ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

Експертне (суб’єктивне) прогнозування
Суб’єктивні методи прогнозування ще називають прагматич-ними чи експертними методами. Використання математичних і статистичних прийомів за цих методів зведено до мінімуму, на-томість пріоритет надається методиці евристики (сукупність прийомів оцінки явищ за допомогою навідних питань). Планові показники визначаються на основі експертних оцінок. Вирішаль-ними при цьому є досвід, інтуїція, суб’єктивні очікування, освіта експертів, відповідальних за складання прогнозів. Як експерти до процесу прогнозування залучаються, як правило, керівники стру-ктурних підрозділів і провідні фахівці. Доцільним є також залу-чення до процесу опитування зовнішніх експертів, наприклад нинішніх і потенційних клієнтів, дистриб’юторів тощо. Роль мо-дератора (ведучого дискусії) та організатора під час експортного прогнозування виконує, як правило, фінансовий контролер.
До основних методологічних прийомів, що використовують-ся за суб’єктивного методу прогнозування, належать такі:
• індивідуальні опитування;
• мозкова атака (brainstorming);
• метод Дельфі;
• розробка сценаріїв.
Найпростішим прийомом експертного прогнозування є індиві-дуальне опитування окремих експертів на предмет сильних і слабких сторін підприємства, можливих резервів, існуючих тенден-цій. Для успішного використання даного методу прогнозування слід дотримуватися таких передумов:
1. Керівництво підприємства повинно брати безпосередню участь в організації опитування (анкетування).
2. Завчасне узгодження з керівництвом питань, які вносяться в анкету для опитування.
3. Готовність керівництва враховувати результати опитування під час розробки та затвердження планів і бюджетів.
4. Опитування не повинно спровокувати конфлікт чи погірши-ти відносини між керівництвом і працівниками, окремими струк-турними підрозділами тощо.
5. Участь керівництва і співробітників в опитуванні повинно бути добровільним.
6. Анонімність анкетування та оцінки.
7. Результати аналізу опитування повинні бути матеріалізовані у формі конкретних заходів з удосконалення тієї чи іншої функ-ціональної ділянки підприємства, відображатися у бюджетах та планах.
Анкетування має такий недолік: діапазон можливих варіантів відповідей може бути дуже широким. Це значно ускладнює вияв-лення наявної тенденції. Саме тому результати анкетування мо-жуть бути лише основою для застосування складніших методів експертного прогнозування, які ґрунтуються на виробленні єди-ної оцінки групою експертів.
Мозкова атака (brainstorming) — це груповий метод вирішення складних проблем, в ході якого учасники групи експертів висува-ють якомога більше пропозицій щодо вирішення поставленої про-блеми. Характерним для цього методу є те, що в процесі дискусії виключається будь-яка критика висунутих ідей. Недоліком цього виду групової дискусії є те, що в групі може домінувати позиція найбільш авторитетного експерта, яка може бути хибною, однак вирішальним чином впливає на результати прогнозування.
Метод Дельфі — це спосіб експертного прогнозування, який ґрунтується на зведенні, систематизації та оцінці думок групи експертів, на основі їх письмового опитування на предмет оцінки майбутніх кількісних та якісних показників розвитку підприємс-тва. До основних характеристик методу Дельфі належать такі :
• використання формально ідентичних анкет для опитування;
• анонімність опитування;
• визначення середньостатистичної відповіді опитуваної гру-пи експертів;
• інформування учасників про результати опитування та середньостатистичну відповідь;
• повторне опитування.
Згідно з цим підходом опитування групи експертів щодо мож-ливостей вирішення певного комплексу проблем здійснюється в кілька етапів (турів). Різні оцінки ймовірності настання певних по-дій у майбутньому зіставляються між собою. Середню відповідь по групі можна визначити за допомогою середньоарифметичної чи знаходження медіани . Зведені (середні) результати попередніх етапів доводяться до експертів перед початком наступного етапу опитування. Завдяки інформації про середню оцінку по групі окремі учасники опитування коригують свої власні прогнози. З ча-сом внаслідок дифундування (змішування) окремих точок зору відбувається конвергенція та звуження діапазону здійснюваних експертами оцінок. У результаті цього визначається найімовірніша тенденція розвитку того чи іншого процесу (показника).
До недоліків цього методу слід віднести те, що загальна тен-денція може сформуватись не на основі незалежних інтуїтивних оцінок, а в результаті пристосування думок окремих експертів до середньої оцінки. Окрім цього, звуження та конвергенція окре-мих оцінок може відбуватися за двома полярними напрямами, ре-зультатом чого можуть бути дві протилежні тенденції.
Отримані внаслідок застосування методології Дельфі резуль-тати використовують при розробці прогнозних сценаріїв розвитку економічних процесів на підприємстві за альтернативних зовніш-ніх і внутрішніх параметрів впливу на фінансово-господарську діяльність. Як правило, планові показники розраховують за пе-симістичного, оптимістичного та базового сценарію розвитку.
Експертні (суб’єктивні) методи прогнозування використо-вують здебільшого при стратегічному контролінгу, довгостро-ковому плануванні обсягів збуту продукції та оцінці ринкового потенціалу, інновацій тощо. Загальним недоліком розглянутих методів є колективна («розмита») відповідальність за якість прогнозування.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Експертне (суб’єктивне) прогнозування» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів
Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту
СУЧАСНІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
Розряди іменників за значенням
Железнодорожный вагон


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 1727 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП