ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
Грошові розрахунки в Україні здійснюються з допомогою го-тівки та в безготівковій формі. Розрахунки готівкою застосову-ються головним чином у процесі взаємовідносин підприємств, установ та організацій з населенням, а також між людьми, тобто вони обслуговують рух грошових доходів та видатків населення, хоча готівка може використовуватися і при розрахунках між юридичними особами. У розрахунках між юридичними особами переважна більшість платежів здійснюється в безготівковому по-рядку. Безготівкове перерахування коштів може опосередковува-ти і рух грошових доходів і видатків населення, але його обсяг незначний. Основне місце в міжгосподарських безготівкових розрахунках посідають платежі за товарно-матеріальні цінності і по-слуги, а також фінансові перерахування клієнтів.
Організація безготівкових розрахунків повинна сприяти проце-су відтворення, відповідати конкретним вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки. Головна з них — забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів за поставлену ним продукцію та надання послуг, тим самим сприяти прискоренню обігу оборотних коштів у розрахунках.
Крім того, організація розрахунків повинна передбачати ство-рення відповідних умов для взаємного контролю постачальника та покупця за дотримання господарських угод і грошових зобов’язань. Одним з актуальних завдань в організації розрахунків є недопущення виникнення простроченої взаємної заборгованості.
Безготівкові розрахунки здійснюються через банківські установи, де юридичні та фізичні особи зберігають свої грошові кошти і мають відповідні рахунки (поточні, бюджетні тощо). Деякі безготівкові пла-тежі, як правило дрібні, підприємства та організації здійснюють з до-помогою поштово-телеграфних переказів через установи зв’язку.
Безготівкові розрахунки здійснюються на основі письмових розрахунково-грошових документів: платіжних доручень, чеків, акредитивів, вимог-доручень, платіжних вимог, інкасових дору-чень, векселів. Форми розрахунків між продавцем та покупцем визначаються угодами між ними.
Для кожного розрахункового документа характерна єдина в масштабах країни форма, сувора стандартизація, кодифікація ре-квізитів. Система оформлення, використання та руху розрахун-кових документів називається документообігом.
Безготівкові розрахунки розрізняються за способом платежів та формами розрахункових документів. За дорученням своїх клі-єнтів банки здійснюють готівкові й безготівкові платежі як за ра-хунок коштів клієнта, так і на кредитній основі. Безготівковий платіжний обіг здійснюється за допомогою переказів та інкасо.
Платежі за допомогою переказів здійснюються банками шляхом списання коштів з рахунка платника і зарахування їх на рахунок вказаної ним особи. Якщо платник і його партнер мають поточні рахунки в одному комерційному банку, операція зво-диться до дебетування одного рахунку і кредитування іншого. Якщо рахунки відкриті в різних банках, проводяться додатково міжбанківські розрахунки за допомогою системи кореспондент-ських зв’язків. Такі зв’язки будуються як безпосередньо між двома банками, так і за участі центрального банку, через який здійс-нюється основний обсяг міжбанківських платежів. Отже, у платіжному обігу діють не тільки поточні рахунки платника і одержувача коштів, а й рахунки банків, що їх обслуговують.
Надходження та списання коштів з міжбанківських операцій сальдуються, а розрахунки між банками здійснюються на базі взаємного заліку надходжень та вимог (клірингу).
Інкасо є поширеним видом послуг комерційних банків тим кліє-нтам, які в розрахунках застосовують векселі й чеки. Інкасування векселів проводиться банком за дорученням клієнта до настання строку виплати за векселем (його погашення). Воно оформляється інкасовим індосаментом, надписом на векселі, який містить дору-чення власника векселя банку одержати оплату. Згідно зі строком погашення банк одержує від боржника потрібну суму, перераховує гроші на рахунок клієнта і гасить вексель (передає його платнику).
Інкасування чеків означає прийняття банком від свого клієнта чеків, що є розпорядженням на списання коштів з рахунка клієн-та для оплати за товар або послуги. При інкасуванні чеків банк списує кошти з рахунка чекодавця, якщо його поточний рахунок відкритий у тому ж самому банку, де й рахунок одержувача, і за-раховує їх на поточний рахунок останнього. Якщо поточний ра-хунок чекодавця відкритий в іншій установі банку, чек відсила-ється у банк платника і там здійснюється оплата із застосуванням системи міжбанківських розрахунків.
У практиці розрахунків використовуються і такі документи, як платіжні вимоги, вимога-доручення та акредитив. Платіжна вимога застосовується при примусовому стягненні коштів у передбачених чинними нормативними актами випадках. Вимога-доручення засто-совується при акцепті товару. Суть розрахунків полягає в тому, що названий документ, в якому заповнена одна частина (вимога), разом з товаром відправляється постачальником покупцю, котрий у разі згоди платити за товар (акцепту товару) заповнює другу частину документа (доручення) власними реквізитами, стверджує їх підпи-сом та печаткою і здає до свого банку для оплати.
Акредитив являє собою доручення банку покупця банку постачальника оплачувати рахунки останнього за відвантажені цін-ності на умовах, передбачених в акредитивній заяві покупця. Відкриття акредитива проводиться або за рахунок власних кош-тів покупця, або банківської гарантії та супроводжується (у пер-шому випадку) депонуванням коштів.
Платежі за рахунками підприємств виконуються в черговості, яка встановлюється його керівництвом, якщо інше не передбаче-не законодавством.
За домовленістю між підприємствами можуть проводитись за-ліки взаємної заборгованості без участі банків, але з відображен-ням у бухгалтерському обліку підприємств.
Претензії, які виникають за розрахунками між платником та покупцем, розглядаються сторонами в арбітражному чи судовому порядку без участі банківських установ.
За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання від-повідного документа) чи помилкове списання коштів з рахунка, а також за несвоєчасне або помилкове зарахування банком сум, які належать клієнту, останній має право вимагати від банку сплати штрафу в розмірі 0,3% від несвоєчасно чи помилково зарахованої (списаної) суми за кожний день затримки, якщо інше не передба-чене угодою між банком і підприємством.
За здійснення розрахункових операцій банки стягують з клієн-тів плату у формі комісії, розмір якої передбачається у відповід-ному договорі між сторонами.
Касове обслуговування клієнтів полягає в тому, що комерцій-ні банки приймають від них готівкові кошти та зараховують їх на відповідні рахунки, видають із цих рахунків готівкові кошти клі-єнтам за їх вимогою на відповідні цілі.
Банки здійснюють касові операції з обслуговування клієнтів на основі єдиних правил, установлених Національним банком України. Ці правила визначають порядок прийняття, видачі, упа-кування, зберігання та обліку готівки.
Для прийняття та видачі готівки в установах банків організу-ються прибуткові та видаткові каси. В установах банків з невели-ким обсягом касових операцій можуть організовуватись єдині ка-си, які здійснюють весь комплекс касових операцій.
Прибуткові каси приймають від клієнтів готівкові кошти за ста-ндартними документами: оголошення на внесення готівки, прибут-ковий касовий ордер. У документах, як правило, зазначається хара-ктер внесення — торговельна виручка, виручка транспортних підприємств та ін. На прийняту від клієнта суму готівкових коштів банк виписує квитанцію. Готівкові кошти, що надійшли до каси ба-нку до закінчення операційного дня, у той самий день повинні бути оприбутковані банком та зараховані на рахунки клієнтів.
В установах банків, що приймають від інкасаторів готівку у спеціальних сумках, організуються каси, в яких перераховуються гроші, що є в інкасаторських сумках (каси перерахування).
Видаткові каси, що працюють протягом операційного дня, ви-дають готівку клієнтам з їхніх рахунків за грошовими видатко-вими документами — грошовими чеками, видатковими касовими ордерами. У цих документах клієнти, як правило, повинні зазна-чити, на які цілі вони отримують готівку (заробітна плата, витра-ти на відрядження та ін.).
Установи комерційних банків задовольняють потреби своїх клі-єнтів у готівці передусім за рахунок готівки, що надходить у касу від клієнтів. Але може бути, що поточних надходжень готівки недо-статньо для забезпечення оперативної потреби в грошах. Кожна установа банку повинна прогнозувати свою забезпеченість готівко-вими коштами. Для цього складають розрахунок майбутніх надхо-джень (за 2—3 дні) до кас банку та необхідних виплат виходячи з прогнозного розрахунку касових оборотів, особливостей розподілу його показників по днях місяця і фактичних касових оборотів. У цьому розрахунку враховуються майбутні надходження з усіх дже-рел та майбутні виплати у встановлені строки (виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та ін.). Розрахунок показує, чи зможе уста-нова банку забезпечити майбутні виплати за рахунок поточних над-ходжень і зменшення залишку готівки в касі банку. Якщо з розра-хунку видно, що установа банку не в змозі забезпечити потребу клієнтів у готівці, вона складає заявку на підкріплення каси та над-силає її до регіонального управління Національного банку. Регіона-льне управління, отримавши заявку, повинно розглянути її обґрун-тованість, щоб не допустити емісії грошових коштів понад заплановані суми. При позитивному вирішенні питання про підкрі-плення операційної каси банку готівкою воно (підкріплення) здійс-нюється або шляхом купівлі готівки у регіональному управлінні Національного банку, або в іншої установи комерційного банку.
Установи комерційного банку, що мають надлишок готівко-вих коштів у касі, можуть продати його установі НБУ або іншим банкам, у яких виникла потреба в підкріпленні каси. Продаж го-тівки може здійснюватись тільки при узгодженні цього питання з регіональними управліннями НБУ.
Комерційні банки стягують з клієнтів плату за касові послуги, розмір якої визначається угодою.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТВОРЕННЯ НОВОГО ...
Когда «горизонтальная» линия не горизонтальна
ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ
Орфографія, морфологічний та фонетичний принцип правопису
СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ ТА ФОРМОЮ ПЛАТ...


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1914 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП