ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Правові та юридичні науки » Трудові спори

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ІМІТАЦІЙНИХ ІГРОВИХ ФОРМ ЗАНЯТЬ
У процесі підготовки до семінарського заняття доцільно самостійно вирішити всі ситуаційні задачі та виконати завдання для самостійної роботи. Текст кожної ситуаційної задачі — це виклад певних юридичних фактів, трудового спору. Під час вирішення кожної ситуаційної задачі необхідно усвідомити зміст правовідносин, що склалися між сторонами трудового спору, які юридичні наслідки при цьому виникають, спірні питання, на які необхідно відповісти, а вже потім винести мотивований висновок по задачі, розв’язати її. Під час розв’язання задачі необхідно продумати відповіді на ті попередні спірні питання, що підводять до розв’язання задачі. Відповідаючи на них, треба використовувати рекомендований нормативний матеріал, посилатися на нього. Знайшовши відповіді на всі попередні запитання, можна розпочати розгляд основного питання, поставленого в задачі. Відповідь на основне питання випливає з відповідей на попередні. Для розв’язання ситуаційної задачі необхідно знайти необхідні норми законодавства України про працю. Окремі ситуаційні задачі побудовано так, щоб за допомогою зміни спочатку описаної ситуації студент міг запропонувати власний варіант розв’язання задачі. Деякі задачі містять рішення щодо конкретного трудового спору. Тоді студенту необхідно на підставі аналізу запропонованої спірної ситуації й чинного законодавства України підтвердити дотримання змісту закону чи, навпаки, запропонувати власне рішення трудового спору. Правильна відповідь на запитання задачі не визнається задовільною, якщо студент не робить посилання на норми чинного законодавства про працю та судову практику. На семінарському занятті проводиться обговорення результатів самостійної роботи. Семінарське заняття може проводитись методом аналізу ситуацій, у формі рольової тріади чи іншій формі. Розвиток уміння аналізувати ситуацію, працювати з правничою інформацією, 39

викладати й відстоювати свої погляди допоможе студенту прийняти правильне рішення в практичній діяльності юриста. Студенти навчальної групи поділяються на малі групи (по дев’ять студентів), між якими розігруються такі ролі: інтегратора ідей, аналітика, системного аналітика та футуролога, історика, юриста, а також оптиміста, реаліста, песиміста й критика (працівника чи роботодавця), адвоката й судді. Семінарське заняття проводиться у формі дискусії, яка проходить у три етапи.

Таблиця 3 Тріади ролей на різних етапах обговорення ситуаційної задачі
Дії Засоби

Роль правознавця

1
Інтегратор ідей

2

3

Сприймає предмет спору Узагальнює спірну в цілому й створює про нього інформацію, визначає узагальнене уявлення підстави для вирішення Сприймає спеціальний аспект Дає варіант вирішення спору спору, створює детальне за однією з підстав уявлення про одну важливу підставу для його вирішення Сприймає спір в усіх аспектах його вирішення Аналіз предмета дискусії Узагальнює спірну інформацію. Дає варіанти вирішення спору

Аналітик

Системний аналітик

Футуролог

Доповнює наявну інформацію Прогнозує вирішення спору прогнозами. Вводить предмет дискусії в майбутнє Доповнює наявну інформацію Розвиток предмета спору. репродуктивним аналізом, Як цей спір міг бути змінами у чинному вирішений законодавстві На основі наявної інформації створює уявлення про предмет трудового спору. Описує загальну структуру Функціональний аналіз спору, узагальнене уявлення про спір, яким він є, був і буде. Докази й документи щодо спору

Історик

Юрисконсульт

Оцінка предмета дискусії Оптиміст Схильний до ризикових, поспішних дій і висновку з трудового спору Установка перебільшувати все позитивне. Пропозиція вирішення спору в судовому порядку

40

Закінчення табл. 3

1
Песиміст

2
Обережний у прийнятті рішення з трудового спору

3
Установка перебільшувати все негативне. Схильний до обережності. Вказує на негативні наслідки вирішення спору Установка на вирішення спору. Пропонує способи (варіанти) вирішення трудового спору

Реаліст

Реалістична оцінка всіх складових предмета трудового спору Прийняття рішення

Критик (працівник, роботодавець) Адвокат

Формулює рішення у справі (проти). Висуває звинувачення Формулює рішення у справі (за). Відхиляє зауваження Приймає рішення щодо трудового спору

Висновок щодо підстав та доказів вирішення трудового спору на користь роботодавця Висновок щодо підстав та доказів по суті трудового спору на користь працівника Вирішення справи по суті трудового спору на підставі чинного законодавства та судової практики

Суддя

Методика проведення занять у формі рольової тріади описала О. В. Аксьонова*. На семінарському занятті обговорюються 4–5 ситуаційних задач з ініціативи студентів. При проведенні семінарського заняття панує атмосфера доброзичливості. На семінарському занятті за темою “Розгляд трудових спорів у комісії з трудових спорів” студенти навчальної групи об’єднуються за власним бажанням у дві групи. Виконуючи ролі працівників підприємства у кожній малій групі проводять загальні збори працівників і обирають зі свого складу дві комісії з трудових спорів. Студенти кожної малої групи відповідно до вимог чинного законодавства про працю, складають протокол загальних зборів працівників підприємства щодо обрання комісії з трудових спорів. Затим студенти, виконуючи ролі членів комісії з трудових спорів, у кожній малій групі проводять перше (організаційне) засідання КТС,
* Аксьонова О. В. Методика викладання економіки: Навч. посіб — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

41

оформляють протокол засідання комісії. Для цього відводиться 10– 15 хвилин. Студентам слід використовувати форми документів (протокол, рішення), які вони завчасно склали, готуючись до семінарського заняття. На наступному етапі за ситуацією, що пропонується викладачем, студенти малої групи розподіливши ролі та обов’язки між собою, імітують проведення засідання створеної ними комісії з трудових спорів і вирішують трудовий спір по заданій ситуації. Обговорюючи ситуаційну задачу, студенти уточнюють навчальну інформацію у викладача. На цьому етапі необхідно підготувати протокол № 2 засідання комісії з трудових спорів і рішення комісії з трудового спору згідно з заданою ситуаційною задачею. Для виконання цього завдання відводиться 25–30 хвилин. При обговоренні ситуаційної задачі, рішення комісії з трудового спору, в малій групі може виникнути диспут. Студент має знати, що “диспут” — слово латинського походження й означає дослідження, колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Викладач заохочує студентів до диспуту, але диспутант має знати правила ведення диспуту. Так, необхідно quidquid aqis, prudenter aqas et respice finem, намагатися встановити істину, сперечатися треба по суті питання. Головне в диспуті — логіка, аргументи, юридичні факти, доказовість висновку. Студент повинен намагатися зрозуміти точку зору опонента і не нав’язувати свою думку, позицію, не давати виступам оцінку. Студент має виявити стриманість в дискусії щодо трудового спору. Слід чітко сформулювати власну думку, виявити уміння визнати недосконалість своєї аргументації. У дискусії не допускаються образливі репліки. Дискусія передбачає організований обмін думками і поглядами студентів навчальної групи з трудового спору, розвиток правничого мислення, допомагає формувати погляди й переконання, виробляє вміння формулювати і висловлювати їх. Диспут допомагає оцінювати пропозиції кожного студента, критично підходити до власної позиції, порівнювати точки зору студентів. Диспут можна поділити на кілька етапів: формулювання проблемної ситуації, безпосередньо диспут, що підводить студентів до вирішення проблеми, розв’язання трудового спору. Підсумовує диспут заключне слово диспутантів і викладача. 42

Після обговорення проблемної ситуації в малих групах проводиться презентація прийнятого рішення щодо трудового спору, обговорення виробленого рішення та підготовлених документів. Загальне обговорення розпочинається після представлення кожною малою групою свого варіанта вирішення трудового спору. У загальному обговоренні беруть участь усі студенти навчальної групи. Під час загального обговорення ситуаційних задач у навчальній групі формується оптимальне рішення, проводиться обгрунтування прийнятого рішення щодо трудового спору. Вибір остаточного рішення щодо трудового спору можна здійснити шляхом голосування всіх студентів малих груп — членів комісії з трудових спорів. У протоколі засідання комісії з трудового спору вказується рішення і результати голосування щодо трудового спору. Слід мати на увазі, що голосуванням істину по справі не встановлюється і кожен студент має власну думку вирішення справи (tot capita, tot sensus). Після всебічного обговорення всіх ситуаційних задач підсумовується їх вирішення. Для загального обговорення підсумку вирішення трудового спору в комісії з трудових спорів відводиться 25–30 хвилин. При підготовці до семінарського заняття за темою “Розгляд трудових спорів у судовому порядку” необхідно також вирішити всі ситуаційні задачі та виконати всі завдання для самостійної роботи. При виникненні питань щодо розв’язання задачі чи змісту завдань для самостійної роботи слід звернутися за консультацією на кафедру комерційного та трудового права до викладача, який проводить заняття з цієї навчальної дисципліни. Навчальна група може бути поділена на малі групи по 2 студенти. Викладач роздає їм картки з навчальним текстом кожній групі (це можуть бути ухвали суду по трудових спорах, позовні заяви, касаційні скарги) та роз’яснює завдання. Перший етап. Студенту слід уважно прочитати навчальний текст і підготувати до нього два-три запитання, записати їх на аркуші паперу та здати викладачу. Викладач збирає аркуші з запитаннями і обмінює їх між студентами. Другий етап. Студент готує відповідь на запитання студента але без правничого тексту. Відповіді обгрунтовуються посиланням на відповідні норми права. Третій етап. Експрес-опитування. Студент задає підготовлене ним запитання за тестом, а той студент, який підготував на це запитання 43

Таблиця 4 Тріади ролей на різних етапах обговорення ситуаційної задачі
Роль правознавця Дії Засоби

1
Інтегратор ідей

2

3

Сприймає предмет спору Узагальнює інформацію в цілому й створює про нього по колективному трудовому узагальнене уявлення спору, визначає підстави для його вирішення Створює детальне уявлення про одну важливу підставу для його вирішення Дає варіант вирішення колективного трудового спору по одній з підстав

Аналітик

Системний аналітик

Сприймає спір у всіх аспектах Узагальнює інформацію його вирішення щодо спору. Дає варіанти вирішення спору по суті

Вирішення колективного трудового спору примирною комісією Член примирної комісії — футуролог Член примирної комісії — історик Доповнює наявну інформацію Прогнозує вирішення спору прогнозами. Вводить предмет дискусії в майбутнє Доповнює наявну інформацію Розвиває предмет спору. репродуктивним аналізом, Як міг би бути вирішений змінами в чинному цей спір законодавстві На основі наявної інформації створює уявлення про предмет трудового спору. Описує загальну структуру Функціональний аналіз спору, узагальнене уявлення про спір, яким він є, був і буде. Наводить докази щодо спору

Члени примирної комісії — політолог і психолог

Вирішення колективного трудового спору трудовим арбітражем Голова трудового Схильний до ризикових, Висновок щодо напрямків арбітражу — оптиміст поспішних дій і висновку що- вирішення колективного до колективного трудового трудового спору спору Експерт-песиміст Фахівець-реаліст Обережний у прийнятті рішення щодо спору Висновок щодо законності страйку

Реалістична оцінка трудового Висновок щодо незаконності спору страйку та його наслідку

відповідь — відповідає на нього. Студент, який правильно відповів на запитання, ставить своє запитання, студентам навчальної групи. За найцікавішим запитанням також може виникнути диспут. 44

Закінчення табл. 4

1
Роботодавець

2

3

Прийняття рішення про визнання страйку незаконним чи законним Формулює рішення у справі Висновок щодо незаконності (проти проведення страйку). страйку: підстави та докази Висуває звинувачення

Представник Формулює рішення по справі Висновок щодо законності найманих працівників (за проведення страйку). страйку: підстави та докази Відхиляє зауваження Суддя Приймає рішення у справі Мотивація прийнятого рішення у справі

Такі семінарські заняття сприяють поглибленню теоретичної й практичної підготовки майбутніх бакалаврів. Студенти можуть виявити рівень своїх знань чи прогалини у знаннях і звернути увагу на ті знання, навички й уміння, які необхідно удосконалювати. Семінарське заняття за темою “Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” може бути проведено з використанням методики тріади ролей, аналізу ситуаційних завдань або використовуючи інші описані методики. Можуть бути проведені й загальні збори працівників, і засідання примирних органів щодо вирішення колективного трудового спору.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ІМІТАЦІЙНИХ ІГРОВИХ ФОРМ ЗАНЯТЬ» з дисципліни «Трудові спори»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: МІЖНАРОДНІ РИНКИ ГРОШЕЙ ТА КАПІТАЛІВ
Сервіс WWW
Задача о двух яйцах
Аудит амортизації необоротних активів
Дисконтований період окупності


Категорія: Трудові спори | Додав: koljan (22.05.2011)
Переглядів: 1063 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП