ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Правові та юридичні науки » Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України

ПРЕДСТАВНИКИ НАУКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СТОСОВНО ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Українська наука земельного та аграрного права має значні істо. ричні коріння. Ще у 1966 р. вийшла книга П. В. Свєжинського "Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст."1, у якійі всебічно з'ясовано історичні аспекти розвитку земельних та аграрних відносин на західноукраїнських землях, зображено становище селян, проаналізовано їхні земельні права на відповідному Історичному етапі. •' Дослідженню земельних та аграрних відносин на українських землях присвячені праці й інших представників історичної науки, зокрема,; М. ГТ. Герасименка2, . О. Гуржія3, В. К. Осечинського , В. Л. Тепли-, цького та інших авторів.
У 1925 р. викладачем Київського Інституту народного господарства та Сільськогосподарського Інституту М. М. Гершоновим і професором Київського Інституту народного господарства Е. І. Кельманом було; розроблено Коментар до першого Земельного кодексу УРСР. У ньому досить детально проаналізовано принципи трудового безстрокового землекористування громадян, у тому числі трудової оренди землі, захисту права землекористування тощо.
У радянський період земельні права селян здебільшого залежали від їхнього членства в колгоспах. Серед українських вчених, що в цей час глибоко розробляли науково-правові питання земельних прав громадян, необхідно відзначити професорів В. Л. Мунтяна7, Ц. В. Боцян
1 Див.: Свєжинський П. В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці ХГХ - на
початку XX ст. - Львів: Вид-во Львівського університету, 1966.
2 Див.: ГерасііменкоМ. П. Аграрні відносини в Галичині. - К.: Вид-во АН УРСР,
1959.
3 Див.: Гуржій І. О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському госпо
дарстві України першої половини XIX ст. - К., 1954.
" Див.: Осетинський В. К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму. - Львів: Книжно-журнальне вид-во, 1954.
s Див.: Теплицький В. П. Реформа 1861 р. і аграрні відносини на Україні (60-90-і роки ХІХст.).-К., 1959.
6 Див.: ГершоновМ. М., КельманЕ. И. Комментарий к Земельному кодексу УССР. 2-ое
переработанное издание. - X.: Юридическое издательство НКЮ УССР, 1925.
7 Див.: Мунтян В. Л. Правова охорона грунтів УРСР. - К.: Наукова думка, 1965; та ін.
Представники науки земельного та аграрного права України стосовно земельних прав громадян України
кову), Ю. О. Вовка , І. А. Дмитренка , П. Д. Індиченка , І. О. Середу , Н. І. Титову5, В. 3. -Янчука6 та інших. Земельно-правові питання досліджувались в Україні також Л. В. Бориславським , І. С: Цемком , Г. Ясінською та іншими авторами.
Професор Ю. О. Вовк, поряд Із дослідженням договірних відно-
та колгоспних трудо-актуальних
10
син колгоспів з організаціями і підприємствами
вих правовідносин", значну увагу приділяв з'ясуванню
1 Див.: Вовк Ю. А. Право колхозника на труд в общественном хозяйстве// Правовьіе
проблеми сельского хозяйства (Тезиси докладов). Республиканская межвузовская
научная конференція / Отв. ред. доц. В. Н. Яковлев. - Кишинев, 1970. - С. 91-92;
Його ж. Колхозное трудовое правоотношение. - М: Юрид. лит., 1972; та ін.
2 Див.: Дмитренко И. А. Охрана земельньїх прав колхозов. - Днепропетровск: Про
мінь, 1969; Охрана земельньїх прав колхозов. - Киев, 1973.
3 Див.: Індиченко П. Д Основи колгоспного і земельного права: Посібник для викладачів
середніх шкіл. - К.: Радянська школа, 1959; Його ж. Колгоспне право: Курс лекцій для
студентів юридичного факультету по заочній освіті. - К: Вид-во Київського університету,
1960; Індиченко П. Д Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917). -
К.: Вид-во Київського університету. 1959; Його ж. Основи колгоспного і земельного права:
Посібник для викладачів середніх шкіл.-К.: Радянська школа, 1959; та ін.
4 Див.: Середа И. Е. Правовьіе средства зашитьі субьективньіх прав членов колхоза//
Правовьіе проблеми сельского хозяйства (Тезисьі докладов). Республиканская межву
зовская научная конференция / Отв. ред. доц. В. Н. Яковлев. - Кишинев, 1970. -
С. 89-91; Його ж. Конституція СРСР про права колгоспників. - К., 1979; Його ж.
Права і обов'язки членів колгоспу. - К.: Урожай, 1974; та ін.
5 Див.: ТитоваН. И. Новий Примерньїй устав колхоза и субьективньїе права колхозни-
ков // Правовьіе проблеми сельского хозяйства (Тезисьі докладов). Республиканская меж
вузовская научная конференция / Отв. ред. доц. В. Н. Яковлев. - Кишинев, 1970. - С.78-80.
Див.: Янчук В. 3. Проблеми теории колхозного права. - М.; Юридическая литература, 1969; Його ж. Земельне право: Підручник. - К., 1960; Советское колхозное право/ Под ред. В. 3. Янчука. - М.: Юрид. лит., 1978; та ін.
Див.: Бориславский Л. В. Ответственность за порчу земель сельскохозяйственного назначения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 1974.
Див.: ЦемкоВ. П. Право сільськогосподарського використання землі в Українській РСР.-К.: Наукова думка, 1975.-280 с.
Див.:ЯсинскаяГ, О землепользовании в сельских населеннях пунктах// Правовьіе проблеми сельского хозяйства (Тезиси докладов). Республиканская межвузовская научная конференция/Отв. ред. доц. В. Н. Яковлев. -Кишинев, 1970.-С. 113-114. 10 Див. ВовкЮ. А. Договорние отношения колхозов с организациями и предприятия-ми. - М: Госюриздат, S962.
Див.: ВовкЮ. А. Колхозное трудовое правоотношение. М: Юридическая литерату-ра, 1972; Його же. Право колхозника на труд в общественном хозяйстве // Правовьіе проблеми сельского хозяйства (Тезиси докладов). Республиканская межвузовская научная конференция / Отв. ред. доц. В. Н. Яковлев. - Кишинев, 1970. - С. 91-92.
289
РОЗДІЛ 15
проблем права землекористування громадян і організацій1. Крім того, Ю. О. Вовком ґрунтовно досліджено правові проблеми охорони навколишнього природного середовища та права природокористування (в т. ч. і землекористування).2
Проблеми правового регулювання земельних відносин у колгоспах, охорони 'їхніх земельних прав з'ясовані у роботах 1. А. Дмитренка3.
Основи колгоспних та земельних правовідносин ґрунтовно досліджені П. Д. Індиченком4. Наукові дослідження вченого становили вагому загальнотеоретичну базу для подальшої розробки теорії земельних прав громадян.
Професор В. Л. Мунтян, аналізуючи проблеми раціонального природокористування5 та правової охорони природи6, питання юридичної відповідальності у галузі охорони навколишнього середовища , приділяє також значну увагу правовому регулювання суспільних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва. Так вченим на дисертаційному рівні (а також у монографічній формі - 1973 р.) вперше в українській юридичній науці здійснено спеціальне комплексне дослідження правових та органїза-
' Див.; Вовк Ю. А. Право вторичного пользования землями колхозов: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. - X., 1953; Його ж. Право приусадебного землепользования колхоз ного двора. - М.: Госюриздат, 1957.
2 Див.: ВовкЮ. А- Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружаю
щей средьі. Общая часть: Учебное пособие для студентов юридичєских специальнос
тей вузов. - X.: Вища школа, 1986.
3 Див.: Дмитренко И. А. Охрана земельньгх прав колхозов. - Днепропетровск: Про
мінь, 1969; Його ж. Охрана земельних прав колхозов. - К., 1973; Його ж. Укрепленш
правовой основи деятельности колхозов и реализация Продовольственной програм
мьі. - К.: Вьіща школа, 1984.
4 Див.: Індиченко П. Д. Основи колгоспного і земельного права. Посібник для виклада-'
чів середніх шкіл. - К.: Радянська школа, 1959; Його ж. Колгоспне право: Курс лекцій1
для студентів юридичного факультету по заочній освіті. - К.: Вид-во Київського уні-ї
верситету, 1960; Індиченко П. Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Ро
сії (1861-1917). - К.: Вид-во Київського університету, 1959; Його ж. Основи кол
госпного і земельного права: Посібник для викладачів середніх шкіл. - К.: Радянська
школа, 1959; та ін.
5 Див.: Мунтян В. Л. Правовьіе проблемьг раціонального природопользования. - К.:
Издательство Киевского государственного университета, 1973; Його ж. Правовьіе
проблеми рационального природопользования: Автореф. дис. ... докт, юрид. наук. -
Харьков, 1975.
6 Див.: Мунтян В. Л. Правова охорона лісів УРСР. - К.: Наукова думка, 1964; Його ж.
Правова охорона природи УРСР. - К.: Виша школа, 1973; та ін.
7 Див.: Мунтян В. Л., Щемшученко Ю, С, Розовський Б. Г. Юридична відповідаль
ність у галузі охорони навколишнього середовища. - К.: Наукова думка, 1978-
290
Представники науки земельного та аграрного права України
стосовно земельних прав громадян України
цінних питань природокористування. В. Л. Мунтян у докторській дисертації висловив думку про формування нової галузі законодавства - права раціонального природокористування і правового комплексу, що забезпечує найбільш ефективне регулювання відносин охорони довкілля і використання природних ресурсів.1 Істотне значення для розвитку наукових досліджень проблем природокористування (в т. ч. землевикористання) має також науковий висновок ученого щодо включення до системи принципів раціонального природокористування, як найбільш значимого, принципу пріоритету охорони людини.2
Важливе значення для розробки наукою земельного, колгоспного, а відтак - і аграрного права загальнотеоретичних засад земельних прав громадян має ґрунтовне монографічне дослідження В. Л. Мунтяна "Правова охорона грунтів УРСР" (1965 р.)3, яке є актуальним і сьогодні. Цією працею було започатковано формування наукової школи правової охорони ґрунтів.
Професора В. Л. Мунтяна глибоко турбують і сучасні проблеми розвитку українського села, зокрема, законодавча регламентація та практика реформування земельних відносин. У своїй глибоко аналітичній статті на цю тему вчений стверджує, що конституційні положення про право власності на землю дають підстави зробити висновок, що Український народ- це колективний власник специфічного, створеного природою об'єкта, яким є земля, а право власності на землю кожного члена суспільства належить йому з моменту народження. В. Л. Мунтяном наводяться погляди М. Грушевського, 1. Франка, М. Туган-Барановського, О. Чаянова, В. Вин-ниченка на проблеми земельної власності в Україні, а також міркування сучасних науковців стосовно колективної власності на землі.
Професор В. Л. Мунтян робить висновок про те, що результати реформування земельних відносин свідчать, що приватна власність на землю та інші природні ресурси суперечить екологічній політиці держави і інтересам Українського народу.
Професором І. О. Середою на основі з'ясування суті та юридичної природи членських відносин у колгоспах здійснено дисертаційне комплексне, систематизоване дослідження суб'єктивних прав та обов'язків чле-
Див.: Мунтян В- Л. Правовьіе проблемьі рационального природопользования: Авто-реф. дис... докт. юрид. наук. - Х-, 1975. 2 Див.: Там само.-СІ 8.
Див.: Мунтян В. Л. Правова охорона грунтів УРСР. - К.: Наукова думка, 1965.
Мунтян В. Л- Деякі актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в Україні // Що робити? - 2001. - № 7-8.
291

РОЗДІЛ 15
нів колгоспу . Наукові висновки вченого зі згаданих питань викладені також у монографічній праці "Права і обов'язки членів колгосп/' (1974 р.).2 При цьому значну увагу у цих та інших роботах вчений приділяв дослідженню земельних прав громадян та розробці основ аграрного землевикористання.
Необхідно відзначити науковий внесок професора Н. І. Титової у вироблення основних понять, підходів та загальнотеоретичних засад земельних прав громадян. Поряд із дослідженням окремих правових інститутів колгоспного права4, велику увагу вчена приділила правовим проблемам правової охорони природи . Слід зазначити, що наукові дослідження Н. І. Титової мали Істотне значення для становлення та розвитку науки правової охорони природи України (згодом - науки екологічного права).
Велике значення для розвитку науково-правової думки про земельні права громадян має науковий доробок професора В. 3. Янчука. ПІД науковим керівництвом та у співавторстві вченим видано юридичні довідники для працівників сільського господарства у 1968, 1972, 1982, 1986 р., а також "Науково-практичний коментар ПримІрного Статуту колгоспу" в 1988 р. У 1963, 1968, 1978 р. за ініціативою вченого та у співавторстві з ним видано "Збірники колгоспного законодавства", а в 1972 і 1979 р. - "Збірники земельного законодавства".6 У дисертаційній
1 Див.: Середа Н. Е. Теоретические проблеми субьективньїх прав и обязанностей членов
колхоза в условиях развитого социализма: Автореф. дис... докт. юрид. наук. - X., 1974.
2 Див.: Середа І. О. Права і обов'язки членів колгоспу/ За ред. доктора юрид. наук,
проф. В. З- Янчука. - К.: Урожай, 1974.
3 Див.: Середа И. Е. Юридическая природа прав и обязанностей членов колхоза. - Одесса:
Издательство Одесского университета, 1973; Його ж. Правовьіе средства зашита субьектив-
ньіх прав членов колхоза// Правовьіе проблеми сельского хозяйсгва (Тезиси докладов). Рес-
публиканская межвузовская научная конференция / Огв. ред доц. В. Н. Яковлев. - Кишинев,
1970.-С. 89-91; Його ж. Права і обов'язки членів колгоспу; Його ж. Правовьіе вопросьг изья-
тия земель колхозов для ґосударственньи, общественньи и иньк надобностей // Бюллегень
сельскохозяйственной информации. - 1959. - № 2; Його ж. Некоторьіе вопросьі разрешения
земельниьи споров// Радянське право. - 1959. -№5; Його ж. Право граждан на земельньїй
участок// Новое Советское законоательство и права граждан. - Одесеа: Одесское книжное
издательство, 1960; Його ж. Некоторьіе вопросьі землепользования граждан в СССР // Трудьі
научной конференции. - К.: Издательство Киевского университета, 1961; та Ін.
4 Див.: ТитоваН. И. Новьщ Примерньш устав колхоза и субьективньїе права колхоз-
ников; її ж. Роль Примерного Устава колхоза в развитии колхозно-правовой ответст-
венности // Примерньш Устав колхоза и правовое регулирование колхозньїх отноше-
ний на современном зтапе. Сборникнаучньгхтрудов. -М., 1980. -С. 129-135.
5 Див.: Титова Н. І. Правова охорона природи Української РСР. Курс лекцій для сту
дентів юридичного факультету університету. - Львів, 1965; її ж. Відповідальність за
порушення законодавства про охорону природи. - Львів: Видавництво Львівського
університету, 1973.
6 Див.: Вчені-юристи України: Довідник. - К., 1998. - С. 77.
292 .
Представники науки земельного та аграрного права України
стосовно земельних прав громадян України
та монографічній формі В. 3. Янчуком глибоко досліджено загальнотеоретичні проблеми колгоспного права, проблеми кодифікації законодавства про колгоспи (1969 р.)1.
Доцентом Л. В. Бориславським на дисертаційному рівні було з'ясовано правові питання відповідальності за псування земель сільськогосподарського призначення.2 Зокрема автором визначено поняття псування земель сільськогосподарського призначення та обґрунтовано необхідність їхнього посиленої правової охорони.3
Наукові дослідження у сфері колгоспного та земельного права слугували науковою базою для сучасної розробки теорії земельних прав громадян в межах наук аграрного та земельного права України.
Необхідно також відзначити, що істотне наукове значення у сфері дослідження земельних прав громадян мають також теоретичні праці вчених колишнього СРСР професорів І. В. Павлова4, М. Д. Казанцева5, М. І. Козиря , Г. В. Чубукова , 3. С. Бєляєвої2 та інших.
1 Див.: Янчук В. 3. Проблеми теории колхозного права. - М: Юрид. лит., 1969; Йо
го ж. Теоретические проблеми кодификации законодательства о колхозах: Автореф.
дис... докт. юрид. наук. - М, 1969.
2 Див.: Бориславский Л. б, Ответственность за порчу земель сельскохозяйственного
назначения: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - К., 1974.
3 Див.: Там само.
" Див.: Павлов И. R Колхозньга двор. - М.: Издательство АН СССР, 1951; Його ж. Право личной собственности колхозного двора. - М.: Ииздательство АН СССР, 1955; Земельное и колхозное право / Отв. ред. И.В.Павлов. - М.: Госюриздат, 1957; Його ж. Колхозное право. - М.: Госюриздат, 1959; Колхозное право / Под ред. проф. Н. Д. Казанцева, проф. И. В. Павлова, доц. А. А. Рускола, - М.: Госюриздат, 1959; Павлов И. В. Колхозное право. - М: Госюриздат, 1960; Його ж. Правовое положение личного подсобного хозяйства колхозников. - М: Знание, 1966; Колхозное право / Под ред. проф. Н. Д. Казанцева и проф. И. В. Павлова. - М.: Юрид. лит., 1972 ; та ін. 5 Див.: Казанцев Н. Д Право колхозного землепользования в СССР. - М: Издательство АН СССР, 1951; Його ж. Право колхозноЙ собственности. - М: Издательство АН СССР, 1952: Советское земельное и колхозное право / Под ред. проф. Н.Д.Казанцева. - М.: Гос. Издательство юрид. лит., 1959; Колхозное право / Под ред. проф. Н. Д. Казанцева, проф. И. В. Павлова, доц. А. А.Рускола. - М: Госюриздат, 1959; Н. Д. Казанцев. Предмет и система колхозного права, - М: Издательство Московского университета, 1961; Його ж. Законодательньїе основьі земельного строя в СССР. - М: Юрид. лит., 1971; Земельное право. Учебник для юрид, вузов и фак. / Под ред. проф. Н. Д. Казанцева и засл. деятеля науки РСФСР проф. И. В. Павлова. - М.: Юрид. лит., 1971; Колхозное право / Под ред. проф. Н. Д. Казанцева и проф. И. В. Павлова. -М: Юрид. лит., 1972; та ін.
Советское колхозное право / Под ред. доктора юрид. наук, проф. М. И. Козьіря, В. 3. Янчука. - М: Юрид. лит., 1978; та ін.
293
РОЗДІЛ 15
Так професором М. І. Козирем у 1973 р. вперше в юридичній
науці у статті "Советское сельскохозяйственное право: тенденции-становлення и развития" виділено об'єктивні і суб'єктивні передумови формування сільськогосподарського (аграрного) права, сформульвано поняття цієї галузі права, її предмета, методів, системи тощо/
Із сучасних праць М. І. Козиря особливо необхідно відзначити фундаментальну монографію "Аграрное право России: проблеми становлення и развития" , де автором всебічно з'ясовано загальнотеоретичні засади та особливості процесу становлення аграрного права як комплексної галузі права, галузі законодавства, науки та навчальної дисципліни, а також глибоко досліджено практичні проблеми розвитку і вдосконалення правового регулювання аграрних та земельних відносин в сучасний період. Зокрема, вченим глибоко розглядається зміст та особливості аграрних, в тому числі земельних правовідносин, суб'єкти аграрного права, склад і проблеми вдосконалення аграрного законодавства на сучасному етапі, а також аналізується аграрне право і значною мірою земельне право як наука і навчальна дисципліна.
Серед представників української аграрно-правової науки, що в сучасний період глибоко досліджують науково-правові засади земельних прав громадян особливо необхідно відзначити професорів В. І. Андрейцева, О. О. Погрібного, В. І. Семчика, Н. І. Титову, В. 3. Янчука, Ю. С. Шемшу-ченка, М. В. Шульгу, А. М. Статівку та деяких Інших українських вчених.
Так професор В. І. Андрейцев, поряд із дослідженням проблем екологічного права, права екологічної безпеки , завжди велику увагу приділяє правовим проблемам раціонального природокористування в
1 Див.: Чубуков Г. В. Проблеми правового регулирования труда в колхозах // Пример-ньій устав колхоза и правовое регутарование колхозньїх отношений на современном зтапе. Сборник научньїхтрудов. - М., І980.-С- Ш9-І16.
: Див.: Беляева 3. С. Источнкки колхозного права. М, Наука, 1972; її ж. Примерньїй Устав колхоза и развитие межхозяйственной кооперации в сельском хозяйстве// Примерньїй устав колхоза и правовое реулирование колхозньїх отношений на современном зтапе. -С.79-84.
3 Див.: Козьірь М. И. Советское сельскохозяйственное право: тенденции становлення
и развития//Сов. государствои право. - 1973. -№6. -С.49.
4 Див.: Козьірь М- И. Аграрное право России: проблемьі становлення и развития. - М:
Право и государство, 2003.
4 Див.: Андрейцев В. И. Правовьіе вопрось) зкологической жспертизьі проектов: Авто-рєф. дис... канд. юрид. наук. - К., 1984; Його ж. Правовое обеспечение зкологической зкспертизьі проектов. - К.: Будивельник, 1990; Його ж. Гарант™ зффективности зколо-гической зкспертизьі: социально-правовьіе проблеми. - К., 1992; Його ж. Екологічне право: Курс лекш'й в схемах: Загальна частина. - К.: Вентурі, 1996; Його ж. Екологія і закон: Еколого-правова відповідальність. -К.: Товариство "Знання" УРСР, 1991; та ін.
294
Представники науки земельного та аграрного права України
стосовно чемельних прав громадян України
АПК, охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві, правовому регулюванню земельних прав громадян тощо.1
В сучасний період одним з основних напрямів наукової діяльності В. І. Андрейцева є проблеми правового забезпечення земельної реформи, приватизації земель, удосконалення земельного законодавства та ін.
Теоретичну та практичну цінність мають також праці В. І. Андрейцева, присвячені проблемам розробки нового кодифікованого акта земельного законодавства України , яким, на його думку, повинен був стати Кодекс законів України про землю. Необхідно зазначити, що норми, якими врегульовано право на землю, в т. ч. й земельні права громадян, В. І. Андрейцев обгрунтовано називає серцевиною кодифікованого акта земельного законодавства.
У співавторстві з В. І. Андрейцевим у 2001 р. видано академічний курс земельного права України , а в 2003 - науково практичний коментар до Земельного кодексу України .
1 Див.: Андрейцев В. И. Правовое обеспечение рационального природопользования
предприятий и обьсдинении АПК. - К.: Урожай, 1989; Його ж.. Еколого-правові
проблеми земельної реформи в Україні // Аграрна реформа в Україні: економічні і
правові проблеми: Матеріали "круглого стола". Одеса, вересень, 1993. Тези доповідей
і виступів. - Одеса, 1993. - С. 87-90; Його ж. Екологічне і земельне право України:
Практикум для студентів юридичних вузів і факультетів. - К.: Юрінком Інтер, 1998;
Його ж. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні:
Навчально-практичний посібник. - К.: Істина, 1999; Його ж. Суверенній Україні -
нову "Земельну Конституцію" (Концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу
законів України про землю) // Право України. - 1999,-№ 8.-С. 58-65; та ін.
2 Див.: Андрейцев В. І. Еколого-правові проблеми земельної реформи в Україні; Його ж.
Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юридичних вузів і факуль
тетів; Його ж. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Нав
чально-практичний посібник; Його ж. Суверенній Україні - нову "Земельну Конституцію"
(Концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю); та ін.
Див.: Андрейцев В. І. Концепція кодексу законів України про землю // Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навчально-практичний посібник. -С. 95-112; Його ж. Суверенній Україні - нову "Земельну Конституцію" (Концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю). 1 Див.: Андрейцев В. І. Концепція кодексу законів України про землю// Правові засади земельної реформи І приватизації земель в Україні: Навчально-практичний посібник.-СІ 02.
Див.: Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей виших навчальних закладів: Академічний курс / За ред. докт. юрид. наук, професора, академіка Академії правових наук України, члена-кореспондента НАН України В. І. Семчика і канд. юрид. наук П.Ф.Кулинича. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2001.
Див.: Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. д.ю.н., проф., акад. АПН України В.І. Семчика. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003.
295
РОЗДІЛ IS
Професор І. А. Днитреико у монографічній формі дослідив законодавчі основи земельних відносин в Україні (1993 р.) . У цій роботі автором проаналізовано процес розвитку земельного законодавства України та внесено пропозиції щодо його вдосконалення. Велику увагу в зазначеній монографії І. А. Дмитренко присвятив проблемам законодавчого регулювання земельних прав громадян, зокрема у сфері сільськогосподарського виробництва. Предметом наукових досліджень 1. А. Дмитренка в сучасний період є також проблеми правової охорони земель в Україні.'
Професор О. О. Погрібний є автором більше 100 наукових праць, з яких 2 індивідуальні монографії та 15 колективних, співавтор 7 підручників, а також ЗО навчально-методичних робіт.3 О. О. Погрібний взяв участь у підготовці підручників з аграрного права4 та земельного права . У 2000 р. в Харкові під редакцією вченого видано два навчальні посібники "Аграрное, земельное и зкологическое право Украиньї", що вмістили загальні та особливі частини трьох навчальних дисциплін. Професор О. О. Погрібний є одним з авторів науково-практичних коментарів Земельного кодексу України, виданих в Харкові (2002 р.) та Києві (2003 р.)8. За його редакцісю у 2000 р. видано дві книги земельного законодавства України, а в 2001 р. -підручник із земельного права України .
1 Див.: Дмитренко И. А. Законодательньїе основи земельних отношений в Украяне. -
К., 1993.
2 Див.: Дмитренко І А. Правова охорона земель в Україні. -К., 1994.
3 Див.: Вчені-юристи України: Довідник. - С. 74.
4 Див.: Аграрне право України: Підручник / Заред. академіка АЛН, проф. В.З.Янчука.-К.
Юрінком, 1996; Аграрне право України: Підручник. - 2-е видання перероблене і flonoBHeH
/ За ред. академіка АПрН України, проф. В.З.Янчука. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
' Див.: Земельне право: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих нав-і чальних закладів: Академічний курс / За ред. докт- юрид. наук, професора, академіка' Академії правових наук України, члена-кореспондента НАН України В. І. Семчика і кандидата юрид. наук П. ф. Кулинича. - К.: Видавничий дім "Ін Юрє", 2001.
6 Див.: Аграрное, зємельное и зкологическое право Украиньї. Общие части учебньїх
курсов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. А. А. Погребного и канд. юрид. наук, дон.
И. И. Каракаша. - X.: Одиссей, 2000; Аграрное, земельное и зкологическое право
Украиньї. Особен. части учебн. курсов / Под редакцией доктора юрид. наук, проф.
А-А.Погребного и канд. юрид. наук, доцента И.И.Каракаша. - X.: Одиссей, 2001.
7 Див.: Земельний кодекс України. Коментар /За ред. проф. А. П. Гетьмана, проф.
М. В. Шульги. -X.: Одіссей, 2002.
8 Див.: Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. д.ю.н.,
проф., акад. АПН України В. І. Семчика. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003.
9 Див.; Земельное право Украиньї / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша. - К.:
Истина, 2001.
296 ,
Представники науки земельного та аграрного права України
стосовно земельних прав громадян України
Одним із напрямів наукових досліджень ученого є з'ясування правових питань реалізації земельних прав громадян через заснування фермерських господарств. О. О. Погрібний всебічно досліджуючи правовий статус нових суб'єктів аграрних відносин - фермерських господарств1, з'ясовує основні земельні права громадян, які займаються сільським господарством."
О. О. Погрібним розкрито суть та зміст орендних відносин в аграрному секторі економіки, правові питання укладення, зміни та припинення договору оренди тощо.3
Професор В. І. Семчик є автором і співавтором більше 220 наукових праць, з яких 4 індивідуальні, 20 колективних монографій, 5 підручників І навчальні посібники, 15 довідників, колективних науково-практичних коментарів. Поряд із дослідженням майнових відносин у сільському господарстві, вченим глибоко з'ясовані правові питання реалізації земельних прав громадянами шляхом заснування сільськогосподарських кооперативів6 та фермерських господарств1, основні аспекти розвитку законодавства про земельні права громадян в АПК України2 та ін.
1 Див.: Погрібний О. О. Селянські господарства і оренда: організаційно-правовІ питання. - К.: Урожай, 1992; Його ж. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фер-мерских) хозяйств в условнях рьшка. - М.,1992; Його ж. Правовьіе проблеми учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах // Аграрна реформа в Україні: економічні і правові проблеми". Матеріали "круглого стола". - С. 27-30; ПогрєбнойА. А., Коваленко О. Я. Многообразие форм хозяйствования в АПК. Правовьіе вопросьі// Там же - С.84-86; СемчикВ. /,, Погрібний О. О. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва // Правова держава. - 1993. - Вил. 4, С.73-80; Його ж. Правове становище селянського (фермерського) господарства// Аграрне право України: Підручник. - К., 1996. -С.285-299; Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред.член.-кор. В. І. Семчика. - К., 1998. - С. 41 -47; та ін.
Див.: Погрібний О. О Землеволодіння і землекористування громадян, які займаються селянським господарством// Селянські господарства і оренда: організаційно-правові питання. - С. 95-99.
Див.: Погрібний О. О. Селянські господарства і оренда: організаційно-правові питання. - С. 6-79.
Див.: Вчені-юристи України: Довідник. - С. 74.
Див.: СемчикВ. І. Правовая охрана колхозной собственности. - К.: Вища школа, 1978. -60 с; Його ж. Проблеми организационно-правового обеспечення рационального использо-вания имущества сельскохозяйственньк предприятий в условиях АПК: Автореф. дис. ... Докт. юрид. наук. - К., 1985; Його ж. Имущественньїе правоотношения в сельском хозяйстве. - К.: Наукова думка, 1984; Агропромисловий комплекс: правові питання / За Ред. члена-кор. АН УРСР Ю. С. Шемшученка. - К: Урожай, 1992. - С. 3-81; та ін.
Див.: СемчикВ. И. Кооперация и право. - К.: Наукова думка, 1991. - 148 с; СемчикВ. И., КулиничП- Ф. Правовое обеспечение развития кооперации. - К.: Урожай, 1988; Його ж. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні// Право України. - 1999.-№ 5. - С.34-38.
297

РОЗДІЛ IS
Важливою для розвитку науково-правової думки про земельні права громадян є наукова діяльність В. І. Семчика з підготовки підруч, ників з аграрного3 та кооперативного права . Крім того під редакцією вченого у 1998 р. видано колективну монографічну роботу "Аграрне законодавство України: проблеми ефективності"5, де проаналізовано різноманітні аспекти законодавчої регламентації та правових можливостей реалізації земельних прав громадян, проблемні аспекти процесу розвитку законодавства у цій сфері, У 2001 р. за редакцією В. І. Семчика та П. Ф. Кулинича було видано перший в Україні академічний курс земельного права України6, а в 2003 р. - за редакцією вченого видано науково-практичний коментар до Земельного кодексу України .
Значний внесок у становлення та розвиток теорії земельних прав громадян зроблено професором Н. І. Титовою, яка є автором понад 200 наукових праць, з яких 7 монографій, 4 розділи в колективних монографіях, З розділи в підручниках, рецензування 3 підручників, значної кількості теоретичних статей із проблем земельного та аграрного законодавства.
Починаючи від 70-их років і донині вченою у монографічній та інших наукових формах послідовно досліджуються теоретичні проблеми аїрарного права. Зокрема Н. І. Титовою глибоко розроблено загальні теоре-
1 Див.: СемчикВ. L, Погрібний О- О- В порядку денному - відродження селянських гос
подарств (організаційно-правові питання); Сємчик В. И. Организациоино-правовьіе воп-
росьі создания крестьянских хозяйств//Сов. государство и право. - 1991. -№ 11;таін.
2 Див.: СемчикВ. 1. Розвиток законодавства про господарську діяльність і власність в
АПК України // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. Члс-
на-кореспондента НАН України В. І. Семчика. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 11 -65.
3 Див.: Аграрне право України. Підручник / За ред. академіка АПН, проф. В. 3. Янчу-
ка. - К.: Юрінком, 1996; Аграрне право України. Підручник / За ред. академіка АПН,
проф. В. 3. Янчука. - К., Юрінком Інтер, 2000.
' Див.: Кооперативне право: Підручник для кооперативних, сільськогосподарських, економічних, юридичних вищих навчальних закладів і факультетів / За ред. членгі-кореспондента НАН України В. І. Семчика. - К.: Ін Юре, 1998.
5 Див.: Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. члена-корес-
пондента НАН України В.І.Семчика. - К.: Видавництво "Наукова думка", 1998.
6 Див.: Земельне право: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. за
кладів. Академічний курс / За ред. докт. юрид. наук, проф., академіка Академії правових
наук України, члена-кореспондєнта НАН України В. І. Семчика і канд. юрид. наук
П. Ф. Кулинича.-К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2001.
' Див.: Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. д.ю.н.. проф., акад. АПН України В. І. Семчика. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003. 8 Див.: ВченІ-юристи України: Довідник. - С. 74.
298
Представники науки земельного та аграрного права України
стосовно земельних прав громадян України
г положення про сутність аграрного права як комплексної, інтегрованої та спеціалізованої галузі; поняття аїрарного (сільськогосподарського) законодавства та його співвідношення з аграрним (сільськогосподарським) правом; роль земельних і трудових відносин (у їх взаємозв'язку) як основопо-пожних суспільних відносин у системі аграрних відносин; значення формування уніфікованих комплексних спеціалізованих правових інститутів для формування сільськогосподарського права на прикладі інституту матеріальної відповідальності працівників сільськогосподарських підприємств , дослідженню якого була присвячена докторська дисертація."
У монографії 1989 р. "Продовольственная проблема: земля, труд (правовьіе аспектьі)" Н. 1. Титовою обгрунтовано розуміння предмету, змісту та процесу формування галузі аграрного (сільськогосподарського) права, в тому числі глибоко з'ясовано структуру та предметну специфіку аграрних відносин. У цій роботі вченою вперше в аграрно-правовій науці земельні відносини, як основна складова аграрних відносин, розглядаються з органічній цілісності з трудовими відносинами, "наведено специфічні риси земель сільськогосподарського призначення як об'єкта правової регламентації та розглянуто істотні особливості сільськогосподарської праці".
У згаданій роботі Н. І. Титовою науково обґрунтовано і введено поняття "землевикористання", яке відмежовується від поняття "землекористування1' як однієї з правомочностей власника, і розглядається вченою як трудовий процес щодо використання природних властивостей родючості земель всіма аїрарними суб'єктами . Проведено розмежування понять "земля" та "землі", а також диференційовано поняття "сільськогосподарські землі" та "землі для потреб сільського господарства" (ширшого за змістом) .

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ПРЕДСТАВНИКИ НАУКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СТОСОВНО ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ» з дисципліни «Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Стандартизація в галузі телекомунікацій. Організації — розробники...
ПРИЗНАЧЕННЯ, СТАТУС ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
Історизми, архаїзми, неологізми і фразеологізми
Аудит адміністративних витрат і витрат на збут та інших операційн...


Категорія: Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України | Додав: koljan (12.06.2011)
Переглядів: 1740 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП