ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит вибуття тварин
Операції, пов’язані з вибуттям тварин, доцільно пере-віряти за всіма напрямами: реалізація, забій у господарстві, об-мін, безоплатна передача, падіж, загибель і крадіжки.
Аудит операцій щодо реалізації тварин має встановити за-конність, доцільність, правильність оформлення та відображення цих операцій в обліку.
Реалізація тварин за собівартістю живої маси відображується за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» і кредитом субрахунків 211 «Молодняк тварин на ви-рощуванні» та 212 «Тварини на відгодівлі».
Передача молодняку худоби та птиці працівникам у порядку натуральної оплати (за плановою собівартістю живої маси) відо-бражується за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізова-ної готової продукції» і кредитом рахунку 21 «Молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі».
Перевірка забою худоби у господарстві аудитором зводиться до встановлення:
• правильності та своєчасності оформлення актів на вибуття тварин і птиці;
• факту зважування тварин перед забиттям;
• нормативної відповідності виходу м’яса і субпродуктів.

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ПОВНОТИ ОПРИБУТКУВАННЯ
Дата
вибуття
та номер
акта Вид
тварин Інвентарний но-мер Вгодова-ність Жива маса,
кг
за актом
вибуття за останньою відомістю
зважування
1 2 3 4 5 6
Джерелами перевірки є: акти вибуття тварин і птиці, відомо-сті зважування тварин, нормативні дані про вихід м’яса у забій-ній масі залежно від виду і груп тварин.
Забій молодняка, дорослої худоби на відгодівлі, птиці та кролів на м’ясо відображується за дебетом рахунку 23 «Ви-
робництво» і кредитом рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі».
Для визначення повноти оприбуткування продуктів забою тварин доцільно складати контрольно-аналітичну відомість за формою, наведеною в табл. 4.8.
Окремим напрямом аудиторської перевірки мають бути фа-кти падежу та вимушеного забою тварин. З цією метою ви-вчають акти на вибуття тварин, діагноз захворювань, що пояс-нюють їх падіж.
При перевірці господарських операцій потрібно встановити достовірність даних про падіж за джерелами інформації
(ф. № 100, ф. № 34, ф. № 102, Журнал-ордер № 9 с.-г., машино-грам, ф. № 4, ф. № 1-вет.), актами на вибуття худоби та птиці
(ф. № 100).
Основним методом є зустрічна перевірка, за допомогою якої звіряють дані актів на вибуття тварин з даними Книги об-ліку руху худоби й птиці (ф. № 34), Звітами про рух худоби та птиці на фермі (ф. № 102), регістрами аналітичного обліку (Журнал-ордер № 9 с.-г., машинограма), формою статистичної звітності № 24, а також із журналами для реєстрації хворих тварин (ф. № 1-вет.), ветеринарною звітністю, протоколами або актами розтину трупів. Порівнянням живої маси за актом (ф. № 100) з відомістю останнього зважування встановлюють факти заниження падежу, особливо коли він стався з вини ма-теріально відповідальної особи, яка повинна відшкодувати ма-теріальний збиток.
Таблиця 4.8
М’ЯСОПРОДУКЦІЇ ВІД ЗАБОЮ ХУДОБИ
Оприбутковано, кг Нормативне оприбутку-вання, кг Неоприбутковано, кг
м’ясо субпродукти м’ясо субпродукти м’ясо субпродукти
I кате-горії II категорії I кате-горії II категорії I кате-горії II категорії
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Доцільно також виконати вибіркове звіряння актів на вибуття тварин, які мають інвентарні номери, з актами на оприбуткуван-ня приплоду. У такий спосіб виявляють факти падежу неоприбу-ткованого молодняку. Чисельність голів падежу потрібно порів-нювати з кількістю оприбуткованих шкур за відповідний період, що дасть змогу встановити факти приховування падежу та недо-оприбуткування приплоду тварин.
Особливо уважно слід вивчати факти фіктивної реалізації або забою тварин з метою приховування їх падежу. Важливо пе-ревірити, на які цілі використана м’ясопродукція таких тварин. Для встановлення вірогідності даних про падіж тварин доцільно також перевірити дані обліку та звітності пункту штучного осі-меніння.
Заключним етапом перевірки падежу тварин є визначення за-гальної кількості падежу та суми збитків, причин, за яких це ста-лося, винних у цьому осіб, розмірів відшкодування останніми ма-теріального збитку та повноти страхових відшкодувань за стихійного лиха й інфекційних захворювань.
Для всебічного аналізу причин загибелі (падежу) складають допоміжну відомість за формою, наведеною в табл. 4.9.

АНАЛІТИЧНА ВІДОМІСТЬ ПАДЕЖУ

пор. Дата й номер
акта на вибуття тварин Інвентар-ний номер Кількість голів Жива маса,
кг
за останньою відо-містю зважування за актом вибуття
тварин
1 2 3 4 5 6

Вартість загиблих тварин у зв’язку з епізоотією або стихій-ними лихами, списується з кредиту рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» в дебет рахунку 99 «Надзвичайні витрати» і з кредиту 99 — на дебет рахунку 79 «Фінансові ре-зультати». Падіж у разі визначення винних осіб відносять у дебет субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуваннями завда-них збитків» з кредиту рахунку 71 «Інший операційний дохід» і одночасно в дебет рахунку 94 «Інші витрати операційної дія-льності» з кредиту рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі».
Аналітичні рахунки відкривають за видами і групами тварин. На дебет відносять вартість загиблих тварин за плановою собіва-ртістю та інші суми, зокрема заробітну плату осіб, зайнятих ути-лізацією тварин, та отриману продукцію, придатну для викорис-тання (шкіра, м’ясо та ін.).
З кредиту рахунку 71 «Інший операційний дохід» оприбутко-вують продукцію, здану згідно з документами з оцінкою за ці-нами можливого використання чи реалізації, на дебет рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», а суми вартості загиблих тварин для відшкодування винними списують на дебет субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуваннями за-вданих збитків».
Списання загиблої худоби та птиці, що були на дорощуванні в населення відображується за дебетом рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом рахунку 21 «Тварини на ви-рощуванні та відгодівлі».
У разі обміну й безоплатної передачі тварин слід перевірити акти прийому-передачі, рекламації, що надійшли від одержува-чів, і з’ясувати, чи не приховуються розбіжності за кількістю, живою масою, мастю та породистістю тварин, факти їх навмис-ної заміни та зловживання з боку окремих посадових осіб.

Таблиця 4.9
МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Балансова вартість, грн. Вгодова-ність Вік,
міс. Діагноз За ким закріпле-на тва-рина Втрати від падежів
списані, грн.
за рахунок
господарства за рахунок
винного
7 8 9 10 11 12 13

Продаж тварин населенню за готівку передбачає перевірку прави-льності розрахунків та своєчасність надходження коштів. Для цього звіряють дані вимог-накладних на відпуск тварин та птиці на фермі, Звіту про рух тварин і птиці на фермі, прибуткових касових ордерів.
Докладно треба перевірити кожний випадок розкрадання й зник-нення тварин, встановити наявність актів на виявлені нестачі. Для цього уточнюють дату складання актів, склад комісії, достовірність підписів, відповідність даних первинних документів і Звітів про рух тварин та птиці на фермі за суміжні періоди, опитують відповідаль-них осіб, які викладають суть фактів у пояснювальних записках.
Списання виявлених нестач молодняка тварин та дорослої ху-доби на відгодівлі, птиці, кролів та інших тварин (за балансовою вартістю) відображується за дебетом субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» і кредитом рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі».
Аудитор має встановити дотримання порядку обліку витрат на вирощування, відгодівлю тварин та їх забій на підприємстві відпо-відно до вимог П(С)БО 16 «Витрати» та Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (ро-біт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених на-казом Мінагрополітики України від 18 травня 2001 р. № 132.
Основні бухгалтерські записи з обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі, витрат на їх утримання і забій подано в табл. 4.10.
Таблиця 4.10
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ТВАРИН
НА ВИРОЩУВАННІ ТА ВІДГОДІВЛІ
№ пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Надходження тварин на вирощуванні
1 Оприбутковано молодняк тва-рин, закуплених у постачаль-ників 211 «Молодняк тварин на вирощу-ванні» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
2 Відображено суму податково-го кредиту з ПДВ (у разі наяв-ності податкової накладної) 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
3 Відображено вартість доставки молодняку тварин стороннім ав-тотранспортним підприємством 211 «Молодняк тварин на вирощу-ванні» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
4 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (у разі наявності податкової накладної) 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
5 Сплачено вартість отриманого молодняку тварин 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 311 «Поточні ра-хунки в національ-ній валюті»
6 Оприбутковано тварин, вибракованих із основного стада для відгодівлі 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 107 «Робоча і про-дуктивна худоба»
7 Оприбутковано худобу тварин, прийняту від населення для реалізації 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 685 «Розрахунки з іншими кредито-рами»
8 Отримано приплід молодняку продуктивної худоби 21 «Тварини на вирощуванні та від-годівлі» 23 «Виробництво»
Продовження табл. 4.10
№ пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відгодівля тварин на вирощуванні
Підприємства, які не використовують рахунки
класу 8 «Витрати за елементами»
9 Витрачено комбікорм для го-дування тварин 23 «Виробництво» 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»
10 Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслугову-ванням тварин 23 «Виробництво» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
11 Нараховано відрахування до фондів соціального призна-чення 23 «Виробництво» 651 «За пенсійним
забезпеченням»
652 «За соціальним
страхуванням»
653 «За страхуван-ням на випадок безробіття»
656 «За страхуван-ням на випадок профзахворювань»
12 Нараховано знос основних за-собів 23 «Виробництво» 131 «Знос основ-них засобів»
Підприємства, які використовують рахунки
класу 8 «Витрати за елементами»
9 Витрачено комбікорм для го-дування тварин 807 «Витрати ма-теріалів сільсько-господарського призначення» 208 «Матеріали сільськогосподарського призначен-ня»
23 «Виробництво» 807 «Витрати матері-алів сільськогоспо-дарського призна-чення»
10 Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслуго-вуванням тварин 81 «Витрати на оплату праці» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
23 «Виробництво» 81 «Витрати на оплату праці»
Продовження табл. 4.10
№ пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
11 Нараховано відрахування до фондів соціального призна-чення 821 «Відрахування на пенсійне забез-печення»
822 «Відрахування на соціальне стра-хування»
823 «Страхування на випадок безробіття»
825 «Страхування на випадок профза-хворювань» 651 «За пенсійним забезпеченням»
652 «За соціальним страхуванням»
653 «За страхуван-ням на випадок безробіття»
656 «За страхуван-ням на випадок профзахворювань»
23 «Виробництво» 821 «Відрахування на пенсійне забез-печення»
822 «Відрахування на соціальне страху-вання»
823 «Страхування на випадок безробіття»
825 «Страхування
на випадок профзахворювань»
12 Нараховано знос основних за-собів 83 «Амортизація» 131 «Знос основних засобів»
23 «Виробництво» 83 «Амортизація»
13 Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво 23 «Виробництво» 91 «Загальновироб-ничі витрати»
14 Оприбутковано отриманий приріст живої маси тварин на від-годівлі (за собівартістю) 211 «Молодняк тварин на вирощу-ванні» 23 «Виробництво»
Вибуття тварин
15 Переведено молодняк тварин в основне стадо 15 «Капітальні ін-вестиції» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
16 Оприбутковано тварини та приведено в основне стадо 107 «Робоча і про-дуктивна худоба» 15 «Капітальні інвестиції»
17 Реалізовано покупцям тварини на вирощуванні та відгодівлі 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями» 701 «Дохід від ре-алізації готової продукції»
18 Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ 701 «Дохід від ре-алізації готової продукції» 641 «Розрахунки за податками»
Продовження табл. 4.10
№ пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
19 Списано собівартість реалізо-ваних тварин 901 «Собівартість реалізованої гото-вої продукції» 21 «Тварини на ви-рощуванні та від-годівлі»
20 Відображено виявлену суму недостачі тварин на вирощу-ванні та відгодівлі підприєм-
ствами, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами» 84 «Інші опера-ційні витрати» 21 «Тварини на ви-рощуванні та від-годівлі»
947 «Нестачі і втрати від псуван-ня цінностей» 84 «Інші операцій-ні витрати»
21 Зараховано балансову вартість списаних тварин на позабала-нсовий рахунок 07 «Списані активи» одночасно із списан-ням цінностей 072 «Невідшкодо-вані нестачі і втра-ти від псування цінностей» —
22 Відображено виникнення де-біторської заборгованості та доходу після встановлення винних на загальну суму збитку, що підлягає відшкодуванню, розраховану відповідно до Порядку № 116 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 716 «Відшкодування раніше списа-них активів»
23 Списано із позабалансового рахунку 07 «Списані активи» балансову вартість тварин, яких нестає, одночасно із спи-санням суми збитку на винних — 072 «Невідшкодо-вані нестачі і втра-ти від псування цінностей»
24 Відшкодовано винною особою суму збитку 301 «Каса в націо-нальній валюті» 375 «Розрахунки за відшкодуванням за-вданих збитків»
25 Утримано із заробітної плати винних осіб відповідні суми в погашення заборгованості 661 «Розрахунки за заробітною пла-тою» 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»
26 Відображено перевищення за-лишку суми збитку, розрахова-ного згідно з Порядком №116, над сумою фактичної нестачі 716 «Відшкоду-вання раніше спи-саних активів» 641 «Розрахунки за податками»
27 Перераховано суму перевищення до бюджету 641 «Розрахунки за податками» 311 «Поточні ра-хунки в національ-ній валюті»
Закінчення табл. 4.10
№ пор Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
28 Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат 716 «Відшкоду-вання раніше спи-саних активів» 791 «Результат ос-новної діяльності»
791 «Результат ос-новної діяльності» 947 «Нестачі і втрати від псуван-ня цінностей»
29 Списано собівартість тварин на вирощуванні або відгодівлі, загиблих або забитих у зв’язку з епідемією або сти-хійним лихом 991 «Втрати від стихійного лиха» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
4.6.6. Аудит виконання плану
вихідного поголів’я й обороту
стада тварин
У разі проведення аудиту розширеного відтворення стада потрібно перевірити виконання плану вихідного поголів’я й обороту стада тварин. При розширеному відтворенні кількість худоби до кінця року збільшується за рахунок вирощування ре-монтного молодняку, який перевищує число тварин, що вибули. При цьому відбуваються не тільки кількісні, а й якісні зміни ста-да, поліпшується його природний склад, зростає продуктивність худоби.
Виконання плану вихідного поголів’я худоби перевіряють порівнянням фактичного поголів’я на кінець звітного періоду (як правило, на кінець року) з кількістю поголів’я, передбаченого планом на цю саму дату, а також з поголів’ям минулого року від-повідно до запропонованої табл. 4.11.
Причини невиконання плану вихідного поголів’я худоби вста-новлюють, порівнянням обороту стада за звітом із показниками за планом за табл. 4.12.
Для характеристики використання маточного поголів’я обчис-люють показники виходу телят і телиць та виходу ділового мо-лодняку та здійснюють порівняльний аналіз цих показників у ди-наміці з іншими господарствами.
Таблиця 4.11
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИХІДНОГО ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ
Вид і група худоби Наявність
на початок
року,
голів Наявність на кінець
року, голів Відхилення:
(+) — збільшення;
(–) — зменшення від
за
пла-ном фак-тично вико-нання плану плану наявності на початок року
1. Велика рогата худо-ба, всього
У тому числі:
корови
бики-виробники
телички старше 2 років
молодняк минулих років і худоба на відгодівлі
молодняк поточного року
2. Свині, всього
У тому числі:
матки основні
матки, що переві-ряються, і разові хряки
свині на відгодівлі
поросята віком від
2-х до 4-х міс.
поросята віком до
2-х міс.

Після цього перевіряють виконання плану обороту стада за видами надходження й вибуття груп тварин: переведення в осно-вне стадо, вибракування з основного стада, купівля-продаж, забій у господарстві тощо. При цьому уважно вивчають порідний склад, структуру стада, показники його відтворення, м’ясної й молочної продуктивності, вгодованості тварин. Такий аналіз фа-ктичного і планового обороту стада дає змогу виявити резерви поліпшення відтворення та підвищення продуктивності худоби, сформувати відповідні пропозиції щодо цього.

Таблиця 4.12
ОБОРОТ СТАДА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ГОЛІВ
Статево-вікові
групи тварин Наявність на поча-ток
року Надійшло за рік Вибуло за рік Вихідне пого-лів’я на
кінець року
Приплід Переведено
з інших груп Куплено Продано Забито Переведено в інші групи Падіж
за планом фа-кти-чно за планом фа-кти-чно за планом фа-кти-чно за пла-ном фак-тич-но за пла-ном фак-тич-но за планом фа-ктично
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Корови
Бики-виробники
Телички старше
2 років
Молодняк мину-лих років і худоба на відгодівлі
Молодняк звітно-го року

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит вибуття тварин» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС, OSI — Open Sys...
Аудит Звіту про фінансові результати
Технологічний процес виготовлення ДСП
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТУ
Загальна характеристика витрат на організацію телекомунікацій


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2388 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП