ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Положення Національного банку України про кредитування

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Положення Національного банку України про кредитування
1 2

25. Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків (комісій) здійснюється позичальником з розрахункового чи поточного ( валютного ) рахунку.Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкритий в іншому банку, погашення боргу за кредитом та сплата відсотків здійснюються платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичальником платіжною вимогою банку у встановленому чинним законодавством порядку. У разі неможливості позичальником сплатити борг він стягується з гарантів ( поручителів) у встановленому чинним законодавством порядку.
Погашення заборгованості за кредитом та відсотків за його користування здійснюється у черговості, яка встановлюється сторонами при укладенні угоди про надання кредиту.
(абзац 2 пункту 25 змінено згідно з
постановою Правління НБУ від 04.04.97 р. N 80)
26. Відстрочення погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки здійснюється банком у виняткових випадках, у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини за умови прийняття позичальником відповідних заходів щодо їх усунення. Це відстрочення має бути оформлене додатковим договором між позичальником та банком, який є невід'ємною частиною кредитного договору.
27. Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням.При цьому банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником,зобов'язаний проводити перевірки стану збереження заставленого майна, що повинно бути передбачено кредитним договором.У разі виявлення фактів використання кредиту не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів в межах зобов'язань позичальника за кредитним договором у встановленому чинним законодавством порядку.
28. У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом та сплати відсотків (комісій), при відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту, банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором.
Правова основа регулювання міжбанківських
кредитів.
29. Надання кредитів комерційними банками на міжбанківському ринку регламентується Законом України "Про банки і банківську діяльність", Цивільним кодексом України, нормативними актами Національного банку України, статутами комерційних банків та кредитними договорами.
30. Кредитні відносини між комерційними банками визначаються на договірних засадах, шляхом укладання кредитних договорів, які мають передбачати права та зобов'язання сторін з належним оформленням справ за міжбанківськими кредитами.
31. Надання міжбанківських кредитів має супроводжуватися відкриттям рахунків відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
32. Спірні питання за міжбанківськими кредитами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, або за взаємною згодою комерційних банків через третейський суд.
Встановлення рівня відсоткових ставок за
міжбанківськими кредитами.
33. Комерційні банки як економічно самостійні і незалежні від виконавчих та розпорядчих органів державної влади у своїх рішеннях, пов'язаних із оперативною діяльністю, мають право самостійно встановлювати рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами залежно від попиту та пропозиції на міжбанківському ринку та рівня облікової ставки.
Обмеження розміру надання кредитів на
міжбанківському ринку.
34. Загальний розмір отримання комерційними банками міжбанківських кредитів обмежується двократним розміром власних коштів банку. Забороняється їх надання та отримання банківськими установами (філіями,управліннями,відділеннями тощо), які не є юридичними особами, крім випадків, коли це здійснюється за дорученням юридичної особи.
35. Національний банк України, враховуючи фінансовий стан комерційного банку, має право встановлювати інші обмеження загальної суми залучення та надання комерційними банками міжбанківських кредитів.
Комерційний кредит.
36. Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін.
Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги щодо яких продавцем надається відстрочка платежу.
У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя інших угод про надання кредиту не укладається.
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:
- сплати боржником за векселем;
- передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі ( крім банків та інших кредитних установ);
- переоформлення комерційного кредиту на банківський.
У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя, погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін.
Лізинговий кредит.
37. Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжується укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.
38. Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме ( будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно.
39. Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодатель (суб'єкт господарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодателем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об'єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальних цінностей).
Іпотечний кредит.
40. Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.
41. Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.
42. Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки, або мають поручителів,які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.
43. Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати: житлові будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини,земельні ділянки, що є власністю позичальника, і не є об'єктом застави за іншою угодою.
Споживчий кредит.
44. Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.
45. Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути переданими банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів. Строк повернення кредиту визначається кредитором і позичальником у кредитному договорі та залежить від цілей кредитування, розміру кредиту, платоспроможності позичальника.
(пункт 45 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління НБУ від 07.05.2001 р. N 186)
46. Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.
Бланковий кредит.
47. Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.
Консорціумний кредит.
48. Кредит може надаватися позичальнику банківським консорціумом такими способами:
а) шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам господарської діяльності;
б) шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків. Кредитування здійснюється в залежності від потреби в кредиті;
в) шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РІЗНІ ВИДИ ПОРУШЕННЯ
ПРИ КРЕДИТУВАННІ
Відповідальність сторін за порушення умов кредитної угоди.
49. У кредитних угодах передбачається відповідальність позичальника за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків за його користування і банку за несвоєчасне перерахування валюти кредиту у вигляді стягнення пені, що встановлюється за згодою сторін.
(пункт 49 змінено згідно з постановою
Правління НБУ від 17.02.97 р. N 35)
50. Пункт 50 втратив чинність
(згідно з постановою Правління
НБУ від 17.02.97 р. N 35)
51. У кредитних договорах передбачати відповідальність позичальника за використання не за цільовим призначенням кредитів за рахунок отриманих від Національного банку України кредитних ресурсів у вигляді стягнення з позичальника штрафу в розмірі не менше 25 відсотків від розміру використаного не за призначенням кредиту у встановленому чинним законодавством порядку.
52. У кредитному договорі передбачити відповідальність позичальника за використання не за цільовим призначенням кредиту, наданого за рахунок власних ресурсів комерційного банку, у вигляді стягнення з позичальника штрафу в розмірі до 25 відсотків від розміру використаного не за призначенням кредиту у встановленому чинним законодавством порядку.
53.За порушення умов цього Положення до комерційних банків можуть бути застосовані санкції, передбачені ст. 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
54. Комерційні банки зобов'язані у кожному випадку неповернення кредиту та нарахованих відсотків за користування кредитом вирішувати питання про стягнення заборгованості у встановленому чинним законодавством порядку, а у разі неможливості стягнення - порушувати у суді справу про банкрутство.
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N____

м.Київ " " ___________ 1995р.

Акціонерно-комерційний банк_________________________________
у подальшому іменується Банк, в особі___________________________
______________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту,_____________________________________
_______________________________________________________________
з однієї сторони, та __________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________в подальшому
іменується Позичальник, в особі________________________________
___________________________________________________, що діє на
підставі______________________________________________________,
з другої сторони, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1 Банк надає Позичальнику кредит на____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(зазначити на які цілі, номер та дата договору)
_______________________________________________________________
у сумі_________________________________________________________
(сума цифрами і літерами)
строком_______________місяців з_______________по_______________
199__року із сплатою_______________відсотків річних.

2. Умови забезпечення кредиту

2.1. В забезпечення зобов'язань за договором Банком прийняті:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(вказати конкретно: укладений договір застави, договір поруки
(гарантія), цінні папери, що здані на зберігання в Банк, інші
документи).
2.2. Кредит, наданий Банком,забезпечується всім належним
Позичальнику майном та коштами,на які може бути звернено стягнення
в порядку,встановленому законодавством України.

3. Банк зобов'язується

3.1. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок N__________ для
видачі кредиту.
3.2. Забезпечити Позичальника консультативними послугами з
питань виконання договору.
3.3. На підставі даних бухгалтерської звітності
(місячної,квартальної) аналізувати кредитоспроможність
Позичальника, перевіряти забезпеченість та цільове використання
кредиту і вносити пропозиції про подальші відносини з
Позичальником.

4. Позичальник зобов'язується

4.1. Використати кредит на зазначені у договорі цілі і
забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату нарахованих
відсотків із свого розрахункового рахунку N __________________
в_____________________________________________________________
(установа банку Позичальника) в такі
строки_________________________________________________ відповідно
до строкових зобов'язань. Відсотки за кредит Позичальник сплачує
платіжним дорученням на рахунок доходів Банку N________ до 25
числа кожного місяця.
4.2. Кошти для погашення заборгованості в першу чергу
направляти для оплати відсотків за кредит,потім - простроченої
заборгованості.Сума,що залишилася,направляється для погашення
кредиту.
4.3. За порушення строків повернення кредиту і відсотків за
кредит сплачувати Банку додатково до встановленої відсоткової
ставки за кредит пеню в розмірі_______ відсотків за кожний день
прострочення платежу.
4.4. Самостійно надавати Банку до________________________
(вказати строк)
бухгалтерський баланс, планові, звітні документи, зміни і
доповнення до угод поставки, реалізації об'єктів, що кредитуються,
та інші матеріали для видачі, перевірки забезпечення кредиту і
контролю за його використанням і поверненням.
4.5. Періодично(_____________)інформувати Банк про хід
виконання угоди.
4.6. Надати Банку право самостійно стягувати відсотки у разі
настання строків платежів і пені за несвоєчасну сплату відсотків.
4.7. Надати банку право після перевірки цільового
використання кредиту стягувати штраф ___________відсотків від суми
коштів, що використані не за цільовим призначенням.

5. Банк має право

5.1. Дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках
у разі наявності вільних кредитних ресурсів перенесення строків
повернення кредиту зі стягненням підвищеної відсоткової ставки в
розмірі_______відсотків річних.
5.2. Проводити перевірку на місці забезпечення банківських
позичок, а у разі потреби - і попередню перевірку заставних
можливостей Позичальника та третіх осіб, які гарантують повернення
позички.
5.3. Проводити перевірку цільового використання кредитів на
місці у позичальника.
У разі виявлення нецільового використання кредитів стягувати
з позичальника штраф у розмірі_________відсотків від суми
нецільового використання.
5.4. У разі недотримання Позичальником умов кредитного
договору розірвати договір і достроково стягнути кредит зі сплатою
штрафу у розмірі______відсотків від суми позички.
5.5. У разі недостатнього забезпечення кредитними ресурсами
обмежити надання кредиту за відкритою кредитною лінією,
повідомивши про це Позичальника за 7 днів до призупинення
кредитування.

6. Позичальник має право

6.1. Порушувати перед Банком питання про перенесення строків
платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших
ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням
контрактів, угод за кредитним договором.
6.2. Достроково погашати кредит і сплачувати відсотки за
кредит.
6.3. Достроково розірвати договір, повністю повернувши
одержаний кредит, включаючи відсотки за його користування,
повідомивши про це Банк не пізніше, ніж за 7 днів.

7. Особливі умови

7.1. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку
Позичальника відшкодування боргів банку проводиться шляхом
______________________________________________________________
(вказати конкретно:звернення стягнення на предмет
застави,стягнення з гаранта, поручителя тощо у встановленому
чинним законодавством порядку).

7.2. У разі зміни кредитної політики згідно з рішеннями
Верховної Ради України, Національного банку України, а також Банку
в договір за погодженням з Позичальником вносяться в десятиденний
строк відповідні зміни з моменту введення нових положень. При
розбіжностях сторін Банк пред'являє кредит до стягнення. У разі
відсутності коштів кредит виноситься на рахунок прострочених
позичок з нарахуванням відсотків і пені відповідно до п.4.2.
7.3. Плата за кредит підлягає коригуванню при зміні облікової
ставки Національного банку України.
7.4. У разі зміни національної грошової одиниці сума кредиту
підлягає перерахунку відповідно до чинного законодавства.
7.5. Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з
чинним законодавством в судовому порядку.
7.6. Позичальник зобов'язується у триденний строк повідомити
Банк про зміну юридичної та фактичної адреси, номера телефону.
7.7. Зміни в договорі оформляються додатковою угодою сторін і
є невід'ємною частиною угоди.
7.8. Строк дії цього договору встановлюється з дня надання
кредиту і до повного погашення кредиту та відсотків за ним.
7.9. Особливі умови_____________________________________
______________________________________________________________

8.Юридична адреса та реквізити: Адреса Банку Поштова адреса і
банківські ________________________ реквізити Позичальника
________________________ ____________________________
________________________ ____________________________
________________________ ____________________________
(підпис керівника) (підпис керівника)
________________________ ____________________________
(підпис гол.бух-ра) (підпис гол.бух-ра)

"___" ____________ 199__р. "___" ________________ 199__р.


Паспортні дані керівників Позичальника:
Керівник________________________________________________________
_________________________________________________________________
Гол.бухгалтер____________________________________________________
__________________________________________________________________

(Кредитний договір із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління НБУ від 04.12.2001 р. N 495)
1 2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП