ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економічні теми. Різне

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економічні теми. Різне

2 3 4 5

Основні методи боротьби з інфляцією (Скачати)
Проектний аналіз.Концепція проекту (Скачати)
Проектний аналіз. Життєвий цикл проекту (Скачати)
Розробка проекту. Проектний аналіз (Скачати)
Комерційний аналіз інвестиційного проекту (Скачати)
Технічний аналіз інвестиційного проекту (Скачати)
Економічний аналіз інвестиційного проекту (Скачати)
Інституційний аналіз економічного проекту (Скачати)
Соціальний аналіз інвестиційного проекту (Скачати)
Фінансовий аналіз економічного проекту (Скачати)
Економічний аналіз (Скачати)
Цінність грошей у часі (Скачати)
Грошовий потік (Скачати)
Оцінка ризиків проекту (Скачати)
Джерела фінансування проектів (Скачати)
Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні (Скачати)
Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України (Скачати)
Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях (Скачати)
Вартість втрачених можливостей (Скачати)
Канали товароруху (Скачати)
Аналіз економічної ситуації в Україні (Скачати)
Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах (Скачати)
Оцінка економічної ситуації в Україні (Скачати)
Правові засади створення та діяльності фондової біржі (Скачати)
Тіньові капітали: джерела і механізми нагромадження, шляхи повернення, легалізації і використання (Скачати)
Кредит у ринковій економіці (Скачати)
Інвестиційна діяльність (Скачати)
Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах (Скачати)
Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) (Скачати)
Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків (Скачати)
Стан економики України в другій половині 80-х років (Скачати)
Економічні ідеї М.Драгоманова (Скачати)
Передумови та необхідність прийняття нового закону України “Про мікрокредитування” (Скачати)
Вплив глобалізації та економічний розвиток України. Проблеми та перспективи (Скачати)
Фермерське господарство на сучасному етапі і перспективи його розвитку в майбутньому в Україні (Скачати)
Становлення економіки України в пострадянський період (Скачати)
Геостратегічне становище української економіки (Скачати)
Галузева взаємодія економіки Українизі світовим господарством (Скачати)
Вплив глобалізації та економічний розвиток України. Проблеми та перспективи (Скачати)
Аграрна складова в економічних реформах України (Скачати)
Поняття про інвестиції та інвестування (Скачати)
Основні правила класифікації товарів (Скачати)
Необхідність та методи антимонопольного регулювання (Скачати)
Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки (Скачати)
Інвестиційні ризики та їх оцінка (Скачати)
Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України (Скачати)
Безробіття трудових ресурсів в Україні (Скачати)
Комп’ютерна економетрія (Скачати)
Економічні дискусії 20-30-х pp (Скачати)
Зміст і контроль консалтингу (Скачати)
Економіка природокористування (Скачати)
Основні знижки до ціни (Скачати)
Основні напрямки іноземного інвестування (Скачати)
Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав (Скачати)
Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні (Скачати)
Погляди П.Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства (Скачати)
Фінансові регулятори ринкової економіки (Скачати)
Е.Бем-Баверк про категорію вартості і принцип усування корисності (Скачати)
Різновиди цін для виробника (Скачати)
Ооснови стандартизації та сертифікації (Скачати)
Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві (Скачати)
Фінансування охорони праці (Скачати)
Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів (Скачати)
Господарство в умовах формування і зміцнення командно-адміністративної системи (Скачати)
Сутність селянського господарства (Скачати)
Суспільство як система економічного взаємообміну (Скачати)
Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів (Скачати)
Основні задачі дослідження економетричних моделей.Постановка задачі.Формалізоване описання економетричних моделей.Опис алгоритму роботи економетричної моделі.Стратегія можливих рішень за допомогою економетричних моделей.Програмна організація (Скачати)
Індексація та дезінфляція (Скачати)
Плаваючі та фіксовані валютні курси (Скачати)
Неокласична модель інвестицій і q Тобіна (Скачати)
Економічне зростання в Україні (Скачати)
Екологічна паспортизація (Скачати)
Сутність поняття "економіка" (Скачати)
Економіка праці (Скачати)
Економічні ризики та методи їх вимірювання (Скачати)
Соціально – трудові відносини та їх вплив на ринкову економіку (Скачати)
Статистика чисельності, складу та руху населення (Скачати)
Сучасні економічні течії: неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін (Скачати)
Соціалістична індустріалізація(джерела, хід, особливості) (Скачати)
Специфіка дії економічних законів і закономірностей розвитку світового господарства (Скачати)
Суть, головні передумови міжнародної економічної інтеграції (Скачати)
Місце країн з перехідною економікою у світовому господарстві та міжнародному поділі (Скачати)
Відкритість економіки – важливий критерій інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків (Скачати)
Історичний аспект розвитку політичної економіки (Скачати)
Звіт навчальної практики “Вступ до фаху” (Скачати)
Звіт навчальної практики “Вступ до фаху” (Скачати)
Звіт навчальної практики “Вступ до фаху” (Скачати)
Економічне становище в україні (Скачати)
Звіт навчальної практики “Вступ до фаху” (Скачати)
Звіт навчальної практики “Вступ до фаху” (Скачати)
Звіт навчальної практики “Вступ до фаху” (Скачати)
Звіт навчальної практики “Вступ до фаху” (Скачати)
Звіт навчальної практики “Вступ до фаху” (Скачати)
Відкритість економіки – важливий критерій інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків (Скачати)
Бюрократія і бюрократизм: взаємозв’язок, протиріччя, проблеми (Скачати)
Австрійська економічна школа та особливості її вчень. Ідеї колективного землеробства в Україні (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) (Скачати)
Основні питання розробки та створення бізнес-плану (Скачати)
Передумови та наслідки прискореного економічного розвитку Німеччини і Японії після 2-ої світової війни (Скачати)
Економічне вчення А. Сміта (Скачати)
Система національних рахунків і баланс народного господарства, як моделі макроекономіки (Скачати)
Аналіз конкуренції на ринку туризму в Україні (Скачати)
Бідність в України (Скачати)
Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу (Скачати)
Міжнародна економічна система та її головні елементи (Скачати)
Економічний аналіз (Скачати)
Місце України в глобалізацій них процесах (Скачати)
Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили (Скачати)
Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти (Скачати)
Економіка бджільництва (Скачати)
Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі (Скачати)
Зміни у співвідношені сил найбільш розвинутих індустріальних держав на рубежі XIX-XX ст (Скачати)
Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах (Скачати)
Облік робочого часу працівника (Скачати)
Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки (Скачати)
Інтеграція України у світове господарство (Скачати)
Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій (Скачати)
Інтеграція України у світове господарство (Скачати)
Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві (Скачати)
Вплив російської кризи на економіку України (Скачати)
Економічне вчення Д. Рікардо (Скачати)
Економічне вчення А. Сміта (Скачати)
Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення (Скачати)
Шляхи інтеграції України у світовий простір (Скачати)
Державне управління як спосіб існування соціальної організації (Скачати)
Форми управління суспільством (Скачати)
Правове регулювання економіки та основні напрямки вдосконалення (Скачати)
Державне управління реструктуризацією економіки (Скачати)
Державне управління бюджетним процесом (Скачати)
Державне управління власністю (Скачати)
Структура економіки України (Скачати)
Органи судової влади (Скачати)
Органи місцевого самоврядування (Скачати)
Система органів виконавчої влади (Скачати)
Президент України (Скачати)
Верховна Рада України в системі органів державної влади (Скачати)
Система та правовий статус органів державної влади (Скачати)
Роль державного управління в процесі трансформації економіки (Скачати)
Вплив економіки на управлінську діяльність держави (Скачати)
Методи державного управління економікою (Скачати)
Функції державного управління економікою (Скачати)
Форми державного управління економікою (Скачати)
Принципи державного управління економікою (Скачати)
Національні інноваційні системи країн Європи (Скачати)
Поняття, види та форми зайнятості населення. Проблеми зайнятості населення та шляхи їх рішення. Кадрова політика організації. Планування і формування персоналу (Скачати)
Ринок робочої сили. Зайнятість населення (Скачати)
Проблемні сучасні аспекти розвитку ринку праці в Україні (Скачати)
Проблемні аспекти розвитку ринку праці в Україні (Скачати)
Поняття математичної моделі (Скачати)
Прогнозування соціально-економічних процесів (Скачати)
Нова модель економічного розвитку в Україні в умовах глобалізації (Скачати)
Національні інноваційні системи країн Європи (Скачати)
Позитивна і негативна роль військово-промислових комплексів (Скачати)
Економіка праці (шпаргалки) (Скачати)
Оцінка вартості землі (Скачати)
Інноваційне середовище в Києві: проблеми та перспективи (Скачати)
Вектори регіональної економічної інтеграції україни: зовнішні чинники та внутрішні передумови (Скачати)
Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку (Скачати)
Особливості захисту внутрішніх ринків країн центрально-східної європи в умовах інтеграції до ЄС (Скачати)
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах перехідної економіки України (Скачати)
Конкурентні стратегії проектних підприємств луганської області (Скачати)
Концепція сталого розвитку і ринкова економіка (Скачати)
Енергетична безпека (Скачати)
Наукові основи інноваційної моделі освітньої системи держави і регіону (Скачати)
Економічний механізм підвищення ефективності житлово-комунальної реформи (Скачати)
Показники оцінки рівня реалізації національних інтересів (Скачати)
Соціогуманізм і аксіологія в період розбудови інноваційного суспільства України (Скачати)
Концептуальні підходи до перерозподілу контролю в промисловому секторі України (Скачати)
Доцільність формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг (Скачати)
Імідж – фактор успішної діяльності. Проблеми і шляхи формування (Скачати)
Імітаційне моделювання розвитку будівельного підприємства (Скачати)
Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу (Скачати)
Аналіз стану галузі як необхідний етап діагностики економічної безпеки підприємства (на прикладі хлібобулочної галузі) (Скачати)
Аналіз тенденцій і перспектив розвитку світової цивільної авіації (Скачати)
Деякі підходи до розвитку міжнародного бізнесу в Україні (Скачати)
Джерела залучення позикових коштів на підприємствах авіаційної галузі (Скачати)
Динамічна модель рекламного впливу як інструмент ефективної рекламної кампанії (Скачати)
Економіко-математичне моделювання економічних об’єктів (Скачати)
Економічна цінність сервісного продукту на основі рівноважного співвідношення «ціна-параметри якості» (Скачати)
Економічне обґрунтування управлінських рішень, пов’язаних з менеджментом операційної системи шосткінського казенного заводу (Скачати)
Електроний документообіг в управлінні підприємством (Скачати)
Зміни підходів до системи вищої освіти в епоху глобалізації освітнього процесу (виживання, зміни, розвиток) (Скачати)
Знання в управлінні розвитком компаній (Скачати)
Кадрова безпека як підсистема в системі економічної безпеки підприємства (Скачати)
Конкурентоспроможність продукції українських корпорацій на міжнародних ринках (Скачати)
Концептуальні засади формування стратегії страхової компанії (Скачати)
Концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва (Скачати)
Коучинг в системі трансферу інновацій (Скачати)
Людський капітал і показники економічного зростання (Скачати)
Міжнародні розрахунки. Валютний кліринг (Скачати)
Місце міжнародних компаній як різновиду міжнародних організацій у системі міжнародних економічних відносин (Скачати)
Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки (Скачати)
Маркетинговий аналіз територіального розташування вітчизняних торгових центрів (Скачати)
Методика прогнозування економічного обґрунтування управлінських рішень, пов’язаних з системою кадрового менеджменту авіаційного підприємства (Скачати)
Методичні підходи до виявлення основних механізмів обмеження опортунізму управлінців (Скачати)
Методичне забезпечення обґрунтування управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (Скачати)
Модель кількісної оцінки внутрішньої енергії економічної системи у розрізі трудових відносин (Скачати)
Моделювання вибору стратегії розвитку пасажирського терміналу аеропорту (Скачати)
Можливість скорочення собівартості авіаперевезень (Скачати)
Обґрунтування прийняття управлінських рішень в системі інноваційного менеджменту авіаційного підприємства (Скачати)

2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП