ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про авторське право і суміжні права

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про авторське право і суміжні права

1 2 3 4 5 6

д) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок,
випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення
їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних
примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та
обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і
відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення
тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення
авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що
створюють загрозу порушення цих прав;
е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або)
суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у
виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та
об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про
канали розповсюдження.
При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані
особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної
(немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення,
майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське
право і (або) суміжні права, а також із можливого доходу, який
могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права
якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати,
понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою
допомоги адвоката.
При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість
відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у
встановлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір
компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри
відповідача.
3. Суд може постановити рішення про накладення на порушника
штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь
позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до
Державного бюджету України.
4. Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію
всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи
програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені
або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних
прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це
стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних
стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких
відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм
мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для
їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів
захисту.
За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у
тому числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм,
відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом
авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушено,
можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої
передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а
матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення
контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням
виручених коштів до Державного бюджету України.
Стаття 53. Способи забезпечення позову у справах
про порушення авторського права і суміжних прав
1. До завершення розгляду справи по суті суддя одноособово
має право винести ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є
достатні підстави вважати, що він є порушником авторського права і
(або) суміжних прав, вчиняти до винесення рішення чи ухвали суду
певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання в
майновий найм, прокат, ввезення на митну територію України та інше
передбачене цим Законом використання, а також транспортування,
зберігання або володіння з метою введення в цивільний обіг
примірників творів, у тому числі комп'ютерних програм і баз даних,
а також записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення,
щодо яких припускається, що вони є контрафактними, і засобів
обходу технічних засобів захисту.
2. За наявності достатніх даних про вчинення такого порушення
авторського права і (або) суміжних прав, за яке відповідно до
закону передбачена кримінальна відповідальність, орган дізнання,
слідства або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення
розшуку і накладення арешту на:
а) примірники творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз
даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення,
щодо яких припускається, що вони є контрафактними, а також засоби
обходження технічних засобів захисту;
б) матеріали й обладнання, призначені для їх виготовлення і
відтворення;
в) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути
доказом вчинення протиправних дій.
3. У разі, якщо відповідач по справі порушення авторського
права і (або) суміжних прав відмовляє у доступі до необхідної
інформації чи не забезпечує її надання у прийнятний строк, робить
перешкоди у здійсненні судових процедур, або з метою збереження
відповідних доказів щодо інкримінованого порушення, особливо у
випадку, коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди
особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, або коли є
очевидний ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя
одноособово мають право за заявою заявника застосувати тимчасові
заходи до пред'явлення позову або до початку розгляду справи за
участю іншої сторони (відповідача) шляхом:
а) винесення ухвали про огляд приміщень, в яких, як
припускається, відбуваються дії, пов'язані з порушенням
авторського права і (або) суміжних прав;
б) накладення арешту і вилучення всіх примірників творів (у
тому числі комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що
вони є контрафактними, засобів обходження технічних засобів
захисту, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для
їх виготовлення і відтворення;
в) накладення арешту і вилучення рахунків та інших
документів, які можуть бути доказом вчинення дій, що порушують або
створюють загрозу порушення (чи підтверджують наміри вчинення
порушення) авторського права і (або) суміжних прав.
Заява про застосування тимчасових заходів розглядається
тільки за участю заявника у дводенний строк з дня її подання.
Ухвала суду про застосування тимчасового заходу підлягає
негайному виконанню органом державної виконавчої служби за участю
заявника.
До прийняття ухвали про застосування тимчасових заходів,
зазначених в абзаці першому цієї частини, суд має право вимагати
від заявника обгрунтування того, що він є суб'єктом авторського
права і (або) суміжних прав і що ці права порушені або
невідворотно будуть порушені, а також видати заявнику судову
ухвалу щодо внесення застави або еквівалентної гарантії,
достатньої для того, щоб запобігти зловживанню тимчасовим заходом.
Застава полягає у внесенні на депозит суду заявником чи іншими
особами грошей чи передачі інших матеріальних цінностей. Розмір
застави (гарантії) визначається судом з урахуванням обставин
справи, але не повинен бути меншим від 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і не більшим від розміру заявленої
шкоди.
У разі застосування визначених в абзаці першому цієї частини
тимчасових заходів відповідач має право вимагати їх зміни чи
скасування, а заявник зобов'язаний подати позов до суду про захист
порушених авторських чи суміжних прав не пізніше 15 календарних
днів від дня застосування тимчасового заходу.
Застава повертається повністю заявникові при відмові суду у
прийнятті позову до розгляду чи задоволенні позову повністю або
частково. У противному разі застава звертається на виконання
рішення про компенсацію шкоди відповідачеві, завданої
застосуванням тимчасових заходів.
При скасуванні визначених в абзаці першому цієї частини
тимчасових заходів або якщо при розгляді справи з'ясується
відсутність факту порушення чи загрози порушення авторського права
і (або) суміжних прав, суд має право на клопотання відповідача
прийняти судове рішення щодо надання відповідачу належної
компенсації позивачем за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.
РОЗДІЛ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним
чинності.
2. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України
свої пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з
прийняттям цього Закону, а також прийняти необхідні
нормативно-правові акти і привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Установити, що починаючи з дня набрання чинності цим
Законом строки охорони авторського права, передбачені статтею 28 і
частинами першою і другою статті 44 цього Закону, застосовуються у
всіх випадках, коли 50-річний строк дії авторського права після
смерті автора або строк дії суміжних прав не закінчився до дня
набрання чинності цим Законом.
5. Установити, що цей Закон застосовується до виконань і
фонограм, створених чи вперше опублікованих до дня набрання
чинності цим Законом, якщо на цей день не минуло 50 років після їх
першого запису або опублікування.
6. Установити, що об'єкти авторського права і суміжних прав,
які є предметом міжнародного договору, до якого Україна
приєдналася і згоду на обов'язковість якого дала Верховна Рада
України, і які створені чи вперше опубліковані до дня набрання
чинності цим Законом, підлягають захисту за цим Законом від дня
набрання ним чинності, якщо на цей день зазначені об'єкти не стали
суспільним надбанням в країні походження у зв'язку із закінченням
строку їх охорони в цій країні.
7. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 23 грудня 1993 року "Про порядок введення в дію
Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3793-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 65).
8. У статті 2 Закону України "Про приєднання України до
Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів
(Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня
1979 року)" ( 189/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 21, ст. 155) виключити слова "повідомивши при цьому, що
дія зазначеної Конвенції не поширюється на твори, які на дату
набрання чинності цією Конвенцією для України вже є на її
території суспільним надбанням".
9. Доручити Міністерству закордонних справ України повідомити
Генеральному директорові Всесвітньої організації інтелектуальної
власності про те, що стаття 18 Бернської конвенції про охорону
літературних і художніх творів ( 995_051 ) (Паризького акта від 24
липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року) від дня набрання
чинності цим Законом діє на території України в повному обсязі.
10. Доповнити абзац другий Закону України "Про приєднання до
Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від
незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року"
( 738-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32,
ст. 265) реченням такого змісту: "З метою виконання вимог
зазначеної Конвенції поширити, на взаємній основі, національний
режим захисту суміжних прав, передбачений Законом України "Про
авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), на виробників
фонограм з країн - учасниць Конвенції та їхні фонограми, якщо
строк охорони цих фонограм не закінчився в країні походження".
11. Доручити Міністерству закордонних справ України
повідомити Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй про
доповнення Закону України "Про приєднання до Конвенції про охорону
інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх
фонограм від 29 жовтня 1971 року".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2627-III

1 2 3 4 5 6


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП