ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 32
Гостей: 32
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про авторське право і суміжні права

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про авторське право і суміжні права

1 2 3 4 5 6

4. Виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та
іншим особам, які мають авторське право і (або) суміжні права, за
передбачені частиною другою цієї статті відтворення, здійснюється
у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або)
матеріальних носіїв виробниками та (або) імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити
відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах творів,
зафіксованих у фонограмах і відеограмах, крім:
а) професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не
призначених для використання в домашніх умовах;
б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за
митну територію України;
в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною
особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без
комерційної мети.
5. Розміри зазначених у частинах другій і четвертій цієї
статті відрахувань (відсотків), що мають сплачуватися виробниками
та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв,
визначаються Кабінетом Міністрів України. Ці кошти виробниками та
імпортерами обладнання і (або) матеріальних носіїв перераховуються
визначеним Установою організаціям колективного управління (далі -
уповноваженим організаціям). Зібрані кошти розподіляються між
організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі,
на основі договорів, які уповноважені організації укладають з
усіма організаціями колективного управління. Імпортери
перераховують ці кошти уповноваженій організації під час ввезення
товару на митну територію України, а виробники - у кінці кожного
місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв.
6. Установа і визначені нею для збору коштів уповноважені
організації мають право вимагати від виробників та імпортерів
інформацію про виробництво, імпорт і реалізацію (продаж)
зазначеного у частині четвертій цієї статті обладнання і
матеріальних носіїв.
7. Зібрані кошти, що зазначені у частинах другій і четвертій
цієї статті, розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками
фонограм (відеограм). Якщо угодами між організаціями колективного
управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких
пропорціях: авторам - 50 відсотків, виконавцям - 25 відсотків і
виробникам фонограм (відеограм) - 25 відсотків.
Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих
з комерційною метою
1. Допускається без згоди виробників фонограм (відеограм),
фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з
комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих
фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи
опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх
примірників:
а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну
демонстрацію відеограми або її примірника;
б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі
чи відеограмі та їх примірниках, в ефір;
в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі
чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).
2. Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм),
що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх
правомірним використанням здійснюються визначеними Установою
уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані
кошти розподіляються між організаціями колективного управління,
які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені
організації укладають з усіма організаціями колективного
управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода
розподіляється відповідною організацією колективного управління у
таких пропорціях: виконавцям - 50 відсотків, виробникам фонограм
(відеограм) - 50 відсотків.
3. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що
зазначені у частині першій цієї статті, порядок та умови її
виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх
примірники, повинні надавати організаціям, зазначеним у частині
другій цієї статті, точні відомості щодо їх використання,
необхідні для збирання і розподілу винагороди.
Стаття 44. Строк дії суміжних прав
1. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років
від дати першого запису виконання.
Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною
першою статті 38 цього Закону, охороняються безстроково.
2. Права виробників фонограм і відеограм охороняються
протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми
(відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо
фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного
часу.
3. Організації мовлення користуються наданими цим Законом
правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення
передачі.
4. Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня
року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією
статтею строки захисту.
5. До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників
фонограм і відеограм та організацій мовлення переходить право
дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм,
відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання
винагороди у межах установленого цією статтею строку.
РОЗДІЛ IV
УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ
Стаття 45. Способи управління майновими правами суб'єктів
авторського права і суміжних прав
Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти
своїми правами:
а) особисто;
б) через свого повіреного;
в) через організацію колективного управління.
Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного
Суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити
управління своїми майновими правами повіреному на підставі
укладеного з ним договору-доручення. Здійснюючи управління
майновими правами, ця особа діє у межах повноважень, переданих їй
суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав.
Стаття 47. Забезпечення колективного управління
майновими правами
1. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть
доручати управління своїми майновими правами організаціям
колективного управління.
2. Організації колективного управління створюються суб'єктами
авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної
особи згідно із законом.
3. Допускається утворення окремих організацій, які управляють
певними категоріями майнових прав певних категорій суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав, або організацій, які
управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.
4. Особи, які використовують твори, виконання, програми
мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати
організаціям колективного управління точний перелік використаних
творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм
мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані
прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям
колективного управління винагороду в передбачений термін і в
обумовленому розмірі.
5. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть
також доручати управління своїми майновими правами на колективній
основі відповідним державним організаціям, установчі документи
яких передбачають здійснення таких функцій.
Стаття 48. Діяльність організацій колективного управління
1. Організація колективного управління після її державної
реєстрації зобов'язана протягом 30 днів стати на облік в Установі.
Про облік організацій колективного управління Установа здійснює
публікацію у своєму офіційному бюлетені.
Організації колективного управління діють на основі статутів,
що затверджуються в установленому порядку і в межах повноважень,
одержаних від суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.
2. Організації колективного управління не мають права
займатися комерційною діяльністю чи використовувати будь-яким
способом об'єкти авторського права і (або) суміжних прав,
доручених їм для управління. На діяльність таких організацій не
поширюються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством.
3. Повноваження на колективне управління майновими правами
передаються організаціям колективного управління авторами та
іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на
основі договорів, укладених у письмовій формі.
4. Організації колективного управління можуть управляти на
території України майновими правами іноземних суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів з
аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про взаємне
представництво інтересів.
Організації колективного управління можуть доручати на основі
договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на
колективній основі за кордоном майновими правами українських
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі й
про взаємне представництво інтересів.
5. На основі одержаних повноважень організації колективного
управління надають будь-яким особам шляхом укладання з ними
договорів невиключні права на використання об'єктів авторського
права і (або) суміжних прав.
6. Організація колективного управління має право вимагати від
осіб, які використовують об'єкти авторського права і суміжних
прав, надання їм документів, що містять точні відомості про
використання зазначених об'єктів, необхідні для збирання і
розподілу винагороди.
7. Організація колективного управління зобов'язана надавати
Установі таку інформацію:
а) про зміни, що вносяться до статуту організації;
б) про укладання двосторонніх чи багатосторонніх договорів з
іншими організаціями колективного управління, в тому числі
іноземними;
в) про управління майновими правами осіб, які не передали
організації повноважень відповідно до частини третьої цієї статті;
г) про рішення загальних зборів членів організації, що
стосуються договорів управління правами суб'єктів авторського
права і (або) суміжних прав;
д) про річний баланс, річний звіт, результати аудиторських
перевірок;
е) про осіб, уповноважених представляти організацію.
Стаття 49. Функції організацій колективного управління
1. Організації колективного управління повинні виконувати від
імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на
основі одержаних від них повноважень такі функції:
а) погоджувати з особами, які використовують об'єкти
авторського права і (або) суміжних прав, розмір винагороди під час
укладання договору;
б) укладати договори про використання прав, переданих в
управління. Умови цих договорів повинні відповідати положенням
статей 31 - 33 цього Закону;
в) збирати винагороду за використання об'єктів авторського
права і (або) суміжних прав у випадках та на підставах,
передбачених цим Законом;
г) розподіляти і виплачувати зібрану винагороду суб'єктам
авторського права і (або) суміжних прав, правами яких вона
управляє, а також іншим суб'єктам прав відповідно до цього Закону;
д) здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством,
необхідні для охорони прав, управління якими здійснює організація.
2. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав, які не
передали організаціям колективного управління повноважень на
управління своїми правами, в тому числі щодо збирання винагороди,
мають право вимагати від організацій колективного управління, які
таку винагороду за використання їхніх творів і об'єктів суміжних
прав зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення
своїх творів і об'єктів суміжних прав із дозволів на використання,
які надаються організаціями колективного управління шляхом
укладання договорів з особами, які використовують ці об'єкти.
3. Організації колективного управління мають право
резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що
надійшла їм від осіб, які використовують об'єкти авторського права
і (або) суміжних прав. Після трьох років від дня надходження на
рахунок організації колективного управління відповідних сум суми
незапитаної винагороди можуть бути використані для чергових виплат
суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав або спрямовані
на інші цілі, передбачені їх статутами, в інтересах суб'єктів
авторського права і суміжних прав.
РОЗДІЛ V
ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ
Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав
Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає
підстави для судового захисту, є:
а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті
немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав,
визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права,
визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням
передбачених статтями 21 - 25, 42 і 43 цього Закону обмежень
майнових прав;
б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних
прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію
України, вивезення з митної території України і розповсюдження
контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних
програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій
мовлення;
в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або
частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього
твору;
г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які
мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у
тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм,
програм мовлення;
д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського
права і (або) суміжних прав;
е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів
захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема
виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і
застосування засобів для такого обходу;
є) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в
електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює
таке управління;
ж) розповсюдження, ввезення на митну територію України з
метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського
права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена
інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.
Стаття 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав
Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку,
встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним
законодавством.
Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського
права і суміжних прав
1. За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав
суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися
в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх
компетенції.
При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або)
суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні
передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів
суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з
обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і
(або) документів про управління правами чи створенні загрози
неправомірного використання об'єктів авторського права і (або)
суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і
майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав
суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право:
а) вимагати визнання та поновлення своїх прав;
б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав
та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або)
суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди;
г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної
шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого
порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або)
суміжних прав, або виплату компенсацій;
д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення
авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення
митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну
територію України чи з її митної території контрафактні примірники
творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів
захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень,
складів, технологічних процесів і господарських операцій,
пов'язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і
відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи
загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в
засобах масової інформації даних про допущені порушення
авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих
порушень;
ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або)
суміжні права позивача, надання інформації про третіх осіб,
задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників
творів і об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних
засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;
з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством
заходів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних
прав.
2. Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:
а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої
порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням
розміру відшкодування;
б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського
права і (або) суміжних прав;
в) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних
прав доходу, отриманого внаслідок порушення;
г) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від
10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування
збитків або стягнення доходу;
1 2 3 4 5 6


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП