ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
Мета аудиту — перевірити та підтвердити правиль-ність розрахунків платежів за страхуванням за всіма видами оплати праці, повноту й своєчасність їх перерахування до державних цільових фондів, законність використання цих коштів.
Завдання аудиту — встановити:
• коло платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
• правильність визначення бази для нарахування страхових внесків або створення страхового резерву;
• дотримання встановлених норм відрахувань відповідно до чинного законодавства;
• нарахування страхових внесків та використання страхового відшкодування або страхового резерву при настанні страхового випадку;
• правильність документального оформлення (наявність стра-хових полісів, оформлених відповідно до вимог чинного законо-давства, розрахунково-платіжних документів) та ведення бухгал-терського обліку за рахунком 65 «Розрахунки за страхуванням»;
• відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» записам у Журналі № 3 (розділ II), Відомості № 3.6, Головній книзі, Балансу;
• причини прострочених платежів за страхуванням;
• обґрунтованість розроблених заходів щодо попередження допущених порушень;
• законність використання коштів Пенсійного фонду, Фондів соціального страхування, страхування на випадок безробіття тощо.
Джерелами інформації для аудиту розрахунків з бюджетом є:
1) розрахунки та довідки за окремими видами платежів;
2) виписки банку та додані до них документи про перераху-вання сум, що підлягають сплаті до бюджету;
3) акти перевірок, проведених податковими інспекціями;
4) бухгалтерські записи за рахунками 65 «Розрахунки за стра-хуванням» та субрахунками 651 «За пенсійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653 «За страхуванням на ви-падок безробіття», 654 «За індивідуальним страхуванням», 655 «За страхуванням майна», журнали-ордери або відповідні машино-
грами, 656 «За страхуванням від нещасних випадків».
Перевірку дотримання чинного законодавства з розрахунків за страхуванням аудитор має здійснювати з урахуванням типових порушень (табл. 11.1).
Таблиця 11.1
ВИДИ ТА НАСЛІДКИ ПОРУШЕНЬ
РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ
№ пор. Вид порушення Наслідки порушення
1 Невідповідність суми нарахованих внесків до державних цільових фондів за даними розроблюваної таблиці даним облікових регістрів (журналів, Головної книги) Невідповідність даних аналітичного та синте-тичного обліку
2 Сальдо на рахунку 65 «Розрахунки за стра-хуванням» за даними Головної книги не відповідає даним Балансу Недостовірність даних рядка «Поточні зобов’язання за розрахунками»
3 Завищення (заниження) суми нарахованих страхових внесків унаслідок неправильно-го розрахунку бази оподаткування або не-правильного застосування ставок Недостовірність даних рядка «Поточні зобов’язання за розрахунками»
4 Заниження (завищення) суми страхових внесків, які відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), унаслідок непра-вильного розрахунку бази страхових внес-ків або неправильного застосування ставок Заниження (завищення) собівартості продукції (робіт, послуг), завищення (заниження) оподатко-вуваного прибутку
5 Віднесення до собівартості продукції (ро-біт, послуг) для цілей оподаткування суми нарахованих страхових внесків на оплату праці працівників, зайнятих у невиробни-чій сфері, або джерелом фінансування якої є спеціальні фонди Заниження собівартості продукції (робіт, послуг), завищення оподаткову-ваного прибутку
Аудит розрахунків із соціального страхування передусім по-трібно розпочати із встановлення факту реєстрації підприємства як платника страхових внесків за місцем свого знаходження. Піс-ля цього з’ясовується коло платників за кожним видом страхових внесків, правильність визначення об’єкта оподаткування та став-ки збору.
При перевірці збору на обов’язкове державне пенсійне стра-хування аудитор має врахувати, що згідно з чинним законодавст-вом платниками збору є:
1) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи й організації, об’єднання громадян і інші юридичні особи, а та-кож фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що використовують працю найманих робітників;
2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи наведених вище платників податків, які не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншій, ніж платники зборів, територіа-льної громади;
3) фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адво-кати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та займаються діяльніс-тю, пов’язаною з отриманням доходу;
4) фізичні особи, що працюють на умовах трудового договору (контракту) і фізичні особи, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спі-лок, творчі працівники, що не є членами творчих спілок та ін.;
5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купі-влі-продажу валюти;
6) суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини та дорогоцінних каменів;
7) підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи з операцій по відчуженню легкових автомо-білів, що набули право власності на легкові автомобілі шляхом купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або тор-гових організацій (крім випадків забезпечення автомобілями ін-валідів відповідно до законодавства), обміну, дарування (безо-платна передача), успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля за законом), за інших підстав, передбаче-них законодавством;
8) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи з операцій купівлі-продажу нерухомо-го майна за винятком державних підприємств, установ і організа-цій, які придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних ко-штів, установ і організацій іноземних держав, котрі користуються імунітетами та привілеями згідно із законами і міжнародними до-говорами України, згода на обов’язковість яких надана Верхов-ною Радою України, а також громадян, які придбавають житло й перебувають на черзі на отримання житла або вперше його при-дбавають;
9) суб’єкти підприємницької діяльності (в тому числі нерези-денти) — виробники і імпортери тютюнових виробів;
10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв’язку, а та-кож оператори цього зв’язку, які надають послуги безоплатно.
Наступним етапом аудиту є встановлення правильності ви-значення об’єкта аудиту.
Об’єктом оподаткування для суб’єктів підприємницької дія-льності — платників податків є фактичні витрати на оплату праці працівників, що включають витрати на виплату основної і додат-кової оплати праці та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі.
Для підприємств і філій, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрати на оплату їх праці, об’єктом оподатку-вання є сума коштів, яка визначається розрахунково як добуток визначеного Законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюєть-ся нарахування заробітної плати.
У разі отримання від підприємств доходів у натуральній формі, тобто продукції їх власного виробництва, розмір доходу працівни-ка нараховується за середньою відпускною ціною продукції сто-роннім споживачам у поточному місяці, коли здійснено нараху-вання доходу. Якщо в поточному місяці така продукція не була реалізована, то її вартість обчислюється за середньою відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижче від собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при визначенні доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її придбання.
Збір з оплати праці (доходу, винагороди), що отримана в іно-земній валюті, сплачується у гривнях. Доходи, отримані в інозе-мній валюті, перераховуються у гривні за офіційним курсом ва-лют, який діяв на дату отримання доходу.
Збір з фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та інших осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяль-ністю, пов’язаною з отриманням доходів, нараховується на чис-тий дохід, який підлягає оподаткуванню, тобто на різницю між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, що пов’язані з отри-манням доходу.
Об’єктом оподаткування для цієї категорії платників є сукуп-ний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до законо-давства України.
Об’єктом оподаткування юридичних і фізичних осіб з опера-цій з купівлі-продажу валюти є сума цих операцій.
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачу-
ється юридичними особами при здійсненні кожної операції з тор-гівлі іноземною валютою у розмірі 1 відсотока від суми у грив-нях від витраченої на купівлю валюти без урахування комісійних винагород і маржі з цих операцій.
При реалізації ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння об’єктом оподаткування збо-ром до Пенсійного фонду є вартість цієї реалізації. Ставка збору встановлюється у розмірі 5 відсотків вартості реалізо-ваних ювелірних виробів із золота (крім обручок) платини та дорогоцінного каміння.
Аудитор має встановити ведення окремого обліку платни-ками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінно-го каміння.
Об’єктом оподаткування з операцій по відчуженню легкових автомобілів є вартість легкового автомобіля. Ставка збору від операцій по відчуженню легкових автомобілів визначена у розмі-рі 3 відсотки вартості кожного легкового автомобіля, визначеної згідно з договорами купівлі-продажу, довідками-рахунками тор-гових організацій, договорами обміну, довідками органів митної служби, актами експертної оцінки вартості автомобіля, іншими документами, що підтверджують цю вартість.
Об’єктом оподаткування збору до Пенсійного фонду операцій з купівлі-продажу нерухомого майна є його вартість, наведена, в договорі купівлі-продажу такого майна.
Збір до Пенсійного фонду сплачується у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеної у договорі купівлі-продажу такого майна.
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з опе-рацій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:
а) покупцем нерухомого майна є сільськогосподарський това-ровиробник, який сплачує фіксований сільськогосподарський по-даток відповідно до чинного законодавства і згідно із загальним класифікатором галузей економіки має код сільськогосподарсь-кого підприємства, включаючи селянське (фермерське) — госпо-дарство, рибне господарство, цукровий завод (комбінат);
б) право власності на житло, отримане фізичною особою в ре-зультаті його приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».
Об’єктом оподаткування для платників виробників та імпор-терів тютюнових виробів є кількість виготовлених ними тютю-нових виробів (крім тих, що експортуються), які підлягають про-дажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи і послуги), безоплатній передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та кількість тютюнових виробів, які ввозяться (імпортуються) на митну територію України.
При користуванні стільниковим рухомим зв’язком об’єктом оподаткування є вартість будь-яких послуг стільникового рухо-мого зв’язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних зв’язків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільниково рухомого зв’язку:
• у разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв’язку у вигляді магнітних карт, мікро-схем або чипів об’єктом оподаткування є вартість їх продажу;
• у разі, коли оператор стільникового зв’язку надає послуги з цього зв’язку безоплатно, об’єктом оподаткування є вартість та-ких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) та-кого оператора;
• у разі, якщо особа надає засоби, споруди або мережу зв’язку в оренду (лізинг) або передає ці об’єкти в інші види користуван-ня іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об’єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.
Збір на обов’язкове пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку сплачується у розмірі 6 відсотків від об’єкта оподаткування.
Аудитор має перевірити дотримання платником встановлено-го порядку, який полягає в тому, що збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується одночасно з отриманням кош-тів в установах банку на оплату праці. У разі недостатності у пла-тників збору коштів на оплату праці та сплату зборів у повному обсязі видача коштів на оплату праці й збору здійснюється у пропорційних розмірах.
Аудит правильності розрахунків збору до Пенсійного фонду на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється шля-хом перевірки бухгалтерських документів з нарахованого заробі-тку та інших виплат, з нарахування збору, платіжних доручень про перерахування сум збору на рахунок Пенсійного фонду, до-кументів, пов’язаних із сплатою збору за діючими ставками, ін-шими розрахунковими документами. Перевірці аудитора підля-гають документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки.
У процесі перевірки слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо за кожним видом платежів на кінець звітного періоду. Для цього дані аналітичного обліку за кожним видом платежів зіставляють із записами в Журналі-ордері (відповідній машинограмі) і Головній книзі за рахунком 65 «Розрахунки за страхуванням» та субрахунками до нього.
Своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом можна встановити перевіркою виписок банку та доданих до них пе-рвинних платіжних документів. При розбіжності в записах і виявленні випадків неправильності розрахунків потрібно встановити їх характер та прийняти заходи, спрямовані на їх ліквідацію.
Особливо слід виділити випадки, коли стягнення коштів до бюджету було пов’язано з необґрунтованим включенням у собі-вартість витрат або перевитратами матеріальних ресурсів понад потребу, визначену проектно-кошторисною документацією, або з використанням ресурсів не за призначенням.
У разі правильного відображення в обліку платежів у платни-ків мають бути зроблені такі основні бухгалтерські записи
(табл. 11.2).
Перевірку дотримання встановлених ставок збору до Пенсій-ного фонду та строків його сплати аудитор здійснює відповідно до Закону України «Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування».
Зокрема, встановлюються різні звітні періоди:
— платникам, вказаним у п. 1.2 ст. 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», тобто тим, хто сплачує збір з фактичних витрат на сплату праці ро-бітників і осіб, що виконують роботи за громадянсько-правовими договорамами — календарний місяць. До органів Пен-сійного фонду розрахунок зобов’язання з оплати збору на обов’язкове пенсійне страхування вказані платники подають протягом 20 календарних днів, наступних за останнім кален-дарним днем звітного місяця.
Таблиця 11.2
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ЗБОРУ
ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
№ пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Нараховано до Пенсійного фонду збір госпрозрахунко-вими підприємствами Рахунки обліку ви-трат на виробництво 65 «Розрахунки за страхуванням», субрахунок 651 «За пенсійним за-безпеченням»
2 Утримано та нараховано збір до Пенсійного фонду
з працюючих громадян 66 «Розрахунки з оплати праці», суб-рахунок 661 «Роз-рахунки за заробіт-ною платою» 65 «Розрахунки за страхуванням», субрахунок 651 «За пенсійним за-безпеченням»
3 Перераховано кошти до Пенсійного фонду 65 «Розрахунки за страхуванням», субрахунок 651 «За пенсійним забезпе-ченням» 31 «Рахунки в ба-нках» або інші рахунки в банках
4 Відраховано до Пенсійного фонду з операцій:
• купівлі-продажу валют 94 «Інші витрати операційної діяль-ності» 65 «Розрахунки за страхуванням»
• реалізації ювелірних ви-робів із золота (крім обру-чок), платини та дорогоцін-ного каміння 70 «Дохід від реа-лізації» 65 «Розрахунки за страхуванням»
• відчуження легкових автомобілів, крім легкових ав-томобілів, якими забезпе-чуються інваліди, і тих автомобілів, які переходять у власність нащадкам за за-коном Рахунки обліку ви-трат виробництва та обігу 65 «Розрахунки за страхуванням»
• за виробленими тютюно-вими виробами
• послуги стільникового рухомого зв’язку Субрахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покуп-цями» Субрахунок 651 «Розрахунки за пенсійним забез-печенням»
— платникам, вказаним у п. 3 ст. 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», а саме: особам, що сплачують збір зі свого сукупного оподатковуваного доходу (підприємцям, адвокатам, нотаріусам) — встановлений кварта-льний звітний період. Розрахунок зобов’язань зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування ними має бути пода-ним органам Пенсійного фонду протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (тоб-то не пізніше: 10 травня — за I квартал, 9 серпня — за II квартал). Збір цією категорією платників має бути сплаченим протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне страхування. У разі призупинення підприємницької діяльності сплата збору проводиться до 1 числа місяця, наступного за місцем подання відповідної заяви до орга-ну державної реєстрації.
Наочна пам’ятка для аудитора наведена в табл. 11.3.
Перевірка правильності складених звітів та своєчасності їх подання здійснюється за видами страхових внесків. Переві-рка правильності складених звітів зводиться до встановлення їх достовірності. Достовірність складених звітів щодо страхо-вих внесків перевіряють встановленням відповідності сум, наве-дених у звіті, даним регістрів бухгалтерського обліку, наявності на цих формах звітності підписів керівника підприємства та го-ловного бухгалтера.
Платники щомісяця складають у двох примірниках розраху-нок зобов’язання по сплаті збору на обов’язкове державне пен-сійне страхування, в якому вказують самостійно розраховані су-ми зобов’язань за формою відповідно до чинної Інструкції. Оригінал розрахунку подається платником до органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням платника. Розрахунки подають до органу Пенсійного фонду для реєстрації протягом 20 календар-них днів, наступних за останнім календарним днем звітного (по-даткового) місяця. На другому примірнику, що залишається в бухгалтерії платника, проставляється відмітка про подання розрахунку до органу Пенсійного фонду.
Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, пода-ють органу Пенсійного фонду розрахунок зобов’язання із сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за результата-ми кожного звітного кварталу про суми одержаного доходу та нара-хованого збору протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Таблиця 11.3
СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
№ пор. Вид і ставка збору Особа, відповідальна за перерахування збору Кінцеві строки сплати
1
Збір з витрат на оплату праці осіб, що працюють на умовах трудового договору (контрак-ту), та із суми винагород фі-зичним особам, які виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами (32 чи 4 відсотки) 1. Суб’єкти підприємницької діяльності неза-лежно від форм власності, їх об’єднання, бю-джетні, громадські та інші установи й органі-зації, об’єднання громадян та інші юридичні особи.
2. Філії, відділення, інші відокремлені підроз-діли платників податків, перелічених у п. 1, що не мають статусу юридичної особи і які розмі-щуються на території іншої, ніж платник збо-ру, територіальної громади.
3. Приватні підприємці, що використовують працю найманих робітників Щомісяця протягом 30 ка-лендарних днів, наступних за звітним місяцем (у тому числі при виплаті заробіт-ної плати з коштів, отри-маних з виторгу від реалі-зації продукції чи надання послуг, робіт, при безготів-ковому перерахуванні коштів на заробітну плату, а також при виплаті нату-рою)
2 Збір з фізичних осіб, що пра-цюють на умовах трудового договору (контракту), і з фі-зичних осіб, які виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами (1 чи 2 відсотки)
3
Збір з приватних підприємців (32 відсотки) Приватні підприємці, адвокати, їхні помічни-ки, приватні нотаріуси, інші особи, що не є суб’єктами підприємницької діяльності і за-ймаються діяльністю, що пов’язана з отриман-ням доходу Щокварталу не пізніше:
20 травня, 19 серпня,
19 листопада і 19 лютого наступного року
Закінчення табл. 11.3
№ пор. Вид і ставка збору Особа, відповідальна за перерахування збору Кінцеві строки сплати
4 Збір з операцій із купівлі-продажу валют (1 відсоток) Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют Залежно від суми збору, отриманої протягом опе-раційного дня: якщо вона дорівнює чи перевищує 50 грн — протягом наступного операційного дня; якщо вона менш як 50 грн — не пізніше того операцій-ного дня, коли така сума збору досягне 50 грн
5 Збір з операцій із продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і до-рогоцінного каміння (5 відсо-тків) Суб’єкти підприємницької діяльності, що здій-снюють торгівлю ювелірними виробами із зо-лота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння
6 Збір з послуг стільникового рухомого зв’язку (6 відсотків) Оператори стільникового рухомого зв’язку
7
Збір з операцій по відчужен-ню легкових автомобілів (3 від-сотки) Юридичні і фізичні особи при відчуженні лег-кових автомобілів До реєстрації легкових ав-томобілів органами Державтоінспекції
8 Зір з операцій купівлі-продажу нерухомого майна (1 від-соток) Підприємства, установи й організації незалеж-но від форм власності і фізичні особи, що при-дбавають нерухоме майно До нотаріального посвід-чення чи реєстрації на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна
9
Збір з виробників та імпорте-рів тютюнових виробів (1,5 грн за 1000 шт. сигарет без фільт-ра і 2,5 грн за 1000 шт. сига-рет з фільтром) Суб’єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) — виробники й імпортери тютюнових виробів Щомісяця до 16 числа на-ступного за звітним місяця

Якщо останній день строку подання розрахунку із сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування припадає на вихід-ний або святковий день, то останнім днем строку вважається на-ступний за вихідним або святковим робочий день (табл. 11.4).
Таблиця 11.4
СТРОКИ ПОДАННЯ РОЗРАХУНКУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗІ СПЛАТИ ЗБОРУ
НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
Платник Звітність Строк подання
Приватні підприємці, нотаріуси, адвокати, в тому числі такі, що ви-користовують працю найманих ро-бітників (включаючи виконання робіт (надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру) Додаток 4 Щокварталу не пізніше:
10 травня, 9 серпня,
9 листопада, 9 лютого на-ступного року
Суб’єкти підприємницької діяль-ності (у тому числі нерезиден-ти) — виробники й імпортери тютюнових виробів Додаток 6 Щомісяця не пізніше
20 числа наступного за звітним місяця
1. Суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм влас-ності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи й ор-ганізації, об’єднання громадян та інші юридичні особи
2. Філії, відділення, інші відо-кремлені підрозділи платників податків, перелічених у п. 1, що не мають статусу юридичної осо-би і які розміщуються на терито-рії іншої, ніж платник збору, те-риторіальної громади
3. Приватні підприємці, що вико-ристовують працю найманих ро-бітників Додаток 22 Щомісяця протягом 20 ка-лендарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податково-го) місяця*
* Платники збору мають право не пізніше як за 10 днів до закінчення строку подан-ня документів направити їх органу Пенсійного фонду поштою з повідомленням про вру-чення в порядку оформлення зазначених поштових відправлень, встановленому Кабіне-том Міністрів України.
На виявлені під час перевірки суми коштів, на які платником не нараховувався збір, він донараховується за актом перевірки при застосуванні штрафних санкцій, що діють на момент закін-чення перевірки, а винні посадові особи мають понести відпові-дальність згідно з чинним законодавством.
Посадових осіб підприємств, винних у порушенні встановле-ного порядку реєстрації платників збору, сплаті платежів до Пен-сійного фонду, неподанні звітності до Фонду притягують до від-повідальності. Аналогічно відповідно до ст. 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ухиляння грома-дян-підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України як платників обов’язкових страхових внесків, приховування (заниження) посадовою особою підприємства, устано-ви, організації фонду оплати праці та громадянами-підприємцями і адвокатами суми доходу, з якої розраховуються внески на соці-альне страхування, порушення встановленого порядку витрачан-ня коштів на це страхування та строків перерахування внесків до відповідних фондів, несвоєчасне подання або неподання за вста-новленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне страхування тяг-нуть за собою накладання штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (табл. 11.5).

Таблиця 11.5
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ
ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
№ пор. Порушення Розмір штрафу
Фінансові штрафи
1 Розрахунок зобов’язань не надано у встановлений строк 170 грн за кожне таке ненадання або його затримку
2 Виявлено заниження чи завищення суми зобов’язань, заявлених у роз-рахунках, у результаті чого пенсій-ний орган самостійно донараховує суму зобов’язання 5 відсотків від суми недоплати за кожний із податкових періодів, установлених для такого збору, почи-наючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата і за-кінчуючи податковим періодом, на який припадає одержання таким платником збору повідомлення, але не менш як 170 грн
3 Виявлено арифметичні чи методо-логічні помилки в наданому плат-ником розрахунку, що призвели до заниження суми зобов’язання, у ре-зультаті чого пенсійний орган само-стійно донараховує суму зобов’язання
Закінчення табл. 11.5
№ пор. Порушення Розмір штрафу
4 Платника збору (посадову особу платника збору) засуджено за ско-єння злочину по відхиленню від сплати збору, що призвело до зани-ження зобов’язання у великих роз-мірах 50 відсотків суми недоплати, але не менш як 1700 грн
Якщо платник допустив кілька порушень, наведених у рядках 1—4 таблиці, то відповідальність настає за кожне з них.
5 Платник збору не сплачує погодже-ної суми зобов’язання протягом граничних строків, визначених за-конодавством Залежно від кількості календарних днів затримки, наступних за остан-нім днем граничного строку сплати погодженої суми зобов’язання:
• до 30 днів — 10 відсотків такої суми;
• від 31 до 90 днів включно —
20 відсотків такої суми;
• більш як 90 днів — 50 відсотків такої суми
Адміністративні штрафи
6 Громадяни-підприємці та адвокати ухиляються від реєстрації в органах Пенсійного фонду України як плат-ники збору чи приховують (зани-жують) суму доходу, з якої стягу-ють збір
Посадові особи підприємства, уста-нови, організації приховують (за-нижують) фонд оплати праці, з яко-го обчислюють збір, порушують строки перерахування збору, не-своєчасно надають чи не надають документи про нарахування і сплату збору Від 136 до 255 грн, а за такі самі дії, скоєні особою, що протягом року була піддана адміністративному стягненню за одне із зазначених право-порушень, — від 170 до 340 грн
Якщо платник збору до початку його перевірки органом Пенсійного фонду са-мостійно виявляє факт заниження зобов’язання, а також самостійно погашає суму недоплати і штраф у розмірі 10 відсотків від суми такої недоплати, то штрафи, визначені в рядках 2—5 і рядку 6 таблиці, не застосовують.
Ця норма діє, якщо:
— платник не подає розрахунку зобов’язання за період, протягом якого відбула-ся недоплата зобов’язання;
— судом установлено здійснення злочину по навмисному відхиленню від сплати цього зобов’язання.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит збору на обов’язкове державне пенсійне страхування» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Роторно-поршневий двигун
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
О впливі Гольфстріму на погоду взимку у Москві
Задача о двух яйцах
ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2179 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП