ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 67
Гостей: 67
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників
Мета аудиту — підтвердити дотримання пільгового обкладання ПДВ сільськогосподарських товаровиробників, акумуляції коштів для надання дотацій та їх цільового використання.
Завдання аудиту — встановити:
• ведення окремого податкового й бухгалтерського обліку;
• дотримання встановленого порядку застосування нульової ставки ПДВ;
• використання сум ПДВ, що залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників за напрямами, визначе-ними законодавством;
• дотримання встановленого чинним законодавством порядку отримання сільськогосподарськими товаровиробниками дотацій за першим і другим варіантами;
• правильність складання двох окремих податкових деклара-цій по ПДВ:
1) за операціями з продажу молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених із проданих сільськогосподар-ськими товаровиробниками молока і м’яса у живій вазі;
2) за іншої реалізації;
• наявність та правильність складеного щомісячного розраху-нку надходження та використання ПДВ, нарахованого на обсяги реалізації молока і молочної продукції, м’яса і м’ясопродуктів, за формою відповідно до додатка 1 до Порядку 805;
• відповідність сум дотацій, відображених у квитанціях за
ф. № ПК-1 і ф. ПК-2 та перерахованих сум ПДВ переробними підприємствами на відриті для них в обслуговуючих банках окремі рахунки;
• відповідність здійснених розрахунків із сільськогосподарсь-кими товаровиробниками за дотаціями у разі позитивної та від’ємної різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом;
• правильність акумуляцій суми ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовуються як дотації за другого варіанта;
• дотримання встановленого чинним законодавством порядку щодо звільнення від оподаткування при виконанні сільськогос-подарськими товаровиробниками ремонтних робіт для бюджет-них установ, наданні матеріальної допомоги та послуг по обробці землі, послуг по харчуванню механізаторів і тваринників продук-тами власного виробництва у польових їдальнях.
Правовою основою для перевірки аудитором дотримання встановленого порядку обчислення та сплати податку на додану вартість є Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР, із змінами і доповненнями (далі — Закон про ПДВ).
Спочатку аудитор має встановити коло платників ПДВ. Правильність віднесення юридичних і фізичних осіб до платників ПДВ аудитор визначає на основі ст. 2 Закону про ПДВ, згідно з яким платником ПДВ є:
• особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду із останніх два-надцяти календарних місяців перевищував 3600 неоподатковува-них податком мінімумів доходів громадян;
• особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України або отримує від нерезидента роботи (послуги) для їх ви-користання або споживання на митній території України, за ви-нятком фізичних осіб, які не зареєстровані як платники податку, якщо такі фізичні особи ввозять (пересилають) товари (предмети) в обсягах, що не підлягають оподаткуванню відповідно до зако-нодавства;
• особи, які здійснюють на митній території України підпри-ємницьку діяльність з торгівлі за готівку незалежно від обсягу продажу, за винятком фізичних осіб, які здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору в порядку, передбаченому зако-нодавством.
Наведені положення стосуються також сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі тих, що перейшли на сплату фік-сованого сільськогосподарського податку, які підпадають під на-звані вище визначення платника ПДВ. Вони зобов’язані нарахо-вувати та сплачувати ПДВ відповідно до Закону про ПДВ.
Особливу увагу аудитор має звернути на дотримання поряд-ку нарахування і сплати ПДВ, які стосуються винятково сільсь-когосподарських товаровиробників.
Законом про ПДВ, а також рядом інших законодавчих і нор-мативних документів для підтримки сільськогосподарських това-ровиробників передбачено ряд пільг, дотримання умов з надання яких має зафіксувати аудитор.
При перевірці аудитор повинен виходити з того, що податок за нульовою ставкою нараховується щодо операцій з продажу переробним підприємствам м’яса у живій вазі та молока сільсь-когосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і гос-подарювання.
Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності частка сільськогосподарської продукції в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду і має становити не мен-ше як 50 відсотків.
Ці кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарсь-ких товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягують-ся в бюджет України у безспірному порядку.
Порядок акумуляції та використання коштів визначається Ка-бінетом Міністрів України.
До 1 січня 2004 р. сума ПДВ, яка має сплачуватися до бюдже-ту переробними підприємствами всіх форм власності за реалізо-вані молоко і молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти в пов-ному обсязі направляється винятково для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними пере-робним підприємствам молоко та м’ясо у живій вазі.
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бю-джету сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності за реалізовані ними молоко, тварини, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у вла-сних переробних цехах, повністю залишається в розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і направляється на під-тримку власного виробництва тваринницької продукції та про-
дукції птахівництва.
Порядок нарахування та використання зазначених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Із викладених вище положень Закону про ПДВ випливає, що для сільськогосподарських товаровиробників передбачено пільги по ПДВ при продажу:
• молока та м’яса у живій масі, молочної продукції і м’ясопродуктів;
• товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальни-цьких умовах з власної сільськогосподарської сировини, за виня-тком операцій з продажу переробним підприємством молока та м’яса у живій вазі.
Пільги по ПДВ при продажу м’яса живою вагою та моло-ка, молочної продукції і м’ясопродуктів.
Отримання сільськогосподарськими товаровиробниками пе-редбачених чинним законодавством дотацій встановлено Поряд-ком нарахування виплат і використання коштів, направлених для виплати сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. № 805 (далі — Порядок № 805).
Аудитор має з’ясувати дотримання рекомендацій ДПАУ, ви-кладених в листі від 18 червня 1999 р. № 8837/7/16-1121 щодо об-числення дотацій для сільськогосподарських товаровиробників.
Відповідно до Закону про ПДВ існує два варіанти отриман-ня сільськогосподарськими товаровиробниками дотацій. Ауди-тор має з’ясувати дотримання встановлених вимог за кожним із варіантів.
У разі використання першого варіанта при продажу сільсь-когосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і гос-подарювання молока та м’яса в живій вазі переробним підприєм-ствам всіх форм власності, які мають власні переробні потужності, податок обчислюється за нульовою ставкою. Водночас згідно із Законом про ПДВ до 1 січня 2004 р. сума податку на додану вартість, яка має сплачуватися в бюджет переробними підприєм-ствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко і молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти в повному обсязі направля-
ються для виплати дотації сільськогосподарським підприємствам за продані переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
Нарахування та виплата дотацій здійснюються переробними підприємствами всіх форм власності, що мають власні переробні потужності.
Такі переробні підприємства мають вести окремий податковий і бухгалтерський облік (і, отже, складати дві окремі податкові де-кларації по ПДВ):
• за операціями з продажу молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених із поданих сільськогосподарсь-кими товаровиробниками молока і м’яса у живій вазі;
• за іншої реалізації.
Для виплати дотацій сільськогосподарськими товаровиробни-ками в установах банків переробним підприємствам відкривають окремі рахунки.
Одержання дотацій сільськогосподарськими товаровиробни-ками можливе тільки в разі дотримання переробними підприєм-
ствами трьох умов, а саме, якщо воно:
• має власні переробні потужності;
• веде окремий податковий і бухгалтерський облік за операці-ями з продажу молока, молочної продукції, м’яса і м’ясопродуктів та іншої продукції;
• має окремий рахунок в банку для зарахування на нього кош-тів для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам.
В іншому випадку за продажу переробним підприємством мо-лока і м’яса у живій вазі сільськогосподарські товаровиробники всіх форм власності і господарювання зобов’язані нараховувати ПДВ за ставкою 20 відсотків.
Для визначення суми дотацій сільськогосподарським товаро-виробникам за придбані молоко і м’ясо у живій вазі переробні підприємства щомісяця складають попередній розрахунок надхо-дження і використання ПДВ, нарахованого на обсяги реалізації молока і молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 805.
Відповідно до цього розрахунку переробні підприємства ви-значають суму ПДВ, яка надійде на підприємство після реалізації молока, молочної продукції, м’яса і м’ясопродуктів, а також суму податку на додану вартість, яка буде нарахована (перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг), вартість яких відносить-ся до складу валових витрат виробництва цієї продукції і розмір дотацій товаровиробникам за продані м’ясо живою вагою і моло-ко на 1 грн вартості цієї продукції.
Розрахунок переробні підприємства погоджують з відповід-ними управліннями агропромислового комплексу районних (об-ласних) державних адміністрацій.
При прийомі закуплених м’яса у живій вазі та молока від сіль-ськогосподарських підприємств переробні підприємства випису-ють квитанції за формами № ПК-1 і ПК-3.
У квитанціях, крім ваги і вартості закупленої продукції за до-говірними цінами, окремим рядком вказуються суми дотацій, що належать сільськогосподарському товаровиробнику, виходячи із загального обсягу закупленої продукції та розміру дотацій за по-переднім розрахунком переробних підприємств.
Суми ПДВ, нараховані на обсяги реалізованої готової продукції (молока і молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів), переробні підприємства перераховують на відкриті для них в обслуговуючих банках окремі рахунки в міру фактичного надходження цих коштів.
Перерахуванню на окремий рахунок підлягає позитивна різ-ниця між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом, визначена за операціями з продажу молока, молочної продукції, м’яса і м’ясопродуктів, виготовлених із проданих сільськогоспо-дарськими товаровиробниками на переробку молока і м’яса в живій вазі, тобто за операціями, які мають відображуватись пере-робними підприємствами в окремій декларації.
Якщо за результатами звітного періоду в окремій декларації визначена від’ємна різниця між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, то така різниця перераховується перероб-ним підприємством з окремого рахунку на його поточний рахунок.
Отже, за такої системи взаємовідносин сільськогосподарських і переробних підприємств увесь тягар податкового обліку покла-дено на переробне підприємство, а саме:
• ведення окремого податкового і бухгалтерського обліку за операціями з продажу молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених із проданих сільськогосподарськими то-варовиробниками молока й м’яса в живій вазі і по іншій продукції;
• подання двох податкових декларацій по ПДВ.
Сільськогосподарські товаровиробники в даному випадку ви-ступають лише в ролі отримувачів дотацій. Податковий і бухгал-терський облік ПДВ вони здійснюють у звичайному порядку.
Аудитор перевіряє цільове використання сільськогосподарсь-кими товаровиробниками отриманих сум дотацій. Вони мають спрямовуватись винятково на розвиток тваринництва, насамперед для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів’я, придбання племінних ресурсів і здійснення ветеринарних заходів.
Аналогічно аудитор має перевірити цільовий характер ви-користання матеріальних ресурсів, які за згоди сільськогоспо-дарських товаровиробників отримані замість грошових коштів у рахунок дотації.
У разі застосування другого варіанта надання дотацій ауди-тор повинен встановити повноту акумуляції сільськогосподарсь-кими товаровиробниками сум ПДВ, які використовуються як до-тації, та цільовий характер їх використання.
При перевірці дотримання умов надання дотацій сільськогос-подарським товаровиробникам аудитор повинен виходити з того, що згідно з Законом про ПДВ сума ПДВ, яка підлягає сплаті в бюджет сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, тварини, птицю, вовну, а та-
кож молочну продукцію і м’ясопродукти, виготовлені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні під-приємств і направляється на підтримку власного виробництва продукції тваринництва та продукції птахівництва.
Правильність щомісячного складання на основі даних бухгал-терського обліку сільськогосподарськими товаровиробниками окремої декларації по ПДВ (декларації № 1) за скороченою формою з’ясовується відповідно до вимог листа ДПАУ від 18 червня 1999 р. № 8837/7/16-1120 за реалізовані ними молоко, тварини, птицю, вовну, а також молочну продукцію та м’ясопродукти, ви-готовлені у власних переробних цехах.
Дотримання встановленого порядку акумуляції коштів для на-дання дотацій аудитор визначає виходячи з того, що залишок по-даткових зобов’язань відповідно до декларації по ПДВ та вказаної реалізованої продукції, тобто різниця між ПДВ, отриманим від по-купців, і ПДВ, сплаченим постачальниками, має бути перерахова-на підприємством з поточного рахунку на окремий рахунок.
Залишок податкового кредиту має покриватися податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.
У разі цільового використання наданих дотацій кошти, пере-раховані сільськогосподарськими підприємствами на окремий рахунок, мають бути використані на підтримку тваринництва та пта-хівництва. У випадку нецільового використання цих коштів вони стягуються у державний бюджет відповідно до законодавства.
Залишок коштів на окремому рахунку в кінці року повернен-ню в бюджет не підлягає і використовується підприємством на зазначені цілі в наступному році.
Другий варіант надання дотацій передбачає, що сільськогос-подарські підприємства за результатами операцій з реалізації мо-лока, тварин, птиці, вовни мають вести окремий податковий і бухгалтерський облік та складати окрему (спеціальну) декларацію по ПДВ. Аудитор має встановити дотримання вимог щодо ве-дення податкового і бухгалтерського обліку та правильність складеної декларації по ПДВ.
На практиці сільськогосподарські товаровиробники часто ма-ють право на отримання дотації за двома варіантами, тобто реалі-зують молоко, тварини, птицю, вовну, молочну продукцію та м’ясопродукти, виготовлені у власних переробних цехах, а також молоко й м’ясо у живій вазі переробним підприємствам. У цьому випадку аудитор має встановити правильність ведення сільсько-господарськими товаровиробниками окремого податкового і бух-галтерського обліку сум ПДВ, отриманих (нарахованих) і спла-чених (нарахованих) при виробництві та реалізації:
• молока, тварин, птиці, вовни, молочної продукції і м’ясопродуктів, виготовлених у власних переробних цехах (декларація № 1 скороченої форми);
• іншої продукції, в тому числі молока та м’яса живою вагою для реалізації переробним підприємствам (декларація № 3 за по-вною формою).
Що стосується порядку акумуляції та використання коштів, які залишаються у розпорядженні сільськогосподарських товаровиро-бників, то слід керуватися листом ДПАУ від 15 серпня 2000 р. № 1183/7/16-1121 (дод. 17), яке роз’яснює дану ситуацію, а також рекомендовано користуватися листом ДПАУ від 18 червня 1999 р. № 8837/7/16-1121, яке розроблене на базі Порядку № 271.
Відповідно до листа ДПАУ від 18 червня 1999 р. № 8837/7/16-1121 сільськогосподарські товаровиробники, які мають право на піль-гу, передбачену п. 11.29 Закону по ПДВ, за операціями з продажу продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, крім підакцизної продукції, зобов’язані вести окремий податковий і бухгалтерський облік по ПДВ.
За результатами операцій із реалізації продукції, товарів (ро-біт, послуг) власного виробництва, крім молока, тварин (у тому числі молока та м’яса в живій вазі, реалізованих переробним під-приємствам), птиці, вовни та операцій із реалізації підакцизних товарів, сільськогосподарські підприємства зобов’язані складати окрему (спеціальну) декларацію № 2 за скороченою формою.
Розрахунки з бюджетом за цією декларацією не здійснюються. Позитивна різниця між податковими зобов’язаннями та податко-вим кредитом звітного місяця перераховується на окремий спец-рахунок № 2, який відкривається для кожного такого платника установою банку.
Якщо така різниця має від’ємне значення, вона погашається за рахунок податкових зобов’язань наступних податкових періодів.
Кошти, що надійшли на спецрахунок № 2 (сума дотацій), вико-ристовуються сільськогосподарськими товаровиробниками на при-дбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стя-гуються до державного бюджету України у безспірному порядку.
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що сільськогоспо-дарські товаровиробники зобов’язані вести бухгалтерський і по-датковий облік за трьома видами реалізованої продукції:
• за операціями з продажу молока і м’яса у живій вазі, птиці, вовни — відповідно до декларації № 1 (спеціальна окрема декларація по ПДВ) за скороченою формою;
• за операціями з продажу продукції, товарів (робіт, послуг) влас-ного виробництва, крім молока, тварин (у тому числі молока і м’яса у живій вазі, реалізованих переробним підприємствам), птиці, вовни і крім операцій з реалізації підакцизних товарів — декларацію № 2 (спеціальну окрему декларацію по ПДВ) за скороченою формою;
• з продажу підакцизної продукції та продукції невласного виробництва (придбаної) — декларацію № 3 за повною формою.
Наступним етапом перевірки аудитором є обґрунтованість наданих пільг з оподаткування сільськогосподарським товаро-виробникам щодо таких послуг:
• надання в сільській місцевості сільськогосподарськими то-варовиробниками послуг по ремонту шкіл, дошкільних установ, інтернатів, установ охорони здоров’я та надання матеріальної до-помоги (у межах одного неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян на одну особу) продуктами харчування власно-го виробництва і послуг щодо обробки землі багатодітним сім’ям, ветеранам праці та війни, реабілітованим громадянам, інвалідам праці, інвалідам дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, школам, дошкільним установам, інтернатам, установам охорони здоров’я;
• надання в сільській місцевості сільськогосподарськими то-варовиробниками в період проведення польових робіт послуг по харчуванню механізаторів і тваринників продуктами власного виробництва у польових їдальнях.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Где центр тяжести летящей ракеты?
Аудит орендованих необоротних активів
Аудиторський висновок та його види
Перспективи використання супутникових мереж
Лізинг


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1975 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП