ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

СИСТЕМА БЮДЖЕТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
З метою організації бюджетного планування діяльності окремих структурних підрозділів та підприємства в цілому доцільно запро-вадити наскрізну систему бюджетів. Ця система дозволяє встанови-ти жорсткий бюджетний контроль за надходженням і витрачанням коштів, створити реальні умови для вироблення ефективної фінан-сово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.
Рішення щодо залучення та використання фінансових ресурсів приймаються на основі двох основних критеріїв: прибутковість та ліквідність (платоспроможність). Саме тому в ході фінансово-го планування слід чітко розмежовувати планування фінансових результатів і планування вхідних та вихідних грошових потоків (планування ліквідності), оскільки не всі доходи і витрати, які враховуються при визначенні фінансових результатів, призводять до відповідних грошових надходжень або виплат у плановому періоді. Досить часто можна спостерігати ситуацію, коли підпри-ємство має прибутки, однак є неплатоспроможним, і навпаки — підприємство збиткове, однак платоспроможне.
Отже, система бюджетів повинна бути зорієнтована на плану-вання фінансових результатів, з одного боку, та ліквідності — з іншого. Оцінка майбутніх фінансових результатів (прибутків, збитків) здійснюється шляхом складання бюджету доходів і ви-трат за всіма видами звичайної діяльності підприємства, які очі-куються в плановому періоді. Прогнозування ліквідності прово-диться на основі зіставлення грошових надходжень і видатків, які очікуються в плановому періоді. Координація цих двох напрямів бюджетування здійснюється в результаті їх інтеграції у формі планового балансу та бюджету Cash-flow.
Система бюджетів повинна охоплювати всю базу фінансових розрахунків підприємства. Вона включає первинний бюджет, групу основних бюджетів та сукупність часткових бюджетів. У стандартному вигляді група основних бюджетів містить:
• план інвестицій;
• план фінансових результатів (прибутків і збитків);
• планування ліквідності (оперативний фінансовий бюджет);
• плановий баланс;
• план звіту про рух грошових коштів (Cash-flow).
Загалом, план інвестицій, план прибутків (збитків), плановий баланс, план руху грошових коштів належать до середньо- і до-вгострокових планів. Як правило, вони складаються на період від 1 до 5 років з поквартальною розбивкою і забезпечують лік-відність підприємства у довгостроковому періоді (структурна ліквідність). Показники окремих кварталів (чи місяців) розрахо-вуються в рамках короткострокового бюджетування. Зіставлен-ня короткострокових складових довгострокових планів з опера-тивним фінансовим планом забезпечує поточну ліквідність підриємства.
Важливими елементами системи бюджетування є вибір і роз-робка так званого первинного бюджету, в якому фіксуються планові значення фактора, що найбільше обмежує діяльність підприємства. Тип первинного бюджету залежить від специфіки фінансово-господарської діяльності підприємства та потенціалу залучення ресурсів. Він може бути зорієнтований на збут проду-кції, постачання факторів виробництва чи на можливості фінан-сування. Наприклад, якщо обсяги виробництва та реалізації про-дукції залежать від рівня забезпеченості підприємства дефіцитною сировиною, то первинним бюджетом, очевидно, буде бюджет матеріального забезпечення. Якщо обсяги діяльності ви-значають висококваліфіковані кадри, то за первинний слід брати бюджет персоналу тощо.
Як первинний бюджет розглядають, як правило, бюджет реа-лізації продукції, оскільки саме величина продажів найчастіше є обмежуючим діяльність підприємства чинником. Враховуючи можливості збуту продукції, обчислюється необхідний рівень технологічних потужностей підприємства, для забезпечення яко-го розраховується потреба в капіталі для фінансування основних засобів та нематеріальних активів. На основі інформації про три-валість операційного циклу та величини затрат на виробництво і реалізацію продукції визначають потребу в капіталі для фінансу-вання оборотних активів. Можливості покриття потреби в капі-талі прогнозуються на основі аналізу руху коштів у рамках фі-нансової діяльності та відносин з капіталодавцями.
Базовою ланкою системи бюджетування є часткові бюдже-ти, які формуються відповідно до принципів спеціалізації та де-композиції і включають окремі частини грошових доходів і ви-трат підприємства (наприклад, бюджети структурних підрозділів, центрів витрат чи доходів, функціональні бюджети у розрізі окремих затрат тощо). До типових часткових бюджетів можна віднести:
• план реалізації продукції;
• бюджет виробництва;
• бюджет товарно-матеріальних запасів;
• бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї;
• бюджет матеріальних витрат;
• бюджет споживання енергії;
• бюджет інших витрат;
• бюджет погашення кредитів (прив’язаний до графіків вико-нання зобов’язань);
• податковий бюджет (складається тільки в цілому по підпри-ємству).
Часткові бюджети розробляються відповідно до загальної стратегічної лінії діяльності підприємства та з урахуванням особ-ливостей його окремих функціональних підрозділів. Кількість часткових бюджетів залежить від рівня деталізації планування на підприємстві. Всі бюджети тісно пов’язані між собою і склада-ють єдину систему бюджетів.
Система бюджетування повинна бути націлена на підвищення керованості й адаптованості підприємства до змін на товарних і фінансових ринках; забезпечення оперативного одержання інфо-рмації про необхідність коригування стратегії і тактики управ-ління підприємством; створення умов для підвищення поро-
зуміння і довіри з представниками закордонних фірм. Впровадження системи наскрізного бюджетування робить підприємст-во інформаційно прозорим для комерційних банків та інвести-ційних компаній, інших капіталодавців, що дозволяє розширити можливості підприємства з погляду отримання довгострокових кредитів або розміщення нових емісій на фондовому ринку на ви-гідніших умовах для емітента.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «СИСТЕМА БЮДЖЕТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Вартість власного капіталу
Еволюція стандартів стільникового зв'язку
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Змінні грошові потоки
Свидетельства отвеса и маятника


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 3853 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП