ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про аудиторську діяльність

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про аудиторську діяльність
2

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про аудиторську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 44, ст.432 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23,
ст. 243; 1995 р., N 14, ст. 88; 1996 р., N 9, ст. 44; 2003 р.,
N 30, ст. 247; 2004 р., , N 45, ст. 501; 2005 р., N 34, ст. 434;
2006 р., N 14, ст. 117, N 22, ст. 184), виклавши його в такій
редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про аудиторську діяльність

Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської
діяльності в Україні і спрямований на створення системи
незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів
користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Положення цього Закону діють на території України і
поширюються на усіх суб'єктів господарювання незалежно від форм
власності та видів діяльності.

Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльність
державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених
законами України на здійснення державного фінансового контролю.

Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність

Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю
регулюється Господарським кодексом України ( 436-15 ), цим
Законом, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту.
У випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила
міжнародного договору.

Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності
регулюються спеціальним законодавством.

Стаття 3. Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка
включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту,
практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання
інших аудиторських послуг.

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх
положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами
користувачів.

Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне
відображення може вплинути на економічні рішення користувачів,
прийняті на основі фінансових звітів.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами),
аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання
на його проведення.

Аудит може проводитися з ініціативи суб'єктів господарювання,
а також у випадках, передбачених законом (обов'язковий аудит).

Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські
послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по
веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі
консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської
діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення
господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські
фірми), визначається Аудиторською палатою України відповідно до
стандартів аудиту.

Стаття 4. Аудитор

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що
визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською
діяльністю на території України.

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як
фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми з
дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як
фізична особа - підприємець лише після включення його до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами
підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати
дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі
злочини.

Стаття 5. Аудиторська фірма

Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до
законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські
фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської
фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може
перевищувати 30 відсотків.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Стаття 6. Стандарти аудиту

При здійсненні аудиторської діяльності аудитори та
аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту.

Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та
етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього
Закону та інших нормативно-правових актів.

Затвердження стандартів аудиту є виключним правом
Аудиторської палати України. У випадках, передбачених законом,
стандарти аудиту погоджуються з іншими суб'єктами.

Стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами,
аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання.

Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи

Аудиторський висновок - документ, що складений відповідно до
стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам
щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації
концептуальним основам, які використовувалися при її складанні.
Концептуальними основами можуть бути закони та інші
нормативно-правові акти України, положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб'єктів
господарювання, інші джерела.

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись
усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних
документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються
експертним висновком або актом.

Результати надання інших аудиторських послуг оформляються
відповідно до стандартів аудиту.

Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при
офіційному його поданні установі, організації або суб'єкту
господарювання України підлягає підтвердженню аудитором України,
якщо інше не встановлено міжнародним договором України.

Стаття 8. Обов'язкове проведення аудиту

Проведення аудиту є обов'язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової
звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих
акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій,
професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та
інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до
законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за
винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок
державного бюджету;

2) перевірки фінансового стану засновників банків,
підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних
товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній,
інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших
фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках,
передбачених законами України.

Стаття 9. Обов'язки суб'єктів господарювання при проведенні
аудиту

Органи управління суб'єкта господарювання зобов'язані
створити аудитору (аудиторській фірмі) належні умови для якісного
виконання аудиту.

Органи управління суб'єкта господарювання несуть
відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої
інформації, які надаються аудитору (аудиторській фірмі) для
проведення аудиту чи надання інших аудиторських послуг.

Фінансова звітність суб'єкта господарювання, яка відповідно
до закону підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, повинна
бути перевірена аудитором і оприлюднена відповідно до вимог
законів України.

Розділ II
СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРІВ І РЕЄСТР
АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА АУДИТОРІВ

Стаття 10. Сертифікація аудиторів

Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на
зайняття аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється
Аудиторською палатою України.

Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит
банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням
з Національним банком України.

Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають
вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої
визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів,
економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох
років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста,
економіста, асистента (помічника) аудитора.

Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката
визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту
за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України.

Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років.

Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через
п'ять років за підсумками контрольного тестування за фахом у
порядку, встановленому Аудиторською палатою України.

За проведення сертифікації справляється плата в розмірі,
встановленому Аудиторською палатою України, виходячи з кошторису
витрат на утримання Аудиторської палати України.

Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів - база даних, що
містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які
займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні
особи - підприємці (далі - Реєстр).

Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується
Аудиторською палатою України.

Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому
виданні Аудиторської палати України.

Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні
особи - підприємці, мають право на здійснення аудиторської
діяльності лише після включення їх до Реєстру.

Включеним до Реєстру аудиторським фірмам та аудиторам,
зазначеним у частині четвертій цієї статті, видається свідоцтво
відповідного зразка.

За включення до Реєстру справляється плата в розмірі,
встановленому Аудиторською палатою України.

Розділ III
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Стаття 12. Повноваження Аудиторської палати України

Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим
Законом та Статутом Аудиторської палати України.

Статут Аудиторської палати України приймається двома
третинами голосів від загальної кількості членів Аудиторської
палати України.

Аудиторська палата України:

1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися
аудиторською діяльністю;

2) затверджує стандарти аудиту;

3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням
з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які
здійснюватимуть аудит банків;

4) веде Реєстр;

5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та
аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної
етики аудиторів;

6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при
проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за
якістю аудиторських послуг;

7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими
фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі
необхідності застосовує до них стягнення;

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та
Статутом Аудиторської палати України.

Щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських
фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх
аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену
інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

Стаття 13. Створення Аудиторської палати України

Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган.

Аудиторська палата України є юридичною особою, веде
відповідний облік та звітність.

Аудиторська палата України є неприбутковою організацією.

Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної
особи з дня її реєстрації у Міністерстві юстиції України на
підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому
цим Законом.

Аудиторська палата України формується на паритетних засадах
шляхом делегування до її складу аудиторів та представників
державних органів.

Загальна кількість членів Аудиторської палати України
становить двадцять осіб.

Від державних органів делегують по одному представнику
Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України,
Міністерство економіки України, Державна податкова адміністрація
України, Національний банк України, Державний комітет статистики
України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України,
Рахункова палата та Головне контрольно-ревізійне управління
України.

До складу Аудиторської палати України від аудиторів
делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з
безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років,
представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

Право аудиторів обирати представників до складу Аудиторської
палати України і бути обраними реалізується через рішення, які
приймаються на з'їзді аудиторів України.

Порядок делегування представників до Аудиторської палати
України визначається відповідно з'їздом аудиторів України,
колегією державних органів або іншим вищим керівним органом.

Стаття 14. Діяльність Аудиторської палати України

Рішення Аудиторської палати України приймаються на її
засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як
половини її членів за винятком випадків, передбачених цим Законом
та Статутом.

Аудиторська палата України може створювати на території
України регіональні відділення, повноваження яких визначаються
Аудиторською палатою України.

Термін повноважень члена Аудиторської палати України
становить п'ять років. Одна і та ж особа не може бути делегована
до Аудиторської палати України більше двох термінів підряд.

Призначення нових членів Аудиторської палати України замість
вибулих здійснюється у встановленому цим Законом порядку.

Члени Аудиторської палати України, за винятком Голови
Аудиторської палати України, виконують свої обов'язки на
громадських засадах.

Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України
можуть бути:

плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право
зайняття аудиторською діяльністю;

плата за включення до Реєстру;

добровільні внески, що надходять від професійних організацій
аудиторів України;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Для виконання своїх функцій Аудиторська палата України може
створювати комісії із числа її членів. До роботи в комісіях можуть
залучатись експерти, які не є членами Аудиторської палати України.

Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснює
Секретаріат, який очолює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе
персональну відповідальність за ефективне використання майна та
коштів Аудиторської палати України і створення належних умов для
виконання функціональних обов'язків її членами.

Стаття 15. Голова Аудиторської палати України

Голова Аудиторської палати України виконує свої повноваження
на професійній основі.

Голова Аудиторської палати України обирається з числа її
членів на термін здійснення своїх повноважень члена Аудиторської
палати України більшістю голосів від загальної кількості членів
Аудиторської палати України.

Голова Аудиторської палати України може бути достроково
звільнений з посади за рішенням Аудиторської палати України та в
інших випадках, передбачених законодавством України.

Повноваження Голови Аудиторської палати України визначаються
Статутом Аудиторської палати України.

Голова Аудиторської палати України забезпечує формування
нового складу Аудиторської палати України.

2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП