ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ
Головним напрямом бюджетування є розробка бюджету при-бутків і збитків підприємства, які очікуються в плановому пері-оді. Прогноз фінансових результатів доцільно складати за фор-мою, передбаченою для складання відповідного звіту (форма 2). Інформація, яка міститься в бюджеті фінансових результатів, є основою для подальшого планування руху грошових коштів та платоспроможності підприємства. Необхідність планування фі-нансових результатів зумовлена такими чинниками:
• по-перше, потребою в інформації щодо майбутніх фінансо-вих результатів і можливих джерел фінансування інвестицій і ви-плати дивідендів;
• по-друге, необхідністю визначення потреби в капіталі, зок-рема капіталі для фінансування затрат, відповідно оборотних ак-тивів у плановому періоді;
• по-третє, необхідністю оцінки рівня податкового наванта-ження в плановому періоді.
Планування фінансових результатів може мати як коротко-строковий, так довгостроковий характер. За одиницю періоду планування може братися місяць, квартал, рік. Основою плану-вання фінансових результатів є інформація, що міститься в бю-джетах реалізації та виробництва продукції.
Планування фінансових результатів здійснюється зістав-ленням прогнозів доходів і витрат за всіма видами діяльності (наприклад, виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції). Зрозуміло, що найскладнішим завданням при цьому є прогнозування обсягів реалізації продукції.
Прогнозні показники плану реалізації розраховуються на основі аналізу ситуації на ринку, наявних виробничих та фінан-сових потужностей. При цьому можуть братися до уваги:
• статистичні показники, що характеризують загальноекономіч-ну ситуацію в країні (чи регіоні), ріст населення та його доходи;
• економічні огляди;
• існуючі тенденції в соціальній та культурній сферах життя населення (можливих споживачів продукції);
• вплив сезонних, циклічних коливань на обсяги реалізації;
• довготривалі тенденції зміни економічних показників;
• дані економічної розвідки тощо.
Обираючи ті чи інші методи прогнозування (експертні, екст-раполяції, каузальні), доцільно узагальнити інформацію щодо методик, які використовуються аналогічними підприємствами чи типовими представниками галузі, до якої належить суб’єкт гос-подарювання.
Оскільки прогнозні показники значною мірою залежать від зо-внішніх чинників (кон’юнктура, структурні зміни в економіці то-що), альтернативні планові розрахунки фінансових результатів до-цільно будувати на оптимістичних чи песимістичних очікуваннях щодо обсягів реалізації продукції, а отже, рівня завантаженості по-тужностей (наприклад, 80, 100, 120 %). Прогноз реалізації набуде вигляду бюджету після аналізу можливих альтернатив та виявлен-ня найреальнішої з них (базовий прогноз). Важливим елементом планування фінансових результатів є розрахунок точки беззбит-ковості, який полягає у визначенні мінімального обсягу реалізації продукції, за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді (див. розд. 11). Для цього слід скористатися даними стосовно прогнозних цін реа-лізації, величини умовно постійних та умовно змінних витрат.
Базовий бюджет реалізації може бути складений за формою, наведеною в табл. 1
Таблиця 1
БЮДЖЕТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Показник У середньому
за 1 день Квартал
І ІІ ІІІ ІV
1. Обсяг реалізації, шт.:
• продукт А
• продукт Б
2. Ціна одиниці продукції, грн:
• продукт А
• продукт Б
3. Обсяг реалізації в оптових цінах:
• продукт А
• продукт Б

Маючи дані щодо прогнозних обсягів продажів, можна розра-хувати, з одного боку, прогнозний обсяг виручки від реалізації продукції, а з іншого — необхідну кількість матеріальних і тру-дових ресурсів, визначити матеріальні і трудові затрати на виробництво планових обсягів продукції. На основі прогнозів реаліза-ції розробляється бюджет виробництва продукції (табл. 2).
Таблиця 2
БЮДЖЕТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
Показник У середньому
за 1 день Квартал
І ІІ ІІІ ІV
1. Плановий обсяг реаліза-ції, шт.:
• продукт А
• продукт Б
2. Залишок готової проду-кції на складі на початок періоду, шт.:
• продукт А
• продукт Б
3. Плановий залишок го-тової продукції на складі на кінець періоду, шт.:
• продукт А
• продукт Б
4. Обсяги виробництва в плановому періоді, шт.:
• продукт А
• продукт Б
5. Виробнича собівартість одиниці продукції, грн:
• продукт А
• продукт Б
6. Виробнича собівартість товарної продукції, грн:
• продукт А
• продукт Б
7. Середня тривалість виро-бництва партії продукції, днів:
• продукт А
• продукт Б
8. Середня тривалість збе-рігання сировини та мате-ріалів на складі, днів:
• продукт А
• продукт Б
9. Середня тривалість збе-рігання готової продукції на складі, днів:
• продукт А
• продукт Б
Наведені в табл. 2 показники, які складають бюджет виробництва, можуть доповнюватися іншими або наводитися в інших комбінаціях. Загалом же в цьому бюджеті доцільно відображати таку інформацію:
• асортимент товарів, робіт, послуг, які планується виробляти;
• обсяги виробництва;
• витрати на виробництво продукції;
• необхідний запас сировини та матеріалів;
• інша інформація, пов’язана з виробництвом продукції.
Прогнозний обсяг виробництва визначається як сума прогнозу реалізації та необхідного залишку продукції на складі на кінець планового періоду за мінусом залишку продукції на складі на по-чаток планового періоду.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Омоніми, омофони, оморфми і омографи
Період окупності
Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народн...
Способи залучення капіталу
СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 1923 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП