ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 13
Гостей: 13
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Бухгалтерський облік » Теорія бухгалтерського обліку

Сутність і призначення синтетичних та аналітичних рахунків. Субрахунки
Групування господарських активів, джерел їх утворення та го-
сподарських процесів на рахунках бухгалтерського обліку здійс-
нюються з більшим або меншим ступенем деталізації. Так, раху-
нки бухгалтерського обліку, які відкривають на підставі статей
балансу для обліку руху господарських активів і джерел їх утво-
рення, містять узагальнені (синтетичні) показники у грошовій
оцінці.
Наприклад, рахунок «Основні засоби» (98 5495,00 грн.) показує
наявність усіх основних засобів підприємства, рахунок «Виробни-
чі запаси» — наявність усіх запасів у грошовій оцінці та ін. Такі
рахунки прийнято називати синтетичними (балансовими).
Термін синтетичний походить від грец. syntesis — зведення,
об’єднання в єдине ціле окремих частин, елементів.
Синтетичними називають рахунки, призначені для обліку
економічно однорідних груп (господарських активів), їх джерел і
господарських процесів у грошовому виразі. Облік, що здійсню-
ється за допомогою синтетичних рахунків, називається синтетич-
ним. Синтетичний облік потрібний для одержання узагальнених
показників, які характеризують діяльність господарства на пев-
ний момент.
Проте, для оперативного керівництва господарством і контро-
лю за його діяльністю недостатньо мати інформацію лише в уза-
гальнених показниках. Поряд з узагальненими показниками по-
трібні детальні відомості про рух кожного окремого виду госпо-

64
дарських активів, зміни окремих джерел, здійснення певних гос-
подарських процесів. Наприклад, облік виробничих запасів пови-
нен забезпечити відомості як про загальну їх наявність на складі,
надходження та їх вибуття, так і про окремі види цих запасів. Це
досягається за допомогою аналітичних рахунків.
Термін аналітичний походить від грец. analisis — розкладання цілого
на складові частини, елементи.
Аналітичними називають рахунки, призначені для обліку
окремих видів господарських активів, їх джерел і господарських
процесів. Облік, що здійснюється за допомогою аналітичних ра-
хунків, називається аналітичним.
Синтетичний та аналітичний облік, взаємно доповнюючи один
одного, дають змогу одержувати відомості про розмір господар-
ських активів, їх джерел і процесів не лише у зведеному узагаль-
неному вигляді, а й у формі детальних, розчленованих на окремі
елементи показників.
На аналітичних рахунках, призначених для обліку наявності
та руху матеріальних цінностей, поряд з грошовими використо-
вують натуральні вимірники (кількість, маса, обсяг тощо), які по-
трібні для доповнення та конкретизації узагальнених вартісних
показників синтетичного обліку. Кількість аналітичних рахунків
до певного синтетичного рахунка в кожному підприємстві зале-
жить від особливостей обліковуваних об’єктів.
Синтетичні та аналітичні рахунки тісно пов’язані між собою,
оскільки записи на них ґрунтуються на тих самих документах і
відображують ті самі якісно однорідні господарські операції, але
різного ступеня деталізації. Кожна господарська операція має
бути одночасно записана на синтетичному та аналітичному ра-
хунках, тому між рахунками синтетичного та аналітичного обліку
існує тісний взаємозв’язок:
缠 на синтетичному рахунку і на рахунках аналітичного обліку
залишки записуються в тій самій частині рахунка (в дебеті або
кредиті);
缠 коли дебетують або кредитують синтетичний рахунок, одно-
часно дебетують або кредитують відповідні аналітичні рахунки;
缠 кожну операцію на рахунках синтетичного обліку записують
загальною сумою, а на відповідних аналітичних рахунках — част-
ковими сумами;
缠 сума оборотів і залишки (сальдо) аналітичних рахунків повин-
ні дорівнювати оборотам і залишку синтетичного рахунка, який
їх об’єднує.
Розглянемо приклад за такою господарською операцією. На поча-
ток місяця в господарстві на рахунку «Виробничі запаси» значився
залишок на суму 82 000,00 грн. в т.ч. «Матеріал «А» — 4000 одиниць
по 10,00 грн. за одиницю на суму 40 000,00 грн. «Матеріал «В» — 2000
одиниць по 21,00 грн. за одиницю на суму 42 000,00 грн.

65
Протягом місяця відбулися господарські операції.
Операція 1. Господарством закуплено у постачальника: «Матеріа-
лів «А» — 200 одиниць по 10,00 грн. на суму 2000,00 грн.; «Матеріалів
«В» — 50 одиниць по 21,00 грн. на суму 1050,00 грн. Загальна вар-
тість закуплених матеріалів дорівнює 3050,00 грн.
Ця операція зумовила збільшення кількості та вартості на актив-
ному рахунку «Виробничі запаси» і її слід записати на дебет цього ра-
хунка.
З іншого боку, при цьому збільшилася заборгованість перед поста-
чальником, тому її треба записати на кредит пасивного рахунка «Роз-
рахунки з постачальниками та підрядниками».
Синтетичні рахунки
Д-т «Виробничі запаси» К-т Д-т «Розрахунки постачаль-
никами і підрядниками»
К-т
Сальдо 82 000,00 1) 3050,00
1) 3050,00 Оборот 3050,00
Оборот: 3050,00 Сальдо 3050,00
Сальдо 85 050,00
Аналітичні рахунки до синтетичного рахунка
«Виробничі запаси»
Рахунок «Матеріал А»
Дебет Кредит №
запи-су Зміст записів
Одини-ця
вимі-рюван-
ня
Ціна, грн.
Кількість Сума, грн. Кількість Сума, грн.
Сальдо почат-
кове
шт. 10,00 4000 40 000,00
1 Одержано від
постачальника
» 10,00 200 2000,00
Оборот » 10,00 200 2000,00
Сальдо кінцеве 4200 42 000,00
Рахунок «Матеріал В»
Дебет Кредит №
запи-су Зміст записів
Одини-ця
вимі-рюван-
ня
Ціна, грн.
Кількість Сума, грн. Кількість Сума, грн.
Сальдо почат-
кове
шт. 21,00 2000 42 000,00
1 Одержано від
постачальника
» 21,00 50 1050,00
Оборот » 21,00 50 1050,00
Сальдо кінцеве 2050 43 050,00
З тим, щоб не ускладнювати приклад, нами передбачені обороти
лише за дебетом рахунків. У нашому прикладі загальна сума почат-
кового сальдо на синтетичному рахунку «Виробничі запаси» становить
82 000,00 грн. і дорівнює сумі залишків аналітичних рахунків «Мате-
ріал А» та «Матеріал В» (40 000,00 грн. + 42 000,00 грн.). Дебетовий
оборот дорівнює 3050,00 грн. (2000,00 грн. + 1050,00 грн.).
Кінцевий залишок дорівнює 85 050,00 грн. (42 000,00 грн. +
+ 43 050,00 грн.).

66
Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилок, які
треба знайти і негайно виправити. Тому аналітичний облік має
велике контрольне значення для правильності ведення бухгал-
терського обліку.
Рахунки аналітичного бухгалтерського обліку об’єднуються
безпосередньо відповідним синтетичним рахунком.
Наприклад, аналітичні рахунки розрахунків окремих праців-
ників із заробітної плати — одним синтетичним рахунком «Роз-
рахунки з оплати праці».
Проте у підприємствах виникає потреба у додатковому групу-
ванні однорідних аналітичних рахунків у межах синтетичного
рахунка для одержання узагальнених показників (за групою ана-
літичних рахунків), необхідних для складання балансу і окремих
форм звітності, економічного аналізу й оперативного керівництва
діяльністю підприємства. Таке групування здійснюють за допо-
могою субрахунків.
Субрахунки, як правило, відкривають до синтетичних рахун-
ків, що мають багато рахунків аналітичного обліку.
Наприклад, до синтетичного рахунка «Виробничі запаси» ана-
літичні рахунки групують за однорідними видами на субрахун-
ках.
1. Сировина та матеріали.
2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби.
3. Паливо.
4. Тара і тарні матеріали.
5. Будівельні матеріали.
6. Запасні частини.
7. Матеріали сільськогосподарського призначення та ін.
Подальшою деталізацією субрахунків є аналітичні рахунки,
які відображують стан і рух кожного виду господарських активів
за назвою, місцем зберігання, відповідальними особами тощо, як
в натуральних, так і в грошовому вимірниках.
Взаємозв’язок синтетичних рахунків із субрахунками та раху-
нками аналітичного обліку розглянемо за схемою, наведеною на
рис. 4.1.
З цієї схеми видно, що субрахунки об’єднують аналітичні ра-
хунки, які, в свою чергу, узагальнюються синтетичним рахунком.
Перелік субрахунків, в яких узагальнюються дані аналітичного
обліку, є обов’язковим і єдиним для всіх підприємств відповідної
галузі. Він вказує напрям, в якому повинні групуватися показни-
ки аналітичного обліку. Цим забезпечується можливість одер-
жання зведених показників однорідних підприємств у галузях і
народному господарстві загалом.


67
Озимапшениця
Картопля
Соняшник
та інші
МолоднякВРХ
Молочнестадо ВРХ
і т. д.
Автомобільнийтранспорт
Ремонтнамайстерня
Водонасоснастанція
та інші
Виробництво
Рослинництво
Тваринництво
Допоміжнівиробництва
Синтетичний
рахунокСубрахунки
Аналітичні
рахунки

Рис. 4.1. Взаємний зв’язок синтетичного рахунка «Виробництво»
із субрахунками та аналітичними рахунками
Рахунки синтетичного і аналітичного обліку взаємопов’язані між
собою, доповнюють один одного і дають повне уявлення про стан і
рух господарських активів, зміни їх джерел і здійснення господарсь-
ких процесів. Тільки в тісному взаємозв’язку і єдності синтетичного
та аналітичного обліку можливий повний і всебічний контроль за
діяльністю підприємств.
Отже, між бухгалтерським балансом і рахунками обліку існує ті-
сний взаємозв’язок, тобто сальдо активних рахунків відображують в
активі, а пасивних — у пасиві балансу, а активно-пасивних — в ак-
тиві та пасиві балансу, про що йшлося під час розгляду типів змін у
балансі. Зауважимо, що синтетичні рахунки прийнято називати ра-
хунками першого порядку, субрахунки — другого порядку, аналіти-
чні рахунки — третього порядку.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Сутність і призначення синтетичних та аналітичних рахунків. Субрахунки» з дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Змінні грошові потоки
Функціональні учасники інвестиційного процесу
Розвиток телекомунікаційних мереж
Внутрішня норма дохідності
Банківські послуги та їх види


Категорія: Теорія бухгалтерського обліку | Додав: koljan (27.11.2011)
Переглядів: 3220 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП