ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Фінансовий облік

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Фінансовий облік
2 3 4 5

1. Загальна характеристика П(с)БО 2 "Баланс". Структура і зміст балансу, визначення і оцінка статей. Розділи балансу та порядок заповнення.
Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.
Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу: А = З + Вк.
Зобов'язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Бухгалтерський баланс складається за формою №1.

Актив

Пасив

I.  Необоротні активи  
II. Оборотні активи
III. Витрати майбутніх     періодів.

I. Власний капітал
II. Забезпечення наступних    витрат і платежів
III. Довгострокові  зобов'язання  
IV. Поточні зобов'язання 
V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

Баланс


Визнання статей балансу.
Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
Витрати на придбання та створення активу не можуть бути відображені в балансі, а включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.
Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.
гідно П(С)БО 2 у статтях балансу повинна відображатись правдива, достовірна інформація, що дає змогу оцінити теперішні і майбутні події.
Для заповнення балансу використовуються дані про залишки по балансових рахунках.
I розділ активу Балансу
У статті ”Нематеріальні активи” (рядки 010-012) відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними Положеннями (стандартами).
У статті ”Незавершене будівництво” (рядок 070) показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.
У статті ”Основні засоби” (рядки 030-032) наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними Положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість.
У статті ”Довгострокові фінансові інвестиції” (рядки 040-045) відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
У статті ”Довгострокова дебіторська заборгованість” (рядок 050) показує заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу.
У статті ”Відстрочені податкові активи” (рядок 060) відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.
У статті ”Інші необоротні активи” (рядок 070) наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу ”Необоротні активи”.
II розділ активу Балансу
У статті ”Виробничі запаси” (рядок 100) показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.
У статті ”Тварини на вирощуванні та відгодівлі” (рядок 110) відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації та молодняку тварин.
У статті ”Незавершене виробництво” (рядок 120) показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги)
У статті ”Готова продукція” (рядок 130) показуються записи виробів на складі, обробка за яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам.
У статті ”Товари” (рядок 140) показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.
У статті ”Векселі одержані” (рядок 150) показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.
У статті ”Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” (рядки 160-162) відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем).
У статті ”Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” (рядок 170) показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів. А також передплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
У статті ”Дебіторська заборгованість за виданими авансами” (рядок 180) показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.
У статті ”Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів”(рядок 190) показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті, тощо, які підлягають надходженню.
У статті ”Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” (рядок 200) показується заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
У статті ”Інша поточна дебіторська заборгованість” (рядок 210) показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.
У статті ”Поточні фінансові інвестиції” (рядок 220) відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент ( крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
У статті ”Грошові кошти та їх еквіваленти” (рядки 230, 240) відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.
У статті ”Інші оборотні активи” (рядок 250) відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу ”Оборотні активи”.
III розділ активу Балансу
У складі витрат майбутніх періодів (рядок 270) відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
I розділ пасиву Балансу
У статті ”Статутний капітал” (рядок 300) наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
У статті ”Пайовий капітал” (рядок 310) наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.
У статті ”Додатковий вкладений капітал” (рядок 320) акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.
У статті ”Інший додатковий капітал” (рядок 330) відображаються сума до оцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
У статті ”Резервний капітал” (рядок 340) наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
У статті ”Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” (рядок 350) відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначені підсумку власного капіталу.
У статті ”Неоплачений капітал” (рядок 360) відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначені підсумку власного капіталу.
У статті ”Вилучений капітал” (рядок 370) господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.
Підсумок по розділу I обчислюється наступним чином: Статутний капітал + Пайовий капітал + Додатковий вкладений капітал + Резервний капітал + Нерозподілений прибуток – Непокритий збиток – Неоплачений капітал – Вилучений капітал.
II розділ пасиву Балансу
У складі забезпечень наступних витрат і платежів (рядки 400-430) відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.
III розділ пасиву Балансу
У статті ”Довгострокові кредити банків” (рядок 440) показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним.
У статті ”Інші довгострокові фінансові зобов’язання” (рядки 450) наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.
У статті ”Відстрочені податкові зобов’язання” (рядки 460) показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.
У статті ”Інші довгострокові зобов’язання” (рядок 470) показується сума довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу ”Довгострокові зобов’язання”.
У статті ”Короткострокові кредити банків” (рядок 500) відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отримання від них позиками.
У статті ”Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” (рядок 510) показується сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.
У статті ”Векселі видані” (рядок 520) показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.
У статті ”Кредиторська заборгованість за товари, роботи , послуги” (рядок 530) показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченими векселями).
У статті ”Поточні зобов’язання за одержаними авансами” (рядок 540) відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).
У статті ”Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом” (рядок 550) показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.
У статті ”Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів” (рядок 560) показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.
У статті ”Поточні зобов’язання зі страхування” (рядок 570) відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
У статті ”Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками” (рядок 590) відображається заборгованість підприємства цього учасникам (засновникам), пов’язана з розділом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.
У статті ”Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків” (рядок 600) відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.
У статті ”Інші поточні зобов’язання” (рядок 610) відображаються суми зобов’язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі ”Поточні зобов’язання”.
V розділ пасиву Балансу
До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

2. Основи побудови і фактори, які впливають на побудову обліку. Облікова політика підприємства.
Сучасний бухгалтерський облік представляє собою систему збору, накопичення і обробки інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Організаційні форми та методи ведення бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємствах різних галузей народного господарства, мають сприяти своєчасному наданню інформації щодо виявлення внутрішніх резервів, поліпшення використання активів, економії матеріальних ресурсів , зниження витрат, а також іншої інформації для забезпечення ефективного ведення господарської діяльності.
Запроваджені національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які побудовані на базі міжнародних стандартів, запроваджено новий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, а звідси зміни у методології ведення бухгалтерського обліку, які сприяють розвитку міжнародних економічних зв'язків, зацікавленню іноземних інвесторів, загальному розвитку перехідної вітчизняної економіки.
Фактори, які впливають на вибір облікових методик та організаційних аспектів, розподілені на групи, вплив яких на формування облікової політики підприємств є найбільш відчутним: економічно-правове поле діяльності, правовий і організаційний статус підприємства, організаційна структура підприємства, стратегія фінансово-господарського розвитку, кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Кожна група є відкритою, може бути доповнена новими характеристиками підприємства, які впливають на формування облікової політики. Аналіз впливу цих факторів при формуванні облікової політики підприємства дозволить особам, які його здійснюють, сформувати оптимальний варіант з врахуванням особливостей функціонування підприємства.
Під “обліковою політикою підприємства” слід розуміти сукупність дій із формування комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку, який відповідає особливостям діяльності підприємства та інтересам його власників.

3. Загальна характеристика П(с)БО 8 "Нематеріальні активи". Облік нематеріальних активів. Визначення, оцінка, амортизація, рух, відображення на рахунках.
Пунктом 4 зазначеного Положення визначено, що нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відділений від підприємства) і утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам.
Отже, відмітними особливостями нематеріальних активів є:
відсутність матеріальної форми;
використання протягом тривалого часу;
здатність приносити економічну вигоду підприємству.
Придбані (створені) НА зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю в активі в розділі І "Необоротні активи". До підсумку балансу включається залишкова вартість об'єкта НА (різниця між первинною вартістю та нарахованою сумою зносу).
Первинна вартість складається з ціни придбання (крім отриманих торгових знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням такого НА. Не включаються до первинної вартості НА витрати на сплату % за кредит, використаний на придбання (створення) таких нематеріальних активів. Первинна вартість нематеріального активу, створеного на підприємстві, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього НА та приведенням його у придатність для використання за призначенням.
Нарахування амортизації НА здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при зарахуванні на баланс, але не більше 20 років. Метод амортизації НА обирається підприємством самостійно. Амортизація НА здійснюється з урахуванням первинної вартості об'єкта НА.
2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП