутний хвильовід (Скачати)
Рівняння Максвела для Т, ТЕ, ТМ хвиль (Скачати)
Узагальнена плоска хвиля (Скачати)
Затухання у металі, скін – шар (Скачати)
Класифікація електромагнітних явищ (Скачати)
Техніка і електроніка СВЧ (Скачати)
Дослідження ВТНП-плівок (Скачати)
Методи визначення мас мікрочасток (Скачати)
Резонанс. Використання резонансу в техніці і подолання його (Скачати)
Обчислення роботи, обчислення тиску рідини на вертикальну пластину (Скачати)
Магнітні властивості речовини (Скачати)
Принцип відносності Ейнштейна (Скачати)
Реактивний рух. Міжконтинентальна балістична ракета (Скачати)
Використання напівпровідників та Електричний струм в напівпровідниках (Скачати)
Активне довголіття (Скачати)
Закони термодинаміки (Скачати)
Магніти (Скачати)
Парашут. Винахідник парашута В.Є.Котельников і його досліди з ним (Скачати)
Електричний струм у напівпровідниках (Скачати)
Реактивний рух (Скачати)
Іван Пулюй – видатний український вчений-фізик (Скачати)
Діагностика за допомогою ультразвуку (Скачати)
Джерело енергії термоядерного процесу (Скачати)
Використання п’єзокераміки у телефонах і мікрофона (Скачати)
Відомі і маловідомі фізики (Скачати)
Фізика і науково-технічний прогрес (Скачати)
Напівпровідникові діоди (Скачати)
Маловідомі вчені-фізики (Скачати)
Маловідомі українські фізики: Іван Полюй, Юрій Кондратюк (Скачати)
Невідомі і маловідомі українські вчені-фізики (Скачати)
Оптика (Скачати)
Основні джерела виробництва електричної енергії (Скачати)
Передача електроенергії на відстані та її використання (Скачати)
Ультрафіолет (Скачати)
Альфред Нобель. Нобелівська премія (Скачати)
Ядерна фізика (Скачати)
Теплові двигуни (Скачати)
Магнітне поле (Скачати)
Двигун зовнішнього згорання -двигун Стірлінга (Скачати)
Внутрішня енергія ідеального газу (Скачати)
Іван Пулюй – український фізик (Скачати)
Рух тіла (Скачати)
Електричне поле (Скачати)
Цифрові пристрої зі зворотним зв’язком (Скачати)
Творці фізики з України (Скачати)
Паровий двигун (Скачати)
Оптична система ока (Скачати)
Маятники (Скачати)
Видатні українські фізики (Скачати)
Теорія Бора (Скачати)
Динамічні властивості нелінійних локалізованих мод у лінійних молекулярних ланцюжках (Скачати)
Радіолокація (Скачати)
Фізика в навколишньому світі (Скачати)
Генератори (Скачати)

2


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП