ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 57
Гостей: 57
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків
При оцінці інвестицій, з одного боку, враховуються нематері-альні втрати і вигоди, які можуть вплинути на діяльність підпри-ємства. Аналіз затрат і вигод (СВА), з іншого боку, забезпечує глобальніший аналіз, ніж більшість інвестиційних оцінок, і спря-мовується на встановлення затрат і вигод для суспільства в ціло-му, для всіх акціонерів, а не тільки для підприємства.
Нематеріальні затрати і блага включають питання безпеки, покращення якості, моралі робітників та іміджу підприємства. Їх можна поділити на дві категорії: ті, які за певних міркувань мо-жуть бути конвертовані у грошовий еквівалент, і ті, з якими це зробити неможливо з огляду на їх якісну природу.
Конвертація у грошову вартість. Покращення якості продук-ту або скорочення часу поставок може бути конвертоване у гро-шову вартість. Так, пропонується інвестування у придбання но-вого обладнання, використання якого призведе до зменшення собівартості. Але головною перевагою тут є покращення якості продукту, яке воно забезпечить. Якщо не включати дане благо в аналіз, це може призвести до серйозної недооцінки вартості про-екту. На підприємстві мають розуміти, яким чином покращення якості призводить до грошових благ. Наприклад, підвищення якості зумовлює зменшення собівартості шляхом зниження кіль-кості відходів і браку, обсягів робіт з переробки та кількості часу, необхідного для перевірки кожного продукту. З огляду на те, що покращилась якість, підприємство може очікувати на виникнення незначного відтоку грошей за рахунок зменшення надходжень грошових коштів від гарантійних послуг. Проте завдяки поліп-шенню якості лише незначна частина продукції потребуватиме ремонту протягом гарантійного періоду. Це також може призвес-ти до підвищення обсягів продажу, оскільки покупці зрозуміють, що якість продукту покращилась.
При оцінці проекту потрібно зібрати таку кількість інформа-ції, яка буде достатньою для прийняття обґрунтованого рішення стосовно проекту, який дуже важко оцінити кількісно. Напри-клад, інвестиції у нове обладнання, дають підприємству можли-вість розширити сфери своєї діяльності, що може призвести до економії на масштабах виробництва і отримання підприємством стратегічної переваги, що не може бути оцінена на основі кількі-сних показників. У певних випадках варто розглядати проекти як такі, що приносять некількісні блага.
Якісні витрати і блага. Найчастіше до цієї категорії належать витрати і блага, що мають відношення до суспільства в цілому. Прикладом може слугувати інвестиція, яка впливає на якість по-вітря, або інвестиція, пов’язана з вигодами, що мають відношен-ня до робочої сили (тобто такі, як покращення життєвого середо-вища працівників — додаткові їдальні, кафе, магазини, спортивні споруди та ін.). За цих обставин варто використовувати аналіз, що ґрунтується на показнику чистої теперішньої вартості. Це до-зволяє компанії побачити «ціну», яка сплачується за ці якісні елементи. Наприклад, підприємство може розрахувати теперіш-ню вартість витрат при інвестуванні і оцінити, чи варті нематері-альні блага таких витрат.
Отже, можна дійти таких висновків стосовно того, які грошові потоки мають відношення до аналізу інвестиційних проектів:
1. Існують чотири критерії, що визначають, які грошові пото-ки мають відношення до аналізу інвестиційних проектів і тому повинні братися до уваги при оцінці інвестицій. Вони повинні бу-ти у грошовій і тільки грошовій формі; мають демонструвати зміни і включати як матеріальні затрати і вигоди, так і нематеріальні затра-ти і вигоди, що можна конвертувати у грошову вартість.
2. При оцінці інвестицій береться до уваги інформація та пе-редбачення стосовно грошових потоків, а не інформація про при-буток від виробничої діяльності. Грошові потоки визначаються, коли кошти надходять на підприємство або коли залишають йо-го; коли прибуток від продажу враховується; коли він отриманий (необов’язково, коли клієнт дійсно платить). Витрати встанов-люються, коли вони відбуваються (неважливо, коли постачаль-ники отримають платежі або коли сплачуються податки). Амор-тизаційні відрахування додаються до експлуатаційних витрат, які не беруться до уваги при розгляді грошових потоків.
3. Враховуються лише ті грошові потоки, що мають безпосе-реднє відношення до інвестиційного проекту. Таким чином, роз-поділені накладні витрати, наприклад, не повинні включатися, а альтернативні витрати, які наводять вартість альтернативного використання активів, що залучені до інвестиційного проекту, мають включатися.
4. При визначенні грошових потоків, що відносяться до інвес-тиційного проекту, до уваги беруться лише зміни у витратах. Не-зворотні витрати і витрати, що вже мали місце, не використову-ються в інвестиційному аналізі. Якщо реалізація інвестиційного проекту дає змогу отримати податкові знижки, така економія в оподаткуванні є приростом блага і має бути врахована при здійс-ненні інвестиційного аналізу.
5. Нематеріальні втрати і блага враховуються в інвестиційно-му аналізі у будь-якому випадку за умови, що їх можна конверту-вати у грошову форму, яка є загальноприйнятною.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Аудит орендованих необоротних активів
Інвестиційна стратегія
СУЧАСНИЙ КЕЙНСІАНСЬКО-НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ У ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
Поточний стан об'єкту «Укриття» на ЧАЕС


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1400 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП