ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ
Бюджетний контроль — це порівняння фактичних показ-ників фінансово-господарської діяльності з плановими (бюдже-тними) на предмет перевірки їх узгодженості за величиною і термінами, а також аналіз причин відхилень з метою вироб-лення пропозицій щодо коригування бюджетів чи фінансово-господарської діяльності підприємства. Бюджетний контроль є дійовим інструментом стимулювання підвищення фінансової відповідальності та продуктивності як окремих працівників, центрів прибутковості, структурних підрозділів, так і підприєм-ства в цілому.
Для здійснення контролю за виконанням бюджетів, як пра-вило, використовують дворівневу систему контролю. Нижній рівень — це контроль за виконанням часткових (функціональ-них) бюджетів структурних підрозділів підприємства, безпосе-редньо здійснюваний економічними службами цих підрозділів; при цьому контролюються як окремі показники зведеного бю-джету, так і його складових, тобто функціональних бюджетів. Верхній рівень — контроль за виконанням бюджетів усіх стру-ктурних підрозділів, центрів відповідальності та зведених бю-джетів по підприємству в цілому, здійснюваний безпосередньо службами контролінгу. До основних елементів системи конт-ролю належать:
• об’єкти контролю — бюджети структурних підрозділів, час-ткові (функціональні) та зведені бюджети;
• предмети контролю — окремі показники витрат і доходів, надходжень і видатків (дотримання бюджету ліквідності, оплати праці, витрат сировини і матеріалів тощо);
• суб’єкти контролю — служби контролінгу, що здійснюють контроль за дотриманням бюджетів та підрозділи чи окремі пра-цівники, що відповідальні за виконання бюджетів;
• інструменти контролю бюджетів — методи, процедури, які використовуються в процесі бюджетного контролю (аналіз від-хилень, SWОТ-аналіз тощо).
Діяльність контролера в галузі бюджетного контролю перед-бачає такі заходи:
• ідентифікація фактичних даних;
• розрахунок відхилень;
• визначення причин і факторів відхилень;
• розробка (підбір) каталогу заходів щодо коригування планів і діяльності в цілому;
• оцінка запропонованих заходів;
• ініціювання рішень щодо коригування планів;
• контроль виконання скоригованих планів.
Належний бюджетний контроль можливий лише за умови об-ліку всіх операцій, пов’язаних з грошовими надходженнями і ви-платами, доходами та витратами, причому класифікація і способи визначення окремих показників повинні бути стандартизованими як під час планування, так і під час обліку. Ідентифікація факти-чних показників і визначення відхилень здійснюється на основі даних управлінського обліку, який є своєрідним продовженням і деталізацією фінансового обліку.
Розрахунок та аналіз відхилень фактичних показників від бю-джетних може проводитися як в абсолютних, так і відносних вели-чинах. Він здійснюється як у розрізі окремих періодів, так і куму-лятивно, тобто з урахуванням певної сукупності звітних періодів. Виявлені в процесі контролю відхилення сигналізують про необ-хідність корекції планів чи фінансово-господарської діяльності.
Конкретні рекомендації щодо коригування планів повинні фо-рмуватися лише після ретельного факторного аналізу причин відхилень та їх інтерпретації, що є найскладнішим елементом бюджетного контролю. Причини відхилень рекомендується сис-тематизувати в розрізі трьох функціональних рівнів :
1. Рівень планування:
• помилкова оцінка розвитку зовнішнього середовища;
• неправильні прогнози щодо причинно-наслідкових взаємо-зв’язків між діяльністю підприємства та зовнішніми факторами впливу;
• дефіцити в інформаційному забезпеченні чи обробці інфор-мації, які призвели до нереальних прогнозів.
2. Рівень прийняття рішень:
• акцептування помилкових планових альтернатив, побудова-них на заздалегідь неправильних пропозиціях;
• затвердження планових альтернатив, відмінних від тих, які згідно із обґрунтуваннями є найреальнішими до виконання.
3. Рівень реалізації:
• дефіцити в якісному та кількісному забезпеченні матеріаль-ними, фінансовими та трудовими ресурсами, які призвели до зриву виконання планових показників;
• дефіцити у виробничому процесі;
• слабкі місця в організації виробничо-господарської діяльності;
• недостатня мотивація до виконання планових показників.
За загальним правилом у процесі аналізу відхилень показники інтерпретуються в контексті їх впливу на фінансові результати та ліквідність (платоспроможність) підприємства. Здебільшого на практиці проводиться факторний аналіз відхилень фактичних фі-нансових результатів від бюджетних. Метою аналізу є визначен-ня та оцінка всіх факторів, що зумовили відхилення та вироблен-ня на цій основі висновків і пропозицій щодо подолання виявлених негативних факторів і слабких місць, використання можливих резервів і відповідної корекції планів. Особлива увага при цьому звертається на аналіз прибутків від операційної діяль-ності та затрат, що може здійснюватися в розрізі окремих струк-турних підрозділів, видів продукції, центрів затрат тощо.
Аналіз відхилень фактичного прибутку від бюджетних показ-ників здійснюється, як правило, за такими факторами:
• вплив зміни обсягів реалізації;
• вплив зміни цін;
• вплив зміни асортименту реалізованої продукції;
• вплив зміни величини затрат.
Вплив останнього фактору в процесі аналізу «розщеплюють» на окремі компоненти (групи чи статті затрат): постійні/змінні затрати, затрати на сировину та матеріали, затрати на персонал тощо.
Аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних вва-жається основним інструментом оцінки діяльності центрів відпо-відальності чи затрат (прибутковості). Однак він характеризуєть-ся двома основними недоліками:
1. Враховуються лише внутрішні співвідношення між плано-вими і фактичними показниками, оскільки базою для порівняння є результати діяльності одного підприємства; відсутність порів-няння з показниками діяльності інших підприємств зумовлює не-безпеку суб’єктивного трактування результатів аналізу та помил-кових висновків.
2. Незбіг періоду, в якому виникли відхилення, з періодами, в яких проводиться аналіз та здійснюється відповідна реакція на відхилення.
Враховуючи вказані недоліки на провідних підприємствах, аналіз відхилень здійснюють за такими основними напрямами:
• факт — план аналізованого підприємства;
• звітний — попередній період;
• факт звітного періоду — факт аналогічного звітного періоду попереднього року;
• оцінні — бюджетні показники наступного періоду;
• порівняно із середньогалузевими показниками та показни-ками підприємств, що є найкращими в галузі.
Результати бюджетного контролю доцільно оформляти у ви-гляді звіту (рапорту) про виконання бюджетів. Аналіз відхи-лень при цьому візуалізується у формі діаграм, графіків, рисун-ків. У звітах поряд з фіксацією відхилень пояснюються їх причини та формулюються пропозиції щодо коригування бюджетів чи вдосконалення фінансово-господарської діяльності. Звітні аналітичні матеріали з виконання зведеного і функціональних бю-
джетів представляють керівництву підприємства для оперативної корекції зведених бюджетів підприємства та бюджетів структур-них підрозділів чи центрів відповідальності. Результати аналізу виконання бюджетів, відносних показників і коефіцієнтів можуть зумовити необхідність розробки нового варіанта бюджету, який повинен починатися з вибору заданих значень.
На крупних підприємствах, як правило, функціонують ком-плексні автоматизовані системи бюджетного планування та контролю. Це дозволяє максимально оперативно (щоденно, що-декадно, щомісячно) одержувати інформацію про виконання бю-джетів і, відповідно, вносити необхідні корективи в них з метою підвищення ефективності оперативного управління фінансами підприємства. Основне значення в плануванні за допомогою ав-томатизованої системи полягає, по-перше, в змозі моделювати рі-зні сценарії побудови зведеного бюджету за різних його парамет-рів, по-друге, застосувати інтерактивні засоби аналізу відхилень, які дають можливість «розшифрувати» окремі показники і дійти висновків щодо факторів, які на них впливають.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ
АО "МММ" Історія, наслідки та реклама
Класична теорія фінансування
Задача о двух яйцах
ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2431 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП