ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Хімія води та мікробіологія. Екзаменаційні питання (КНУБА)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Хімія води та мікробіологія. Екзаменаційні питання (КНУБА)
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ХІМІЇ ВОДИ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ

1. Структура води та водних розчинів.
2. Структура, ізотопний склад води. Фізичні і хімічні властивості води як речовини.
3. Водні дисперсні системи. Принцип класифікації домішок води за їх фазово-дисперсним станом.
4. Істинні розчини. Розчинність твердих речовин, рідин та газів у рідині.
5. Властивості розчинів. Осмос. Ебуліоскопічна і кріоскопічна константи.
6. Кінетика хімічних реакцій. Вплив концентрації, температури, каталізаторів на швидкість хімічної реакції.
7. Обернені та необернені реакції. Хімічна рівновага.
8. Електролітична дисоціація. Дисоціація слабких електролітів. Сильні електроліти. Важкорозчинні речовини.
9. Електролітична дисоціація води. Активна реакція води. Буферні суміші.
10. Гідроліз солей і хлору.
11. Колоїдні розчини. Загальна характеристика. Класифікація колоїдних систем.
12. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості .Поверхневі та електрокінетичні явища в колоїдних системах.
13. Стійкість колоїдних систем. Фактори стійкості.
14. Електричний фактор стійкості колоїдних систем. Дзета-потенціал. Будова міцели.
15. Коагуляція колоїдних систем. Вплив електролітів на коагуляцію колоїдних систем.
16. Якість води. Фізичні показники якості води.
17. Якість води. Санітарно-гігієнічні показники якості води.
18. Обробка води коагулянтами. Призначення. Види коагулянтів. Доза коагулянту.
19. Стадії процесу коагулювання води. Гідроліз коагулянту. Роль лужності води. Утворення пластівців.
20. Інтенсифікація процесу коагулювання води. Флокулянти, види і механізм дії.
21. Знезараження води хлором. Механізм та реагенти, що застосовуються. Хлоропоглинання води. Оптимальна доза хлору.
22. Методи хлорування води. Призначення і характеристики. Вибір дози хлоровмісного реагенту.
23. Озонування. Використання іонів срібла.
24. Безреагентні методи знезараження води.
25. Термічний метод пом’якшення води. Катіонітовий метод. Запобігання утворенню накипу.
26. Реагентні методи пом’якшення води.
27. Стабільність води. Методи оцінки. Вуглекислотна динамічна рівновага. Методи стабілізації.
28. Знесолення та опріснення води. Іонний обмін, електродіаліз.
29. Знесолення та опріснення води. Дистиляція, екстракція, зворотній осмос.
30. Залізо у природних водах. Знезалізнення природних вод.
31. Фторування та знефторювання води.
32. Гази у природних водах. Дегазація води.
33. Класифікація живих організмів. Морфологічна характеристика ультрамікробів та прокаріотів.
34. Класифікація живих організмів. Морфологічна характеристика еукаріотів.
35. Метаболізм мікроорганізмів, типи метаболізму.
36. Фактори зовнішнього середовища, що впливають на життєдіяльність мікроорганізмів.
37. Санітарно-показові організми води. Бактеріологічні показники якості води.
38. Самоочищення водойм.
39. Біологічна індикація водойми. Система сапробності.
40. Біологічні перешкоди у водопостачанні.
41. Роль мікроорганізмів у очищенні стічних вод. Природні методи очистки стічних вод.
42. Роль мікроорганізмів у очищенні стічних вод. Аеротенки. Біофільтри.
43. Анаеробні методи обробки стічних вод.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ХІМІЇ ВОДИ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ
(І рівень)


1. Особливості будови молекули води.
2. Аномальні властивості води.
3. Причини аномалій води.
4. Основні групи домішок природних вод..
5. Фізичні показники якості води. Нормативні значення для питної води.
6. Домішки, що зумовлюють каламутність води. Каламутність питної води.
7. Домішки, що зумовлюють забарвлення води. Забарвлення питної води.
8. Причини присмаків та запахів води. Нормативи для питної води.
9. Домішки, що зумовлюють жорсткість води, приклади солей жорсткості. Жорсткість питної води.
10. Види жорсткості. Тимчасова жорсткість. Жорсткість питної води.
11. Лужність води. Види лужності природних вод. Лужність питної води.
12. Окиснюваність води. Види окиснюваності води. Окиснюваність питної води.
13. Порівняльна характеристика перманганатної та дихроматної окиснюваності. Окиснюваність питної води.
14. БСК. Застосування БСК.
15. Форми вмісту заліза у природних водах. ГДК заліза у питній воді.
16. Азотовмісні речовини у природних водах. ГДК у питній воді.
17. Щільний залишок і втрата при прожарюванні. Граничне значення мінералізації питної води.
18. Фтор у питній воді.
19. Бактеріологічні показники якості води. Норми для питної води.
20. Гомогенні та гетерогенні системи.
21. Принцип класифікації домішок води за фазово-дисперсним станом.
22. Характеристика домішок І групи класифікації.
23. Характеристика домішок ІІ групи класифікації.
24. Характеристика домішок ІІІ групи класифікації.
25. Характеристика домішок ІV групи класифікації.
26. Істинні розчини.
27. Осмос.
28. Швидкість хімічних реакцій.
29. Закон діючих мас.
30. Принцип Ле-Шательє.
31. рН води, пояснення.
32. Буферні розчини. Приклад.
33. Гідроліз. Приклад.
34. Колоїдні розчини.
35. Адсорбція, абсорбція, хемосорбція.
36. Коагуляція колоїдних систем.
37. Фактори, що спричинюють коагуляцію колоїдних систем.
38. Призначення обробки води коагулянтами.
39. Коагулянти. Приклади.
40. Стадії процесу коагулювання води.
41. Гідроліз коагулянту. Рівняння.
42. Роль лужності води при коагулюванні. Рівняння.
43. Механізм утворення пластівців.
44. Оптимальна доза коагулянту.
45. Призначення застосування флокулянтів.
46. Види флокулянтів. Приклади.
47. Призначення знезараження води. Методи знезараження.
48. Реагенти для знезараження води.
49. Хлоровмісні реагенти.
50. Хлоропоглинання води.
51. Методи хлорування води.
52. Призначення постхлорування.
53. Призначення попереднього хлорування.
54. Оптимальна доза хлору.
55. Методи безреагентного знезараження.
56. Переваги та недоліки озонування.
57. Переваги та недоліки обробки води іонами срібла.
58. Стабільна вода.
59. Вуглекислотна рівновага.
60. Види нестабільності води та їх причини
61. Індекс стабільності води.
62. Методи пом’якшення води.
63. Катіонування води. Рівняння.
64. Методи знесолення води.
65. Методи знезалізнення води.
66. Методи дегазації води.
67. Класифікація живих істот.
68. Автотрофні, гетеротрофні організми.
69. Аеробні, анаеробні організми.
70. Фототрофи, хемотрофи.
71. Фізичні фактори, що впливають на життєдіяльність мікроорганізмів.
72. Хімічні фактори, що впливають на життєдіяльність мікроорганізмів.
73. Види взаємостосунків між організмами.
74. Біоценози природних водойм.
75. Індикаторні мікроорганізми.
76. Сапробність.
77. Самоочищення водойм.
78. Методи боротьби з біообростаннями.
79. Основи біологічного очищення стічних вод.
80. Методи біологічного очищення стічних вод.
81. Визначити рН розчину, якщо концентрація гідроксид-іонів становить X моль/дм3.
82. Визначити загальну жорсткість води, якщо [Са2+] = X мг/дм3; [Mg2+] = Y мг/дм3
83. Визначити оптимальну дозу хлору для знезараження води, крива хлоропоглинання якої подана на рисунку.
84. Визначити дозу коагулянту “АВС”, що було використано для обробки води, якщо її лужність зменшилась на X мг-екв/дм3.
85. Досліджувана вода придатна для пиття за органолептичними і бактеріологічними показниками. Визначити її доброякісність, аналізуючи токсикологічні показники:


Домішка

С, мг/дм3

ГДК, мг/дм3

“А”

“B”

0,001

0,007

0,01

0,07

86. За діаграмою гіпотетичного складу солей у воді визначити: склад і концентрацію солей, загальну, карбонатну, некарбонатну, кальцієву і магнієву жорсткість. Написати, якими солями зумовлений кожен вид жорсткості.
87. За наведеними результатами аналізів води визначити її придатність для пиття (не наведені показники якості води відповідають вимогам ДержСанПіН України): каламутність, забарвлення, запах, смак, рН, сульфати, хлориди, щільний залишок, окиснюваність, жорсткість, лужність, нітрати, залізо, фтор, ЗМЧ, БГКП
88. Знезараження води здійснено хлоруванням. При проведенні бактеріологічного аналізу через мембранні фільтри було профільтровано А см3 води із джерела водопостачання і Б см3 після обробки її хлором. При наступному посіві на живильному середовищі з одної бактерії виростає специфічна колонія. Визначити індекс БГКП води до і після хлорування, а також ефективність знезараження, якщо при вирощуванні на живильному середовищі в першому випадку на фільтрі виявлено Х специфічних колоній, в другому – Y специфічних колоній. Оцінити придатність хлорованої води для пиття.


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП