ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
Мета аудиту — перевірити дотримання чинного зако-нодавства щодо нарахування та своєчасності сплати внесків на за-гальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням та обґрунтованості надання допомоги.
Завдання аудиту — встановити:
• факт реєстрації платників внесків до Фонду соціального страхування на загальнодержавне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;
• дотримання чинного законодавства щодо визначення плат-ників внесків;
• повноту охоплення осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасо-вою втратою працездатності та витратами, зумовленими наро-дженням і похованням;
• дотримання встановленого порядку нарахування (правиль-ності визначення бази оподаткування) і строків сплати страхових внесків;
• правильність визначення розміру допомоги;
• дотримання умов надання допомоги та строку її виплати у разі настання страхових випадків;
• правильність відображення страхових внесків у бухгалтер-ському обліку.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле-ними народженням і похованням, передбачає матеріальне забез-печення громадян унаслідок втрати заробітної плати (доходу)
із-за тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітно-сті та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компе-нсацію витрат, пов’язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також надання соціаль-них послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується через сплату страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених законом.
Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-мовленими народженням і похованням, мають застраховані гро-мадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сі-мей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.
На початку перевірки аудитор має встановити факт реєстрації платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне со-ціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатно-сті та витратами, зумовленими народженням і похованням. Ауди-тор повинен виходити з того, що згідно з чинним законодавством такими платниками є страхувальники та застраховані особи.
Загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-мовленими народженням та похованням, підлягають:
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (конт-ракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у то-му числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самовряду-вання та в інших органах;
2) члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.
При перевірці аудитор з’ясовує дотримання встановленого розміру страхових внесків на загальнообов’язкове державне со-ціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-ності та витратами, зумовленими народженням і похованням, який щороку за поданням Кабінету Міністрів України встанов-люється Верховною Радою України для роботодавців та застра-хованих осіб у відсотках:
1) для роботодавців — до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладанню прибут-ковим податком з громадян;
2) для найманих працівників — до сум оплати праці, які вклю-чають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочу-вальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
3) для застрахованих осіб — до сум оподатковуваного доходу (прибутку).
Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та ви-тратами, зумовленими народженням і похованням, нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлю-ється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності (вклю-чаючи догляд за хворою дитиною), вагітності й пологах.
Перевірка повноти нарахування та дотримання строків сплати страхових внесків аудитором має здійснюватися виходя-чи з того, що страхувальники-роботодавці повинні сплачувати до Фонду соціального страхування різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками та ви-тратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення і со-ціальних послуг застрахованим особам відповідно до закону.
Перерахування зазначених сум за безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз на мі-сяць — у день, встановлений для одержання в установах банків коштів на оплату праці за відповідний період.
Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають пе-рерахуванню на рахунок Фонду соціального страхування у валю-ті України за офіційним курсом Національного банку України на день сплати страхових внесків.
У разі нестачі у страхувальників-роботодавців коштів для ви-плати заробітної плати та сплати страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхо-вих внесків до Фонду соціального страхування провадиться про-порційно до сум заробітної плати.
Якщо страхувальники несвоєчасно чи не в повному обсязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові са-нкції відповідно до закону.
Платники страхових внесків сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування в повному розмірі в порядку та в строки, визначені страховиком.
Аудитор має пам’ятати, що днем сплати страхових внесків є:
• у разі перерахування за безготівковими розрахунками — день подання до установи банку розрахункових документів на перерахування страхових внесків на рахунок Фонду соціального страхування;
• у разі сплати готівкою — день внесення коштів до банківсь-кої установи чи відділення зв’язку для перерахування на рахунок Фонду соціального страхування.
Обґрунтованість виплат за загальнообов’язковим держав-ним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похо-ванням, аудитор повинен перевірити за кожним видом матеріа-льного забезпечення та соціальних послуг: допомога по тимчасо-вій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомога по вагітності та пологах; допомога при народженні ди-тини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирі-чного віку; допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві); забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на са-наторно-курортне лікування застрахованим особам і членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми).
Під час перевірки обґрунтованості надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компе-нсує втрату заробітної плати (доходу), аудитор має встановити документальне підтвердження (законність) настання в неї одно-го з таких страхових випадків: тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві; необхідності догляду за хворою ди-тиною; необхідності догляду за хворим членом сім’ї; догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка догля-
дає за цією дитиною; карантину, накладеного органами саніта-рно-епідеміологічної служби; тимчасового переведення застра-хованої особи відповідно до медичного висновку на легшу
нижчеоплачувану роботу; протезування з поміщенням у стаціо-нар протезно-ортопедичного підприємства; санаторно-курортного лікування.
Дотримання умов надання допомоги з тимчасової непрацезда-тності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з неща-сним випадком на виробництві, аудитор визначає відповідно до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування».
Особливу увагу аудитор має звернути на дотримання строку надання допомоги відповідно до законодавства. Встановлено такі строки надання допомоги:
• застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасо-вих роботах з причини тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми не більш як 75 календарних днів про-тягом календарного року;
• по догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога з тимчасової непрацездатності застрахованій особі виплачується з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком ліка-ря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів;
• по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, допомога з тимчасової непра-цездатності застрахованій особі виплачується з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною;
• по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) допомога з тимчасової непрацездат-ності застрахованій особі надається з першого дня, але не більш як на три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більш як за 7 календарних днів;
• у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 16 років, допомога з тимчасової непрацездатності застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, надається з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, установлених законом;
• у разі тимчасової непрацездатності застрахованої особи, яка викликана карантином, накладеним органом санітарно-епідеміологічної служби, допомога надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини;
• у разі тимчасового переведення застрахованої особи відпо-відно до медичного висновку на легшу нижчеоплачувану роботу допомога з тимчасової непрацездатності цій особі надається з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Аудитор має перевірити правильність визначення розміру, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може пе-ревищувати суми повного заробітку до часу переведення;
• при здійсненні протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства допомога з тимчасової непрацездатності застрахованій особі надається з першого дня за весь період перебування в цьому закладі з ураху-ванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад;
• на санаторно-курортне лікування допомога з тимчасової не-працездатності застрахованій особі надається, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для ліку-вання та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;
• у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок за-хворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додат-ковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, уста-новлених законом;
• по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім’ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 ро-ків або дитиною-інвалідом віком до 16 років, допомога з тимчасової непрацездатності не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці в зв’язку з навчанням або творчій відпустці.
При перевірці правильності обчисленого розміру допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності аудитор пови-нен з’ясувати відповідність її величини щодо застрахованих осіб їх страховому стажу, який встановлено в таких розмірах:
• 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застра-хованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років;
• 80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застра-хованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;
• 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застра-хованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;
• 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застра-хованим особам, віднесеним до 1—4 категорій осіб, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється Закон України «Про статус ветера-нів війни, гарантії їх соціального захисту».
При перевірці дотримання порядку розрахунку середньої за-робітної плати (доходу) для обчислення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами
аудитору слід пам’ятати, що відповідно до чинного законодавст-ва враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах гра-ничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку нарахо-вуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціа-льне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.
Особливу увагу слід звернути на правильність визначення се-редньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасо-вій непрацездатності та відповідність документам встановленого працівнику стажу роботи.
Аудитор повинен порівняти кількість оплачених днів і сум виплаченої допомоги за поданими листками тимчасової непраце-здатності з кількістю і сумами, що відображені в бухгалтерсько-му обліку підприємства та розрахункових відомостях, кількість оплачених за листками тимчасової непрацездатності днів та від-повідність даним табелів обліку використання робочого часу.
У разі появи підозри у аудитора щодо наявності підстав для нарахування і виплати лікарняних треба провести зустрічні пере-вірки з метою встановлення реальності фактів перебування за лі-карняними листками внаслідок тимчасової непрацездатності осіб, які працюють на підприємстві, що перевіряється. За наслід-ками перевірки оформлюється відповідна довідка із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, періоду тимчасової непра-цездатності, номера лікарняного листка. Отримані у такий спосіб дані звіряються з даними табелів обліку відпрацьованого часу з метою визначення наявних відхилень та випадків, коли дні тим-часової непрацездатності у табелях не відмічались і за ці дні на-раховувалась заробітна плата.
Дотримання умов надання і тривалості виплати допомоги по вагітності та пологах аудитор перевіряє на основі документаль-ного їх оформлення та відповідності останнього чинному зако-нодавству.
Законодавством передбачено такі умови надання допомоги за різних виплат:
• допомога у зв’язку з вагітністю та пологами застрахова-ній особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагіт-ністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жін-кам, віднесеним до 1—4 категорій осіб, які постраждали внаслі-док Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та поло-гах виплачується за 180 календарних днів відпустки (90 — до та 90 — після пологів). Розмір такої допомоги обчислюється сумар-но та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів;
• допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох мі-сяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про наро-дження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календар-них днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесе-них до 1—4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи).
Особливу увагу аудитор повинен звернути на правильність оформлення листка непрацездатності, коли застрахованій особі відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надана у період її тимчасової непрацездатності. При цьому треба з’ясувати, чи за-критий листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності, а з дня настання цієї відпустки має бути наданий інший листок непрацездатності.
Завданням аудитора є встановлення дотримання законодав-ства щодо надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з ва-гітністю та пологами і за таких умов: у період простою підпри-ємства, установи, організації не з вини застрахованої особи; щорічної (основної чи додаткової) відпустки без збереження за-робітної плати; додаткової відпустки у зв’язку з навчанням та творчої відпустки. Допомога по вагітності та пологах має бути надана з дня виникнення права у застрахованої особи на таку відпустку.
За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збі-гається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах повинна бути виплачена незалежно від допомоги по догляду за дитиною до до-сягнення нею трирічного віку.
Розмір допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі має становити 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до Закону, і не залежить від страхового стажу.
При перевірці дотримання законодавства щодо надання одно-разової допомоги при народженні дитини аудитор перевіряє права застрахованих осіб на цю допомогу та її розмір. Такі права мають:
• один з батьків дитини, усиновитель чи опікун при наро-дженні дитини;
• застрахована особа, яка усиновила дитину або взяла її під опіку, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше як 6 міс. з дня народження дитини.
Допомога надається на кожну дитину у разі народження (уси-новлення, встановлення опіки) двох і більше дітей.
У разі народження мертвої дитини допомога не надається.
Розмір допомоги при народженні дитини встановлюється пра-влінням Фонду соціального страхування, але не менше від розмі-ру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.
При перевірці дотримання законодавства щодо надання допо-моги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку аудитор має встановити наявність права на таку допомогу, до-тримання розміру її та строку надання.
Аудитору слід пам’ятати, що:
• право на таку допомогу має застрахована особа (один із батьків дитини, усиновитель, баба, дід, інший родич або опікун), яка фактично здійснює догляд за дитиною;
• розмір допомоги встановлюється правлінням Фонду соціа-льного страхування, але не менше від розміру прожиткового мі-німуму, встановленого законодавством;
• допомога застрахованій особі, яка фактично здійснює до-гляд за дитиною, надається щомісяця з дня надання відпустки для догляду за дитиною по день її закінчення, але не більш як по день досягнення дитиною трирічного віку включно;
• усиновителям та опікунам допомога по догляду за дити-ною до досягнення нею трирічного віку надається не раніше від дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.
Аналогічно перевіряють витрати по наданню допомоги на
поховання. Допомога на поховання надається у разі смерті за-страхованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утри-манні: дружини (чоловіка), дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалі-дами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років, батька, матері, діда та баби за прямою лінією спорідненості.
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається у розмірі, встановле-
ному правлінням Фонду соціального страхування, але не мен-ше від розміру прожиткового мінімуму, встановленого зако-нодавством.
Порушення чинного законодавства страхувальником тягне за собою його відповідальність (табл. 11.6).
Таблиця 11.6
ВИДИ ТА НАСЛІДКИ ПОРУШЕНЬ
РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ
№ пор. Вид порушення Наслідки порушення
1 Витрачання коштів Фонду соціаль-ного страхування в бухгалтерсько-му обліку підприємства не підтвер-джується документами, необхідними для виплати допомоги відповідно до чинного законодав-ства Неможливість підтвердження правомірності витрачання кош-тів Фонду, а також сальдо по рядку «Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування» в Балансі
2 Здійснена виплата допомоги з тим-часової непрацездатності позаштатним співробітникам, які працюють за сумісництвом або виконують роботи за договорами підряду Неможливість підтвердження правомірності витрачання коштів Фонду соціального страхування
3 Завищення (заниження) розміру нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок непра-вильного розрахунку бази для її нарахування Неправомірне витрачання кош-тів Фонду соціального страху-вання, викривлення розрахунків з працівниками, викривлення нарахування прибуткового подат-ку з працівників

Страхувальник-роботодавець несе відповідальність за ухи-ляння від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчас-ність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через раху-нки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів.
У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому числі через ухиляння від реєстрації як платника страхових вне-сків, або неповної їх сплати страхувальник має сплатити суму дона-рахованих страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.
За порушення строку реєстрації страхувальника як платника страхових внесків або несвоєчасність сплати страхових внесків на нього накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належ-них до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.
За неповну сплату страхових внесків на страхувальника на-кладається штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробі-тної плати, на яку відповідно до Закону нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення — у трикратному розмірі зазначеної суми.
За порушення порядку витрачання страхових коштів наклада-ється штраф у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових внесків.
Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахо-ваної на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк.
Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в дохід Фонду соціального страхування із страхувальника у без-спірному порядку.
Строк давності в разі стягнення страхових внесків, пені та фі-нансових санкцій не застосовується.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ДИЗАЙН, ЙОГО ОБ’ЄКТИ ТА ПРОГРАМИ
ЛОГІЧНІ МЕТОДИ
МЕТОДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ, ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІНАНСО...
Аудит формування фінансових результатів
СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1868 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП