ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

Каузальне прогнозування
Каузальний (причинний) метод прогнозування побудований на визначенні майбутніх планових показників на основі оцінки причинно-наслідкових зв’язків з іншими показниками. Напри-клад, прогнозний обсяг дебіторської заборгованості визначається на основі даних про строки оплати готової продукції; прогноз ви-робництва робиться виходячи з інформації про обсяги реалізації, прогнозна величина затрат — від обсягів виробництва тощо.
Каузальне прогнозування може здійснюватися у двох основ-них формах:
• детермінантний прогноз;
• стохастичний прогноз.
Перша форма дозволяє з високим рівнем точності виконати прогнозні розрахунки у тому разі, якщо між показниками існує чіткий причинно-наслідковий (функціональний) зв’язок, за якого кожному значенню фактора (х) відповідає чітко визначене зна-чення (у). Наприклад, зв’язок між обсягом виробництва певного виду продукції та прогнозною величиною змінних затрат є дете-рмінантним. Його можна описати такою функцією:
у = bx, (11.7)
де у — прогнозна величина змінних затрат (грн); х — обсяг виро-бництва (шт.); b — коефіцієнт пропорційності (величина змінних затрат на одиницю випуску).
Якщо зв’язок між показниками має ймовірнісний характер, тобто кожному значенню фактора х відповідає певна множина значень у, то під час прогнозування доцільно використовувати стохастичний підхід (здебільшого використовується при прогно-зуванні грошових надходжень від реалізації продукції).
Стохастичне прогнозування ґрунтується на регресійному ана-лізі, в процесі якого на основі побудови рівняння регресії дослі-джується ймовірнісна залежність середнього значення однієї ве-личини від іншої. Визначальними при цьому є два чинники:
• вид і параметри незалежних змінних, що впливають на за-лежну змінну;
• тип рівняння регресії.
Розрізняють лінійні та нелінійні регресії. Якщо спостерігаєть-ся більш-менш рівномірна залежність між факторами х та у (на-приклад, рентабельність власного капіталу від коефіцієнта забор-гованості за незмінної процентної ставки за користування позичками), то цю залежність можна описати за допомогою лінійної функції:
у = а + bx, (11.8)
де b — коефіцієнт регресії (ефект впливу х на у); а — заданий ві-льний член рівняння регресії.
Якщо між прогнозованими внутрішніми показниками та зов-нішніми факторами впливу існує нелінійна залежність, то в про-цесі прогнозування застосовують нелінійні регресії, наприклад:
• степеневу — y = axb;
• логарифмічну — y = a log(b + cx);
• гіперболічну — y = a + b/x;
• параболічну — у = a + bx + cx2.
Тип рівняння регресії визначають на основі аналізу функціо-нальної залежності прогнозованих показників від факторів впли-ву на них. Для цього рекомендується побудова наближених гра-фіків, змінними в яких будуть емпіричні дані про розвиток тих чи інших економічних процесів (показників) (наприклад, залежність собівартості одиниці продукції від обсягів виробництва можна описати за допомогою рівняння гіперболи).
Проблема полягає в точності розрахунків коефіцієнта регресії та вільного члена рівняння регресії. Для детальнішого ознайом-лення з порядком проведення регресійного аналізу та визначення ймовірнісної залежності між окремими внутрішніми та зовнішні-ми змінними доцільно звернутися до рекомендованої спеціалізо-ваної літератури з теорії ймовірності та статистики.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Каузальне прогнозування» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Індивідуальні та інституційні інвестори
Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів
Модель протоколів INTERNET
Організація готівкових грошових розрахунків
Особливості вживання деяких відмінкових закінчень іменників


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 1329 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП