ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Хімія води та мікробіологія. Питання поточного контролю (КНУБА)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Хімія води та мікробіологія. Питання поточного контролю (КНУБА)
ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Контрольне опитування №1:
Тема І.
1. Схема будови молекули води.
2. Ізотопи води.
3. Важка вода.
4. Водневий зв’язок.
5. Структура рідкої води.
6. Структура твердої води.
7. Структура водяної пари.
8. В якому агрегатному стані молекули води зв’язані найбільш міцно?
9. В якому агрегатному стані молекули води розташовані найбільш щільно?
10. Температурна аномалія води.
11. Аномалія щільності води.
12. Причини аномалій води.
13. При який температурі молекули води розташовані найбільш щільно?
14. Вплив аномалії щільності води на навколишнє середовище.
15. Вплив теплоємності води на навколишнє середовище.
16. Причина унікальної розчинної здатності води.
17. Причина капілярних явищ.

Тема ІІ.
1. Види природних вод.
2. Категорії стічних вод.
3. Головні іони природних вод.
4. Розчинені у воді гази.
5. Гумусові речовини.
6. Біологічні домішки природних вод.
7. Сапрофіти.
8. Патогенні мікроорганізми.
9. Алохтонні організми.
10. Автохтонні організми.
11. Мікроелементи природних вод.
12. Система.
13. Гомогенна система.
14. Гетерогенна система.
15. Фаза.
16. Проста фаза.
17. Змішана фаза.
18. Компонент.
19. Приклади дисперсних систем з твердим дисперсійним середовищем.
20. Приклади дисперсних систем з рідким дисперсійним середовищем.
21. Приклади дисперсних систем з газоподібним дисперсійним середовищем.
22. Дисперсність.
23. Фазово-дисперсна характеристика домішки.
24. Стійкість дисперсної системи.
25. Приклади домішок І групи класифікації.
26. Приклади домішок ІІ групи класифікації.
27. Приклади домішок ІІІ групи класифікації.
28. Приклади домішок ІV групи класифікації.

Тема ІІІ.
1. Істинні розчини.
2. Розчинник та розчинена речовина.
3. Що таке розчинення?
4. Насичений розчин.
5. Як характеризується розчинність речовин?
6. Розчинність газів.
7. Закон Генрі.
8. Залежність розчинності газів від температури.
9. Вплив концентрації розчинених солей на розчинність газів.
10. Взаємна розчинність рідин.
11. Вплив температури на взаємну розчинність рідин.
12. Вплив сторонніх домішок на взаємну розчинність рідин.
13. Розчинність твердих речовин.
14. Крива розчинності.
15. Вплив температури на розчинність солей у воді.
16. Вплив розчинення на структуру води.
17. Структура водних розчинів електролітів.
18. Структура водних розчинів неелектролітів.
19. Сольватація.
20. Гідратація.
21. Гідратні оболонки.
22. Осмос.
23. Закон Вант-Гоффа.
24. Тиск насиченої пари.
25. Закон Рауля.
26. Температура замерзання істинних розчинів.
27. Температура кипіння істинних розчинів.
28. Ебуліоскопічна константа води.
29. Кріоскопічна константа води.

Контрольне опитування №2:
Тема IV
1. Кінетика хімічних реакцій.
2. Швидкість хімічної реакції.
3. Графік швидкості хімічної реакції.
4. Від чого залежить швидкість хімічної реакції?
5. Як концентрації діючих речовин впливають на швидкість хімічної реакції?
6. Закон діючих мас.
7. Фізичний зміст константи швидкості.
8. Як температура впливає на перебіг хімічної реакції?
9. Що таке температурний коефіцієнт?
10. Каталіз.
11. Що таке позитивний каталіз?
12. Що таке негативний каталіз?
13. Що таке автокаталітична реакція?
14. Графік швидкості автокаталітичної реакції.
15. Що таке гомогенний каталіз?
16. Що таке гетерогенний каталіз?
17. Що таке необернена реакція?
18. Що таке обернена реакція?
19. Графік швидкості оберненої реакції.
20. Як з часом змінюється швидкість прямої реакції?
21. Як з часом змінюється графік зворотної реакції?
22. Закон діючих мас для хімічної рівноваги.
23. Фізичний зміст константи рівноваги.
24. Як концентрації діючих речовин впливають на константу хімічної рівноваги?
25. Від чого залежить константа хімічної рівноваги?
26. Принцип Ле-Шательє.
27. Як зміниться рівновага, якщо вилучити із зони дії продукти прямої реакції?
28. Як зміниться рівновага, якщо вилучити із зони дії вихідні речовини?

Тема V
1. Теорія електролітичної дисоціації.
2. Електроліти.
3. Сильні електроліти.
4. Слабкі електроліти.
5. Дисоціація слабких електролітів (рівняння).
6. Константа дисоціації.
7. Ступінь дисоціації.
8. Теорія сильних електролітів.
9. Активна концентрація.
10. Коефіцієнт активності.
11. Розчинність важкорозчинних сполук.
12. Добуток розчинності CuSo4.
13. Вплив стороннього електроліту на дисоціацію.
14. Електролітична дисоціація води.
15. Іонний добуток води.
16. рН води.
17. рН кислого середовища.
18. рН лужного середовища.
19. Буферні розчини.
20. Основна властивість буферного розчину.
21. Склад буферних розчинів.
22. Буферна суміш природних вод.
23. Буферна ємність.
24. Від чого залежить рН буферного розчину?

Тема VI
1. Гідроліз.
2. Суть процесу гідролізу.
3. Рівняння гідролізу.
4. Які сполуки піддаються гідролізу?
5. Які солі не піддаються гідролізу?
6. Ступінь гідролізу.
7. Константа гідролізу.
8. Гідроліз солі сильної кислоти та слабкого лугу.
9. Гідроліз солі слабкої кислоти та сильного лугу.
10. Гідроліз солі слабкої кислоти та слабкого лугу.
11. Як змінюється рН розчину при гідролізі солі сильної кислоти та слабкого лугу?
12. Як змінюється рН розчину при гідролізі солі слабкої кислоти та сильного лугу?
13. Як змінюється рН розчину при гідролізі солі слабкої кислоти та слабкого лугу?
14. Гідроліз хлору.
15. Як змінюється рН при гідролізі хлору?

Контрольне опитування №3:
Тема VII
1. Що таке колоїдний розчин?
2. Що таке золь?
3. Який розмір мають частинки дисперсної фази колоїдної системи?
4. Які речовини можуть утворювати колоїдні системи?
5. Що таке аерозоль?
6. Що таке гідрозоль?
7. Що таке соліозоль?
8. Що таке обернена колоїдна система?
9. Що таке необернена колоїдна система?
10. Наведіть приклад аерозолю (гідрозолю, соліозолю, оберненої колоїдної системи, необерненої колоїдної системи).
11. Що таке зв’язанодисперсні колоїдні системи?
12. В чому полягає своєрідність колоїдних систем?
13. Назвіть молекулярно-кінетичні властивості золів.
14. Назвіть оптичні властивості золів.
15. Назвіть поверхневі явища, характерні для колоїдів.
16. Чим зумовлена поява поверхневих явищ в золях?
17. Що таке адсорбція?
18. Що таке абсорбція?
19. Що таке хемосорбція?
20. Що таке адсорбент?
21. Що таке адсорбтив?
22. Що таке адсорбат?
23. Адсорбційна рівновага.
24. Що таке десорбція?
25. Від чого залежить адсорбційна рівновага?
26. Що таке іонний обмін?
27. Рівняння катіонного обміну.
28. Рівняння аніонного обміну.
29. Що таке адгезія?
30. Від чого залежить інтенсивність адгезії?
31. Чим зумовлена поява електричного заряду колоїдної частинки?
32. Можливі механізми виникнення подвійного електричного шару.
33. Будова міцели AgI у розчині КІ.
34. Будова міцели SiO2 у воді.
35. Що таке термодинамічний потенціал?
36. Що таке електро-кінетичний потенціал?
37. Що таке ізоелектричний стан колоїдної системи?
38. В чому проявляється стійкість колоїдної системи?
39. Які фактори впливають на стійкість колоїдної системи?
40. Охарактеризуйте електричний фактор стабільності колоїдної системи.
41. Охарактеризуйте структурно-механічний фактор стабільності колоїдної системи.
42. Охарактеризуйте кінетичний фактор стабільності колоїдної системи.
43. В чому полягає “захисна дія” ліофільних колоїдів?
44. Що таке коагуляція колоїдної системи?
45. Які фактори можуть спричинити коагуляцію колоїдної системи?
46. Які електроліти спричинюють коагуляцію колоїдної системи?
47. Які іони виступають в ролі коагуляторів колоїдної системи?
48. Як змінюється коагулююча сила іонів із зміною їх заряду?
49. Що таке поріг коагуляції?
50. Які сили діють на колоїдні частинки при їх коагуляції?
51. Назвіть механізми коагуляції колоїдної системи електролітами.
52. Що таке нейтралізаційна коагуляція?
53. Що таке концентраційна коагуляція?
54. Що таке взаємна коагуляція золів?
55. Як концентрація електроліту впливає на швидкість коагуляції?
56. Крива коагуляції.
57. Що таке адитивність електролітів?
58. Що таке синергізм електролітів?
59. Що таке антагонізм електролітів?
60. Причина коагуляції золів при їх перемішуванні.
61. Причина коагуляції золів при зміні їх концентрації.
62. Причина коагуляції золів при зміні температури.

Програма

1. Л.Д. Кульский, В.Ф. Накорчевская “Химия воды”, К.,”Вища школа”, 1983.
2. Л.Б. Доливо-Добровольский и др. “Химия и микробиология воды”, К.,”Вища школа”, 1971.
3. Н.Ф. Возная “Химия воды и микробиология”, М., “Высшая школа”, 1979.
4. П.Б. Таубе, А.Г. Баранова “Химия и микробиология воды”, М., “Высшая школа”, 1983.
5. В.Ф. Накорчевська “Микробіологія. Конспект лекцій” К., КНУБА, 1998.

Тема І. Вода як речовина [1] с.10...13; [2] с. 8...13; [3] с. 37...39; [4] с. 7...13.
1. Будова молекули води.
2. Ізотопний склад води.
3. Водневий зв’язок. Структура води в різних агрегатних станах.
4. Аномальні властивості води. Причини. Значення аномалій води в природі.
5. Фізичні та хімічні властивості води (самостійно).

Тема IІ. Домішки природних та стічних вод. Класифікація домішок за фазово-дисперсним станом.
[1] с.13...22; 212...214; [2] с. 39...42; 183...185; [3] с. 116...120; 213...215; [4] с. 13...15; 53...63; 71...72; 161...167.
6. Види природних вод.
7. Домішки природних вод.
8. Категорії стічних вод.
9. Система. Фаза. Компонент.
10. Дисперсні системи. Фазово-дисперсна характеристика.
11. Принцип класифікації домішок за фазово-дисперсним станом.
12. Класифікація домішок води за фазово-дисперсним станом. Характеристики груп.

Тема IІІ. [1] с.23...28; [2] с. 5...10; [3] с. 13...29; [4] с. 15...23.
13. Істинні розчини. Молекулярні та іонні розчини. Розчинник та розчинена речовина.
14. Розчинення. Насичений розчин. Динамічна рівновага. Розчинність.
15. Розчинність газів. Вплив природи речовин, температури, тиску, солей.
16. Розчинність рідин – необмежена, обмежена, не розчинність. Вплив температури, солей, тиску.
17. Розчинність твердих речовин. Вплив температури. Крива розчинності.
18. Структура водних розчинів – неелектролітів, електролітів.
19. Властивості розчинів. Сольватація.
20. Осмос. З-н Вант-Гоффа.
21. Тиск насиченої пари. З-н Рауля. Кріоскопічна та ебуліоскопічна константи.

Тема IV. Кінетика хімічних реакцій. [1] с. 29...31; [2] с. 10...13; [3] с. 25...30; 38...39; [4] с.27...31
22. Кінетика хімічних реакцій. Умови здійснення хімічної реакції.
23. Швидкість хімічних реакцій. Фактори впливу.
24. Закон діючих мас.
25. Вплив температури – правило Вант-Гоффа.
26. Каталіз. Позитивний, негативний, автокаталіз.
27. Хімічна рівновага. Обернені та необернені реакції.
28. Закон діючих мас для оберненої реакції. Константа рівноваги.
29. Принцип Ле-Шательє.

Тема V. Електролітична дисоціація. [1] с. 32...33; 35...40 [2] с. 13...18;
[3] с. 40...44; 47...48; 54...57 [4] с.23...27; 34...36.
30. Теорія Ареніуса. Електролітична дисоціація. Електроліти.
31. Слабкі електроліти. Константа дисоціації. Ступінь дисоціації. Дисоціації слабкого електроліту в присутності стороннього електроліту.
32. Сильні електроліти. Активність.
33. Дисоціація важкорозчинних речовин. Добуток розчинності.
34. Електролітична дисоціація води. рН.
35. Буферні суміші. Властивості. Механізм дії. Приклади. Буферна ємність.

Тема VI. Гідроліз солей та хлору [1] с. 40...42; [2] с. 19...22; [3] с. 61...67; [4] с.36...42.
36. Гідроліз. Суть. Рівняння. Ступінь гідролізу.
37. Гідроліз солі слабкої кислоти та сильного лугу.
38. Гідроліз солі сильної кислоти та слабкого лугу (самостійно).
39. Гідроліз солі слабкої кислоти та слабкого лугу (самостійно).
40. Гідроліз хлору.

Тема VІІ. Колоїдні системи [1] с. 44...52; 54...63; [2] с. 23...26; 28...36; [3] с. 71...99; [4] с. 109...122.
41. Колоїдний розчин (золь). Умова утворення колоїдного розчину.
42. Класифікація колоїдних систем: за агрегатним станом; за оберненістю; за силою взаємодії частинок.
43. Властивості колоїдних систем: молекулярно-кінетичні; оптичні.
44. Поверхневі явища: адсорбція; адгезія.
45. Електричні властивості: подвійний електричний шар (ПЕШ); міцела; -потенціал.
46. Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос; потенціал течії; потенціал осідання.
47. Стійкість колоїдних систем. Фактори стійкості.
48. Коагуляція колоїдних систем. Види коагуляції. Коагуляція під дією електролітів.
49. Коагуляція під дією фізичних факторів.
50. Колоїдний стан речовини. Високомолекулярні сполуки. Поверхнево-активні речовини (самостійно).

Тема VIII. Якість води. Коригування якості води. [1] с. 79...95; 98...108; [2] с. 44...65; 71...80;
[3] с. 121...141; [4] с.64...72.
51. Якість води. Показники якості. Якість питної води.
52. Фізичні показники якості води.
53. Хімічні показники якості води.
54. Бактеріологічні показники якості води.
55. Вимоги до якості води спеціального призначення (самостійно).
56. Вибір методу коригування якості води.

Тема ІХ. Коагулювання води. [1] с.109...141; [2] с.80...111; [3] с.142...150; [4] с.124...137.
57. Визначення. Призначення. Коагулянти.
58. Стадії процесу.
59. Гідроліз коагулянту. Роль лужності води.
60. Коагуляція золя гідроксиду металу.
61. Утворення пластівців.
62. Фактори впливу на процес.
63. Інтенсифікація процесу коагулювання. Флокулянти.

Тема Х. Знезараження води. [1] с. 142…157; [2] с.156…177; [3] с.151…167; [4] с.149…161
64. Знезараження. Призначення. Методи.
65. Реагентні методи знезараження.
66. Хлорування води. Хлоровмісні реагенти. Бактеріцидна дія хлору.
67. Методи хлорування, їх призначення. Способи здійснення.
68. Хлоропоглинання. Крива хлоропоглинання. Оптимальна доза хлору.
69. Знезараження води озоном. Переваги та недоліки.
70. Знезараження іонами срібла. Переваги та недоліки.
71. Безреагентні методи знезараження.

Тема ХІ. Стабільність води. [1] c.72...75, 163...170; [2] c.138...142; [3] c.167...180; [4] c.98...109.
72. Вуглекислота в природних водах. Форми. Вуглекислотна рівновага.
73. Стабільність води. Види нестабільності.
74. Оцінювання стабільності.
75. Стабілізація води.

Тема ХІІ. Пом’якшення та знесолення води. [1] с.171…193; [2] с.117…137; [3] с.185…203;
[4] с.73…97.
76. Реагентні методи пом’якшення. Антинакипіни.
77. Безреагентні методи пом’якшення.
78. Опріснення та знесолення. Методи.
79. Іонний обмін та електродіаліз.
80. Дистиляція та виморожування.
81. Зворотній осмос. Екстракція та газогідратний метод.

Тема ХІІІ. Коригування деяких показників якості води.[1] с.168…171, 194…205; [2] с.143…155;
[3] с.180…183, 204…210; [4] с.137…146.
82. Форми вмісту заліза в природних водах. Методи вилучення.
83. Видалення марганцю (самостійно).
84. Фтор в природних водах. Коригування вмісту фтору у воді.
85. Гази у природних водах. Дегазація (самостійно).

Тема ХІV. Основи загальної мікробіології. [2] c. 209…220; [3] c.239, 242…285; [4] c.198, 200…227;
[5] c. 5, 7…27.
86. Класифікація живих істот. Протисти.
87. Ультрамікроби.
88. Нижчі протисти: бактерії, ціани.
89. Вищі протисти: водорості, гриби, найпростіші.
90. Інші організми природних та стічних вод.
91. Метаболізм мікроорганізмів.
92. Фактори впливу на життєдіяльність мікроорганізмів.

Тема XV. Основи санітарної мікробіології. [2] c.227…246; [3] c.288…296; [4] c.230…249;
[5] c.28…34, 36...48.
93. Біоценози природних водойм.
94. Санітарно-мікробіологічне оцінення якості води.
95. Санітарно-показові мікроорганізми.
96. Система сапробності.
97. Самоочищення водойм.

Тема XVI. Роль мікроорганізмів у системах ВВ. [2] c.247…249; [3] c.298…317; [4] c.249…276;
[5] c.48...52, 55...57, 59, 61, 63...65.
98. Мікроорганізми у спорудах систем водопостачання. Алохтони та автохтони.
99. Біообростання та боротьба з ними.
100. Цвітіння водойм. Боротьба з цвітінням та заростанням водойм.
101. Очищення стічних вод у природних умовах.
102. Роль мікроорганізмів у процесах очистки стічних вод. Методи біологічного очищення СВ.
103. Аеробні процеси в очищенні стічних вод.
104. Анаеробні процеси в очищенні стічних вод.

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП