ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економічні теми. Різне

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економічні теми. Різне

1 2 3 4 5

Обґрунтування прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту авіаційного підприємства (Скачати)
Обґрунтування шляхів економічного зростання країни (Скачати)
Основи економічного обґрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві (Скачати)
Особливості проведення операцій РЕПО на українському фінансовому ринку (Скачати)
Особливості функціонування страхових компаній на фінансовому ринку України (Скачати)
Оцінка вкладу малого бізнесу у розвиток національної економіки (Скачати)
Оцінка впливу професійного рівня управлінського персоналу на розвиток будівельного підприємства (Скачати)
Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (Скачати)
Підвіщення ефектівності управління інвестиційною діяльністю на підпріємствах транспортої галузі (Скачати)
Поняття та передумови виникнення корпоративного управління (Скачати)
Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту (Скачати)
Практичне використання математичних методів моделювання складних економічних систем (Скачати)
Проблеми впровадження систем електронного оформлення авіаквитків до інформаційного комплексу вітчизняних авіатранспортних підприємств (Скачати)
Проблеми управління логістичною інфраструктурою підприємств (Скачати)
Проектний підхід в управлінні інтелектуальною власністю (Скачати)
Прямі іноземні інвестиції та чинники інвестиційного процесу: статистичний аналіз взаємозв’язків в умовах перехідної економіки України (Скачати)
Раціональні стратегії боротьби з корупцією (Скачати)
Розвиток страхового ринку України (Скачати)
Розробка критеріїв якості інвестиційної діяльності для авіатранспортних підприємств які створюються (Скачати)
Система страхування транспортних ризиків в умовах сучасного рівня розвитку українського страхового ринку (Скачати)
Стан та пропозиції щодо реформування податкової системи України (Скачати)
Стан управління підприємницькими ризиками: українська специфіка (Скачати)
Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR (Скачати)
ТНК і національні держави: роль і місце в сучасній міжнародній системі (Скачати)
Удосконалення інструментів оцінки рівня накладних витрат виробничих підприємств (Скачати)
Удосконалення методичних прийомів дослідження впливів зовнішнього середовища на діяльність підприємств цивільної авіації (Скачати)
Управління оборотним капіталом (Скачати)
Управління фінансово-економічними ризиками на прикладі міжнародного підприємства ДП «AVON Ukraine» (Скачати)
Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України (Скачати)
Формування іміджу в умовах перехідної економіки (Скачати)
Формування моделі процесу антикризового управління авіапідприємством (Скачати)
Формування системи ефективного корпоративного управління в Україні (Скачати)
Формування сутності активного антикризового управління (Скачати)
Шляхи вдосконалення методики формування стратегії страхування транспортних ризиків (Скачати)
Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання (Скачати)
Імовірнісно-автоматне курсу моделювання валютного (Скачати)
Інноваційний чинник забезпечення економічного зростання (Скачати)
Інструментарій управління агробізнесом (Скачати)
Інформаційні технології в антикризовому управлінні підприємствами (Скачати)
Інформаційні технології у проектуванні та контролінгу логістичних бізнес-процесів віртуальних підприємств (Скачати)
Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств (Скачати)
Європейська регіональна інтеграція як противага американському глобалізму (Скачати)
Автоматизація моделювання за допомогою транслятора автоматних моделей (Скачати)
Автоматизація розрахунків величини планових витрат при їх бюджетуванні як елемент ефективної системи управління затратами (Скачати)
Агропромислова інтеграція України до ЄС і СНД (Скачати)
Альтернативний вибір економічних теорій щодо реформування системи оподаткування (Скачати)
Багатоступенева система оплати праці як інструмент підвищення мотивації персоналу (Скачати)
Використання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні (Скачати)
Вплив зовнішньої торгівлі на соціально-економічний розвиток України (Скачати)
Глобалізація як фактор ризику у формуванні структури економіки України (Скачати)
Державне регулювання інформаційним суспільством в Україні (Скачати)
Деякі аспекти використання теорії ігор в адмініструванні податків (Скачати)
Деякі проблеми зайнятості перехідного періоду в Україні (на прикладі Ірпінського регіону) (Скачати)
До питання про базові макроекономічні тотожності (Скачати)
До проблем формування регіонального ринку праці в умовах перехідної економіки України (Скачати)
Досвід формування оптових ринків (Скачати)
Еволюція та сучасний стан гендерних відносин: економічний аспект (Скачати)
Еколого-економічні проблеми та роль кадрової підготовки у їх вирішенні (Скачати)
Економіко-правові основи державного регулювання управління охороною природного середовища України (Скачати)
Економічна безпека: макроекономічний аспект (Скачати)
Економічна безпека: поняття та її значення (Скачати)
Економічний аналіз регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК в Україні (Скачати)
Економічний зміст і структура формування місцевих бюджетів (Скачати)
Економічний механізм функціонування підприємства: цілі та функції (Скачати)
Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація (Скачати)
Зайнятість і безробіття сільського населення (Скачати)
Застосування циклічних мережних моделей у проектному менеджменті (Скачати)
Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції (Скачати)
Конкурентна стратегія: сутність та основні принципи (Скачати)
Конкурентоспроможність підприємства (Скачати)
Конкуренція та її особливості на сучасному етапі розвитку ринкових відносин (Скачати)
Концептуальні засади переходу України до постіндустріального суспільства (Скачати)
Мінімізація затрат ресурсів у проектному менеджменті за допомогою циклічних мережевих моделей (Скачати)
Маркетингова політика та її вплив на платоспроможність суб’єктів господарювання (Скачати)
Менеджмент персоналу в органах ДПС України (Скачати)
Методи впровадження дистанційного навчання з використанням електронних бібліотек та Internet технологій (Скачати)
Методи державного регулювання промислового розвитку регіону (Скачати)
Методичні аспекти оцінки ефективності процесів інтеграції підприємств (Скачати)
Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства (Скачати)
Методологічні аспекти сукупного попиту і пропозиції та специфіка їх формування в економіці України (Скачати)
Методологічні засади вдосконалення економічного механізму зростання податкових надходжень (Скачати)
Моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств лісової галузі (Скачати)
Модернізація управлінської діяльності в сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників (Скачати)
Моніторинг оподаткування доданої вартості (Скачати)
Мотиваційний механізм трудової діяльності людини (Скачати)
Обґрунтування вибору системи компенсації еколого-економічних збитків на основі міжгалузевого балансу (Скачати)
Обґрунтування концепції ресурсно-приватної мотивації до праці у суспільному виробництві (Скачати)
Освіта як головний фактор формування економіки інноваційного типу (Скачати)
Освіта як елемент людського капіталу і фактор підвищення ефективності реальної економіки (Скачати)
Основні форми наддержавного енергетичного регулювання у країнах Європейського співтовариства (Скачати)
Особливості венчурного бізнесу та перспективи його розвитку в Україні (Скачати)
Особливості впливу демографічних процесів на показники розвитку вищої освіти в Україні (Скачати)
Особливості розвитку бізнес-консалтингу в Україні (Скачати)
Особливості сталого розвитку торгівлі (Скачати)
Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки (Скачати)
Парадигма „баланс інтересів” та її роль у дослідженні зовнішнього середовища суб’єктів господарювання (Скачати)
Податкова діяльність держави: політекономічний аспект (Скачати)
Податкова складова економічної безпеки України (Скачати)
Потреби людини в життєвих цінностях і фактори впливу на них (Скачати)
Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України (Скачати)
Принципи розробки модифікованої динамічної моделі міжгалузевого балансу (Скачати)
Проблеми оподаткування землі в лісництві (Скачати)
Проблеми створення ефективної системи управління соціальною інфраструктурою села (Скачати)
Проблеми формування розмірів і структури власного капіталу підприємств аграрного сектора економіки України (Скачати)
Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) (Скачати)
Ресурсна база споживчого кредитування та джерела її формування (Скачати)
Ресурсний потенціал промисловості України та розвиток конкурентоспроможності національної економіки (Скачати)
Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України (Скачати)
Ринок похідних цінних паперів в Україні: проблеми становлення в контексті збільшення податкових надходжень до бюджету (Скачати)
Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування (Скачати)
Ринок праці як економічна категорія (Скачати)
Розвиток можливостей фінансового ринку для забезпечення інноваційної діяльності (Скачати)
Роль соціально-психологічних факторів в управлінні плинністю кадрів промислових підприємств (Скачати)
Роль фіскальної політики у формуванні інноваційного типу розвитку національної економіки (Скачати)
Світові зовнішньоторговельні тенденції і Україна (Скачати)
Система економічної безпеки підприємства в умовах ринку (теоретичні та методологічні аспекти) (Скачати)
Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності (Скачати)
Соціально-економічні особливості мотивації і стимулювання персоналу корпоративних підприємств (Скачати)
Стратегія розвитку як інструмент активізації економічної динаміки (Скачати)
Суспільні та державні потреби (Скачати)
Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні (Скачати)
Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери (Скачати)
Тенденції формування і стратегія розвитку інформаційного суспільства України (Скачати)
Теоретичні аспекти категорії „інноваційний потенціал” (Скачати)
Теоретичні підходи до вивчення досвіду економічних перетворень країн „наздоганяючого” розвитку в контексті стратегічних перспектив в Україні (Скачати)
Теоретичні підходи до визначення та класифікації факторів і принципів територіальної організації виробництва (Скачати)
Трансформація фіскальних відносин ресурсних галузей з державою та їх правове забезпечення (Скачати)
Україна – світова організація торгівлі: переваги та недоліки (Скачати)
Умови формування та розвиток конкуренції економіки України (Скачати)
Управління конкурентоспроможністю як основа виживання підприємств машинобудівного комплексу в сучасних умовах (Скачати)
Фактори конкурентоспроможності підприємства (Скачати)
Фактори формування регіональної політики (Скачати)
Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання (Скачати)
Формування інформаційного простору і державної інформаційної політики в Україні (Скачати)
Формування людського капіталу: місце і роль податкової системи (Скачати)
Формування середнього класу як гаранта соціальної безпеки держави (Скачати)
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання (Скачати)
Об’єкт, предмет, передумови та структуроутворюючі елементи теорії детінізації економіки (Скачати)
Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв’язання проблем детінізації економіки (Скачати)
Структура та принципи формування елементів теорії детінізації економіки (Скачати)
Управлінські, правові та кримінологічні структуроутворюючі елементи теорії детінізації економіки (Скачати)
Організаційно-управлінські та фінансово-правові елементи теорії в інфраструктурі детінізації економіки (Скачати)
Сутність економіко-кримінологічної трансформації елементів теорії детінізації економіки (Скачати)
Економічна безпека підприємництва як структуроутворюючий елемент теорії детінізації економіки (Скачати)
Структура системи економічної безпеки підприємництва. Її роль в інфраструктурі детінізації економіки (Скачати)
Категорії інформації з обмеженим доступом, її правовий режим і вплив на проблеми детінізації економіки (Скачати)
Конфлікт інтересів між правомірним користувачем і власником інформації (Скачати)
Роль системи взаємообміну інформацією в інфраструктурі детінізації економіки (Скачати)
Міждисциплінарний характер тіньової економіки (Скачати)
Термінологія з питань тінізації, детінізації цивільного обороту речей, прав, дій та відмивання доходів незаконного походження (Скачати)
Національний тіньовий валовий оборот – сукупність тіньових валових оборотів у країні за певний період часу (Скачати)
Термінологія, пов’язана з криміналізованими та некриміналізованими криміногенними джерелами тіньової економіки (Скачати)
Термінологія, потенційно пов’язана з криміногенними аспектами економічної безпеки держави (Скачати)
Інститути економічної кримінології як трансформаційно-синтезуючі елементи теорії детінізації економіки (Скачати)
Організаційно-правові чинники виділення з кримінологічної науки підгалузі “економічна кримінологія” (Скачати)
Спеціально-правові чинники виділення з кримінологічної науки підгалузі “економічна кримінологія” (Скачати)
Діалектика виникнення, ознаки й механізми глобалізації та діапазон розповсюдження феномена “тіньова економіка” (Скачати)
Поняття, структура та методи оцінки обсягів тіньової економіки в наукових розробках вітчизняних та західних вчених (Скачати)
Теоретико-методологічний рівень розробки проблем пізнання, моніторингу та протидії феномену “тіньова економіка” (Скачати)
Формально-логічний інструментарій та економіко-кримінологічна характеристика складових елементів тіньової економіки (Скачати)
Особливості дослідження особи-суб’єкта тіньових відносин (Скачати)
Класифікація типів осіб-суб’єктів тіньових відносин (Скачати)
Учення про детермінацію та причинність у теорії детінізації економіки (Скачати)
Макрорівневий комплекс причин та умов тінізації суспільно-економічних відносин (Скачати)
Нормативно-правовий, технічний і технологічний детермінаційно-причинний комплекс тінізації фінансово-господарських відносин (Скачати)
Злочинність та тіньова економіка в контексті концепції причин, умов та етапів криміногенної тінізації економічних відносин (Скачати)
Поняття, об’єкт, предмет, мета, теоретичне та практичне значення економіко-кримінологічного моніторингу (Скачати)
Економіко-кримінологічний моніторинг: його методологічна сутність, структура, складові елементи та функціональні можливості (Скачати)
Теоретичні та практичні засади формалізації економіко-кримінологічного моніторингу (Скачати)
Документооборот і обліково-інформаційні технології як елементи теорії детінізації економіки (Скачати)
Моніторинг документооборотних відносин, функцій та ролі документів в інфраструктурі детінізації економіки (Скачати)
Режимно-облікові бланки документів у інфраструктурі детінізації економіки (Скачати)
Стан організаційно-правового забезпечення виготовлення, обліку, руху, пошуку та ідентифікації режимно-облікових бланків в Україні (Скачати)
Технічні, технологічні організаційно-правові складові АІС “Режимно-облікові бланки та їх користувачі” (Скачати)
Раціоналізація та уніфікація режимно-облікових бланків як засіб дерегуляції і детінізації економіки (Скачати)
Правовий аспект створення АІС та вдосконалення системи документального контролю в контексті дерегуляції і детінізації економіки (Скачати)
Методологічні та практичні засади переведення бланків у категорію режимно-облікових (Скачати)
Теоретичні основи стратегії економічного розвитку. Нова соціально-економічна парадигма (Скачати)
Потреба в новій стратегії та її зміст (Скачати)
Потреба в новій стратегії та її зміст. Соціалізм чи капіталізм? (Скачати)
Потреба в новій стратегії та її зміст. Характер і причини кризових явищ (Скачати)
Особливості економічної ситуації в Україні (Скачати)
Загострення промислової кризи (Скачати)
Напрями курсу ринкових реформ (Скачати)
Економічний зміст моделі перехідного періоду (Скачати)
Трансформації в контексті світового розвитку (Скачати)
Причини невдач трансформації на початкових етапах (Скачати)
Дослідження групи "Андженда" (Скачати)
Ринкові реформи і регулюючі механізми (Скачати)
Управління економічними реформами (Скачати)
Введення інфляційної політики (Скачати)
Механізм регулювання в інвестиційній політиці (Скачати)
Соціальна переорієнтація економіки перехідного періоду з відносинами внутрішніх і зовнішніх ринків (Скачати)
Концепція регіональної політики (Скачати)
Аграрний аспект регіоналізації (Скачати)
Регіональна науково-технічна політика (Скачати)
Постсоціалістична криза (Скачати)
Економічні відносини України з Іраном (Скачати)
Активізація створювальної діяльності (Скачати)
Поняття спекулятивної і підприємницької діяльності (Скачати)

1 2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП