ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Матеріали для курсової

Головна » Матеріал » Право » Міжнародне економічне право

Чому юристи повинні знати міжнародне економічне право
29.03.2017, 22:38
ЕСЕ НА ТЕМУ "ЧОМУ ЮРИСТИ ПОВИННІ ЗНАТИ МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО"

Одним із головних чинників, що впливають сьогодні на рівень світового прогресу та розвиток економіки кожної окремої країни, є міжнародне економічне співробітництво. На земній кулі налічується понад 220 великих і маленьких самостійних держав. Кожна з них проводить власну політику, створює свою економіку, водночас вступаючи у найрізноманітніші міжнародні відносини, зокрема й економічного характеру. І це цілком природно, адже ми живемо в умовах, коли посилюється інтернаціоналізація світового господарства, зростає взаємозалежність розвитку економіки окремих країн та господарських регіонів. Це вимагає від кожної країни зважувати, зіставляти свої дії з діями інших держав, а коли потрібно, то й узгоджувати їх через прийняття спільних оптимальних рішень. Тільки у такий спосіб можна прийти до світової економіки, яка слугувала б насамперед людині, її інтересам і потребам.
Згідно положень ст. ст. 66-67 Закону України "Про вищу освіту" держава сприяє міжнародному співробітництву у галузі вищої освіти і здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти в рамках двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів і угод. Держава створює умови для міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів усіх форм власності, наукових, проектних, виробничих, клінічних, медико-профілактичних, культурно-освітніх організацій та установ, які забезпечують функціонування та розвиток системи вищої освіти, органів управління вищою освітою, шляхом бюджетного фінансування, надання пільг по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних із закупівлею та ввезенням на митну територію України навчального, наукового та виробничого обладнання, приладдя та матеріалів, для здійснення освітньої, наукової та науково-технічної діяльності. Вищі навчальні заклади мають право здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства. Головними напрямами міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів є: участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність; надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні; відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.
Модернізація системи вищої освіти в Україні має деякі спільні ознаки з Болонським процесом (уведення ступеневої системи освіти), але за більшістю напрямів вона йому не відповідає. Це пов'язано з тим, що вихідні концепції такої модернізації не були зорієнтовані на інтегрування національної системи освіти в Європейський простір. Вони більшою мірою мали "внутрішній" характер і переважно зводилися до "прилаштування" системи вищої освіти до нових внутрішніх реалій. На сучасному етапі концепцію реформування вищої освіти слід докорінно переглянути і створити програму послідовного її зближення з європейським освітнім і науковим простором.
Уряд України найближчим часом має прийняти усвідомлене політичне рішення, яке б ґрунтувалося на потребі проведення зазначених реформ та було б покладено в основу рішучої зовнішньої політики держави, спрямованої на інтеграцію вітчизняної системи вищої освіти в європейський простір. На цьому шляху важливо, щоб нас не спіткала небезпека. Вона в тому, аби наші перетворення не виявилися поверховими, косметичними і не звелися лише до конференцій і обговорень. Вони мають бути такими, щоб досягти бажаної мети - надати молоді можливість, співпрацюючи з Європою, розбудувати Україну і зробити усіх нас громадянами прекрасного європейського континенту.
Знання майбутніми юристами міжнародного економічного права сприятиме розвиткові міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічних зв’язків України з іншими державами світу, посиленню її авторитету у міжнародному економічному співробітництві, успішному виконанню зобов’язань у межах міжнародних угод і договорів. У зв’язку з цим вивчення сутності та системи, особливостей міжнародного економічного права у ряді ВУЗів України юридичної спрямованості є необхідною умовою підвищення активності нашої держави у співробітництві з іншими державами, з міжнародними організаціями, сприяє вирішенню багатьох не лише зовнішніх, а й внутрішніх проблем.
Міжнародне економічне право — це сукупність міжнародно-правових норм і принципів, які регулюють правовідносини у сфері міжнародних економічних відносин (МЕВ). Міжнародне право є незамінним інструментом організації міжнародних економічних відносин. Сучасний спеціаліст у сфері правового регулювання зовнішньої торгово-економічної діяльності повинен не тільки добре орієнтуватися у правовій системі своєї країни, законодавстві інших держав, а й розумітися в питаннях, проблемах міждержавних правовідносин, отже, зрозуміла необхідність комплексного, системного підходу до засвоєння змісту нової важливої галузі знань, прикладний характер якої в сучасних умовах очевидний.
Знання не повинні обмежуватись існуючими підходами до тлумачення і визначення міжнародного економічного права, його принципи і джерела, правовий статус держав, міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародних економічних відносин. Юрист повинен орієнтуватись також в специфічних особливостях міжнародно-правового регулювання торговельних, валютно-фінансових відносин, відносин у галузі міжнародних перевезень, промислового, сільського господарства, науково-технічного співробітництва тощо. Корисними будуть знання щодо основних положень законодавства України з питань міжнародного економічного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності. Зміст цього законодавства свідчить про його тісний зв’язок з міжнародним економічним правом, яке в ряді випадків є джерелом національного законодавства України у цій сфері.
Як свідчить досвід, з міжнародного економічного права існує обмаль підручників і навчальних посібників, доступних широкому читацькому загалу. Буквально на пальцях однієї руки можна перелічити науковців України та Росії, які створили такі підручники впродовж останнього десятиліття. Є гостра потреба у навчально-методичній літературі з міжнародного економічного права. Її аж ніяк не можна задовольнити лише відповідними розділами, навіть, з найкращих підручників з міжнародного публічного права. Міжнародне економічне право заслуговує на глибоке вивчення як окрема дисципліна.
Предметом міжнародного економічного права є двосторонні та багатосторонні економічні відносини. Економічними відносинами є відносини між суб’єктами міжнародного публічного права, в яких присутній комерційний аспект. Об’єктивними передумовами правового регулювання міжнародних економічних відносин є наявність суверенних держав (їх нині у світі близько двохсот) та інших суб’єктів міжнародного публічного права. Підтримка і розвиток зв’язків між ними в економічній сфері неможливі без міжнародного економічного права.
Розуміння суті міжнародного публічного права у цілому і міжнародного економічного права зокрема необхідне не лише політикам і дипломатам, а і досить широкому колу осіб. Міжнародне право активно впливає на багато сфер людської діяльності. Навіть ті фахівці, які безпосередньо не займаються міжнародними відносинами, періодично мають справу з нормативними актами міжнародного права, отже мусять правильно орієнтуватися у великій кількості норм міжнародного економічного права при розв’язанні тих чи інших проблем своєї професійної діяльності.
Найжорстокішим диктаторам не вдавалося згорнути міжнародні економічні відносини, керуючись лозунгами типу «Опора на власні сили!». Відносини є об’єктивним явищем, вони існують незалежно від суб’єктивних побажань. Об’єктивно існує і міжнародне економічне право, і хто не хоче його вивчати, — той сам собі шкодить. Міжнародне економічне право нікуди б не зникло, якби з нього взагалі не було б жодного підручника. Норми права у такому гіпотетичному варіанті опановувалися би фахівцями емпіричним шляхом, тобто у процесі практичної діяльності. Зрозуміло, що наявність підручників спрощує цю справу читачам, особливо тим, хто не має базової правничої підготовки, якомога частіше користуватися текстами економічних міжнародних правових актів для того, щоб чітко собі уявляти не лише про що там пишуть, але і як там пишуть. Слід мати на увазі, що юристи можуть використовувати лише слова, формулюючи норми права. На відміну від правників, наприклад, математики можуть використовувати ще й символи, а композитори — ноти. Англійською мовою формулювання звучить як «wording». Відповідного слова-аналога в українській мові немає, тому перекладемо це як «словування». Слово, — і ніщо інше, — мусять використовувати у своїх текстах юристи.
Таким чином, у процесі міжнародного економічного співробітництва (як і співробітництва в інших напрямах) між державами, їх угрупованнями, міжнародними організаціями та іншими учасниками виникають, змінюються (або припиняються) певні відносини, які потребують відповідного урегулювання, упорядкування. Інструментом, засобом цього, як відомо, є правові норми, система яких і становить міжнародне економічне право — самостійну галузь міжнародного публічного права. Отже, міжнародне економічне право є основним нормативним регулятором відносин, які виникають у сфері міжнародного економічного співробітництва.
Активний розвиток міжнародних економічних зв’язків не лише сприяє економічному зростанню держав світового співтовариства, а й дає змогу підтримувати і зміцнювати мирні взаємовідносини, знімати міжнародну напруженість, створювати систему міжнародної економічної безпеки. Іншими словами, міжнародне економічне співробітництво є реальною матеріальною основою зміцнення миру на Землі.
Категорія: Міжнародне економічне право | Додав: admin
Переглядів: 1545 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП