ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Щодо механiзму ввезення транспортних засобiв на митну територiю України

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Щодо механiзму ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Щодо вдосконалення механiзму ввезення транспортних засобiв на митну територiю України, у тому числi доцiльностi змiни ставок акцизного збору i ввiзного мита

Державна податкова адмiнiстрацiя
Лист № 87/2/16-2110 вiд 22.03.2000

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ вiд 22.03.2000 р. N 87/2/16-2110
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2000 року N 3713/4 Державна податкова адмiнiстрацiя України разом з Мiнiстерством фiнансiв України та Мiнiстерством внутрiшнiх справ України розглянули звернення Комiтету фiнансiв i банкiвської дiяльностi Верховної Ради України вiд 2 березня 2000 року N 06-10/152 i подiляють стурбованiсть народних депутатiв України - членiв Комiтету щодо падiння доходiв бюджету вiд сплати податкiв (акциз, ПДВ, мито) на iмпорт легкових автомобiлiв в Україну протягом 1998 - 1999 рокiв.
Введення мiнiмальної митної вартостi та граничного вiку для автомобiлiв iмпортного виробництва, що ввозяться в Україну, за даними Держмитслужби України, призвело до того, що надходження до держбюджету за 10 мiсяцiв 1999 року, у порiвняннi з вiдповiдним перiодом 1998 року, зменшилися на 177 млн. грн., у тому числi по митних зборах - на 27 млн. грн., по акцизних зборах - на 56 млн. грн., по ПДВ - на 94 млн. грн. За прогнозними оцiнками Держмитслужби України скасування обмежень iмпорту автомобiлiв залежно вiд їх вiку та мiнiмальної митної вартостi призведе до зростання надходжень до бюджету по цих статтях на 120 - 150 млн. грн. за рiк.
На виконання доручень Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня N 1122/23 та вiд 10 березня до N 1122/23 Державна податкова адмiнiстрацiя України пiдтримала розроблений Мiнiстерством економiки України проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про приведення рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть до Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами (Європейським Союзом)", якою передбачається скасування мiнiмальної митної вартостi на транспортнi засоби та збiльшення максимального вiку для iмпортованих старих автомобiлiв з 5 до 8 рокiв. Прийняття зазначеної постанови дозволить виконати взятi Україною на себе в рамках мiжнародних договорiв зобов'язання та збiльшити надходження до бюджету.
За даними Держмитслужби України значно зросли (майже в чотири рази) обсяги тимчасового ввезення транспортних засобiв пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення з вiдповiдним скороченням офiцiйного iмпорту.
З набуттям чинностi з 1 сiчня 2000 року Законом України вiд 16 липня 1999 року "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо фiнансування дорожнього господарства" (пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевих положень") установлено заборону на управлiння та експлуатацiю транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України пiд зобов'язання про зворотне вивезення або пiд зобов'язання про транзит громадянам-резидентам або громадянам-нерезидентам, якi не визначенi власниками таких транспортних засобiв у момент перетину митного кордону України.
У зв'язку з тим, що ця норма Закону України не мiстить прямої заборони на ввезення в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування, Держмитслужба України здiйснює пропуск таких транспортних засобiв вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 року N 793 "Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України", з доповненням, внесеним постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 року N 68 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (пункт 1).
Вiдповiдно до зазначеного порядку громадянам та суб'єктам господарської дiяльностi (включаючи представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi незалежно вiд кiлькостi фiлiалiв) дозволяється тимчасово ввозити один раз на три роки на митну територiю України для власних потреб не бiльше одного транспортного засобу (код ТН ЗЕД 87.03) на перiод, що не перевищує одного року.
При цьому згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 року N 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок" та пункту 29.2 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 1993 року N 1094 (у редакцiї 1999 року), ДАI МВС України здiйснюється реєстрацiя та облiк транспортних засобiв, що оформленi в митному вiдношеннi для тимчасового користування.
З метою усунення суперечностей щодо ввезення, митного оформлення, реєстрацiї та облiку в пiдроздiлах ДАI МВС України та подальшої експлуатацiї на територiї України транспортних засобiв, тимчасово ввезених в Україну пiд зобов'язання про зворотне вивезення, Кабiнет Мiнiстрiв України 3 лютого 2000 року доручив Держмитслужбi, МВС, ДПА та Мiн'юсту України внести узгоджений проект рiшення щодо вдосконалення порядку тимчасового ввезення на митну територiю України транспортних засобiв.
На даний час Держмитслужбою України розроблений вiдповiдний проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про порядок тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України" з урахуванням вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року N 986-XIV "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо фiнансування дорожнього господарства". Цим порядком передбачається заборонити тимчасове ввезення транспортних засобiв на митну територiю України фiзичним особам - резидентам.
Одночасно слiд зазначити, що запобiгти перетворенню України на звалище старих автомобiлiв та полегшити процес становлення вiтчизняних виробникiв на своєму ринку i водночас задовольнити вимоги ЄС щодо скасування заборони ввезення транспортних засобiв вiком понад 5 рокiв, а також їх мiнiмальної митної вартостi в сумi $ 5 тис. можна лише економiчними методами.
Виконуючи положення Указу Президента України вiд 25 серпня 1999 року N 1072/99 "Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1999 року N 1250" щодо вдосконалення механiзму ввезення транспортних засобiв на митну територiю України, у тому числi доцiльностi змiни ставок акцизного збору i ввiзного мита Державна податкова адмiнiстрацiя України пiдтримала розроблений Державним комiтетом промислової полiтики України проект Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби", яким передбачено встановлення рiзних ставок акцизного збору на новi транспортнi засоби та тi, що були в користуваннi. Сума податкiв (акцизного збору i ввiзного мита) на новi автомобiлi залишається згiдно з чинним законодавством без змiн, а на автомобiлi, що були в користуваннi - пiдвищується.
Також повiдомляємо, що вищезазначенi законопроекти готуються для розгляду їх на засiданнi Урядового Комiтету економiчного розвитку пiд час обговорення комплексу питань щодо розвитку автомобiлебудування в Українi.

Голова ДПА України
М. Азаров

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП