ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві
Одним з важливих методів стратегічного контролінгу є так званий аналіз сильних (Strength) і слабких (Failure) місць, а та-кож наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). В еконо-мічній літературі цей вид аналізу позначається також як SWOT-аналіз (SWOT-analysis). Даний вид аналізу може здійс-нюватися стосовно всього підприємства, його структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції. На ос-нові результатів аналізу ендогенного середовища розробля-ються рекомендації щодо:
1) усунення наявних слабких місць;
2) ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін).
У результаті SWOT-аналізу екзогенного середовища виявля-ється позитивний і негативний вплив на підприємство ззовні. На основі цього виробляються пропозиції стосовно:
1) нейтралізації можливих ризиків;
2) використання додаткових шансів.
Сильні сторони:
• кваліфікований інженерно-технічний персонал;
• низькі витрати на заробітну плату;
• наявність власних виробничих споруд;
• прихід молодих та енергійних співро-бітників фінансових служб. Слабкі сторони:
• інертність і зловживання керівництва підприємства;
• крадіжки на виробництві;
• застарілий асортимент продукції;
• висока енергомісткість продукції;
• неефективна діяльність служби збуту.
Додаткові шанси:
• ринок сформований в основному за рахунок імпорту;
• державою проводяться протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчи-зняного товаровиробника;
• іноземні інвестори проявляють знач-ний інтерес до галузі, до якої нале-жить підприємство. Ризики:
• криміногенні ризики;
• інфляційний ризик (знецінення реа-льної вартості капіталу);
• ризик неплатоспроможності чи бан-крутства контрагентів;
• ризик зміни податкового законодав-ства та накладання фінансових санк-цій.
SWOT-аналіз може бути деталізованішим і проводитися в розрізі окремих функціональних блоків діяльності, центрів за-трат, видів продукції тощо. В табл. 1 наведена загальна схема аналізу сильних і слабких сторін у фінансовій сфері.

Таблиця 1
ОЦІНКА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
Об’єкт аналізу Сильні сторони Слабкі сторони
1. Ліквідність
2. Прибутковість
3. Cash-flow
4. Структура капіталу
5. Структура активів
6. Дебіторська заборгованість
7. Кредиторська заборгованість
8. Фінансові відносини з капіталодавцями
9. Реальні інвестиції
10. Фінансові інвестиції
11. Оборотність оборотних активів

У процесі аналізу сильні та слабкі місця підприємства слід оцінити з урахуванням основних тенденцій змін у зовнішньому щодо підприємства середовищі. Так, ліквідність підприємства на актуальну дату може бути сильною стороною підприємства, од-нак через деякий період внаслідок дії зовнішніх факторів вона може стати недостатньою і перетворитися на слабке місце.
Оскільки сильні та слабкі місця, як правило, є відносними ве-личинами, в процесі аналізу їх слід порівнювати з аналогіями на підприємствах-конкурентах. Під час аналізу сильних і слабких місць визначаються критичні сфери, які під дією специфічних зо-внішніх і конкурентних факторів впливають на економічні ре-зультати підприємства. Потім визначаються ключові параметри чинників, що впливають на ефективність господарської діяльнос-ті. На практиці досить часто в ході SWOT-аналізу використову-ються такі методи контролінгу, як анкетування та АВС-аналіз.
Виконання функцій стратегічного та оперативного контролін-гу, система раннього попередження та реагування, довгострокове планування та бюджетування значною мірою ґрунтуються на фі-нансових прогнозах. У науково-практичній літературі виокрем-люють три основні групи методів прогнозування:
• суб’єктивні (експертні) методи визначення прогнозних по-казників;
• каузальне прогнозування;
• методи екстраполяції.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит Звіту про рух грошових коштів
ВАЛЮТНИЙ КУРС
Структуризація капіталу
. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товарови...
Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 1820 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП